Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.26

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/977 VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 2020

tot afwijking, wegens de COVID-19-pandemie, van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008 wat betreft controles op de productie van biologische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 28, lid 6, artikel 30, lid 2, derde alinea, en artikel 38, onder c), d), en e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Als gevolg van de COVID-19-pandemie en de ingrijpende verplaatsingsbeperkingen die in de lidstaten en in derde landen in de vorm van nationale maatregelen zijn opgelegd, ondervinden de lidstaten en de marktdeelnemers uitzonderlijke en ongekende problemen bij de uitvoering van de controles die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 834/2007 en in de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 (2) en (EG) nr. 1235/2008 (3) van de Commissie.

(2)

Uitgaande van de informatie die de lidstaten hebben verstrekt, is het noodzakelijk af te wijken van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 889/2008 en (EG) nr. 1235/2008.

(3)

Wat officiële controles en andere officiële activiteiten binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (4) betreft, kunnen de lidstaten op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie (5) in de specifieke, met COVID-19 verband houdende situatie tot en met 1 augustus 2020 tijdelijke maatregelen toepassen die de risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn beperken.

(4)

Met name hebben een aantal lidstaten en belanghebbenden de Commissie meegedeeld dat hun capaciteit om de integriteit van biologische producten te verifiëren door die beperkingen en de daaruit voortvloeiende verstoringen wordt belemmerd. Normaal gezien moeten de personeelsleden van de bevoegde autoriteiten of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteiten en controleorganen, als zij met het oog op de officiële controles fysieke controles uitvoeren, bezoeken brengen aan de marktdeelnemers en/of lange afstanden afleggen. Aangezien reizen en het verrichten van fysieke controles momenteel niet zijn toegestaan of sterk zijn beperkt door nationale maatregelen, moet de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan de mogelijkheid hebben om in plaats daarvan gedurende een bepaalde periode haar/zijn controles op documentencontroles te baseren en gebruik te maken van beschikbare middelen voor afstandscommunicatie. Ten aanzien van marktdeelnemers met een laag risico, zoals bepaald volgens de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 omschreven risicobeoordelingsprocedure van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan, is het passend dat fysieke controles door dergelijke documentencontroles worden vervangen. Voorts zijn de jaarlijkse controlebezoeken wegens de verplaatsingsbeperkingen uitgesteld, waardoor het voor de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteiten of controleorganen moeilijk is om aan hun verplichtingen te voldoen wat betreft het verrichten van extra aselecte bezoeken, onaangekondigde controles en bemonsteringen met betrekking tot marktdeelnemers met een bepaald profiel.

(5)

De marktdeelnemers moeten de mogelijkheid behouden om aan de regeling voor biologische productie deel te nemen. In afwachting van de hervatting van de normale controleactiviteiten na afloop van de nationale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie moet de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan evenwel de mogelijkheid krijgen om, totdat de activiteiten kunnen worden hervat, de fysieke controles uit te stellen en zich te baseren op documentencontroles, met inbegrip van controles via beschikbare middelen voor afstandscommunicatie.

(6)

Het is van het grootste belang om tijdig onderzoek te blijven verrichten in verband met vermoedelijke inbreuken en onregelmatigheden met betrekking tot de voorschriften voor de biologische productie. Daarom moet worden bepaald dat die onderzoeken met alle beschikbare middelen moeten worden uitgevoerd, terwijl de controlerende autoriteiten en controleorganen in de gelegenheid worden gesteld om de nodige fysieke controles in een later stadium uit te voeren.

(7)

De verplaatsingsbeperkingen die de lidstaten wegens de COVID-19-pandemie opleggen, verhinderen momenteel dat over de onderzoeken die worden verricht om de oorsprong van de geconstateerde onregelmatigheden of inbreuken te bepalen, tijdig wordt gecommuniceerd tussen de lidstaten onderling, tussen de controleorganen en de lidstaten en tussen de lidstaten en de Commissie. Daarom moeten bepaalde termijnen worden verlengd.

(8)

De verplaatsingsbeperkingen die de lidstaten momenteel wegens de COVID-19-pandemie opleggen, kunnen ook van invloed zijn op de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteiten om de jaarlijkse inspectie uit te voeren van de controleorganen waaraan controletaken zijn gedelegeerd. Er moet worden verduidelijkt dat een bevoegde autoriteit in plaats daarvan tijdelijk toezichtsaudits kan verrichten.

(9)

Daarnaast zijn de ernstige transportbeperkingen als gevolg van de maatregelen ter bescherming van de menselijke gezondheid van invloed op de koeriersdiensten die de gedrukte en met de hand ondertekende papieren versie van het voor ingevoerde zendingen vereiste controlecertificaat zouden afgeven. Daarom moet ook worden afgeweken van de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft de verplichting om een papieren versie van het controlecertificaat te hebben.

(10)

Deze verordening moet van toepassing zijn tot eind september 2020. De documentencontroles betreffende marktdeelnemers met een laag risico, zoals bepaald volgens de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 omschreven risicobeoordelingsprocedure van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan, moeten de betrokken fysieke controles evenwel kunnen vervangen tot eind december 2020. Gezien de informatie die een aantal lidstaten hebben verstrekt, is het passend te bepalen dat deze verordening met terugwerkende kracht van toepassing moet worden met ingang van 1 maart 2020. Voorts moeten het aantal bemonsteringen, de extra aselecte bezoeken en onaangekondigde controles worden berekend over het jaar 2020. Deze verordening moet dan ook in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(11)

Na de uitbraak van de COVID-19-pandemie in China heeft dat land sinds begin januari 2020 reisbeperkingen opgelegd. Daarom is het passend een vroegere toepassingsdatum vast te stellen voor in China verrichte controleactiviteiten.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Afwijkingen van Verordening (EG) nr. 889/2008

1. In afwijking van artikel 65, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 mogen, ten aanzien van marktdeelnemers met een laag risico, zoals bepaald volgens de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 omschreven risicobeoordelingsprocedure van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan, wanneer door nationale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie verplaatsingsbeperkingen zijn opgelegd, de fysieke controles met het oog op de jaarlijkse inspecties en de vernieuwing van de bewijsstukken van biologische marktdeelnemers worden vervangen door documentencontroles. Die documentencontroles kunnen indien nodig ook met beschikbare middelen voor afstandscommunicatie worden uitgevoerd voor marktdeelnemers met een laag risico, zoals bepaald volgens de in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde risicobeoordelingsprocedure van de bevoegde autoriteit of, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit of het controleorgaan.

2. Ten aanzien van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde marktdeelnemers en van marktdeelnemers die voor het eerst aan de regeling voor de biologische productie wensen deel te nemen, en in alle andere gevallen, zoals erkenning met terugwerkende kracht, wanneer door nationale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie verplaatsingsbeperkingen zijn opgelegd, vindt de in artikel 65, lid 1, van Verordening (EG) nr. 889/2008 bedoelde fysieke controle plaats zodra de controle- en certificeringsactiviteiten in de betrokken lidstaten en derde landen kunnen worden hervat na afloop van de nationale maatregelen in verband met de COVID-19-pandemie. Tot dat tijdstip kunnen de documentencontroles voor de jaarlijkse inspectie, de afgifte en de vernieuwing van de bewijsstukken van biologische marktdeelnemers en de erkenning met terugwerkende kracht indien nodig ook worden uitgevoerd met beschikbare middelen voor afstandscommunicatie.

3. In afwijking van artikel 65, lid 2, van Verordening (EG) nr. 889/2008 moet het controleorgaan of de controlerende autoriteit jaarlijks voor ten minste 2 % van het aantal onder zijn/haar controle vallende marktdeelnemers monsters nemen en analyseren.

4. In afwijking van artikel 92 bis, lid 4, tweede alinea, tweede zin, van Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt het antwoord op een in die zin bedoelde kennisgeving over niet-conforme producten verzonden binnen zestig kalenderdagen na de datum van de oorspronkelijke kennisgeving.

5. In afwijking van artikel 92 quater, lid 2, tweede alinea, onder b), van Verordening (EG) nr. 889/2008 worden de overeenkomstig artikel 65, lid 4, van die verordening verrichte aanvullende bezoeken voor aselecte controles naargelang van de risicocategorie uitgevoerd bij 5 % van de marktdeelnemers met wie een contract is gesloten.

6. In afwijking van artikel 92 quater, lid 2, tweede alinea, onder c), van Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt ten minste 5 % van alle inspecties en bezoeken die overeenkomstig artikel 65, leden 1 en 4, van die verordening worden uitgevoerd, niet aangekondigd.

7. In afwijking van artikel 92 sexies van Verordening (EG) nr. 889/2008 kan de in dat artikel bedoelde “jaarlijkse inspectie” van het controleorgaan, die gepland is tot en met 30 september 2020, worden vervangen door een “jaarlijkse toezichtsaudit”, waarbij ook wordt gebruikgemaakt van beschikbare middelen voor afstandscommunicatie, zolang nationale noodmaatregelen in verband met de COVID-19-pandemie in de betrokken lidstaat beletten dat de bevoegde autoriteit die inspectie uitvoert.

Artikel 2

Afwijkingen van Verordening (EG) nr. 1235/2008

1. In afwijking van artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt het controlecertificaat door de betrokken controlerende autoriteit of het betrokken controleorgaan afgegeven door alle nodige informatie in te voeren en vak 18 te valideren in het Traces-systeem (Trade Control and Expert System). Het wordt door de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat geviseerd door vak 20 in Traces te valideren en wordt door de eerste geadresseerde in Traces ingevuld.

2. In afwijking van artikel 13, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 viseert de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat bij de verificatie van een zending het controlecertificaat door vak 20 in Traces te valideren.

3. In afwijking van artikel 15, lid 4, eerste alinea, tweede zin, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt het antwoord op een in die zin bedoelde kennisgeving over niet-conforme producten verzonden binnen zestig kalenderdagen na de datum van de oorspronkelijke kennisgeving.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

Artikel 1, lid 1, is evenwel van toepassing van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 1, leden 3, 5 en 6, zijn van toepassing van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Voor in China verrichte controleactiviteiten is deze verordening van toepassing van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(3) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(4) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19) (PB L 98 van 31.3.2020, blz. 30).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving