Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.23-2

VERORDENING (EU) Nr. 884/2010 VAN DE COMMISSIE

van 7 oktober 2010

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1464/2004 wat betreft de wachttijd voor het toevoegingsmiddel Monteban van de groep „coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de vergunningsgronden en -procedures, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(2)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

(3)

Het gebruik van narasin (Monteban) voor mestkippen is voor tien jaar toegestaan bij Verordening (EG) nr. 1464/2004 van de Commissie van 17 augustus 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Monteban van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (2).

(4)

De vergunninghouder heeft een aanvraag ingediend voor de wijziging van de vergunning voor dat toevoegingsmiddel met het oog op het verminderen van de wachttijd van één dag tot nul dagen vóór het slachten. De vergunninghouder heeft de relevante gegevens ter staving van zijn aanvraag ingediend.

(5)

De EFSA heeft in haar advies van 10 maart 2010 geconcludeerd dat het gebruik van Monteban voor mestkippen volgens de voorgestelde maximumdosis en zonder het toepassen van een wachttijd veilig is voor de consument en dat de aanvraag voor het verminderen van de wachttijd van één dag tot nul dagen daarom kan worden aanvaard (3).

(6)

Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

(7)

Verordening (EG) nr. 1464/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de negende kolom, „Andere bepalingen” van de tabel in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1464/2004 wordt de zin „Toediening verboden vanaf ten minste één dag vóór het slachten” verwijderd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 oktober 2010.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  PB L 270 van 18.8.2004, blz. 8.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1549.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving