Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.134

VERORDENING (EU) 2021/590 VAN DE COMMISSIE

van 12 april 2021

tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aclonifen, boscalid, koemelk, etofenprox, ijzerpyrofosfaat, L-cysteïne, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, mefentrifluconazool, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat, natrium-p-nitrofenolaat en triclopyr in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 5, lid 1, en artikel 14, lid 1, punt a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, mefentrifluconazool, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat, natrium-p-nitrofenolaat en triclopyr zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor ijzerpyrofosfaat, L-cysteïne en koemelk zijn geen specifieke MRL’s vastgesteld en die stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, waardoor de standaardwaarde van 0,01 mg/kg als bepaald in artikel 18, lid 1, punt b), van die verordening van toepassing is.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op paprika’s, kruidenthee en specerijen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof aclonifen bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL’s ingediend.

(3)

Wat boscalid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor granaatappels en honing en andere producten van de bijenteelt naar aanleiding van het gebruik op koolzaad. Wat etofenprox betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pruimen. Wat lambda-cyhalothrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor als specerij gebruikte zaden en vruchten. Wat maleïnehydrazide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor wortelcichorei. Wat mefentrifluconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pitvruchten, abrikozen, kersen, perziken, pruimen, druiven, aardappelen, suikermais, mais, zonnebloemzaad, koolzaad en suikerbiet. Wat natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor druiven, aardbeien, frambozen, aalbessen, mais, rijst, tarwe en hop. Wat triclopyr betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kiwi’s.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn die aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

Wat alle toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL’s op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(7)

Wat aclonifen betreft, heeft de aanvrager tijdens de overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 uitgevoerde beoordeling ook eerder niet beschikbare informatie ingediend. Die informatie betreft onderzoek naar de residuproeven en analysemethoden.

(8)

Wat natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat betreft, heeft de aanvrager dergelijke informatie met betrekking tot analysemethoden ingediend.

(9)

Wat boscalid betreft, heeft de aanvrager de referentiestandaard voor 2-chloor-N-(4’-chloor-5-hydroxybifenyl-2-yl)nicotinamide in de handel verkrijgbaar gemaakt.

(10)

Wat maleïnehydrazide betreft, heeft de EFSA een aanvraag beoordeeld met het oog op de vaststelling van een MRL voor wortels in het kader van de conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van de werkzame stof als bestrijdingsmiddel (3). Overeenkomstig de bestaande richtsnoeren van de EU inzake de extrapolatie van MRL’s is het passend om het MRL voor wortels ook voor wortelcichorei vast te stellen.

(11)

Wat mefentrifluconazool betreft, heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s voor lever van varkens, nieren van runderen en melk van runderen, schapen en geiten te verhogen naar aanleiding van het gebruik van de stof op diervoeders.

(12)

In het kader van de goedkeuring van de werkzame stof ijzerpyrofosfaat werd een aanvraag voor een MRL opgenomen in het beknopte dossier overeenkomstig artikel 8, lid 1, punt g), van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4). Die aanvraag is in overeenstemming met artikel 11, lid 2, van die verordening door de betrokken lidstaat beoordeeld. De EFSA heeft de aanvraag beoordeeld en een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van de werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend, waarin zij heeft aanbevolen ijzerpyrofosfaat op te nemen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 (5).

(13)

L-cysteïne en koemelk zijn respectievelijk bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/642 van de Commissie (6) en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1004 van de Commissie (7) als basisstof goedgekeurd. Naar verwachting leiden de voorwaarden voor het gebruik van die stoffen niet tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen of diervoeders die een risico voor de consument kunnen vormen. Daarom moeten die stoffen worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(14)

Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusies van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de respectieve wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(15)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 april 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for aclonifen. EFSA Journal 2020;18(5):6102.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for boscalid in honey. EFSA Journal 2019;17(11):5897.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for boscalid in pomegranates. EFSA Journal 2020;18(9):6236.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for etofenprox in plums. EFSA Journal 2020;18(7):6192.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in seed and fruit spices. EFSA Journal 2020;18(6):6110.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mefentrifluconazole in various crops. EFSA Journal 2020;18(7):6193.

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o-nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate (sodium nitrocompounds). EFSA Journal 2020;18(3):6060.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for triclopyr in kiwi. EFSA Journal 2020;18(7):6191.

(3) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance maleic hydrazide. EFSA Journal 2016;14(6):4492.

(4) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ferric pyrophosphate. EFSA Journal 2020;18(1):5986.

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/642 van de Commissie van 12 mei 2020 tot goedkeuring van de basisstof L-cysteïne overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 150 van 13.5.2020, blz. 134).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1004 van de Commissie van 9 juli 2020 tot goedkeuring van de basisstof koemelk overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 221 van 10.7.2020, blz. 133).


BIJLAGE

De bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor aclonifen, boscalid, etofenprox, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, mefentrifluconazool, natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat, natrium-p-nitrofenolaat en triclopyr vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden (1)

Aclonifen

Boscalid (F) (R)

Etofenprox (F)

Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)

Maleïnehydrazide

Mefentrifluconazool

Natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat (som van natrium-5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat en natrium-p-nitrofenolaat, uitgedrukt als natrium-5-nitroguaiacolaat)

Triclopyr

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*1)

     

0,2 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0110000

Citrusvruchten

 

2 (+)

1,5

0,2 (+)

 

0,01 (*1)

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

(+)

       

0,1 (+)

0110020

Sinaasappelen

   

(+)

       

0,1 (+)

0110030

Citroenen

   

(+)

       

0,1 (+)

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

(+)

       

0,01 (*1)

0110050

Mandarijnen

   

(+)

       

0,1 (+)

0110990

Overige (2)

             

0,01 (*1)

0120000

Noten

 

(+)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

 

0,05 (*1)

           

0120020

Paranoten

 

0,05 (*1)

           

0120030

Cashewnoten

 

0,05 (*1)

           

0120040

Kastanjes

 

0,05 (*1)

           

0120050

Kokosnoten

 

0,05 (*1)

           

0120060

Hazelnoten

 

0,05 (*1)

           

0120070

Macadamianoten

 

0,05 (*1)

           

0120080

Pecannoten

 

0,05 (*1)

           

0120090

Pijnboompitten

 

0,05 (*1)

           

0120100

Pistaches

 

1

           

0120110

Walnoten

 

0,05 (*1)

           

0120990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

           

0130000

Pitvruchten

     

(+)

 

0,4

   

0130010

Appelen

 

2 (+)

0,7

0,08

     

0,05 (+)

0130020

Peren

 

1,5 (+)

0,7

0,08

     

0,05 (+)

0130030

Kweeperen

 

1,5 (+)

0,01 (*1)

0,2

     

0,01 (*1)

0130040

Mispels

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

     

0,01 (*1)

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

     

0,01 (*1)

0130990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0140000

Steenvruchten

               

0140010

Abrikozen

 

5 (+)

0,6 (+)

0,15 (+)

 

0,7

 

0,05 (+)

0140020

Kersen (zoet)

 

4 (+)

0,8 (+)

0,3 (+)

 

2

 

0,01 (*1)

0140030

Perziken

 

5 (+)

0,6

0,15 (+)

 

0,7

 

0,05 (+)

0140040

Pruimen

 

3 (+)

0,2

0,2 (+)

 

0,5

 

0,01 (*1)

0140990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

(+)

     

0,01 (*1)

0151000

a)

druiven

 

5 (+)

4 (+)

   

0,9

   

0151010

Tafeldruiven

     

0,08

       

0151020

Wijndruiven

     

0,2

       

0152000

b)

aardbeien

 

6 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0153000

c)

rubussoorten

 

10 (+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0153010

Bramen/braambessen

               

0153020

Dauwbramen

               

0153030

Frambozen (geel en rood)

               

0153990

Overige (2)

               

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

15 (+)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0154010

Blauwe bessen

     

0,2

       

0154020

Veenbessen

     

0,2

       

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

     

0,2

       

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

     

0,2

       

0154050

Rozenbottels

     

0,2

       

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

     

0,2

       

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

     

0,2

       

0154080

Vlierbessen

     

0,2

       

0154990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

       

0160000

Diverse vruchten met

         

0,01 (*1)

   

0161000

a)

eetbare schil

 

0,01 (*1)

 

(+)

     

0,01 (*1)

0161010

Dadels

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0161020

Vijgen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0161030

Tafelolijven

   

0,01 (*1)

1

       

0161040

Kumquats

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0161050

Carambola’s

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

   

0,8 (+)

0,09

       

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0161990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

     

(+)

       

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

5 (+)

1 (+)

0,05

     

0,15

0162020

Lychees

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0162030

Passievruchten/maracuja’s

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0162050

Sterappelen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0162990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

   

0,01 (*1)

(+)

     

0,01 (*1)

0163010

Avocado’s

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163020

Bananen

 

0,6 (+)

 

0,15

       

0163030

Mango’s

 

0,01 (*1)

 

0,2

       

0163040

Papaja’s

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163050

Granaatappels

 

2

 

0,01 (*1)

       

0163060

Cherimoya’s

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163070

Guaves

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163080

Ananassen

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163090

Broodvruchten

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163100

Doerians

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0163990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

(+)

       

0210000

Wortel- en knolgewassen

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen

0,02 (*1)

2 (+)

 

0,01 (*1)

60

     

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

     

0212010

Cassave/maniok

 

(+)

           

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

(+)

           

0212030

Yams

 

(+)

           

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

(+)

           

0212990

Overige (2)

               

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

(+)

           

0213010

Rode bieten

0,01 (*1)

4

 

0,04

0,2 (*1)

     

0213020

Wortels

0,08

2

 

0,04

30

     

0213030

Knolselderij

0,3

2

 

0,07

0,2 (*1)

     

0213040

Mierikswortels

0,07

2

 

0,04

0,2 (*1)

     

0213050

Aardperen/topinamboers

0,1

2

 

0,04

0,2 (*1)

     

0213060

Pastinaken

0,1

2

 

0,04

30

     

0213070

Wortelpeterselie

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

     

0213080

Radijzen

0,01 (*1)

2

 

0,15

0,2 (*1)

     

0213090

Schorseneren

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

     

0213100

Koolrapen

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

     

0213110

Rapen

0,01 (*1)

2

 

0,04

0,2 (*1)

     

0213990

Overige (2)

0,01 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

     

0220000

Bolgewassen

 

(+)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

0,02 (*1)

5

   

40

     

0220020

Uien

0,02 (*1)

5

   

15

     

0220030

Sjalotten

0,02 (*1)

5

   

30

     

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

0,01 (*1)

6

   

0,2 (*1)

     

0220990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,5

   

0,2 (*1)

     

0230000

Vruchtgroenten

 

(+)

   

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

3

           

0231010

Tomaten

0,01 (*1)

 

0,7 (+)

0,07

       

0231020

Paprika’s

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,1

       

0231030

Aubergines

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

       

0231040

Okra’s, okers

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

       

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,01 (*1)

4

0,01 (*1)

         

0232010

Komkommers

     

0,05

       

0232020

Augurken

     

0,15

       

0232030

courgettes

     

0,15

       

0232990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

       

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,06

       

0233010

Meloenen

               

0233020

Pompoenen

               

0233030

Watermeloenen

               

0233990

Overige (2)

               

0234000

d)

suikermais

0,02 (*1)

0,05

0,01 (*1)

0,05

       

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

(+)

   

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

5

0,4

0,1

       

0241010

Broccoli 0,05

   

(+)

         

0241020

Bloemkolen

   

(+)

         

0241990

Overige (2)

               

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

5

           

0242010

Spruitjes

   

0,01 (*1)

0,04

       

0242020

Sluitkolen

   

0,7 (+)

0,15

       

0242990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

9

0,01 (*1)

         

0243010

Chinese kool/petsai

     

0,3

       

0243020

Boerenkolen

     

0,01 (*1)

       

0243990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

       

0244000

d)

koolrabi’s

 

5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

(+)

   

0,2 (*1)

     

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

50

     

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

   

3 (+)

1,5

       

0251020

Sla

   

3 (+)

0,15

       

0251030

Andijvie

   

3 (+)

0,07

       

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

3 (+)

0,7

       

0251050

Winterkers

   

0,01 (*1)

0,7

       

0251060

Raketsla/rucola

   

3 (+)

0,7

       

0251070

Rode amsoi

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0,01 (*1)

0,7

       

0251990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

 

50

3 (+)

0,6

       

0252020

Postelein

 

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0252030

Snijbiet

 

30

3 (+)

0,2

       

0252990

Overige (2)

 

0,9

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

7

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,8

50

3

0,7

 

0,02 (*1)

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

   

(+)

         

0256020

Bieslook

   

(+)

         

0256030

Bladselderij/snijselder

   

(+)

         

0256040

Peterselie

   

(+)

         

0256050

Salie

   

(+)

         

0256060

Rozemarijn

   

(+)

         

0256070

Tijm

   

(+)

         

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

(+)

         

0256090

Laurierblad

   

(+)

         

0256100

Dragon

   

(+)

         

0256990

Overige (2)

               

0260000

Peulgroenten

 

(+)

   

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

0,08

5

0,4 (+)

0,4

       

0260020

Bonen (zonder peul)

0,02 (*1)

3

0,01 (*1)

0,2

       

0260030

Erwten (met peul)

0,08

5

0,01 (*1)

0,2

       

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,2

       

0260050

Linzen

0,02

3

0,01 (*1)

0,2

       

0260990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

       

0270000

Stengelgroenten

 

(+)

0,01 (*1)

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

0,01 (*1)

0,9

 

0,02

       

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

0,9

 

0,01 (*1)

       

0270030

Bleekselderij

0,01 (*1)

9

 

0,2

       

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

9

 

0,3

       

0270050

Artisjokken

0,02 (*1)

5

 

0,15

       

0270060

Preien

0,01 (*1)

9

 

0,07

       

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

0,9

 

0,01 (*1)

       

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

       

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,5

 

0,01 (*1)

       

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0,01 (*1)

       

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0,5

       

0280990

Mossen en korstmossen

     

0,01 (*1)

       

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

 

3 (+)

 

0,05 (+)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bonen

0,08

 

0,05 (+)

         

0300020

Linzen

0,08

 

0,01 (*1)

         

0300030

Erwten

0,08

 

0,01 (*1)

         

0300040

Lupinen/lupinebonen

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

         

0300990

Overige (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

         

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

     

(+)

0,5 (*1)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

(+)

           

0401010

Lijnzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401020

Pinda’s/aardnoten

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401040

Sesamzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401050

Zonnebloemzaad

0,02 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,05

   

0401060

Koolzaad

0,01 (*1)

1

0,05 (+)

0,2

 

0,06

   

0401070

Sojabonen

0,01 (*1)

3

0,01 (*1)

0,05

 

0,01 (*1)

   

0401080

Mosterdzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401090

Katoenzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401100

Pompoenzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401110

Saffloerzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401120

Bernagiezaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401130

Huttentutzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401140

Hennepzaad

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401150

Wonderbonen

0,01 (*1)

1

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

   

0401990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,06

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

   

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0,5

       

0402020

Palmpitten

     

0,01 (*1)

       

0402030

Palmvruchten

     

0,01 (*1)

       

0402040

Kapok

     

0,01 (*1)

       

0402990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

       

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

(+)

0,2 (*1)

 

0,03 (*1)

 

0500010

Gerst

 

4

 

0,5

 

0,6

 

0,01 (*1)

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500030

Mais

 

0,15

 

0,02

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500050

Haver

 

4

 

0,3

 

0,6

 

0,01 (*1)

0500060

Rijst

 

0,15

 

0,2

 

0,01 (*1)

 

0,3 (+)

0500070

Rogge

 

0,8

 

0,05

 

0,05

 

0,01 (*1)

0500080

Sorghum

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

 

0,8

 

0,05

 

0,05

 

0,01 (*1)

0500990

Overige (2)

 

0,15

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

   

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

0,05 (*1)

0,01 (*1)

           

0620000

Koffiebonen

0,05 (*1)

0,05 (*1) (+)

           

0630000

Kruidenthee van

 

(+)

           

0631000

a)

bloemen

0,08

0,9

           

0631010

Kamille

               

0631020

Hibiscus/roselle

               

0631030

Roos

               

0631040

Jasmijn

               

0631050

Lindebloesem

               

0631990

Overige (2)

               

0632000

b)

bladeren en kruiden

0,08

0,9

           

0632010

Aardbei

               

0632020

Rooibos

               

0632030

Maté

               

0632990

Overige (2)

               

0633000

c)

wortels

0,05 (*1)

3

           

0633010

Valeriaan

               

0633020

Ginseng

               

0633990

Overige (2)

               

0639000

d)

alle andere delen van de plant

0,05 (*1)

0,01 (*1)

           

0640000

Cacaobonen

0,05 (*1)

0,01 (*1)

           

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*1)

0,01 (*1)

           

0700000

HOP

0,05 (*1)

80 (+)

0,05 (*1)

10 (+)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,3 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

(+)

 

(+)

       

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,01 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,3

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

               

0810020

Zwarte komijn

               

0810030

Selderij

               

0810040

Koriander

               

0810050

Komijn

               

0810060

Dille

               

0810070

Venkel

               

0810080

Fenegriek

               

0810090

Nootmuskaat

               

0810990

Overige (2)

               

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,01 (*1)

0,9

0,05 (*1)

 

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

     

0,3

       

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0,3

       

0820030

Karwij

     

0,3

       

0820040

Kardemom

     

2

       

0820050

Jeneverbes

     

0,3

       

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0,3

       

0820070

Vanille

     

0,3

       

0820080

Tamarinde

     

0,3

       

0820990

Overige (2)

     

0,3

       

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

               

0830990

Overige (2)

               

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

               

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

               

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

               

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,4

0,05 (*1)

0,05

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

               

0850020

Kappertjes

               

0850990

Overige (2)

               

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

               

0860990

Overige (2)

               

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,9

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,5 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

               

0870990

Overige (2)

               

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

(+)

   

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,06

   

0900020

Suikerriet

 

7 (+)

 

0,05

0,2 (*1)

0,01 (*1)

   

0900030

Wortelcichorei

 

0,4 (+)

 

0,01 (*1)

30

0,01 (*1)

   

0900990

Overige (2)

 

0,5

 

0,01 (*1)

0,2 (*1)

0,01 (*1)

   

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

     

(+)

       

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

         

0,03 (*1)

 

1011000

a)

varkens

             

0,01 (*1)

1011010

Spier

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,15

0,05

0,01 (*1)

   

1011020

Vet

 

0,07

1,5 (+)

3

0,1

0,01 (*1)

   

1011030

Lever

 

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,015

   

1011040

Nier

 

0,05 (*1)

0,05 (+)

0,2

1,5

0,01 (*1)

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,07

1,5

3

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

1011990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,015

   

1012000

b)

runderen

               

1012010

Spier

 

0,01 (*1)

0,06 (+)

0,02

0,1

0,04

 

0,06

1012020

Vet

 

0,3

2 (+)

3

0,1

0,2

 

0,06

1012030

Lever

 

0,2 (+)

0,06 (+)

0,05

0,1

0,4

 

0,06

1012040

Nier

 

0,2

0,07 (+)

0,2

2

0,15

 

0,08

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,3

2

3

0,02 (*1)

0,1

 

0,08

1012990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,4

 

0,08

1013000

c)

schapen

               

1013010

Spier

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,02

0,1

0,06

 

0,06

1013020

Vet

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

0,4

 

0,06

1013030

Lever

 

0,2 (+)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,7

 

0,06

1013040

Nier

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

0,3

 

0,08

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

0,3

 

0,08

1013990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

0,08

1014000

d)

geiten

               

1014010

Spier

 

0,2

0,05 (+)

0,15

0,1

0,06

 

0,06

1014020

Vet

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

0,4

 

0,06

1014030

Lever

 

0,2 (+)

0,05 (+)

0,05

0,1

0,7

 

0,06

1014040

Nier

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

0,3

 

0,08

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

0,3

 

0,08

1014990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,7

 

0,08

1015000

e)

paardachtigen

               

1015010

Spier

 

0,01 (*1)

0,06 (+)

0,02

0,1

0,04

 

0,06

1015020

Vet

 

0,3

2 (+)

3

0,1

0,2

 

0,06

1015030

Lever

 

0,2

0,06 (+)

0,05

0,1

0,4

 

0,06

1015040

Nier

 

0,2

0,07 (+)

0,2

2

0,1

 

0,08

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,3

2

3

0,02 (*1)

0,1

 

0,08

1015990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,4

 

0,08

1016000

f)

pluimvee

     

0,01 (*1)

     

0,01 (*1)

1016010

Spier

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05

0,015

   

1016020

Vet

 

0,08

0,04 (+)

 

0,1

0,03

   

1016030

Lever

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

 

0,02

0,03

   

1016040

Nier

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,03

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,15

0,04

 

0,02 (*1)

0,03

   

1016990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,03

   

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

         

0,01 (*1)

   

1017010

Spier

 

0,01 (*1)

0,05 (+)

0,02

0,1

   

0,06

1017020

Vet

 

0,3

1,5 (+)

3

0,1

   

0,06

1017030

Lever

 

0,2

0,05 (+)

0,05

0,1

   

0,06

1017040

Nier

 

0,2

0,05 (+)

0,2

2

   

0,08

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,3

1,5

3

0,02 (*1)

   

0,08

1017990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

   

0,01 (*1)

1020000

Melk

0,01 (*1)

0,02

(+)

0,02

0,07

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

   

0,07

   

0,03

   

1020020

Schapen

   

0,04

   

0,04

   

1020030

Geiten

   

0,04

   

0,04

   

1020040

Paarden

   

0,07

   

0,02

   

1020990

Overige (2)

   

0,04

   

0,01 (*1)

   

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,015 (+)

0,01 (*1)

0,1

0,015

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

               

1030020

Eenden

               

1030030

Ganzen

               

1030040

Kwartels

               

1030990

Overige (2)

               

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,15

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,15 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

               

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

               

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

               

(F) = vetoplosbaar

Boscalid (F) (R)

(R) = voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

code 1000000 met uitzondering van 1040000, 1011010, 1011020, 1011050, 1012010, 1012020, 1012050, 1013010, 1013020, 1013050, 1014010, 1014020, 1014050, 1015010, 1015020, 1015050, 1016010, 1016020, 1017010, 1017020, 1017050, 1020000, 1030000: som van boscalid en de hydroxymetaboliet 2-chloor-N-(4'-chloor-5-hydroxybifenyl-2-yl)nicotinamide (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als boscalid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000 Citrusvruchten

0120000 Noten

0130010 Appelen

0130020 Peren

0130030 Kweeperen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010 Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020 Kersen (zoet)

0140030 Perziken

0140040 Pruimen

0151000 a) druiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000 b) aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153000 c) rubussoorten

0154000 d) ander kleinfruit en besvruchten

0162010 Kiwi's (geel, groen, rood)

0163020 Bananen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0211000 a) aardappelen

0212010 Cassave/maniok

0212020 Bataten (zoete aardappelen)

0212030 Yams

0212040 Arrowroot/pijlwortel

0213000 c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0220000 Bolgewassen

0230000 Vruchtgroenten

0240000 Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0241000 a) bloemkoolachtigen

0241010 Broccoli

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241020 Bloemkolen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241990 Overige (2)

0242000 b) sluitkoolachtigen

0243000 c) bladkoolachtigen

0244000 d) koolrabi’s

0250000 Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000 a) slasoorten

0252000 b) spinazie en dergelijke bladgroente

0252010 Spinazie

0252020 Postelein

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0252030 Snijbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0252990 Overige (2)

0253000 c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000 d) waterkers

0255000 e) witlof/witloof/Brussels lof

0256000 f) kruiden en eetbare bloemen

0260000 Peulgroenten

0260010 Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260020 Bonen (zonder peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260030 Erwten (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260040 Erwten (zonder peul)

0260050 Linzen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260990 Overige (2)

0270000 Stengelgroenten

0270010 Asperges

0270020 Kardoenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven (voor wisselgewassen en ter ondersteuning van de toelating) en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270030 Bleekselderij

0270040 Knolvenkel

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270050 Artisjokken

0270060 Preien

0270070 Rabarber

0270080 Bamboescheuten

0270090 Palmharten

0270990 Overige (2)

0300000 PEULVRUCHTEN

0401000 Oliehoudende zaden

0401010 Lijnzaad

0401020 Pinda’s/aardnoten

0401030 Papaverzaad/maanzaad

0401040 Sesamzaad

0401050 Zonnebloemzaad

0401060 Koolzaad

0401070 Sojabonen

0401080 Mosterdzaad

0401090 Katoenzaad

0401100 Pompoenzaad

0401110 Saffloerzaad

0401120 Bernagiezaad

0401130 Huttentutzaad

0401140 Hennepzaad

0401150 Wonderbonen

0401990 Overige (2)

0500000 GRANEN

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0620000 Koffiebonen

0630000 Kruidenthee van

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000 HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden, residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0800000 SPECERIJEN

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010 Suikerbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen na herhaalde toepassing op meerjarige teelten en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900020 Suikerriet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuen voor wisselgewassen en gegevens ter bevestiging van het niveau waarop een plateaugehalte wordt bereikt in de bodem ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900030 Wortelcichorei

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de lotgevallen van het pyridinegedeelte ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030 Lever

1013030 Lever

1014030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de lotgevallen van het pyridinegedeelte en de aard en omvang van gebonden residuen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 februari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016030 Lever

Etofenprox (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010 Grapefruits/pompelmoezen

0110020 Sinaasappelen

0110030 Citroenen

0110040 Limoenen/lemmetjes

0110050 Mandarijnen

0140010 Abrikozen

0140020 Kersen (zoet)

0151000 a) druiven

0161060 Kaki’s/Japanse persimoenen

0162010 Kiwi's (geel, groen, rood)

0231010 Tomaten

0241010 Broccoli

0241020 Bloemkolen

0242020 Sluitkolen

0251010 Veldsla

0251020 Sla

0251030 Andijvie

0251040 Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251060 Raketsla/rucola

0252010 Spinazie

0252030 Snijbiet

0256010 Kervel

0256020 Bieslook

0256030 Bladselderij/snijselder

0256040 Peterselie

0256050 Salie

0256060 Rozemarijn

0256070 Tijm

0256080 Basilicum en eetbare bloemen

0256090 Laurierblad

0256100 Dragon

0260010 Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0300010 Bonen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401060 Koolzaad

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010 Spier

1011020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en het metabolisme ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012010 Spier

1012020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag, het metabolisme en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en het metabolisme ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013010 Spier

1013020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag, het metabolisme en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en het metabolisme ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014010 Spier

1014020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag, het metabolisme en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015010 Spier

1015020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en het metabolisme ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017010 Spier

1017020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 24 januari 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1020000 Melk

1030000 Vogeleieren

Lambda-cyhalothrin (met inbegrip van gamma-cyhalothrin) (som van R,S- en S,R-isomeren) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000 Citrusvruchten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120000 Noten

0130000 Pitvruchten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010 Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020 Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030 Perziken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140040 Pruimen

0140990 Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia en XI) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0150000 Besvruchten en kleinfruit

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000 a) druiven

0152000 b) aardbeien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, de stabiliteit bij opslag en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153000 c) rubussoorten

0154000 d) ander kleinfruit en besvruchten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161000 a) eetbare schil

0162000 b) niet-eetbare schil, klein

0163000 c) niet-eetbare schil, groot

0163010 Avocado’s

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163020 Bananen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163030 Mango’s

0163040 Papaja’s

0163050 Granaatappels

0163060 Cherimoya’s

0163070 Guaves

0163080 Ananassen

0163090 Broodvruchten

0163100 Doerians

0163110 Zuurzakken/doerian blanda

0163990 Overige (2)

0200000 GROENTEN, VERS of BEVROREN

0210000 Wortel- en knolgewassen

0220000 Bolgewassen

0220010 Knoflook

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220020 Uien

0220030 Sjalotten

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220040 Bosuien/groene uien en stengeluien

0220990 Overige (2)

0230000 Vruchtgroenten

0231000 a) Solanaceae en Malvaceae

0232000 b) Cucurbitaceae met eetbare schil

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232010 Komkommers

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232020 Augurken

0232030 Courgettes

0232990 Overige (2)

0233000 c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0234000 d) suikermais

0239000 e) andere vruchtgroenten

0240000 Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0241000 a) bloemkoolachtigen

0241010 Broccoli

0241020 Bloemkolen

0241990 Overige (2)

0242000 b) sluitkoolachtigen

0242010 Spruitjes

0242020 Sluitkolen

0242990 Overige (2)

0243000 c) bladkoolachtigen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243010 Chinese kool/petsai

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0243020 Boerenkolen

0243990 Overige (2)

0244000 d) koolrabi’s

0250000 Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

0251000 a) slasoorten

0251010 Veldsla

0251020 Sla

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251030 Andijvie

0251040 Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050 Winterkers

0251060 Raketsla/rucola

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251070 Rode amsoi

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251990 Overige (2)

0252000 b) spinazie en dergelijke bladgroente

0253000 c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0254000 d) waterkers

0255000 e) witlof/witloof/Brussels lof

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256000 f) kruiden en eetbare bloemen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260000 Peulgroenten

0270000 Stengelgroenten

0270010 Asperges

0270020 Kardoenen

0270030 Bleekselderij

0270040 Knolvenkel

0270050 Artisjokken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270060 Preien

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270070 Rabarber

0270080 Bamboescheuten

0270090 Palmharten

0270990 Overige (2)

0280000 Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0290000 Algen en prokaryote organismen

0300000 PEULVRUCHTEN

0400000 OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0500000 GRANEN

0500010 Gerst

0500020 Boekweit en andere pseudogranen

0500030 Mais

0500040 Gierst/pluimgierst

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500050 Haver

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060 Rijst

0500070 Rogge

0500080 Sorghum

0500090 Tarwe

0500990 Overige (2)

0600000 THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000 HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0800000 SPECERIJEN

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900000 SUIKERGEWASSEN

1000000 PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

1010000 Producten afkomstig van

1011000 a) varkens

1011010 Spier

1011020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030 Lever

1011040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990 Overige (2)

1012000 b) runderen

1012010 Spier

1012020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030 Lever

1012040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990 Overige (2)

1013000 c) schapen

1013010 Spier

1013020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013030 Lever

1013040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990 Overige (2)

1014000 d) geiten

1014010 Spier

1014020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014030 Lever

1014040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990 Overige (2)

1015000 e) paardachtigen

1015010 Spier

1015020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030 Lever

1015040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990 Overige (2)

1016000 f) pluimvee

1016010 Spier

1016020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016030 Lever

1016040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990 Overige (2)

1017000 g) andere gekweekte landdieren

1017010 Spier

1017020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd en met betrekking tot de toxicologische eigenschappen van bepaalde andere (verbindingen Ia en XI), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030 Lever

1017040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot bepaalde metabolieten (verbindingen Ia, IV en γ-lacton) die onder sterilisatieomstandigheden worden gevormd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 6 juli 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990 Overige (2)

1020000 Melk

1030000 Vogeleieren

1040000 Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

1050000 Amfibieën en reptielen

1060000 Ongewervelde landdieren

1070000 In het wild levende gewervelde landdieren

Triclopyr

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010 Grapefruits/pompelmoezen

0110020 Sinaasappelen

0110030 Citroenen

0110050 Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bij de studies naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130010 Appelen

0130020 Peren

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bij de studies naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden en residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010 Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de bij de studies naar de stabiliteit bij opslag gebruikte analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030 Perziken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als die uiterlijk op 16 mei 2020 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500060 Rijst”

2)

In bijlage IV worden de volgende vermeldingen in alfabetische volgorde toegevoegd: “koemelk”, “ijzerpyrofosfaat” en “L-cysteïne”.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(*2) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving