Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.25

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/461 VAN DE COMMISSIE

van 16 maart 2021

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft de datum van ontvangst van verzoeken tot erkenning van controleautoriteiten en controleorganen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden in het kader van de regeling voor de invoer van biologische producten op basis van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, lid 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (2) is bepaald dat de regeling van door de Commissie op basis van artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleautoriteiten en controleorganen die bevoegd zijn voor de uitvoering van controles en de afgifte van certificaten in derde landen met het oog op de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid, wordt vervangen door een regeling van door de Commissie erkende controleautoriteiten en controleorganen voor de invoer van aan de voorschriften beantwoordende producten.

(2)

Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie en de daarmee gepaard gaande volksgezondheidscrisis zijn de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848 en bepaalde andere in die verordening genoemde datums bij Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad (3) uitgesteld met één jaar. Bijgevolg zal Verordening (EU) 2018/848 met ingang van 1 januari 2022 van toepassing zijn.

(3)

Om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke administratieve capaciteit beschikbaar zou zijn om de controleautoriteiten en controleorganen tijdig te kunnen erkennen onder de nieuwe regeling, is artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (4) bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 (5) gewijzigd en is een uiterste datum ingevoerd voor de ontvangst van nieuwe verzoeken tot erkenning van controleautoriteiten en controleorganen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden in het kader van de oude regeling. Die uiterste datum is 30 juni 2020.

(4)

Daarom moet artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 opnieuw worden gewijzigd om de datum van ontvangst van nieuwe verzoeken tot erkenning van controleautoriteiten en controleorganen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden in het kader van de oude invoerregeling in overeenstemming te brengen met de datum van invoering van het nieuwe invoersysteem van Verordening (EU) 2018/848.

(5)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Om de betrokken controleautoriteiten en controleorganen in de gelegenheid te stellen om optimaal profijt te trekken uit de periode die tot 30 juni 2021 resteert na reactivering van het desbetreffende IT-instrument, moet deze verordening met spoed in werking treden, namelijk op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt “30 juni 2020” vervangen door “30 juni 2021”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

(3) Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad van 11 november 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums (PB L 381 van 13.11.2020, blz. 1).

(4) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie van 13 januari 2020 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 8 van 14.1.2020, blz. 18).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving