Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.182-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/426 VAN DE COMMISSIE

van 10 maart 2021

tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 wat de verlening van de vergunning voor Lactococcus lactis (NCIMB 30160) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 van de Commissie (2) werd voor een periode van tien jaar een vergunning verleend voor het gebruik van het preparaat van Lactococcus lactis (NCIMB 30160) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

(2)

De vergunning werd vervolgens wat de formulering van het toevoegingsmiddel betreft gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 van de Commissie (3), in overeenstemming met artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003.

(3)

De voorgenomen wijziging had geen betrekking op de in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 vastgestelde vergunningsperiode, die tot en met 26 december 2021 zou lopen. In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 werd echter abusievelijk vermeld dat de vergunningsperiode voor Lactococcus lactis (NCIMB 30160) tot en met 16 augustus 2030 zou lopen. Die fout is derhalve via Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 terechtgekomen.

(4)

Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 derhalve worden gerectificeerd wat het einde van de vergunningsperiode voor Lactococcus lactis (NCIMB 30160) betreft.

(5)

Volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 had de in de voorwaarden van de vergunning voor het toevoegingsmiddel Lactococcus lactis (NCIMB 30160) aan te brengen wijziging uitsluitend betrekking op de formulering van het toevoegingsmiddel. Er werd geen melding gemaakt van de noodzaak om de vergunningsperiode voor dat toevoegingsmiddel te wijzigen. Bovendien bepaalt artikel 9, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 dat vergunningen voor een periode van tien jaar worden verleend, en hiervan kan niet worden afgeweken door de voorwaarden van een vergunning te wijzigen. Daarnaast werd ook na de aanneming van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 in het repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding nog steeds 26 december 2021 als vervaldatum voor de vergunning voor het toevoegingsmiddel Lactococcus lactis (NCIMB 30160) vermeld. Zonder terugwerkende kracht zou de voorgestelde rectificatie tot een schending van het beginsel van non-discriminatie tussen exploitanten leiden, aangezien de verlenging van de vergunningsperiode voor het toevoegingsmiddel Lactococcus lactis (NCIMB 30160) met ingang van de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 uitsluitend de exploitanten die dat toevoegingsmiddel in de handel brengen of gebruiken, een ongerechtvaardigd voordeel zou opleveren. Bovendien wordt de toekenning van terugwerkende kracht in dit geval niet geacht afbreuk te doen aan het gewettigd vertrouwen van de betrokken exploitanten. Ten slotte betreft het een rectificatie die wordt voorgesteld in een niet-strafrechtelijke context, aangezien het in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 foutief vermelde einde van de vergunningsperiode op een vergissing berust. De onderhavige verordening moet derhalve met terugwerkende kracht van toepassing zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092.

(6)

Met het oog op bescherming van het gewettigd vertrouwen van de belanghebbenden en op grond van de toepassing met terugwerkende kracht van de voorgestelde rectificatie moet de onderhavige verordening met spoed in werking treden.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 wordt gerectificeerd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 augustus 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 maart 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 van de Commissie van 5 december 2011 tot verlening van een vergunning voor Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) en Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten (PB L 322 van 6.12.2011, blz. 3).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 van de Commissie van 24 juli 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 wat de verlening van een vergunning voor Lactococcus lactis (NCIMB 30160) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten betreft (PB L 241 van 27.7.2020, blz. 10).


BIJLAGE

In de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011 wordt de vermelding betreffende het toevoegingsmiddel Lactococcus lactis (NCIMB 30160) met identificatienummer 1k2082 als volgt gerectificeerd:

 

In de kolom “Einde van de vergunningsperiode” wordt de datum “16.8.2030” vervangen door “26.12.2021”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving