Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.24

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/181 VAN DE COMMISSIE

van 15 februari 2021

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 16, lid 1, en lid 3, onder a), artikel 21, lid 2, en artikel 22, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 42, onder b), van Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie (2) mogen niet-biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen die niet ouder zijn dan 18 weken, tot en met 31 december 2020 op een biologische dierhouderijeenheid worden binnengebracht wanneer geen biologisch gehouden jonge kippen beschikbaar zijn en mits bepaalde voorwaarden in acht worden genomen.

(2)

Op de Uniemarkt zijn onvoldoende biologisch gehouden, voor de eierproductie bestemde jonge kippen van toereikende kwaliteit beschikbaar om te voldoen aan de behoeften van de leghenbedrijven. Intussen is, vanwege de uitbraak van de COVID-19-pandemie en de daarmee verband houdende volksgezondheidscrisis, bij Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad (3) de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (4) met één jaar uitgesteld, samen met andere daarmee verband houdende datums als bedoeld in Verordening (EU) 2018/848. Bijgevolg zal ook het van toepassing worden van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van de Commissie (5) tot vaststelling van onder andere meer gedetailleerde bepalingen voor de biologische productie van jonge kippen worden uitgesteld tot 1 januari 2022. Om meer tijd te geven voor de ontwikkeling van de productie van biologische jonge kippen voor de eierproductie en om de continuïteit van de biologische eierproductie te waarborgen tot de nieuwe datums van toepassing van Verordening (EU) 2018/848 en Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464, moet de periode voor de toepassing van de uitzonderingsregel op grond waarvan niet-biologisch gehouden jonge kippen die niet ouder zijn dan 18 weken voor de eierproductie mogen worden gebruikt, worden verlengd tot en met 31 december 2021.

(3)

Op grond van artikel 43 van Verordening (EG) nr. 889/2008 mag, wanneer de landbouwer niet aan uitsluitend biologisch geproduceerd eiwitvoer kan komen, voor het voederen van varkens en pluimvee maximaal 5 % niet-biologisch eiwitvoer worden gebruikt per periode van twaalf maanden voor de kalenderjaren 2018, 2019 en 2020.

(4)

Op de Uniemarkt is onvoldoende biologisch eiwitvoer van toereikende kwaliteit beschikbaar om te voldoen aan de nutritionele behoeften van op biologische landbouwbedrijven gehouden varkens en pluimvee. De productie van biologische eiwithoudende gewassen voor diervoeder blijft nog steeds achter bij de vraag. Daarom moet de mogelijkheid om een beperkt aandeel niet-biologisch eiwitvoer te gebruiken met nog eens een kalenderjaar worden verlengd tot de nieuwe datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848, met name ten behoeve van de bepalingen inzake de voeding van varkens en pluimvee in bijlage II, deel II, punt 1.9.3.1, onder c), en punt 1.9.4.2, onder c), bij die verordening.

(5)

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 834/2007 hebben verschillende lidstaten aan de Commissie en aan de andere lidstaten dossiers over bepaalde stoffen toegezonden met het oog op de vergunning en opneming ervan in de bijlagen V en VIII bij Verordening (EG) nr. 889/2008. Die dossiers zijn onderzocht door de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie (Egtop) en door de Commissie.

(6)

In haar aanbevelingen met betrekking tot voedermiddelen en toevoegingsmiddelen voor diervoeding (6) heeft Egtop geconcludeerd dat “monoammoniumfosfaat (ammoniumdiwaterstoforthofosfaat)” dat als mineraal diervoeder wordt gebruikt, in overeenstemming is met de doelstellingen en beginselen van de biologische aquacultuur. Daarom moet die stof worden opgenomen in bijlage V, deel 1, bij Verordening (EG) nr. 889/2008, maar alleen voor aquacultuur. Duidelijkheidshalve moet de tabel in dat deel in haar geheel worden vervangen.

(7)

In haar aanbevelingen met betrekking tot levensmiddelenadditieven en voedseltechnische hulpstoffen (7) heeft Egtop geconcludeerd dat “natriumalginaat” dat wordt gebruikt als additief voor de velvorming van worst op basis van vlees, “calciumchloride” dat wordt gebruikt als technische hulpstof voor de velvorming van worst op basis van vlees, en “actieve kool” die als technische hulpstof voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong worden gebruikt, in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van de biologische productie. Die stoffen dienen derhalve te worden opgenomen in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 889/2008.

(8)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en van toepassing zijn van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 42, onder b), wordt de datum “31 december 2020” vervangen door “31 december 2021”.

2)

In artikel 43 wordt de tweede alinea vervangen door:

“Het maximumpercentage niet-biologisch eiwitvoer dat per periode van twaalf maanden voor het voederen van deze diersoorten wordt toegestaan, bedraagt 5 % voor de kalenderjaren 2018, 2019, 2020 en 2021.”.

3)

De bijlagen V en VIII worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(3) Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad van 11 november 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums (PB L 381 van 13.11.2020, blz. 1).

(4) Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van de Commissie van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie (PB L 98 van 31.3.2020, blz. 2).

(6) Eindverslag over levensmiddelen VI en diervoeders IV:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

(7) Eindverslag over levensmiddelen VI en diervoeders IV:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en


BIJLAGE

De bijlagen V en VIII bij Verordening (EG) nr. 889/2008 worden als volgt gewijzigd:

1)

De tabel van deel 1 van bijlage V wordt vervangen door:

 

“Vergunning

 

Stof

 

Gebruiksvoorwaarden

A

Kalkhoudende zeeschelpen

 

A

Maerl (kalkwieren)

 

A

Lithothamnion (kalkwieren)

 

A

Calciumgluconaat

 

A

Calciumcarbonaat

 

A

Gedefluoreerd monocalciumfosfaat

 

A

Gedefluoreerd bicalciumfosfaat

 

A

Magnesiumoxide (watervrije magnesia)

 

A

Magnesiumsulfaat

 

A

Magnesiumchloride

 

A

Magnesiumcarbonaat

 

A

Calciummagnesiumfosfaat

 

A

Magnesiumfosfaat

 

A

Mononatriumfosfaat

 

A

Calciumnatriumfosfaat

 

A

Monoammoniumfosfaat (ammoniumdiwaterstoforthofosfaat)

Alleen voor aquacultuur”

A

Natriumchloride

 

A

Natriumbicarbonaat

 

A

Natriumcarbonaat

 

A

Natriumsulfaat

 

A

Kaliumchloride

 

2)

Bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de tabel in deel A worden in de vermelding met betrekking tot “E 401 natriumalginaat” de volgende woorden toegevoegd in de laatste kolom: “en worst op basis van vlees”;

b)

de tabel in deel B wordt als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding met betrekking tot “calciumchloride” wordt een X ingevoegd in de derde kolom en worden de volgende woorden toegevoegd in de laatste kolom: “Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: worst op basis van vlees”;

ii)

in de vermelding met betrekking tot “actieve kool” wordt een X ingevoegd in de derde kolom.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving