Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.125

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/184 VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 2021

tot wijziging van de Beschikkingen 2009/813/EG en 2009/814/EG van de Commissie, Besluit 2010/429/EU van de Commissie en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 en (EU) 2020/1360 van de Commissie wat betreft de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met bepaalde genetisch gemodificeerde organismen, en zijn vertegenwoordiger in de Unie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 826)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bayer Agriculture BVBA, gevestigd in België, is de vertegenwoordiger van Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten, voor 32 vergunningen voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met bepaalde genetisch gemodificeerde organismen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003. De desbetreffende vergunningen werden verleend bij de Beschikkingen 2009/813/EG (2) en 2009/814/EG (3) van de Commissie, Besluit 2010/429/EU van de Commissie (4) en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU (5), 2012/83/EU (6), 2012/347/EU (7), 2013/649/EU (8), (EU) 2015/683 (9), (EU) 2015/684 (10), (EU) 2015/685 (11), (EU) 2015/686 (12), (EU) 2015/687 (13), (EU) 2015/688 (14), (EU) 2015/689 (15), (EU) 2015/693 (16), (EU) 2015/695 (17), (EU) 2015/696 (18), (EU) 2015/700 (19), (EU) 2015/701 (20), (EU) 2015/2279 (21), (EU) 2015/2281 (22), (EU) 2016/1216 (23), (EU) 2016/1217 (24), (EU) 2017/1207 (25), (EU) 2018/1111 (26), (EU) 2018/2045 (27), (EU) 2018/2046, (28) (EU) 2019/1307 (29), (EU) 2019/1308 (30), (EU) 2019/1309 (31), (EU) 2019/2083 (32) en (EU) 2020/1360 (33) van de Commissie.

(2)

Bij brief van 28 juli 2020 heeft Bayer Agriculture BVBA de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij haar naam per 1 augustus 2020 wijzigt in Bayer Agriculture BV, België.

(3)

Bij brief van 28 juli 2020 heeft Bayer Agriculture BVBA de Commissie ervan in kennis gesteld dat Monsanto Company, Verenigde Staten, haar rechtsvorm per 1 augustus 2020 omzet en haar naam wijzigt in Bayer CropScience LP.

(4)

De voorgestelde wijzigingen van de vergunningshandelingen zijn louter administratief en maken geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(5)

De Beschikkingen 2009/813/EG en 2009/814/EG van de Commissie, Besluit 2010/429/EU van de Commissie en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 en (EU) 2020/1360 van de Commissie moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Beschikking 2009/813/EG

Beschikking 2009/813/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 2

Wijziging van Beschikking 2009/814/EG

Beschikking 2009/814/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 3

Wijziging van Besluit 2010/429/EU

Besluit 2010/429/EU van de Commissie wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 4

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/82/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/82/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 5

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/83/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/83/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 6

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/347/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/347/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten van Amerika, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 7

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/649/EU

Uitvoeringsbesluit 2013/649/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 8

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/683

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/683 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 9

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/684

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/684 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 10

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/685

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/685 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 11

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/686

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/686 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 12

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/687

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/687 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 13

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/688

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/688 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 14

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/689

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/689 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 15

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/693

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/693 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 16

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/695

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/695 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 17

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/696

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/696 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 18

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/700

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/700 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 19

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/701

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/701 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 20

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 21

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2281

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2281 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 22

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1216

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1216 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 23

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1217

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1217 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 24

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1207

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1207 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 25

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1111

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1111 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BV, België, als vertegenwoordiger van Bayer CropScience LP, Verenigde Staten.”.

2)

Artikel 10 wordt vervangen door:

“Artikel 10

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BV

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

Namens Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten.”.

Artikel 26

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 27

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 10 wordt vervangen door:

“Artikel 10

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 28

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1308

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1308 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 29

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1308

Uitvoeringsbesluit (EU) 2013/1308 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 30

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1309

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1309 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 31

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2083

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2083 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten, in de Unie vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 32

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1360

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1360 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer CropScience LP, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, België.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer CropScience LP

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 33

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2021.

Voor de Commissie

Stella KYRIAKIDES

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Beschikking 2009/813/EG van de Commissie van 30 oktober 2009 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 289 van 5.11.2009, blz. 21).

(3) Beschikking 2009/814/EG van de Commissie van 30 oktober 2009 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 289 van 5.11.2009, blz. 25).

(4) Besluit 2010/429/EU van de Commissie van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 46).

(5) Uitvoeringsbesluit 2012/82/EU van de Commissie van 10 februari 2012 inzake de verlenging van de vergunning voor het verder in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 40 van 14.2.2012, blz. 14).

(6) Uitvoeringsbesluit 2012/83/EU van de Commissie van 10 februari 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 (MON-877Ø1-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 40 van 14.2.2012, blz. 18).

(7) Uitvoeringsbesluit 2012/347/EU van de Commissie van 28 juni 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 171 van 30.6.2012, blz. 13).

(8) Uitvoeringsbesluit 2013/649/EU van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van stuifmeel geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 302 van 13.11.2013, blz. 44).

(9) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/683 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87460 (8746Ø-4) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 1).

(10) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/684 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde mais NK 603 (MON-ØØ6Ø3-6) en tot verlenging van de bestaande vergunning voor producten op basis van de maisvariëteit NK 603 (MON-ØØ6Ø3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 6).

(11) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/685 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde katoen MON 15985 (MON-15985-7) en tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 15985 (MON-15985-7) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 11).

(12) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/686 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87769 (MON-87769-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 16).

(13) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/687 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde koolzaad MON 88302 (MON-883Ø2-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 22).

(14) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/688 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen MON 88913 (MON-88913-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 26).

(15) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/689 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 531 (MON-ØØ531-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 31).

(16) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/693 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 1445 (MON-Ø1445-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 48).

(17) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/695 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) en tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van katoenzaadolie uit genetisch gemodificeerde katoen MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 56).

(18) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/696 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 (MON-877Ø5-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 60).

(19) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/700 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 (MON-877Ø8-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 81).

(20) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/701 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad GT73 of met dat genetisch gemodificeerde organisme geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 86).

(21) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 van de Commissie van 4 december 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 322 van 8.12.2015, blz. 58).

(22) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2281 van de Commissie van 4 december 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 (MON-87427-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 322 van 8.12.2015, blz. 67).

(23) Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1216 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 199 van 26.7.2016, blz. 22).

(24) Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1217 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 199 van 26.7.2016, blz. 28).

(25) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1207 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 6.7.2017, blz. 18).

(26) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1111 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineren, en tot intrekking van Besluit 2010/420/EU (PB L 203 van 10.8.2018, blz. 20).

(27) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045 van de Commissie van 19 december 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 327 van 21.12.2018, blz. 65).

(28) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046 van de Commissie van 19 december 2018 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122 combineert, en tot intrekking van Besluit 2011/366/EU (PB L 327 van 21.12.2018, blz. 70).

(29) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1307 van de Commissie van 26 juli 2019 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 204 van 2.8.2019, blz. 81).

(30) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1308 van de Commissie van 26 juli 2019 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87411 (MON-87411-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 204 van 2.8.2019, blz. 85).

(31) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1309 van de Commissie van 26 juli 2019 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87751 (MON-87751-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 204 van 2.8.2019, blz. 90).

(32) Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2083 van de Commissie van 28 november 2019 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 89788 (MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 6.12.2019, blz. 68).

(33) Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1360 van de Commissie van 28 september 2020 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 316 van 30.9.2020, blz. 1).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving