Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.22-2

VERORDENING (EG) Nr. 500/2007 VAN DE COMMISSIE

van 7 mei 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1463/2004 wat betreft de vaststelling van een maximumresidugehalte voor het toevoegingsmiddel „Sacox 120 microGranulate” van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” voor dierenvoeding

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het toevoegingsmiddel salinomycine-natrium („Sacox 120 microGranulate”) is onder bepaalde voorwaarden toegelaten overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2). Bij Verordening (EG) nr. 1463/2004 van de Commissie (3) is voor het gebruik van dat toevoegingsmiddel voor mestkippen een vergunning voor tien jaar verleend die is gebonden aan de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen. Het toevoegingsmiddel werd op grond van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product aangemeld. Aangezien alle krachtens die bepaling vereiste informatie werd ingediend, is het toevoegingsmiddel in het Communautair repertorium van toevoegingsmiddelen voor dierenvoeding opgenomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). De houder van de vergunning voor het toevoegingsmiddel salinomycine-natrium („Sacox 120 microGranulate”) heeft een aanvraag ingediend om de voorwaarden van de vergunning te wijzigen door daarin de door de EFSA geadviseerde maximumresidugehalten (MRL’s) op te nemen.

(3)

De EFSA stelde in haar advies van 30 juni 2004 (4) voor om een MRL van 5 μg/kg voor de betrokken werkzame stof vast te stellen. Het is mogelijk dat die MRL moet worden herzien in het licht van de resultaten van een toekomstige evaluatie van die werkzame stof door het Europees Geneesmiddelenbureau.

(4)

Verordening (EG) nr. 1463/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1463/2004 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 mei 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 378/2005 van de Commissie (PB L 59 van 5.3.2005, blz. 8).

(2)  PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1800/2004 van de Commissie (PB L 317 van 16.10.2004, blz. 37).

(3)  PB L 270 van 18.8.2004, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 249/2006 (PB L 42 van 14.2.2006, blz. 22).

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on a request from the Commission on the re-evaluation of coccidiostat Sacox® 120 microGranulate in accordance with article 9G of Council Directive 70/524/EEC. Adopted on 30 June 2004The EFSA Journal (2004) 76, p. 1-49.


BIJLAGE

Registratienummer van het toevoegingsmiddel

Naam en registratienummer van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel

Toevoegingsmiddel

(handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule, beschrijving

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimum

Maximum

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Maximumgehalte aan residuen in de desbetreffende levensmiddelen van dierlijke oorsprong

mg werkzame stof/kg volledig dierenvoeder

Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen

E 766

Huvepharma NV Belgium

Salinomycine-natrium 120 g/kg

(Sacox 120 micro-Granulate)

 

Samenstelling toevoegingsmiddel:

salinomycine-natrium ≥ 120 g/kg

siliciumdioxide: 10-100 g/kg

calciumcarbonaat: 350-700 g/kg

 

Werkzame stof:

salinomycine-natrium,

C42H69O11Na,

CAS-nummer: 55 721-31-8,

natriumzout van een polyethermonocarbonzuur, geproduceerd door gisting van Streptomyces albus (DSM 12217)

 

Productiegebonden onzuiverheden:

< 42 mg elaiofyline/kg salinomycine-natrium.

< 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycine/kg salinomycine-natrium

Mestkippen

60

70

Toediening verboden vanaf ten minste één dag vóór het slachten.

In de gebruiksaanwijzing vermelden:

 

„Gevaarlijk voor paardachtigen en kalkoenen”.

 

„Dit voeder bevat een ionofoor:

mogelijke contra-indicatie: gelijktijdige toediening ervan met bepaalde andere geneeskrachtige stoffen (bv. tiamuline)”.

21.8.2014

5 μg salinomycine/kg voor alle natte weefsels


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving