Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-2.1-5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/2042 VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere datums die relevant zijn voor de toepassing van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (1), en met name artikel 10, lid 6, artikel 14, lid 3, artikel 15, lid 3, artikel 16, lid 3, artikel 17, lid 3, en artikel 26, lid 7, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Vanwege de uitbraak van de COVID-19-pandemie en de daarmee verband houdende volksgezondheidscrisis is bij Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad (2) de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848 met één jaar uitgesteld, samen met andere daarmee verband houdende datums als bedoeld in Verordening (EU) 2018/848.

(2)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van de Commissie (3) zijn een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 vastgelegd, met name wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie. Omwille van de rechtszekerheid moeten deze voorschriften van toepassing zijn met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848.

(3)

Daarom moeten de datum van toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 en andere daarmee verband houdende datums die daarin zijn opgenomen, aan de datum van toepassing van Verordening (EU) 2018/848 worden aangepast.

(4)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Gezien de noodzaak om onmiddellijk rechtszekerheid voor de biologische sector te waarborgen met betrekking tot het uitstel van de datum van toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464, moet deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treden.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 25, lid 4, wordt de tweede zin vervangen door:

“Die informatie wordt jaarlijks uiterlijk op 30 juni en voor het eerst uiterlijk op 30 juni 2023 over het jaar 2022 verstrekt.”.

2)

In artikel 26, leden 1, 5, 6 en 7, worden de woorden “uiterlijk met ingang van 1 januari 2029” vervangen door de woorden “uiterlijk met ingang van 1 januari 2030”.

3)

In artikel 26, leden 2, 3 en 4, worden de woorden “uiterlijk met ingang van 1 januari 2024” vervangen door de woorden “uiterlijk met ingang van 1 januari 2025”.

4)

In artikel 27 wordt de tweede alinea vervangen door:

“Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1.

(2) Verordening (EU) 2020/1693 van het Europees Parlement en de Raad van 11 november 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat betreft de datum van toepassing en bepaalde andere in die verordening genoemde datums (PB L 381 van 13.11.2020, blz. 1).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/464 van de Commissie van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie (PB L 98 van 31.3.2020, blz. 2).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving