Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.132

VERORDENING (EU) 2020/1633 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2020

tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, pyraclostrobin, afweermiddel: tallolie en teflubenzuron in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor bentazon, dimethomorf, fludioxonil, pyraclostrobin en teflubenzuron zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor azinfos-methyl zijn MRL’s vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor flufenoxuron, oxadiazon en fosalone zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening. Afweermiddel: tallolie is opgenomen in bijlage IV bij die verordening.

(2)

In het kader van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik op aardappelen, preien, kruidenthee van bladeren en kruiden, papaverzaad/maanzaad en sojabonen van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof bentazon bevat, is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL’s ingediend.

(3)

Wat dimethomorf betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bramen/braambessen en frambozen. Wat fludioxonil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien, rabarber, lijnzaad, sesamzaad, koolzaad, mosterdzaad, bernagiezaad, huttentutzaad en hennepzaad. Wat pyraclostrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tafeldruiven, suikermais en koffiebonen. Wat teflubenzuron betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor appelen, spruitjes en sluitkolen.

(4)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn de aanvragen door de betrokken lidstaten geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico’s voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL’s uitgebracht (2). Zij heeft die adviezen naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(6)

Wat bentazon betreft, heeft de aanvrager tijdens de overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 uitgevoerde beoordeling eerder niet beschikbare informatie ingediend. Die informatie betreft de residuproeven, de analysemethoden, de stabiliteit bij opslag en een vervoederingsstudie. Op grond van de nieuwe informatie heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s voor aardappelen en producten van dierlijke oorsprong te verlagen en het MRL voor kruidenthee van bladeren en kruiden te verhogen. Voor preien werd de ontbrekende informatie over residuproeven niet ingediend. Daarom moet het in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 vastgestelde MRL voor preien worden geschrapt.

(7)

Wat dimethomorf betreft, heeft de aanvrager eerder niet beschikbare informatie met betrekking tot residuproeven ingediend. Op grond van de nieuwe informatie heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s voor bramen/braambessen en frambozen te verlagen tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens.

(8)

Wat fludioxonil betreft, heeft de aanvrager eerder niet beschikbare informatie met betrekking tot residuproeven en een vervoederingsstudie ingediend. Op grond van de nieuwe informatie heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong te verlagen tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens.

(9)

Wat pyraclostrobin betreft, heeft de aanvrager eerder niet beschikbare informatie met betrekking tot residuproeven en analysemethoden ingediend. Op grond van de nieuwe informatie heeft de EFSA gewezen op een probleem in verband met de inname met betrekking tot het huidige gebruik van die werkzame stof op tafeldruiven. De lidstaten werd gevraagd verslag uit te brengen over mogelijke alternatieve goede landbouwpraktijken die niet zouden leiden tot een onaanvaardbaar risico voor de consument. De lidstaten stelden een alternatieve goede landbouwpraktijk vast voor tafeldruiven waarvoor het MRL moet worden vastgesteld op 0,3 mg/kg.

(10)

Wat teflubenzuron betreft, heeft de aanvrager eerder niet beschikbare informatie met betrekking tot hydrolyse, metabolisme en analysemethoden ingediend. Op grond van de nieuwe informatie heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s voor producten van dierlijke oorsprong te verlagen tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens.

(11)

Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL’s op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.

(12)

De goedkeuring van de werkzame stof azinfos-methyl is op 1 januari 2007 verstreken (3). De werkzame stof flufenoxuron is niet goedgekeurd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 942/2011 van de Commissie (4). De goedkeuring van de werkzame stof oxadiazon is op 31 december 2018 verstreken (5). De werkzame stof fosalone is niet goedgekeurd bij Beschikking 2006/1010/EG van de Commissie (6). De goedkeuring van de werkzame stof talloliepek is ingetrokken bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1125 van de Commissie (7). De goedkeuring van de werkzame stof ruwe tallolie is ingetrokken bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1186 van de Commissie (8).

(13)

Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die die werkzame stoffen bevatten, zijn ingetrokken. Het is derhalve passend de bestaande MRL’s voor die stoffen in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 te schrappen overeenkomstig artikel 17 van die verordening, in samenhang met artikel 14, lid 1, onder a), van die verordening, met uitzondering van het MRL voor flufenoxuron in thee, dat veilig is voor de consument (9) en overeenstemt met een aanvraag voor invoertolerantie van Japan, en de MRL’s van azinfos-methyl en fosalone in specerijen, die overeenstemmen met Codex-grenswaarden die zijn vastgesteld op basis van monitoringgegevens en waarvan de blootstelling via de voeding bijzonder laag is (10). Voor afweermiddel: tallolie is het passend de vermelding in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 te schrappen en overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van die verordening standaardwaarden te vermelden in de lijst in bijlage V bij die verordening.

(14)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten lagere bepaalbaarheidsgrenzen kunnen worden vastgesteld. Voor de werkzame stoffen waarvoor alle MRL’s tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens moeten worden verlaagd, moeten overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 in de lijst van bijlage V standaardwaarden worden opgenomen.

(15)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(16)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(17)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s zijn vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(18)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(19)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 25 mei 2021 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd, behalve voor pyraclostrobin in taveldruiven en voor afweermiddel: tallolie in alle producten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 21 mei 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)

Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online beschikbaar op: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for bentazone. EFSA Journal 2019;17(5):5704.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for bentazone in soyabeans and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(7):5798.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph. EFSA Journal 2018;16(10):5433.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in rhubarbs. EFSA Journal 2019;17(9):5815.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fludioxonil. EFSA Journal 2019;17(9):5812.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain oilseeds. EFSA Journal 2020;18(1):5994.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in sweet corn. EFSA Journal 2019;17(10):5841.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron. EFSA Journal 2018;16(10):5427.

(3) Verordening (EG) nr. 1335/2005 van de Commissie van 12 augustus 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2076/2002 en de Beschikkingen 2002/928/EG, 2004/129/EG, 2004/140/EG, 2004/247/EG en 2005/303/EG wat betreft de in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad bedoelde termijn en het voortgezette gebruik van bepaalde stoffen die niet in bijlage I daarbij zijn opgenomen (PB L 211 van 13.8.2005, blz. 6).

(4) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 942/2011 van de Commissie van 22 september 2011 tot niet-goedkeuring van de werkzame stof flufenoxuron overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Beschikking 2008/934/EG van de Commissie (PB L 246 van 23.9.2011, blz. 13).

(5) Richtlijn 2008/69/EG van de Commissie van 1 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde clofentezine, dicamba, difenoconazool, diflubenzuron, imazaquin, lenacil, oxadiazon, picloram en pyriproxyfen op te nemen als werkzame stoffen (PB L 172 van 2.7.2008, blz. 9).

(6) Beschikking 2006/1010/EG van de Commissie van 22 december 2006 betreffende de niet-opneming van fosalone in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die deze stof bevatten (PB L 379 van 28.12.2006, blz. 127).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1125 van de Commissie van 22 juni 2017 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/talloliepek overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 163 van 24.6.2017, blz. 10).

(8) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1186 van de Commissie van 3 juli 2017 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/ruwe tallolie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 131).

(9) Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flufenoxuron in tea (dried leaves and stalks, fermented of Camellia sinensis). EFSA Scientific Report (2009); 267.

(10) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FREPORT%252FFinal%252520Report%252FREP19_PRe.pdf.

Verslag van de 51e zitting van het Codex-comité voor bestrijdingsmiddelenresiduen. Aanhangsel III, SAR Macau, Volksrepubliek China, 8-13 april 2019.


BIJLAGE

De bijlagen II, III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de kolommen voor azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, pyraclostrobin en teflubenzuron worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code number

Code-nummer (1)

Azinfos-methyl (F)

Som van bentazon, zouten daarvan en 6-hydroxy- (vrij en geconjugeerd) en 8-hydroxybentazon (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als bentazon (R)

Dimethomorf (som van de isomeren)

Fludioxonil (F) (R)

Pyraclostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*1)

0,03 (*1)

       

0110000

Citrusvruchten

     

10

2

0,5

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0,01 (*1)

     

0110020

Sinaasappelen

   

0,8

     

0110030

Citroenen

   

0,01 (*1)

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0,01 (*1)

     

0110050

Mandarijnen

   

0,01 (*1)

     

0110990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

     

0120000

Noten

   

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

0120010

Amandelen

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120020

Paranoten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnoten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjes

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnoten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120060

Hazelnoten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamianoten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120080

Pecannoten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120090

Pijnboompitten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120100

Pistaches

     

0,2

1

 

0120110

Walnoten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0130000

Pitvruchten

   

0,01 (*1)

5

0,5

1

0130010

Appelen

           

0130020

Peren

           

0130030

Kweeperen

           

0130040

Mispels

           

0130050

Loquats/Japanse mispels

           

0130990

Overige (2)

           

0140000

Steenvruchten

   

0,01 (*1)

     

0140010

Abrikozen

     

5

1

0,01 (*1)

0140020

Kersen (zoet)

     

5

3

0,01 (*1)

0140030

Perziken

     

10

0,3

0,01 (*1)

0140040

Pruimen

     

5

0,8

0,1 (*1)

0140990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Besvruchten en kleinfruit

           

0151000

a) druiven

   

3

   

0,7

0151010

Tafeldruiven

     

5

0,3

 

0151020

Wijndruiven

     

4

2

 

0152000

b) aardbeien

   

0,7

4

1,5

0,01 (*1)

0153000

c) rubussoorten

   

0,01 (*1)

5

 

0,01 (*1)

0153010

Bramen/braambessen

       

3

 

0153020

Dauwbramen

       

2

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

       

3

 

0153990

Overige (2)

       

2

 

0154000

d) ander kleinfruit en besvruchten

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

     

2

4

 

0154020

Veenbessen

     

2

3

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

     

3

3

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

     

2

3

 

0154050

Rozenbottels

     

0,01 (*1)

3

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

     

0,01 (*1)

3

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

     

0,01 (*1)

3

 

0154080

Vlierbessen

     

0,8

3

 

0154990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

3

 

0160000

Diverse vruchten met

           

0161000

a) eetbare schil

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dadels

           

0161020

Vijgen

           

0161030

Tafelolijven

           

0161040

Kumquats

           

0161050

Carambola's

           

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

           

0161070

Jambolans/djamblangs

           

0161990

Overige (2)

           

0162000

b) niet-eetbare schil, klein

   

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

15

0,02 (*1)

 

0162020

Lychees

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Sterappelen

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c) niet-eetbare schil, groot

           

0163010

Avocado's

   

0,01 (*1)

1,5

0,2

0,01 (*1)

0163020

Bananen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mango's

   

0,01 (*1)

2

0,6

0,01 (*1)

0163040

Papaja's

   

0,7

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granaatappels

   

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya's

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guaves

   

0,01 (*1)

0,5

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananassen

   

0,01 (*1)

7

0,3

0,01 (*1)

0163090

Broodvruchten

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Doerians

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

           

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

         

0211000

a) aardappelen

 

0,15

0,05

5

0,02 (*1)

0,05

0212000

b) tropische wortel- en knolgewassen

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Cassave/maniok

     

0,01 (*1)

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

10

   

0212030

Yams

     

10

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0,01 (*1)

   

0212990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

   

0213000

c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0213010

Rode bieten

   

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213020

Wortels

   

0,01 (*1)

1

0,5

 

0213030

Knolselderij

   

0,01 (*1)

0,2

0,5

 

0213040

Mierikswortels

   

0,01 (*1)

1

0,3

 

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

 

0213060

Pastinaken

   

0,01 (*1)

1

0,3

 

0213070

Wortelpeterselie

   

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213080

Radijzen

   

1,5

0,3

0,5

 

0213090

Schorseneren

   

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213100

Koolrapen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

 

0213110

Rapen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

 

0213990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

 

0,06

0,6

0,5

0,3

 

0220020

Uien

 

0,1

0,6

0,5

1,5

 

0220030

Sjalotten

 

0,06

0,6

0,5

0,3

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0,03 (*1)

9

5

1,5

 

0220990

Overige (2)

 

0,03 (*1)

0,15

0,5

0,02 (*1)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

         

0231000

a) Solanaceae en Malvaceae

 

0,03 (*1)

1

   

1,5

0231010

Tomaten

     

3

0,3

 

0231020

Paprika's

     

1

0,5

 

0231030

Aubergines

     

0,4

0,3

 

0231040

Okra's, okers

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0231990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b) Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0,03 (*1)

0,5

0,4

0,5

 

0232010

Komkommers

         

0,5

0232020

Augurken

         

1,5

0232030

Courgettes

         

0,5

0232990

Overige (2)

         

0,5

0233000

c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0,03 (*1)

0,5

0,3

0,5

 

0233010

Meloenen

         

0,3

0233020

Pompoenen

         

0,01 (*1)

0233030

Watermeloenen

         

0,01 (*1)

0233990

Overige (2)

         

0,01 (*1)

0234000

d) suikermais

 

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0239000

e) andere vruchtgroenten

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

       

0241000

a) bloemkoolachtigen

       

0,5

0,01 (*1)

0241010

Broccoli

   

5

0,7

   

0241020

Bloemkolen

   

0,6

0,01 (*1)

   

0241990

Overige (2)

   

0,6

0,01 (*1)

   

0242000

b) sluitkoolachtigen

           

0242010

Spruitjes

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,5

0242020

Sluitkolen

   

6

2

0,4

0,2

0242990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c) bladkoolachtigen

   

3

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Chinese kool/petsai

     

10

   

0243020

Boerenkolen

     

0,01 (*1)

   

0243990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

   

0244000

d) koolrabi's

   

0,02

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

           

0251000

a) slasoorten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

   

10

20

10

 

0251020

Sla

   

15

40

2

 

0251030

Andijvie

   

6

20

0,4

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

10

20

10

 

0251050

Winterkers

   

10

20

10

 

0251060

Raketsla/rucola

   

10

20

10

 

0251070

Rode amsoi

   

10

20

10

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

10

20

10

 

0251990

Overige (2)

   

10

20

10

 

0252000

b) spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

   

30

30

0,6

 

0252020

Postelein

   

4

20

0,02 (*1)

 

0252030

Snijbiet

   

4

20

1,5

 

0252990

Overige (2)

   

4

20

0,02 (*1)

 

0253000

c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d) waterkers

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

10

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e) witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,05

0,02

0,09

0,01 (*1)

0256000

f) kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

10

10

20

2

0,02 (*1)

0256010

Kervel

           

0256020

Bieslook

           

0256030

Bladselderij/snijselder

           

0256040

Peterselie

           

0256050

Salie

           

0256060

Rozemarijn

           

0256070

Tijm

           

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

           

0256090

Laurierblad

           

0256100

Dragon

           

0256990

Overige (2)

           

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

       

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0,3

0,01 (*1)

1

0,6

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0,05

0,04

0,4

0,3

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0,3

0,01 (*1)

1

0,6

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0,05

0,15

0,3

0,15

 

0260050

Linzen

 

0,05

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0260990

Overige (2)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,03 (*1)

     

0,01 (*1)

0270010

Asperges

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270020

Kardoenen

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Bleekselderij

   

15

1,5

1,5

 

0270040

Knolvenkel

   

0,01 (*1)

1,5

1,5

 

0270050

Artisjokken

   

2

0,01 (*1)

3

 

0270060

Preien

   

1,5

0,01 (*1)

0,8

 

0270070

Rabarber

   

0,01 (*1)

0,7

0,02 (*1)

 

0270080

Bamboescheuten

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmharten

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

           

0280020

Wilde paddenstoelen

           

0280990

Mossen en korstmossen

           

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

0300010

Bonen

 

0,1

 

0,5

0,3

 

0300020

Linzen

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,5

 

0300030

Erwten

 

1

 

0,4

0,3

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,05

 

0300990

Overige (2)

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,3

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

     

0401000

Oliehoudende zaden

           

0401010

Lijnzaad

 

0,2

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,05

 

0,01 (*1)

0,04

0,02 (*1)

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,2

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sesamzaad

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0,3

0401060

Koolzaad

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojabonen

 

0,2

 

0,2

0,2

0,05

0401080

Mosterdzaad

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401090

Katoenzaad

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0401100

Pompoenzaad

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saffloerzaad

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401120

Bernagiezaad

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401130

Huttentutzaad

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401140

Hennepzaad

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Wonderbonen

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401990

Overige (2)

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Olijven voor oliewinning

           

0402020

Palmpitten

           

0402030

Palmvruchten

           

0402040

Kapok

           

0402990

Overige (2)

           

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500010

Gerst

 

0,1

   

1

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

 

0500030

Mais

 

0,2

   

0,02 (*1)

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0,08

   

0,02 (*1)

 

0500050

Haver

 

0,1

   

1

 

0500060

Rijst

 

0,1

   

0,09

 

0500070

Rogge

 

0,1

   

0,2

 

0500080

Sorghum

 

0,1

   

0,5

 

0500090

Tarwe

 

0,1

   

0,2

 

0500990

Overige (2)

 

0,03 (*1)

   

0,02 (*1)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

     

0610000

Thee

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Koffiebonen

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,3

0,3

0630000

Kruidenthee van

       

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a) bloemen

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0631010

Kamille

           

0631020

Hibiscus/roselle

           

0631030

Roos

           

0631040

Jasmijn

           

0631050

Lindebloesem

           

0631990

Overige (2)

           

0632000

b) bladeren en kruiden

 

0,3 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0632010

Aardbei

           

0632020

Rooibos

           

0632030

Maté

           

0632990

Overige (2)

           

0633000

c) wortels

 

0,1 (*1)

       

0633010

Valeriaan

     

1

   

0633020

Ginseng

     

4

   

0633990

Overige (2)

     

1

   

0639000

d) alle andere delen van de plant

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

   

0640000

Cacaobonen

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Carob/johannesbrood

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,1 (*1)

80

0,05 (*1)

15

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

           

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,5

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

   

30

     

0810020

Zwarte komijn

   

30

     

0810030

Selderij

   

30

     

0810040

Koriander

   

30

     

0810050

Komijn

   

30

     

0810060

Dille

   

30

     

0810070

Venkel

   

30

     

0810080

Fenegriek

   

30

     

0810090

Nootmuskaat

   

0,05 (*1)

     

0810990

Overige (2)

   

30

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,5

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

   

0,05 (*1)

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0,05 (*1)

     

0820030

Karwij

   

30

     

0820040

Kardemom

   

0,05 (*1)

     

0820050

Jeneverbes

   

0,05 (*1)

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0,05 (*1)

     

0820070

Vanille

   

0,05 (*1)

     

0820080

Tamarinde

   

0,05 (*1)

     

0820990

Overige (2)

   

0,05 (*1)

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

           

0830990

Overige (2)

           

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

           

0840010

Zoethout

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

           

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

           

0840990

Overige (2)

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

           

0850020

Kappertjes

           

0850990

Overige (2)

           

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

           

0860990

Overige (2)

           

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

           

0870990

Overige (2)

           

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

       

0,2

 

0900020

Suikerriet

       

0,08

 

0900030

Wortelcichorei

       

0,08

 

0900990

Overige (2)

       

0,02 (*1)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

           

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1011000

a) varkens

           

1011010

Spier

 

0,02 (*1)

 

0,02

   

1011020

Vet

 

0,02 (*1)

 

0,02

   

1011030

Lever

 

0,02 (*1)

 

0,1

   

1011040

Nier

 

0,02

 

0,1

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,02

 

0,1

   

1011990

Overige (2)

 

0,02

 

0,02

   

1012000

b) runderen

           

1012010

Spier

 

0,02 (*1)

 

0,02

   

1012020

Vet

 

0,03

 

0,02

   

1012030

Lever

 

0,03

 

0,1

   

1012040

Nier

 

0,15

 

0,1

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,15

 

0,1

   

1012990

Overige (2)

 

0,15

 

0,02

   

1013000

c) schapen

           

1013010

Spier

 

0,02 (*1)

 

0,02

   

1013020

Vet

 

0,03

 

0,02

   

1013030

Lever

 

0,04

 

0,1

   

1013040

Nier

 

0,15

 

0,1

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,15

 

0,1

   

1013990

Overige (2)

 

0,15

 

0,02

   

1014000

d) geiten

           

1014010

Spier

 

0,02 (*1)

 

0,02

   

1014020

Vet

 

0,03

 

0,02

   

1014030

Lever

 

0,05

 

0,1

   

1014040

Nier

 

0,15

 

0,1

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,15

 

0,1

   

1014990

Overige (2)

 

0,15

 

0,02

   

1015000

e) paardachtigen

           

1015010

Spier

 

0,02 (*1)

 

0,02

   

1015020

Vet

 

0,03

 

0,02

   

1015030

Lever

 

0,05

 

0,1

   

1015040

Nier

 

0,15

 

0,1

   

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,15

 

0,1

   

1015990

Overige (2)

 

0,15

 

0,02

   

1016000

f) pluimvee

 

0,02 (*1)

       

1016010

Spier

     

0,01 (*1)

   

1016020

Vet

     

0,01 (*1)

   

1016030

Lever

     

0,1

   

1016040

Nier

     

0,1

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

0,1

   

1016990

Overige (2)

     

0,01 (*1)

   

1017000

g) andere gekweekte landdieren

           

1017010

Spier

 

0,02 (*1)

 

0,02

   

1017020

Vet

 

0,03

 

0,02

   

1017030

Lever

 

0,05

 

0,1

   

1017040

Nier

 

0,15

 

0,1

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,15

 

0,1

   

1017990

Overige (2)

 

0,15

 

0,02

   

1020000

Melk

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

 

0,02 (*1)

       

1020020

Schapen

 

0,03

       

1020030

Geiten

 

0,03

       

1020040

Paarden

 

0,03

       

1020990

Overige (2)

 

0,03

       

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

           

1030020

Eenden

           

1030030

Ganzen

           

1030040

Kwartels

           

1030990

Overige (2)

           

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,05 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

           

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

           

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

           

(F)

=

vetoplosbaar

Som van bentazon, zouten daarvan en 6-hydroxy- (vrij en geconjugeerd) en 8-hydroxybentazon (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als bentazon (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

bentazon — codes van 1010000 tot 1070000, behalve 1040000: som van bentazon, zouten daarvan en 6-hydroxy (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als bentazon

Fludioxonil (F) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

fludioxonil - code 1000000 behalve 1040000 : som van fludioxonil en de metabolieten daarvan, geoxideerd tot metaboliet 2,2-difluorbenzo[1,3]dioxool-4-carbonzuur, uitgedrukt als fludioxonil“

b)

de volgende kolommen voor flunoxuron en fosalone worden toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Flufenoxuron (F)

Fosalone

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*2)

 

0110000

Citrusvruchten

 

0,01 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

sss0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige (2)

   

0120000

Noten

 

0,02 (*2)

0120010

Amandelen

   

0120020

Paranoten

   

0120030

Cashewnoten

   

0120040

Kastanjes

   

0120050

Kokosnoten

   

0120060

Hazelnoten

   

0120070

Macadamianoten

   

0120080

Pecannoten

   

0120090

Pijnboompitten

   

0120100

Pistaches

   

0120110

Walnoten

   

0120990

Overige (2)

   

0130000

Pitvruchten

 

0,01 (*2)

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige (2)

   

0140000

Steenvruchten

 

0,01 (*2)

0140010

Abrikozen

   

0140020

Kersen (zoet)

   

0140030

Perziken

   

0140040

Pruimen

   

0140990

Overige (2)

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0,01 (*2)

0151000

a) druiven

   

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b) aardbeien

   

0153000

c) rubussoorten

   

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige (2)

   

0154000

d) ander kleinfruit en besvruchten

   

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0154050

Rozenbottels

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige (2)

   

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01 (*2)

0161000

a) eetbare schil

   

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige (2)

   

0162000

b) niet-eetbare schil, klein

   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige (2)

   

0163000

c) niet-eetbare schil, groot

   

0163010

Avocado's

   

0163020

Bananen

   

0163030

Mango's

   

0163040

Papaja's

   

0163050

Granaatappels

   

0163060

Cherimoya's

   

0163070

Guaves

   

0163080

Ananassen

   

0163090

Broodvruchten

   

0163100

Doerians

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0163990

Overige (2)

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

   

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0211000

a) aardappelen

   

0212000

b) tropische wortel- en knolgewassen

   

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige (2)

   

0213000

c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

   

0213010

Rode bieten

   

0213020

Wortels

   

0213030

Knolselderij

   

0213040

Mierikswortels

   

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0213060

Pastinaken

   

0213070

Wortelpeterselie

   

0213080

Radijzen

   

0213090

Schorseneren

   

0213100

Koolrapen

   

0213110

Rapen

   

0213990

Overige (2)

   

0220000

Bolgewassen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0220010

Knoflook

   

0220020

Uien

   

0220030

Sjalotten

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0220990

Overige (2)

   

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0231000

a) Solanaceae en Malvaceae

   

0231010

Tomaten

   

0231020

Paprika's

   

0231030

Aubergines

   

0231040

Okra's, okers

   

0231990

Overige (2)

   

0232000

b) Cucurbitaceae met eetbare schil

   

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige (2)

   

0233000

c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

   

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige (2)

   

0234000

d) suikermais

   

0239000

e) andere vruchtgroenten

   

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0241000

a) bloemkoolachtigen

   

0241010

Broccoli

   

0241020

Bloemkolen

   

0241990

Overige (2)

   

0242000

b) sluitkoolachtigen

   

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige (2)

   

0243000

c) bladkoolachtigen

   

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige (2)

   

0244000

d) koolrabi's

   

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a) slasoorten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0251010

Veldsla

   

0251020

Sla

   

0251030

Andijvie

   

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0251050

Winterkers

   

0251060

Raketsla/rucola

   

0251070

Rode amsoi

   

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0251990

Overige (2)

   

0252000

b) spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige (2)

   

0253000

c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0254000

d) waterkers

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0255000

e) witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0256000

f) kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*2)

0,02 (*2)

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige (2)

   

0260000

Peulgroenten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

   

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0260030

Erwten (met peul)

   

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0260050

Linzen

   

0260990

Overige (2)

   

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0270010

Asperges

   

0270020

Kardoenen

   

0270030

Bleekselderij

   

0270040

Knolvenkel

   

0270050

Artisjokken

   

0270060

Preien

   

0270070

Rabarber

   

0270080

Bamboescheuten

   

0270090

Palmharten

   

0270990

Overige (2)

   

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige (2)

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

   

0401010

Lijnzaad

   

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0401040

Sesamzaad

   

0401050

Zonnebloemzaad

   

0401060

Koolzaad

   

0401070

Sojabonen

   

0401080

Mosterdzaad

   

0401090

Katoenzaad

   

0401100

Pompoenzaad

   

0401110

Saffloerzaad

   

0401120

Bernagiezaad

   

0401130

Huttentutzaad

   

0401140

Hennepzaad

   

0401150

Wonderbonen

   

0401990

Overige (2)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige (2)

   

0500000

GRANEN

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500010

Gerst

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0500030

Mais

   

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0500050

Haver

   

0500060

Rijst

   

0500070

Rogge

   

0500080

Sorghum

   

0500090

Tarwe

   

0500990

Overige (2)

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

 

0,05 (*2)

0610000

Thee

15

 

0620000

Koffiebonen

0,05 (*2)

 

0630000

Kruidenthee van

0,05 (*2)

 

0631000

a) bloemen

   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige (2)

   

0632000

b) bladeren en kruiden

   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige (2)

   

0633000

c) wortels

   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige (2)

   

0639000

d) alle andere delen van de plant

   

0640000

Cacaobonen

0,05 (*2)

 

0650000

Carob/johannesbrood

0,05 (*2)

 

0700000

HOP

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0800000

SPECERIJEN

   

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*2)

2

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige (2)

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*2)

2

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige (2)

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige (2)

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

0,05 (*2)

3

0840020

Gember (10)

   

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*2)

3

0840040

Mierikswortel (11)

   

0840990

Overige (2)

0,05 (*2)

3

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige (2)

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige (2)

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0870010

Foelie

   

0870990

Overige (2)

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0900010

Suikerbiet

   

0900020

Suikerriet

   

0900030

Wortelcichorei

   

0900990

Overige (2)

   

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

   

1010000

Producten afkomstig van

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1011000

a) varkens

   

1011010

Spier

   

1011020

Vet

   

1011030

Lever

   

1011040

Nier

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1011990

Overige (2)

   

1012000

b) runderen

   

1012010

Spier

   

1012020

Vet

   

1012030

Lever

   

1012040

Nier

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1012990

Overige (2)

   

1013000

c) schapen

   

1013010

Spier

   

1013020

Vet

   

1013030

Lever

   

1013040

Nier

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1013990

Overige (2)

   

1014000

d) geiten

   

1014010

Spier

   

1014020

Vet

   

1014030

Lever

   

1014040

Nier

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1014990

Overige (2)

   

1015000

e) paardachtigen

   

1015010

Spier

   

1015020

Vet

   

1015030

Lever

   

1015040

Nier

   

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1015990

Overige (2)

   

1016000

f) pluimvee

   

1016010

Spier

   

1016020

Vet

   

1016030

Lever

   

1016040

Nier

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1016990

Overige (2)

   

1017000

g) andere gekweekte landdieren

   

1017010

Spier

   

1017020

Vet

   

1017030

Lever

   

1017040

Nier

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1017990

Overige (2)

   

1020000

Melk

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige (2)

   

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige (2)

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*2)

0,01 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

   

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

   

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

   

(F)

=

vetoplosbaar“

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A worden de kolommen voor flufenoxuron, oxadiazon en fosalone geschrapt;

b)

in deel B wordt de kolom voor azinfos-methyl geschrapt.

3)

In bijlage IV wordt de vermelding voor “afweermiddel: tallolie” geschrapt.

4)

In bijlage V worden de volgende kolommen voor oxadiazon en afweermiddel: tallolie toegevoegd:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (3)

Oxadiazon

Afweermiddel: tallolie

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

0,01 (*3)

0,01

0110000

Citrusvruchten

   

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

   

0110020

Sinaasappelen

   

0110030

Citroenen

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

   

0110050

Mandarijnen

   

0110990

Overige (2)

   

0120000

Noten

   

0120010

Amandelen

   

0120020

Paranoten

   

0120030

Cashewnoten

   

0120040

Kastanjes

   

0120050

Kokosnoten

   

0120060

Hazelnoten

   

0120070

Macadamianoten

   

0120080

Pecannoten

   

0120090

Pijnboompitten

   

0120100

Pistaches

   

0120110

Walnoten

   

0120990

Overige (2)

   

0130000

Pitvruchten

   

0130010

Appelen

   

0130020

Peren

   

0130030

Kweeperen

   

0130040

Mispels

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

   

0130990

Overige (2)

   

0140000

Steenvruchten

   

0140010

Abrikozen

   

0140020

Kersen (zoet)

   

0140030

Perziken

   

0140040

Pruimen

   

0140990

Overige (2)

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

   

0151000

a) druiven

   

0151010

Tafeldruiven

   

0151020

Wijndruiven

   

0152000

b) aardbeien

   

0153000

c) rubussoorten

   

0153010

Bramen/braambessen

   

0153020

Dauwbramen

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

   

0153990

Overige (2)

   

0154000

d) ander kleinfruit en besvruchten

   

0154010

Blauwe bessen

   

0154020

Veenbessen

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

0154050

Rozenbottels

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0154080

Vlierbessen

   

0154990

Overige (2)

   

0160000

Diverse vruchten met

   

0161000

a) eetbare schil

   

0161010

Dadels

   

0161020

Vijgen

   

0161030

Tafelolijven

   

0161040

Kumquats

   

0161050

Carambola's

   

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

   

0161070

Jambolans/djamblangs

   

0161990

Overige (2)

   

0162000

b) niet-eetbare schil, klein

   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

   

0162020

Lychees

   

0162030

Passievruchten/maracuja's

   

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

   

0162050

Sterappelen

   

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

   

0162990

Overige (2)

   

0163000

c) niet-eetbare schil, groot

   

0163010

Avocado's

   

0163020

Bananen

   

0163030

Mango's

   

0163040

Papaja's

   

0163050

Granaatappels

   

0163060

Cherimoya's

   

0163070

Guaves

   

0163080

Ananassen

   

0163090

Broodvruchten

   

0163100

Doerians

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

   

0163990

Overige (2)

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0,01

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*3)

 

0211000

a) aardappelen

   

0212000

b) tropische wortel- en knolgewassen

   

0212010

Cassave/maniok

   

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

   

0212030

Yams

   

0212040

Arrowroot/pijlwortel

   

0212990

Overige (2)

   

0213000

c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

   

0213010

Rode bieten

   

0213020

Wortels

   

0213030

Knolselderij

   

0213040

Mierikswortels

   

0213050

Aardperen/topinamboers

   

0213060

Pastinaken

   

0213070

Wortelpeterselie

   

0213080

Radijzen

   

0213090

Schorseneren

   

0213100

Koolrapen

   

0213110

Rapen

   

0213990

Overige (2)

   

0220000

Bolgewassen

0,01 (*3)

 

0220010

Knoflook

   

0220020

Uien

   

0220030

Sjalotten

   

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

   

0220990

Overige (2)

   

0230000

Vruchtgroenten

0,01 (*3)

 

0231000

a) Solanaceae en Malvaceae

   

0231010

Tomaten

   

0231020

Paprika's

   

0231030

Aubergines

   

0231040

Okra's, okers

   

0231990

Overige (2)

   

0232000

b) Cucurbitaceae met eetbare schil

   

0232010

Komkommers

   

0232020

Augurken

   

0232030

Courgettes

   

0232990

Overige (2)

   

0233000

c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

   

0233010

Meloenen

   

0233020

Pompoenen

   

0233030

Watermeloenen

   

0233990

Overige (2)

   

0234000

d) suikermais

   

0239000

e) andere vruchtgroenten

   

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*3)

 

0241000

a) bloemkoolachtigen

   

0241010

Broccoli

   

0241020

Bloemkolen

   

0241990

Overige (2)

   

0242000

b) sluitkoolachtigen

   

0242010

Spruitjes

   

0242020

Sluitkolen

   

0242990

Overige (2)

   

0243000

c) bladkoolachtigen

   

0243010

Chinese kool/petsai

   

0243020

Boerenkolen

   

0243990

Overige (2)

   

0244000

d) koolrabi's

   

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

   

0251000

a) slasoorten

0,01 (*3)

 

0251010

Veldsla

   

0251020

Sla

   

0251030

Andijvie

   

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

   

0251050

Winterkers

   

0251060

Raketsla/rucola

   

0251070

Rode amsoi

   

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

   

0251990

Overige (2)

   

0252000

b) spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*3)

 

0252010

Spinazie

   

0252020

Postelein

   

0252030

Snijbiet

   

0252990

Overige (2)

   

0253000

c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*3)

 

0254000

d) waterkers

0,01 (*3)

 

0255000

e) witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*3)

 

0256000

f) kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*3)

 

0256010

Kervel

   

0256020

Bieslook

   

0256030

Bladselderij/snijselder

   

0256040

Peterselie

   

0256050

Salie

   

0256060

Rozemarijn

   

0256070

Tijm

   

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

   

0256090

Laurierblad

   

0256100

Dragon

   

0256990

Overige (2)

   

0260000

Peulgroenten

0,01 (*3)

 

0260010

Bonen (met peul)

   

0260020

Bonen (zonder peul)

   

0260030

Erwten (met peul)

   

0260040

Erwten (zonder peul)

   

0260050

Linzen

   

0260990

Overige (2)

   

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*3)

 

0270010

Asperges

   

0270020

Kardoenen

   

0270030

Bleekselderij

   

0270040

Knolvenkel

   

0270050

Artisjokken

   

0270060

Preien

   

0270070

Rabarber

   

0270080

Bamboescheuten

   

0270090

Palmharten

   

0270990

Overige (2)

   

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*3)

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

   

0280020

Wilde paddenstoelen

   

0280990

Mossen en korstmossen

   

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*3)

 

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*3)

0,01

0300010

Bonen

   

0300020

Linzen

   

0300030

Erwten

   

0300040

Lupinen/lupinebonen

   

0300990

Overige (2)

   

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*3)

0,01

0401000

Oliehoudende zaden

   

0401010

Lijnzaad

   

0401020

Pinda's/aardnoten

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

   

0401040

Sesamzaad

   

0401050

Zonnebloemzaad

   

0401060

Koolzaad

   

0401070

Sojabonen

   

0401080

Mosterdzaad

   

0401090

Katoenzaad

   

0401100

Pompoenzaad

   

0401110

Saffloerzaad

   

0401120

Bernagiezaad

   

0401130

Huttentutzaad

   

0401140

Hennepzaad

   

0401150

Wonderbonen

   

0401990

Overige (2)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

   

0402010

Olijven voor oliewinning

   

0402020

Palmpitten

   

0402030

Palmvruchten

   

0402040

Kapok

   

0402990

Overige (2)

   

0500000

GRANEN

0,01 (*3)

0,01

0500010

Gerst

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0500030

Mais

   

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0500050

Haver

   

0500060

Rijst

   

0500070

Rogge

   

0500080

Sorghum

   

0500090

Tarwe

   

0500990

Overige (2)

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*3)

0,01

0610000

Thee

   

0620000

Koffiebonen

   

0630000

Kruidenthee van

   

0631000

a) bloemen

   

0631010

Kamille

   

0631020

Hibiscus/roselle

   

0631030

Roos

   

0631040

Jasmijn

   

0631050

Lindebloesem

   

0631990

Overige (2)

   

0632000

b) bladeren en kruiden

   

0632010

Aardbei

   

0632020

Rooibos

   

0632030

Maté

   

0632990

Overige (2)

   

0633000

c) wortels

   

0633010

Valeriaan

   

0633020

Ginseng

   

0633990

Overige (2)

   

0639000

d) alle andere delen van de plant

   

0640000

Cacaobonen

   

0650000

Carob/johannesbrood

   

0700000

HOP

0,05 (*3)

0,01

0800000

SPECERIJEN

 

0,01

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*3)

 

0810010

Anijs

   

0810020

Zwarte komijn

   

0810030

Selderij

   

0810040

Koriander

   

0810050

Komijn

   

0810060

Dille

   

0810070

Venkel

   

0810080

Fenegriek

   

0810090

Nootmuskaat

   

0810990

Overige (2)

   

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*3)

 

0820010

Piment

   

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

   

0820030

Karwij

   

0820040

Kardemom

   

0820050

Jeneverbes

   

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

   

0820070

Vanille

   

0820080

Tamarinde

   

0820990

Overige (2)

   

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*3)

 

0830010

Kaneel

   

0830990

Overige (2)

   

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

   

0840010

Zoethout

0,05 (*3)

 

0840020

Gember (10)

   

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*3)

 

0840040

Mierikswortel (11)

   

0840990

Overige (2)

0,05 (*3)

 

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*3)

 

0850010

Kruidnagels

   

0850020

Kappertjes

   

0850990

Overige (2)

   

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*3)

 

0860010

Saffraan

   

0860990

Overige (2)

   

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*3)

 

0870010

Foelie

   

0870990

Overige (2)

   

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*3)

0,01

0900010

Suikerbiet

   

0900020

Suikerriet

   

0900030

Wortelcichorei

   

0900990

Overige (2)

   

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

0,01

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*3)

 

1011000

a) varkens

   

1011010

Spier

   

1011020

Vet

   

1011030

Lever

   

1011040

Nier

   

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1011990

Overige (2)

   

1012000

b) runderen

   

1012010

Spier

   

1012020

Vet

   

1012030

Lever

   

1012040

Nier

   

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1012990

Overige (2)

   

1013000

c) schapen

   

1013010

Spier

   

1013020

Vet

   

1013030

Lever

   

1013040

Nier

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1013990

Overige (2)

   

1014000

d) geiten

   

1014010

Spier

   

1014020

Vet

   

1014030

Lever

   

1014040

Nier

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1014990

Overige (2)

   

1015000

e) paardachtigen

   

1015010

Spier

   

1015020

Vet

   

1015030

Lever

   

1015040

Nier

   

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1015990

Overige (2)

   

1016000

f) pluimvee

   

1016010

Spier

   

1016020

Vet

   

1016030

Lever

   

1016040

Nier

   

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1016990

Overige (2)

   

1017000

g) andere gekweekte landdieren

   

1017010

Spier

   

1017020

Vet

   

1017030

Lever

   

1017040

Nier

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

   

1017990

Overige (2)

   

1020000

Melk

0,01 (*3)

 

1020010

Runderen

   

1020020

Schapen

   

1020030

Geiten

   

1020040

Paarden

   

1020990

Overige (2)

   

1030000

Vogeleieren

0,01 (*3)

 

1030010

Kippen

   

1030020

Eenden

   

1030030

Ganzen

   

1030040

Kwartels

   

1030990

Overige (2)

   

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*3)

 

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*3)

 

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*3)

 

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*3)

 

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

   

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

   

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

   

(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*3) Bepaalbaarheidsgrens

(3) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving