Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.131

VERORDENING (EU) 2020/1566 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2020

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bupirimaat, carfentrazone-ethyl, ethirimol en pyriofenone in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor carfentrazone-ethyl zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor bupirimaat, ethirimol en pyriofenone zijn MRL’s vastgesteld in deel A van bijlage III bij die verordening.

(2)

Voor bupirimaat heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (2). De EFSA heeft twee afzonderlijke residudefinities voorgesteld, “bupirimaat” en “ethirimol”, ter dekking van de aanwezigheid van de metaboliet ethirimol van het gebruik van bupirimaat in producten van plantaardige oorsprong. Zij heeft voorgesteld de residudefinities voor producten van dierlijke oorsprong te wijzigen in “deëthylethirimol”. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor bupirimaat voor aardbeien, bramen/braambessen, dauwbramen, aalbessen (rood, wit en zwart), kruisbessen (geel, groen en rood), tomaten, paprika’s en courgettes te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft voorts geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor tafeldruiven, wijndruiven, aubergines en producten van dierlijke oorsprong sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau worden vastgesteld. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; bij de herbeoordeling wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Wat ethirimol, het belangrijkste afbraakproduct van bupirimaat, betreft, heeft de EFSA aanbevolen de MRL’s van ethirimol voor appelen, peren, abrikozen, perziken, bramen/braambessen, dauwbramen, tomaten, paprika’s, komkommers, augurken en courgettes te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft voorts geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor tafeldruiven, wijndruiven, aubergines en producten van dierlijke oorsprong sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau worden vastgesteld. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; bij de herbeoordeling wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor carfentrazone-ethyl heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (3). De EFSA heeft voorgesteld om de residudefinitie te wijzigen. De EFSA heeft het voorstel om de residudefinitie te wijzigen in haar collegiale toetsing bevestigd (4). Zij heeft aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau.

(5)

Wat pyriofenone betreft, heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (5). Zij heeft aanbevolen de bestaande MRL’s te verhogen of te handhaven. De MRL’s voor deze producten moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. De EFSA heeft voorts geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor varkens (spier, vetweefsel, lever, nier), runderen (spier, vetweefsel, lever, nier), schapen (spier, vetweefsel, lever, nier), geiten (spier, vetweefsel, lever, nier), paardachtigen (spier, vetweefsel, lever, nier) en melk (runderen, schapen, geiten, paarden) sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau worden vastgesteld. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; bij de herbeoordeling wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

In de met redenen omklede adviezen van de EFSA is rekening gehouden met de bestaande Codex-grenswaarden (CXL’s). CXL’s die veilig zijn voor de consumenten in de Unie werden voor de vaststelling van de MRL’s in overweging genomen.

(7)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL’s bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(8)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak van de aanpassing van bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen zijn vereist.

(9)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(10)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(11)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(13)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 17 mei 2021 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 17 mei 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bupirimate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019; 17(7): 5757.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for carfentrazone-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(11):2956.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carfentrazone-ethyl. EFSA Journal 2016;14(8):4569.

(5) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyriofenone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(6):5711.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende kolommen voor bupirimaat, ethirimol en pyriofenone worden toegevoegd:

[BIJLAGEII -1 ]

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Bupirimaat (A)(F) (R)

Ethirimol (A) (F) (R)

Pyriofenone

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

     

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige (2)

     

0120000

Noten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige (2)

     

0130000

Pitvruchten

   

0,01 (*1)

0130010

Appelen

0,3

0,06

 

0130020

Peren

0,3

0,06

 

0130030

Kweeperen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130040

Mispels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0130990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140000

Steenvruchten

   

0,01 (*1)

0140010

Abrikozen

0,3

0,04

 

0140020

Kersen (zoet)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140030

Perziken

0,3

0,04

 

0140040

Pruimen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0140990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven

1,5 (+)

0,4 (+)

 

0151010

Tafeldruiven

   

0,9

0151020

Wijndruiven

   

0,8

0152000

b)

aardbeien

1,5

0,3

0,5

0153000

c)

rubussoorten
   

0,9

0153010

Bramen/braambessen

0,7

0,07

 

0153020

Dauwbramen

0,7

0,07

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

1,5

0,15

 

0153990

Overige (2)

0,7

0,07

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

1,5

2

 

0154010

Blauwe bessen

   

1,5

0154020

Veenbessen

   

0,5

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

   

1,5

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

   

1,5

0154050

Rozenbottels

   

1,5

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

   

0,01 (*1)

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

   

0,01 (*1)

0154080

Vlierbessen

   

0,01 (*1)

0154990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
     

0161010

Dadels

     

0161020

Vijgen

     

0161030

Tafelolijven

     

0161040

Kumquats

     

0161050

Carambola's

     

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

     

0161070

Jambolans/djamblangs

     

0161990

Overige (2)

     

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
     

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja's

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige (2)

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
     

0163010

Avocado's

     

0163020

Bananen

     

0163030

Mango's

     

0163040

Papaja's

     

0163050

Granaatappels

     

0163060

Cherimoya's

     

0163070

Guaves

     

0163080

Ananassen

     

0163090

Broodvruchten

     

0163100

Doerians

     

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

     

0163990

Overige (2)

     

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
     

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
     

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige (2)

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
     

0213010

Rode bieten

     

0213020

Wortels

     

0213030

Knolselderij

     

0213040

Mierikswortels

     

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0213060

Pastinaken

     

0213070

Wortelpeterselie

     

0213080

Radijzen

     

0213090

Schorseneren

     

0213100

Koolrapen

     

0213110

Rapen

     

0213990

Overige (2)

     

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

     

0220020

Uien

     

0220030

Sjalotten

     

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

0220990

Overige (2)

     

0230000

Vruchtgroenten

     

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
   

0,01 (*1)

0231010

Tomaten

0,8

0,01 (*1)

 

0231020

Paprika's

1,5

0,09

 

0231030

Aubergines

1,5 (+)

0,1 (+)

 

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

2

0,05

0,2

0232010

Komkommers

     

0232020

Augurken

     

0232030

Courgettes

     

0232990

Overige (2)

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,3

0,15

0,2

0233010

Meloenen

     

0233020

Pompoenen

     

0233030

Watermeloenen

     

0233990

Overige (2)

     

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
     

0241010

Broccoli

     

0241020

Bloemkolen

     

0241990

Overige (2)

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen
     

0242010

Spruitjes

     

0242020

Sluitkolen

     

0242990

Overige (2)

     

0243000

c)

bladkoolachtigen
     

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige (2)

     

0244000

d)

koolrabi's
     

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

     

0251020

Sla

     

0251030

Andijvie

     

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

     

0251050

Winterkers

     

0251060

Raketsla/rucola

     

0251070

Rode amsoi

     

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

     

0251990

Overige (2)

     

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige (2)

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige (2)

     

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

     

0260020

Bonen (zonder peul)

     

0260030

Erwten (met peul)

     

0260040

Erwten (zonder peul)

     

0260050

Linzen

     

0260990

Overige (2)

     

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asperges

     

0270020

Kardoenen

     

0270030

Bleekselderij

     

0270040

Knolvenkel

     

0270050

Artisjokken

     

0270060

Preien

     

0270070

Rabarber

     

0270080

Bamboescheuten

     

0270090

Palmharten

     

0270990

Overige (2)

     

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Bonen

     

0300020

Linzen

     

0300030

Erwten

     

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0300990

Overige (2)

     

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

     

0401020

Pinda's/aardnoten

     

0401030

Papaverzaad/maanzaad

     

0401040

Sesamzaad

     

0401050

Zonnebloemzaad

     

0401060

Koolzaad

     

0401070

Sojabonen

     

0401080

Mosterdzaad

     

0401090

Katoenzaad

     

0401100

Pompoenzaad

     

0401110

Saffloerzaad

     

0401120

Bernagiezaad

     

0401130

Huttentutzaad

     

0401140

Hennepzaad

     

0401150

Wonderbonen

     

0401990

Overige (2)

     

0402000

Oliehoudende vruchten

     

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0402020

Palmpitten

     

0402030

Palmvruchten

     

0402040

Kapok

     

0402990

Overige (2)

     

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0500010

Gerst

   

0,03

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

   

0,01 (*1)

0500030

Mais

   

0,01 (*1)

0500040

Gierst/pluimgierst

   

0,01 (*1)

0500050

Haver

   

0,03

0500060

Rijst

   

0,01 (*1)

0500070

Rogge

   

0,01 (*1)

0500080

Sorghum

   

0,01 (*1)

0500090

Tarwe

   

0,01 (*1)

0500990

Overige (2)

   

0,01 (*1)

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Thee

     

0620000

Koffiebonen

     

0630000

Kruidenthee van

     

0631000

a)

bloemen
     

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige (2)

     

0632000

b)

bladeren en kruiden
     

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige (2)

     

0633000

c)

wortels
     

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige (2)

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant
     

0640000

Cacaobonen

     

0650000

Carob/johannesbrood

     

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige (2)

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige (2)

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige (2)

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

     

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

     

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige (2)

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige (2)

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Foelie

     

0870990

Overige (2)

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

     

0900020

Suikerriet

     

0900030

Wortelcichorei

     

0900990

Overige (2)

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

     

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1011000

a)

varkens

(+)

(+)

(+)

1011010

Spier

     

1011020

Vet

     

1011030

Lever

     

1011040

Nier

     

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1011990

Overige (2)

     

1012000

b)

runderen

(+)

(+)

(+)

1012010

Spier

     

1012020

Vet

     

1012030

Lever

     

1012040

Nier

     

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1012990

Overige (2)

     

1013000

c)

schapen

(+)

(+)

(+)

1013010

Spier

     

1013020

Vet

     

1013030

Lever

     

1013040

Nier

     

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1013990

Overige (2)

     

1014000

d)

geiten

(+)

(+)

(+)

1014010

Spier

     

1014020

Vet

     

1014030

Lever

     

1014040

Nier

     

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1014990

Overige (2)

     

1015000

e)

paardachtigen

(+)

(+)

(+)

1015010

Spier

     

1015020

Vet

     

1015030

Lever

     

1015040

Nier

     

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1015990

Overige (2)

     

1016000

f)

pluimvee

(+)

(+)

 

1016010

Spier

     

1016020

Vet

     

1016030

Lever

     

1016040

Nier

     

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1016990

Overige (2)

     

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

1017010

Spier

     

1017020

Vet

     

1017030

Lever

     

1017040

Nier

     

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1017990

Overige (2)

     

1020000

Melk

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1) (+)

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige (2)

     

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige (2)

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

     

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

     

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

     

(F)

=

vetoplosbaar

Bupirimate (A) (F) (R)

(A)

De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor deëthylethimirol niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 28 oktober 2021 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

bupirimaat - code 1000000: deëthylethirimol

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 28 oktober 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0231030

Aubergines

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 28 oktober 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1011990

Overige (2)

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1012990

Overige (2)

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1013990

Overige (2)

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1014990

Overige (2)

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1015990

Overige (2)

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1016990

Overige (2)

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige (2)

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige (2)

Ethirimol (A) (F) (R)

(A)

De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor deëthylethimirol niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 28 oktober 2021 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

ethirimol - code 1000000: deëthylethirimol

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 28 oktober 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151000

a)

druiven

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0231030

Aubergines

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 28 oktober 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1011990

Overige (2)

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1012990

Overige (2)

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1013990

Overige (2)

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1014990

Overige (2)

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1015990

Overige (2)

1016000

f)

pluimvee

1016010

Spier

1016020

Vet

1016030

Lever

1016040

Nier

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier))

1016990

Overige (2)

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

1020990

Overige (2)

1030000

Vogeleieren

1030010

Kippen

1030020

Eenden

1030030

Ganzen

1030040

Kwartels

1030990

Overige (2)

Pyriofenone

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 28 oktober 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000

a)

varkens

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1012000

b)

runderen

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1013000

c)

schapen

1013010

Spier

1013020

Vet

1013030

Lever

1013040

Nier

1014000

d)

geiten

1014010

Spier

1014020

Vet

1014030

Lever

1014040

Nier

1015000

e)

paardachtigen

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1020000

Melk

1020010

Runderen

1020020

Schapen

1020030

Geiten

1020040

Paarden

b)

de kolom voor carfentrazone-ethyl wordt vervangen door:

[BIJLAGEII-2]

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (2)

Som van carfentrazone-ethyl en carfentrazone, uitgedrukt als carfentrazone-ethyl (R)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,02 (*2)

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,05 (*2)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,02 (*2)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

0,02 (*2)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,02 (*2)

0151000

a)

druiven
 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien
 

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten
 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

0,02 (*2)

0161020

Vijgen

0,02 (*2)

0161030

Tafelolijven

0,05 (*2)

0161040

Kumquats

0,02 (*2)

0161050

Carambola's

0,02 (*2)

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

0,02 (*2)

0161070

Jambolans/djamblangs

0,02 (*2)

0161990

Overige (2)

0,02 (*2)

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,02 (*2)

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

0,05 (*2)

0163020

Bananen

0,02 (*2)

0163030

Mango's

0,02 (*2)

0163040

Papaja's

0,02 (*2)

0163050

Granaatappels

0,02 (*2)

0163060

Cherimoya's

0,02 (*2)

0163070

Guaves

0,02 (*2)

0163080

Ananassen

0,02 (*2)

0163090

Broodvruchten

0,02 (*2)

0163100

Doerians

0,02 (*2)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,02 (*2)

0163990

Overige (2)

0,02 (*2)

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,02 (*2)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

0,02 (*2)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,02 (*2)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika's

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra's, okers

 

0231990

Overige (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais
 

0239000

e)

andere vruchtgroenten
 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,02 (*2)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,02 (*2)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,02 (*2)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,02 (*2)

0254000

d)

waterkers

0,02 (*2)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,02 (*2)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,04 (*2)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,02 (*2)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

0,02 (*2)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,02 (*2)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,02 (*2)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,05 (*2)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (*2)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

0,05 (*2)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige (2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,1 (*2)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,1 (*2)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,1 (*2)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,1 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,1 (*2)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,1 (*2)

0840020

Gember (10)

 

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,1 (*2)

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

0,1 (*2)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,1 (*2)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,1 (*2)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,1 (*2)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,02 (*2)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

0,01 (*2)

1011000

a)

varkens
 

1011010

Spier

 

1011020

Vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige (2)

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1012990

Overige (2)

 

1013000

c)

schapen
 

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige (2)

 

1014000

d)

geiten
 

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige (2)

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1015990

Overige (2)

 

1016000

f)

pluimvee
 

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige (2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
 

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige (2)

 

1020000

Melk

0,01 (*2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,01 (*2)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*2)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*2)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*2)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*2)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

Som van carfentrazone-ethyl en carfentrazone, uitgedrukt als carfentrazone-ethyl (R)

(R)

=

Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

som van carfentrazone-ethyl en carfentrazone, uitgedrukt als carfentrazone-ethyl - code 1000000: carfentrazone-ethyl

2)

In deel A van bijlage III worden de kolommen voor bupirimaat, ethirimol en pyriofenone geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(*2) Bepaalbaarheidsgrens

(2) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving