Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.521

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1095 VAN DE COMMISSIE

van 24 juli 2020

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1831/2003 is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 van de Commissie (2) een vergunning verleend voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 is gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/146 van de Commissie (3).

(3)

Op 8 januari 2020 heeft de vergunninghouder, Micron Bio-Systems Ltd, overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend waarin wordt voorgesteld de naam van zijn vertegenwoordiger te wijzigen. De aanvrager geeft aan dat FF Chemicals BV zal optreden als zijn vertegenwoordiger in de Unie voor het desbetreffende toevoegingsmiddel voor diervoeding. Bij de aanvraag waren de nodige onderbouwende gegevens gevoegd.

(4)

De voorgestelde wijziging van de vergunningsvoorwaarden is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

(5)

Om vast te leggen dat FF Chemicals BV optreedt als vertegenwoordiger van de vergunninghouder, moeten de voorwaarden van de desbetreffende vergunning worden gewijzigd. Bijgevolg moet de naam van de vertegenwoordiger in de titel van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 en in de bijlage bij die verordening worden gewijzigd.

(6)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de titel worden de woorden “Micron Bio-Systems Ltd, vertegenwoordigd door FeedVision BV” vervangen door de woorden “Micron Bio-Systems Ltd, vertegenwoordigd door FF Chemicals BV”.

2)

In de tweede kolom van de bijlage met als titel “Naam van de vergunninghouder” worden de woorden “Micron Bio-Systems Ltd, vertegenwoordigd door FeedVision BV” vervangen door de woorden “Micron Bio-Systems Ltd, vertegenwoordigd door FF Chemicals BV”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 van de Commissie van 24 maart 2015 tot verlening van een vergunning voor het preparaat Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien (vergunninghouder Micron Bio-Systems Ltd, vertegenwoordigd door FeedVision BV) (PB L 79 van 25.3.2015, blz. 57).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/146 van de Commissie van 30 januari 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/502 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien (PB L 27 van 31.1.2019, blz. 12).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving