Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.129

VERORDENING (EU) 2020/1085 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2020

tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 18, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Van de werkzame stoffen chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl zijn de goedkeuringen bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/18 van de Commissie (2) respectievelijk Uitvoeringsverordening (EU) 2020/17 van de Commissie (3) niet verlengd.

(3)

Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die de werkzame stoffen chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl bevatten, zijn ingetrokken. Het is derhalve passend om de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 voor deze stoffen vastgestelde MRL’s te schrappen overeenkomstig artikel 17 in samenhang met artikel 14, lid 1, onder a), van die verordening.

(4)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak enkele bepaalbaarheidsgrenzen voor de twee stoffen aan te passen. De laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling de bepaalbaarheidsgrenzen voor chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl in alle producten op 0,01 mg/kg kunnen worden vastgesteld. Die standaardwaarden moeten overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 in bijlage V worden opgenomen.

(5)

In het kader van de niet-verlenging van de goedkeuring van chloorpyrifos en chloorpyrifos-methyl heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verklaringen gepubliceerd over de beoordeling van de gevolgen voor de menselijke gezondheid van die werkzame stoffen (4) (5). In die verklaringen heeft de EFSA de ontwikkelingsneurotoxiciteit van beide werkzame stoffen in kinderen bevestigd en kon zij een genotoxisch potentieel als gevolg van de blootstelling aan residuen van de twee stoffen in levensmiddelen niet uitsluiten.

(6)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(7)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 6 augustus 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/18 van de Commissie van 10 januari 2020 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorpyrifos overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 7 van 13.1.2020, blz. 14).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/17 van de Commissie van 10 januari 2020 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorpyrifos-methyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 7 van 13.1.2020, blz. 11).

(4) Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos. EFSA Journal 2019;17(5):5809.

(5) Updated statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos-methyl. EFSA Journal 2019;17(11):5908.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving