Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/786 VAN DE COMMISSIE

van 15 juni 2020

tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

Volgens door India verstrekte informatie heeft de Indiase bevoegde autoriteit haar erkenning van de “Indian Society for Certification of Organic Products (Iscop)” geschorst. Bijgevolg mag dat controleorgaan niet langer op de lijst van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(3)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 omvat productcategorie F (vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad) voor Japan. Japan beschikt echter niet over regels voor de biologische productie van vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad. Bijgevolg moet de verwijzing naar die productcategorie in de tekst voor Japan in die bijlage worden geschrapt. Als gevolg van die schrapping kunnen controleorganen voor die productcategorie voor Japan worden erkend voor de toepassing van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008. Japan is van deze wijzigingen op de hoogte gebracht.

(4)

Volgens door de Republiek Korea verstrekte informatie is de naam van het controleorgaan “Konkuk University industrial cooperation corps” gewijzigd in “KAFCC” en zijn voor “Woorinong Certification” en “Neo environmentally friendly Certification Center” nieuwe internetadressen opgegeven. Voorts is de erkenning van het controleorgaan “Ecolivestock Association” ingetrokken. Tot slot heeft de Zuid-Koreaanse bevoegde autoriteit de volgende zes controleorganen erkend, die moeten worden toegevoegd aan de lijst van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008: “Korea Crops Research Institute (co.ltd)”, “Korea organic certification”, “Jayeondeul agri-food certification institute”, “Institute of Organic food Evaluation”, “EverGreen Nongouhwi” en “ONNURI ORGANIC Co., Ltd”.

(5)

Volgens door de Verenigde Staten verstrekte informatie is de naam van het controleorgaan “Primuslabs” gewijzigd in “Primus Auditing Operations” en is een nieuw internetadres voor dat controleorgaan opgegeven. De namen van twee controleorganen die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie (3) waren toegevoegd, bevatten een spelfout. Die namen moeten met ingang van de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 worden gecorrigeerd.

(6)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(7)

De Commissie heeft een verzoek van “BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Kirgizië.

(8)

De Commissie heeft een verzoek van “Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd” tot opneming in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is dat controleorgaan voor China voor de productcategorieën A en D te erkennen.

(9)

De Commissie heeft een verzoek van “Biocert International Pvt Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Georgië uit te breiden met productcategorie A.

(10)

“BioGro New Zealand Limited” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(11)

Op basis van het door “Bio.inspecta AG” ingediende dossier is het toepassingsgebied van zijn erkenning bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie (4) voor de productcategorieën A en D uitgebreid met Tunesië. Echter, aangezien Tunesië voor de productcategorieën A en D is opgenomen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008, kon de Commissie ingevolge artikel 10, lid 2, onder b), van die verordening Bio.inspecta AG voor dat land voor die productcategorieën niet opnemen in bijlage IV. In het belang van de rechtszekerheid moeten de noodzakelijke aanpassingen aan de tekst voor Bio.inspecta AG in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden beschouwd als een wijziging en niet als een rectificatie met terugwerkende kracht vanaf de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van “CCPB SrL” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën C en D uit te breiden met Tanzania en Mozambique.

(13)

De Commissie heeft een verzoek van “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, B en D uit te breiden met Cuba, Sudan en Kosovo (5) en voor de productcategorieën A en D met Algerije, Bangladesh, Burundi, Congo (Brazzaville), Tsjaad, Gambia, Guinee en Niger, en het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Belarus uit te breiden met productcategorie B, voor Ghana met productcategorie D, voor Kazachstan met de productcategorieën B en F, en voor Moldavië met productcategorie F.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van “Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Dominica en het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Japan uit te breiden met productcategorie F.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van “Ecovivendi d.o.o. Belgrade” tot opneming in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is “Ecovivendi d.o.o. Belgrade” voor Servië voor de productcategorieën A en D te erkennen.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van “Ekoagros” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Belarus uit te breiden met de productcategorieën D en F, voor Kazachstan met de productcategorieën B en D, voor Rusland met productcategorie F en voor Tadzjikistan met de productcategorieën B en F.

(17)

De Commissie heeft een verzoek van “Japan Organic and Natural Foods Association” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Japan uit te breiden met productcategorie C.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van “ORSER” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Iran, Kirgizië, Kazachstan en Turkije uit te breiden met de productcategorieën B en E.

(19)

“Servicio de Certificación CAAE S.L.U” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van “SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met Turkmenistan.

(21)

De Commissie heeft een verzoek van “TÜV Nord Integra” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Algerije.

(22)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(23)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Rectificaties van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt gerectificeerd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 is van toepassing met ingang van 3 februari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juni 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie van 13 januari 2020 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 8 van 14.1.2020, blz. 18).

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie van 10 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 9 van 11.1.2019, blz. 106).

(5) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot India wordt in punt 5 de rij betreffende codenummer IN‐ORG‐009 geschrapt.

2)

De tekst met betrekking tot Japan wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 1 wordt de rij betreffende categorie F (vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad) geschrapt;

b)

in punt 2 wordt de inleidende zin vervangen door:

“2.

Oorsprong: in Japan geteelde producten van categorie A en in Japan verwerkte producten van categorie D met biologisch geteelde ingrediënten die in Japan zijn geteeld of ingevoerd:”.

3)

In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rijen betreffende de codenummers KR‐ORG‐006, KR‐ORG‐009 en KR‐ORG‐019 worden vervangen door:

“KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/”

b)

de rij betreffende codenummer KR‐ORG‐025 wordt geschrapt;

c)

de volgende rijen worden toegevoegd in volgorde van de codenummers:

“KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co. Ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd

https://blog.naver.com/onr77830”

4)

In de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten wordt in punt 5 de rij betreffende codenummer US‐ORG‐048 vervangen door:

“US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com”


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot “BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“KG-BIO-175

Kirgizië

X

x

—”

2)

Na de tekst met betrekking tot “BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” wordt de volgende tekst ingevoegd:

 

““Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1.

Adres: Room 315, No. 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Internetadres: www.bjchtc.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-182

China

X

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.

3)

In de tekst met betrekking tot “Biocert International Pvt Ltd” wordt in punt 3 de rij voor Georgië vervangen door:

“GE-BIO-177

Georgië

X

x

x

—”

4)

In de tekst met betrekking tot “BioGro New Zealand Limited” wordt punt 1 vervangen door:

“1.

Adres: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, Nieuw-Zeeland”.

5)

In de tekst met betrekking tot “Bio.inspecta AG” wordt in punt 3 de rij betreffende Tunesië geschrapt.

6)

In de tekst met betrekking tot “CCPB Srl” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“MZ-BIO-102

Mozambique

x

x

TZ-BIO-102

Tanzania

x

x

—”

7)

In de tekst met betrekking tot “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“BD-BIO-140

Bangladesh

X

x

BI-BIO-140

Burundi

X

x

CB-BIO-140

Cuba

X

x

x

CG-BIO-140

Congo (Brazzaville)

X

x

DZ-BIO-140

Algerije

X

x

GN-BIO-140

Guinee

X

x

GM-BIO-140

Gambia

X

x

NE-BIO-140

Niger

X

x

SD-BIO-140

Sudan

X

x

x

TD-BIO-140

Tsjaad

X

x

XK-BIO-140

Kosovo (*1)

X

x

x

b)

de rijen betreffende Belarus, Ghana, Kazachstan en Moldavië worden vervangen door:

“BY-BIO-140

Belarus

X

x

x

GH-BIO-140

Ghana

X

x

KZ-BIO-140

Kazachstan

X

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavië

X

x

x

x”

8)

In de tekst met betrekking tot “Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“DM-BIO-154

Dominica

X

—”

b)

de regel voor Japan wordt vervangen door:

“JP-BIO-154

Japan

x

x

x”

9)

Na de tekst met betrekking tot “Ecoglobe” wordt de volgende tekst ingevoegd:

 

““Ecovivendi d.o.o. Belgrade”

1.

Adres: Voje Veljkovica no. 5, Belgrado 11000

2.

Internetadres: www.ecovivendi.rs

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

RS-BIO-183

Servië

X

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.

10)

In de tekst met betrekking tot “Ekoagros” worden in punt 3 de rijen voor Belarus, Kazachstan, Rusland en Tadzjikistan vervangen door:

“BY-BIO-170

Belarus

X

x

x

x

KZ-BIO-170

Kazachstan

X

x

x

x

RU-BIO-170

Rusland

X

x

x

x

TJ-BIO-170

Tadzjikistan

X

x

x

x”

11)

In de tekst met betrekking tot “Japan Organic and Natural Foods Association” wordt in punt 3 de rij voor Japan vervangen door:

“JP-BIO-145

Japan

x

x

—”

12)

In de tekst met betrekking tot “ORSER” worden in punt 3 de rijen voor Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Iran, Kirgizië, Kazachstan en Turkije vervangen door:

“AZ-BIO-166

Azerbeidzjan

x

x

x

x

BA-BIO-166

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

x

GE-BIO-166

Georgië

x

x

x

x

IR-BIO-166

Iran

x

x

x

x

KG-BIO-166

Kirgizië

x

x

x

x

KZ-BIO-166

Kazachstan

x

x

x

x

TR-BIO-166

Turkije

x

x

x

x

—”

13)

In de tekst met betrekking tot “Servicio de Certificación CAAE S.L.U” wordt punt 1 vervangen door:

“1.

Adres: Avenida Diego Martínez Barrio n° 10 3rd floor module 12, 41013 Sevilla, Spanje”.

14)

In de tekst met betrekking tot “SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“TM-BIO-173

Turkmenistan

x

—”

15)

In de tekst met betrekking tot “TÜV Nord Integra” wordt in punt 3 de volgende rij ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“DZ-BIO-160

Algerije

x

x

—”


(*1) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”;


BIJLAGE III

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 worden in de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten in punt 5 de rijen betreffende codenummers US‐ORG‐063 en US‐ORG‐067 vervangen door:

“US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving