Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.14

VERORDENING (EU) 2020/797 VAN DE COMMISSIE

van 17 juni 2020

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de voorschriften voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), en met name artikel 41, lid 3, eerste alinea, en artikel 42, lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) zijn maatregelen vastgesteld tot uitvoering van de voorschriften in Verordening (EG) nr. 1069/2009, met inbegrip van volksgezondheids- en diergezondheidsvoorschriften inzake de invoer in of doorvoer door de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten, om risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid als gevolg van die producten te voorkomen of tot een minimum te beperken.

(2)

Artikel 15 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad (3) bevat voorschriften voor de veterinaire controles die moeten worden verricht met het oog op de toestemming voor wederinvoer van zendingen van producten van oorsprong uit de Unie die, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, naar de Unie terugkeren. Bij Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (4) wordt Richtlijn 97/78/EG met ingang van 14 december 2019 ingetrokken en vervangen.

(3)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van de Commissie (5) zijn voorschriften vastgesteld voor de uitvoering van specifieke officiële controles op zendingen dieren en goederen als bedoeld in artikel 47, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EU) 2017/625, die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie.

(4)

De diergezondheids- en volksgezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, moeten worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 41 en 42 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

(5)

Bij gebrek aan diergezondheids- en volksgezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de terugkeer van geweigerde zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten, gelden voor dergelijke zendingen de in Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgestelde algemene invoervoorschriften en de in bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 vastgestelde productspecifieke invoervoorschriften, op grond waarvan de terugkeer naar de Unie van bepaalde van de Unie afkomstige zendingen nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, kan worden voorkomen, bijvoorbeeld indien het voor de binnenkomst vereiste productspecifieke handelsdocument of gezondheidscertificaat ontbreekt.

(6)

De risico’s voor de diergezondheid en de volksgezondheid van van de Unie afkomstige dierlijke bijproducten en afgeleide producten verschillen echter van de risico’s van dergelijke producten die afkomstig zijn van derde landen. Een zending dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig is van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeert naar de Unie, hoeft derhalve niet vergezeld te gaan van een handelsdocument, een gezondheidscertificaat of, in voorkomend geval, een verklaring die overeenstemt met een model dat momenteel is vastgesteld op grond van artikel 42, lid 2, eerste alinea, onder d), van Verordening (EG) nr. 1069/2009, zoals vereist voor zendingen van oorsprong uit derde landen.

(7)

De bovengenoemde zending moet worden toegelaten tot de Unie en moet worden verzonden naar een overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 erkende inrichting of erkend bedrijf voor de categorie en het type dierlijke bijproducten en afgeleide producten, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming in de Unie ermee heeft ingestemd deze zending te aanvaarden.

(8)

Een andere bevoegde autoriteit in de Unie dan de voor dierlijke bijproducten of afgeleide producten verantwoordelijke bevoegde autoriteit kan bepaalde zendingen dierlijke bijproducten of afgeleide producten die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen, controleren. Indien het originele zegel tijdens die controles werd vervangen, moet het nummer van het nieuwe zegel in de begeleidende documenten worden opgenomen.

(9)

Om te zorgen voor een passend beheer van de risico’s voor de diergezondheid en volksgezondheid en met het oog op de rechtszekerheid is het derhalve noodzakelijk te voorzien in voorwaarden voor de terugkeer naar de Unie van van de Unie afkomstige dierlijke bijproducten en afgeleide producten nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd.

(10)

Om de traceerbaarheid van de terugkerende zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten te waarborgen, moet toezicht worden gehouden op het vervoer van die zendingen van de grenscontrolepost van aankomst in de Unie naar de inrichting van bestemming volgens de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie (6) vastgestelde procedure.

(11)

Bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Aangezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van toepassing is met ingang van 14 december 2019, moeten de in deze verordening vastgestelde regels ook met ingang van die datum van toepassing zijn.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 25, lid 3, wordt het volgende punt toegevoegd:

“c)

de specifieke eisen voor dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, zoals vastgesteld in hoofdstuk VI van die bijlage.”.

2)

Aan artikel 26 wordt het volgende punt toegevoegd:

“e)

het materiaal dat afkomstig is uit een lidstaat en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, naar die lidstaat terugkeert, voldoet aan de specifieke eisen in bijlage XIV, hoofdstuk VI.”.

3)

Aan artikel 31 wordt de volgende alinea toegevoegd:

“Bij wijze van afwijking van de eerste alinea moeten de dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie, voldoen aan de specifieke eisen in bijlage XIV, hoofdstuk VI.”.

4)

Bijlage XIV wordt gewijzigd overeenkomstig de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juni 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(3) Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9).

(4) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

(5) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2074 van de Commissie van 23 september 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor specifieke officiële controles op zendingen van bepaalde dieren en goederen die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie (PB L 316 van 6.12.2019, blz. 6).

(6) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PB L 255 van 4.10.2019, blz. 1).


BIJLAGE

Aan bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt het volgende hoofdstuk VI toegevoegd:

“HOOFDSTUK VI

EISEN VOOR HET BINNENBRENGEN VAN ZENDINGEN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN EN, NADAT EEN DERDE LAND DE BINNENKOMST ERVAN HEEFT GEWEIGERD, TERUGKEREN NAAR DE UNIE

Afdeling 1

Onverpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk die afkomstig zijn van en terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land dat niet in zijn geheel of met een deel van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV is opgenomen

 

1.

De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost staat de binnenkomst in de Unie van zendingen onverpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk die afkomstig zijn van en terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land dat niet in zijn geheel of met een deel van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV voor de binnenkomst in de Unie van het type product is opgenomen, alleen toe indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)

de zending gaat vergezeld van het door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van uitvoer afgegeven originele officiële certificaat of document of een gewaarmerkte kopie daarvan, of van het elektronische equivalent van dit certificaat of document dat met behulp van het Imsoc (1) is gegenereerd;

b)

de zending gaat vergezeld van een verklaring van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming, waarin die autoriteit ermee instemt de zending te ontvangen en de plaats van bestemming aangeeft;

c)

de zending voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

i)

de zending is verzegeld gebleven met een intact origineel zegel, indien in het in punt 1, onder a), bedoelde originele certificaat of in een ander officieel document dat door een autoriteit in de Unie is afgegeven, is vermeld dat op de zending een zegel werd aangebracht vóór deze de Unie verliet,

ii)

de zending gaat vergezeld van een officiële verklaring van de bevoegde autoriteit of een andere overheidsinstantie van het derde land dat de binnenkomst van de zending heeft geweigerd, met vermelding van de reden van de weigering.

 

2.

In afwijking van punt 1, onder a), wordt, wanneer de zending is uitgevoerd zonder begeleidend officieel certificaat of document, de oorsprong van de zending op een andere wijze geauthenticeerd op basis van de door de voor de zending verantwoordelijke exploitant voorgelegde bewijsstukken.
 

3.

Er wordt toezicht gehouden op het vervoer van de in punt 1 genoemde zendingen producten van de grenscontrolepost naar de plaats van bestemming overeenkomstig artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1666.

Afdeling 2

Onverpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk die afkomstig zijn van en terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land dat in zijn geheel of met een deel van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV is opgenomen

 

1.

De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost staat de binnenkomst in de Unie van zendingen onverpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten of dierlijke bijproducten en afgeleide producten in bulk die afkomstig zijn van en terugkeren naar de Unie nadat de binnenkomst ervan is geweigerd door een derde land dat in zijn geheel of met een deel van zijn grondgebied in de lijst in bijlage XIV voor de binnenkomst in de Unie van het type product is opgenomen, alleen toe indien aan de voorwaarden in afdeling 1, punt 1, onder a) en b), punt 1, onder c), ii), en de punten 2 en 3 is voldaan.
 

2.

Indien de in punt 1 bedoelde producten zijn gelost, opgeslagen, opnieuw geladen, of indien het oorspronkelijke zegel ervan is vervangen, in of bij het binnenkomen in het in de lijst in bijlage XIV opgenomen derde land of deel van zijn grondgebied, gaat de zending vergezeld van een officiële verklaring van de bevoegde autoriteit of een andere overheidsinstantie van dat derde land of gebied:

a)

waarin de plaats en de datum van het lossen, de opslag en het opnieuw laden, alsmede het nummer van het zegel dat na het opnieuw laden op de container is aangebracht, worden vermeld;

b)

waarin wordt bevestigd dat:

i)

de verzegeling van het voertuig of de container van de zending alleen werd verbroken voor de uitvoering van officiële controles;

ii)

de producten uitsluitend zijn gehanteerd voor zover dat nodig was, en met name

bij een temperatuur die passend is voor de desbetreffende soorten dierlijke bijproducten of afgeleide producten, en

op zodanige wijze dat kruisverontreiniging van de producten tijdens de controles wordt voorkomen;

iii)

het voertuig of de container onmiddellijk na de officiële controles opnieuw werd verzegeld;

c)

waarin de redenen voor het lossen en de opslag worden vermeld.

Afdeling 3

Verpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie

 

1.

De bevoegde autoriteit aan de grenscontrolepost staat de binnenkomst in de Unie van zendingen verpakte dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn van en, nadat een derde land de binnenkomst ervan heeft geweigerd, terugkeren naar de Unie alleen toe indien aan de voorwaarden in afdeling 1 is voldaan en de individuele verpakking van de producten intact is gebleven ten opzichte van de staat ervan vóór uitvoer.
 

2.

Wanneer de in punt 1 bedoelde producten in een derde land zijn gelost, gaat de zending vergezeld van een officiële verklaring van de bevoegde autoriteit of een andere overheidsinstantie van het derde land, waaruit blijkt dat de producten:

a)

geen andere hantering hebben ondergaan dan lossen, opslag en opnieuw laden;

b)

werden gehanteerd bij de temperatuur die vereist is voor de desbetreffende soorten dierlijke bijproducten of afgeleide producten.”.


(1) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1715 van de Commissie van 30 september 2019 tot vaststelling van regels inzake de werking van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles en de systeemcomponenten ervan (“de Imsoc-verordening”) (PB L 261 van 14.10.2019, blz. 37).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving