Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.126

VERORDENING (EU) 2020/770 VAN DE COMMISSIE

van 8 juni 2020

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor myclobutanil, napropamide en sintofen in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor myclobutanil zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en in bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor napropamide zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor sintofen zijn in Verordening (EG) nr. 396/2005 geen MRL’s vastgesteld, en aangezien deze werkzame stof niet is opgenomen in bijlage IV bij die verordening, is de standaardwaarde van 0,01 mg/kg, als vastgesteld in artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing.

(2)

Voor myclobutanil heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herziening van de bestaande MRL’s uitgebracht (2). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de bestaande MRL’s voor appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats/Japanse mispels, abrikozen, kersen (zoet), perziken, pruimen, tafeldruiven en wijndruiven te verhogen of te handhaven. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor aardbeien, bramen/braambessen, kruisbessen (geel, groen en rood), bananen, tomaten, aubergines, meloenen, pompoenen, watermeloenen, veldsla, bonen (met peul), artisjokken, hop, suikerbiet, varkens (spier, vet, lever, nier), runderen (spier, vet, lever, nier), schapen (spier, vet, lever, nier), geiten (spier, vet, lever, nier), paardachtigen (spier, vet, lever, nier), pluimvee (spier, vet, lever), melk (runderen, schapen, geiten, paarden), en vogeleieren bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor napropamide heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herziening van de bestaande MRL’s uitgebracht (3). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL’s voor amandelen, kastanjes, hazelnoten, pecannoten, pijnboompitten, pistaches, walnoten, appelen, peren, kweeperen, mispels, loquats/Japanse mispels, abrikozen, kersen (zoet), perziken, pruimen, aardappelen, knolselderij, mierikswortels, radijzen, koolrapen, rapen, tomaten, aubergines, broccoli, bloemkolen, spruitjes, sluitkolen, veldsla, raketsla/rucola, bonen (met peul), lijnzaad, papaverzaad/maanzaad, sesamzaad, zonnebloemzaad, koolzaad, sojabonen, mosterdzaad, katoenzaad, pompoenzaad, saffloerzaad, bernagiezaad, huttentutzaad, hennepzaad en wonderbonen te verlagen. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL’s voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, citroenen, limoenen/lemmetjes, mandarijnen, aardbeien, bramen/braambessen, dauwbramen, frambozen (geel en rood), blauwe bessen, veenbessen, aalbessen (rood, wit en zwart), kruisbessen (geel, groen en rood), rozenbottels, vlierbessen, kruiden en eetbare bloemen, kruidenthee (van bloemen, bladeren en kruiden, wortels en alle andere delen van de plant) en als specerij gebruikte vruchten bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Deze MRL’s worden herzien; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor sintofen heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de herziening van de bestaande MRL’s uitgebracht (4). Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot het MRL voor tarwe bepaalde informatie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Er zijn geen andere vergunningen voor deze stof. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moet dit MRL in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. Dit MRL wordt herzien; bij de herziening wordt rekening gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(5)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of Codex-grenswaarden (CXL’s) bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(6)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde goederen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(7)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(8)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(9)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(11)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 2 januari 2021 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 2 januari 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juni 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5392.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5394.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5406.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor myclobutanil vervangen en worden de kolommen voor napropamide en sintofen als volgt toegevoegd:

"Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden (a)

Myclobutanil (som van de samenstellende isomeren) (R)

Napropamide (som van de isomeren)

Sintofen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0,01(*)

0110000

Citrusvruchten

0,01(*)

0,01(*) (+)

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

     

0110020

Sinaasappelen

     

0110030

Citroenen

     

0110040

Limoenen/lemmetjes

     

0110050

Mandarijnen

     

0110990

Overige (2)

     

0120000

Noten

0,01(*)

0,01(*)

 

0120010

Amandelen

     

0120020

Paranoten

     

0120030

Cashewnoten

     

0120040

Kastanjes

     

0120050

Kokosnoten

     

0120060

Hazelnoten

     

0120070

Macadamianoten

     

0120080

Pecannoten

     

0120090

Pijnboompitten

     

0120100

Pistaches

     

0120110

Walnoten

     

0120990

Overige (2)

     

0130000

Pitvruchten

0,6 (+)

0,01(*)

 

0130010

Appelen

     

0130020

Peren

     

0130030

Kweeperen

     

0130040

Mispels

     

0130050

Loquats/Japanse mispels

     

0130990

Overige (2)

     

0140000

Steenvruchten

 

0,01(*)

 

0140010

Abrikozen

3

   

0140020

Kersen (zoet)

3

   

0140030

Perziken

3

   

0140040

Pruimen

2

   

0140990

Overige (2)

2

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

     

0151000

a)

druiven

1,5 (+)

0,01(*)

 

0151010

Tafeldruiven

     

0151020

Wijndruiven

     

0152000

b)

aardbeien

1,5 (+)

0,01(*) (+)

 

0153000

c)

rubussoorten

 

0,01(*) (+)

 

0153010

Bramen/braambessen

0,8 (+)

   

0153020

Dauwbramen

0,01(*)

   

0153030

Frambozen (geel en rood)

0,01(*)

   

0153990

Overige (2)

0,01(*)

   

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

     

0154010

Blauwe bessen

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154020

Veenbessen

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

0,9

0,02(*) (+)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

0,8 (+)

0,02(*) (+)

 

0154050

Rozenbottels

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

0,01(*)

0,01(*)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

0,6 (+)

0,01(*)

 

0154080

Vlierbessen

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154990

Overige (2)

0,01(*)

0,01(*)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0,01(*)

 

0161000

a)

eetbare schil

     

0161010

Dadels

0,01(*)

   

0161020

Vijgen

0,01(*)

   

0161030

Tafelolijven

0,01(*)

   

0161040

Kumquats

0,01(*)

   

0161050

Carambola’s

0,01(*)

   

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

0,6 (+)

   

0161070

Jambolans/djamblangs

0,01(*)

   

0161990

Overige (2)

0,01(*)

   

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01(*)

   

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

     

0162020

Lychees

     

0162030

Passievruchten/maracuja’s

     

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

     

0162050

Sterappelen

     

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

     

0162990

Overige (2)

     

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

     

0163010

Avocado’s

0,01(*)

   

0163020

Bananen

3 (+)

   

0163030

Mango’s

0,01(*)

   

0163040

Papaja’s

0,01(*)

   

0163050

Granaatappels

0,01(*)

   

0163060

Cherimoya’s

0,01(*)

   

0163070

Guaves

0,01(*)

   

0163080

Ananassen

0,01(*)

   

0163090

Broodvruchten

0,01(*)

   

0163100

Doerians

0,01(*)

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

0,01(*)

   

0163990

Overige (2)

0,01(*)

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

     

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0211000

a)

aardappelen

     

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

     

0212010

Cassave/maniok

     

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

     

0212030

Yams

     

0212040

Arrowroot/pijlwortel

     

0212990

Overige (2)

     

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

     

0213010

Rode bieten

     

0213020

Wortels

     

0213030

Knolselderij

     

0213040

Mierikswortels

     

0213050

Aardperen/topinamboers

     

0213060

Pastinaken

     

0213070

Wortelpeterselie

     

0213080

Radijzen

     

0213090

Schorseneren

     

0213100

Koolrapen

     

0213110

Rapen

     

0213990

Overige (2)

     

0220000

Bolgewassen

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0220010

Knoflook

     

0220020

Uien

     

0220030

Sjalotten

     

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

     

0220990

Overige (2)

     

0230000

Vruchtgroenten

 

0,01(*)

0,01(*)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

     

0231010

Tomaten

0,6 (+)

   

0231020

Paprika’s

3

   

0231030

Aubergines

0,2 (+)

   

0231040

Okra’s, okers

0,01(*)

   

0231990

Overige (2)

0,01(*)

   

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,2

   

0232010

Komkommers

     

0232020

Augurken

     

0232030

Courgettes

     

0232990

Overige (2)

     

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,3

   

0233010

Meloenen

(+)

   

0233020

Pompoenen

(+)

   

0233030

Watermeloenen

(+)

   

0233990

Overige (2)

(+)

   

0234000

d)

suikermais

0,01(*)

   

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01(*)

   

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,05

 

0,01(*)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0,01(*)

 

0241010

Broccoli

     

0241020

Bloemkolen

     

0241990

Overige (2)

     

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0,01(*)

 

0242010

Spruitjes

     

0242020

Sluitkolen

     

0242990

Overige (2)

     

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0,05(*)

 

0243010

Chinese kool/petsai

     

0243020

Boerenkolen

     

0243990

Overige (2)

     

0244000

d)

koolrabi’s

 

0,05(*)

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

     

0251000

a)

slasoorten

   

0,01(*)

0251010

Veldsla

9 (+)

0,05

 

0251020

Sla

0,05

0,01(*)

 

0251030

Andijvie

0,05

0,01(*)

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0,05

0,01(*)

 

0251050

Winterkers

0,05

0,01(*)

 

0251060

Raketsla/rucola

0,05

0,05

 

0251070

Rode amsoi

0,05

0,05

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

0,05

0,05

 

0251990

Overige (2)

0,05

0,01(*)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0252010

Spinazie

     

0252020

Postelein

     

0252030

Snijbiet

     

0252990

Overige (2)

     

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0254000

d)

waterkers

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,05

0,05 (+)

0,02(*)

0256010

Kervel

     

0256020

Bieslook

     

0256030

Bladselderij/snijselder

     

0256040

Peterselie

     

0256050

Salie

     

0256060

Rozemarijn

     

0256070

Tijm

     

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

     

0256090

Laurierblad

     

0256100

Dragon

     

0256990

Overige (2)

     

0260000

Peulgroenten

 

0,01(*)

0,01(*)

0260010

Bonen (met peul)

0,8 (+)

   

0260020

Bonen (zonder peul)

0,01(*)

   

0260030

Erwten (met peul)

0,01(*)

   

0260040

Erwten (zonder peul)

0,01(*)

   

0260050

Linzen

0,01(*)

   

0260990

Overige (2)

0,01(*)

   

0270000

Stengelgroenten

 

0,01(*)

0,01(*)

0270010

Asperges

0,01(*)

   

0270020

Kardoenen

0,01(*)

   

0270030

Bleekselderij

0,01(*)

   

0270040

Knolvenkel

0,06

   

0270050

Artisjokken

0,8 (+)

   

0270060

Preien

0,06

   

0270070

Rabarber

0,01(*)

   

0270080

Bamboescheuten

0,01(*)

   

0270090

Palmharten

0,01(*)

   

0270990

Overige (2)

0,01(*)

   

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

     

0280020

Wilde paddenstoelen

     

0280990

Mossen en korstmossen

     

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300010

Bonen

     

0300020

Linzen

     

0300030

Erwten

     

0300040

Lupinen/lupinebonen

     

0300990

Overige (2)

     

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01(*)

 

0,01(*)

0401000

Oliehoudende zaden

     

0401010

Lijnzaad

 

0,02

 

0401020

Pinda’s/aardnoten

 

0,01(*)

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,02

 

0401040

Sesamzaad

 

0,02

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,02

 

0401060

Koolzaad

 

0,02

 

0401070

Sojabonen

 

0,02

 

0401080

Mosterdzaad

 

0,02

 

0401090

Katoenzaad

 

0,02

 

0401100

Pompoenzaad

 

0,02

 

0401110

Saffloerzaad

 

0,02

 

0401120

Bernagiezaad

 

0,02

 

0401130

Huttentutzaad

 

0,02

 

0401140

Hennepzaad

 

0,02

 

0401150

Wonderbonen

 

0,02

 

0401990

Overige (2)

 

0,01(*)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01(*)

 

0402010

Olijven voor oliewinning

     

0402020

Palmpitten

     

0402030

Palmvruchten

     

0402040

Kapok

     

0402990

Overige (2)

     

0500000

GRANEN

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0500010

Gerst

     

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

     

0500030

Mais

     

0500040

Gierst/pluimgierst

     

0500050

Haver

     

0500060

Rijst

     

0500070

Rogge

     

0500080

Sorghum

     

0500090

Tarwe

   

(+)

0500990

Overige (2)

     

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0610000

Thee

     

0620000

Koffiebonen

     

0630000

Kruidenthee van

 

(+)

 

0631000

a)

bloemen

     

0631010

Kamille

     

0631020

Hibiscus/roselle

     

0631030

Roos

     

0631040

Jasmijn

     

0631050

Lindebloesem

     

0631990

Overige (2)

     

0632000

b)

bladeren en kruiden

     

0632010

Aardbei

     

0632020

Rooibos

     

0632030

Maté

     

0632990

Overige (2)

     

0633000

c)

wortels

     

0633010

Valeriaan

     

0633020

Ginseng

     

0633990

Overige (2)

     

0639000

d)

alle andere delen van de plant

     

0640000

Cacaobonen

     

0650000

Carob/johannesbrood

     

0700000

HOP

6 (+)

0,05(*)

0,05(*)

0800000

SPECERIJEN

     

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0810010

Anijs

     

0810020

Zwarte komijn

     

0810030

Selderij

     

0810040

Koriander

     

0810050

Komijn

     

0810060

Dille

     

0810070

Venkel

     

0810080

Fenegriek

     

0810090

Nootmuskaat

     

0810990

Overige (2)

     

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05(*)

0,05(*) (+)

0,05(*)

0820010

Piment

     

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

     

0820030

Karwij

     

0820040

Kardemom

     

0820050

Jeneverbes

     

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

     

0820070

Vanille

     

0820080

Tamarinde

     

0820990

Overige (2)

     

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0830010

Kaneel

     

0830990

Overige (2)

     

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

     

0840010

Zoethout

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840020

Gember (10)

     

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840040

Mierikswortel (11)

     

0840990

Overige (2)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850010

Kruidnagels

     

0850020

Kappertjes

     

0850990

Overige (2)

     

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0860010

Saffraan

     

0860990

Overige (2)

     

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0870010

Foelie

     

0870990

Overige (2)

     

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0900010

Suikerbiet

(+)

   

0900020

Suikerriet

     

0900030

Wortelcichorei

     

0900990

Overige (2)

     

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

     

1010000

Producten afkomstig van

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1011000

a)

varkens

(+)

   

1011010

Spier

     

1011020

Vet

     

1011030

Lever

     

1011040

Nier

     

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1011990

Overige (2)

     

1012000

b)

runderen

(+)

   

1012010

Spier

     

1012020

Vet

     

1012030

Lever

     

1012040

Nier

     

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1012990

Overige (2)

     

1013000

c)

schapen

(+)

   

1013010

Spier

     

1013020

Vet

     

1013030

Lever

     

1013040

Nier

     

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1013990

Overige (2)

     

1014000

d)

geiten

(+)

   

1014010

Spier

     

1014020

Vet

     

1014030

Lever

     

1014040

Nier

     

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1014990

Overige (2)

     

1015000

e)

paardachtigen

(+)

   

1015010

Spier

     

1015020

Vet

     

1015030

Lever

     

1015040

Nier

     

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1015990

Overige (2)

     

1016000

f)

pluimvee

(+)

   

1016010

Spier

     

1016020

Vet

     

1016030

Lever

     

1016040

Nier

     

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1016990

Overige (2)

     

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

(+)

   

1017010

Spier

     

1017020

Vet

     

1017030

Lever

     

1017040

Nier

     

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

     

1017990

Overige (2)

     

1020000

Melk

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1020010

Runderen

     

1020020

Schapen

     

1020030

Geiten

     

1020040

Paarden

     

1020990

Overige (2)

     

1030000

Vogeleieren

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1030010

Kippen

     

1030020

Eenden

     

1030030

Ganzen

     

1030040

Kwartels

     

1030990

Overige (2)

     

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

     

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

     

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

     

(*)

Bepaalbaarheidsgrens

(a)

Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL’s gelden, zie bijlage I.

Myclobutanil (som van de samenstellende isomeren) (R)

(R)

= voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

 

myclobutanil — code 1000000 met uitzondering van 1040000: vrije en geconjugeerde vormen van alfa-(3-hydroxybutyl)-alfa-(4-chloorfenyl)-1H-1,2,4-triazool-1-propaannitril (RH9090), uitgedrukt als myclobutanil.

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM’s) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130000 Pitvruchten

0130010 Appelen

0130020 Peren

0130030 Kweeperen

0130040 Mispels

0130050 Loquats/Japanse mispels

0130990 Overige (2)

0151000 a) druiven

0151010 Tafeldruiven

0151020 Wijndruiven

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot veldonderzoek naar wisselgewassen en met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM’s), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000 b) aardbeien

0153010 Bramen/braambessen

0154040 Kruisbessen (geel, groen en rood)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM’s) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154070 Azaroles/Middellandse Zeemispels

0161060 Kaki’s/Japanse persimoenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij behandeling na de oogst ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0163020 Bananen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot veldonderzoek naar wisselgewassen en met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM’s), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010 Tomaten

0231030 Aubergines

0233010 Meloenen

0233020 Pompoenen

0233030 Watermeloenen

0233990 Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij bladgroenten en met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM’s), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010 Veldsla

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij peulvruchten en oliehoudende zaden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0260010 Bonen (met peul)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen bij bladgroenten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0270050 Artisjokken

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven, de analysemethoden en het metabolisme in de gewassen bij bladgroenten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0700000 HOP

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot veldonderzoek naar wisselgewassen en met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM’s), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0900010 Suikerbiet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011000 a) varkens

1011010 Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990 Overige (2)

1012000 b) runderen

1012010 Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990 Overige (2)

1013000 c) schapen

1013010 Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990 Overige (2)

1014000 d) geiten

1014010 Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990 Overige (2)

1015000 e) paardachtigen

1015010 Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015990 Overige (2)

1016000 f) pluimvee

1016010 Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1016050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990 Overige (2)

1017000 g) andere gekweekte landdieren

1017010 Spier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017020 Vet

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030 Lever

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017040 Nier

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017990 Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot analysemethoden en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1020000 Melk

1020010 Runderen

1020020 Schapen

1020030 Geiten

1020040 Paarden

1020990 Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000 Vogeleieren

1030010 Kippen

1030020 Eenden

1030030 Ganzen

1030040 Kwartels

1030990 Overige (2)

1050000 Amfibieën en reptielen

1060000 Ongewervelde landdieren

1070000 In het wild levende gewervelde landdieren

Napropamide (som van de isomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000 Citrusvruchten

0110010 Grapefruits/pompelmoezen

0110020 Sinaasappelen

0110030 Citroenen

0110040 Limoenen/lemmetjes

0110050 Mandarijnen

0110990 Overige (2)

0152000 b) aardbeien

0153000 c) rubussoorten

0153010 Bramen/braambessen

0153020 Dauwbramen

0153030 Frambozen (geel en rood)

0153990 Overige (2)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag en het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154010 Blauwe bessen

0154020 Veenbessen

0154030 Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040 Kruisbessen (geel, groen en rood)

0154050 Rozenbottels

0154080 Vlierbessen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0256000 f) kruiden en eetbare bloemen

0256010 Kervel

0256020 Bieslook

0256030 Bladselderij/snijselder

0256040 Peterselie

0256050 Salie

0256060 Rozemarijn

0256070 Tijm

0256080 Basilicum en eetbare bloemen

0256090 Laurierblad

0256100 Dragon

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0630000 Kruidenthee van

0631000 a) bloemen

0631010 Kamille

0631020 Hibiscus/roselle

0631030 Roos

0631040 Jasmijn

0631050 Lindebloesem

0631990 Overige (2)

0632000 b) bladeren en kruiden

0632010 Aardbei

0632020 Rooibos

0632030 Maté

0632990 Overige (2)

0633000 c) wortels

0633010 Valeriaan

0633020 Ginseng

0633990 Overige (2)

0639000 d) alle andere delen van de plant

0820000 Als specerij gebruikte vruchten

0820010 Piment

0820020 Szechuanpeper/anijspeper

0820030 Karwij

0820040 Kardemom

0820050 Jeneverbes

0820060 Peperkorrel (groen, wit en zwart)

0820070 Vanille

0820080 Tamarinde

0820990 Overige (2)

Sintofen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 12 juni 2022 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090 Tarwe"

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A wordt de kolom voor napropamide geschrapt;

b)

in deel B wordt de kolom voor myclobutanil geschrapt.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving