Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.22

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/479 VAN DE COMMISSIE

van 1 april 2020

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit een derde land ingevoerde producten mogen in de Unie als biologisch product in de handel worden gebracht als voor deze producten een controlecertificaat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten, de controlerende autoriteiten of de controleorganen van een erkend derde land, of door een erkende controlerende autoriteit of een erkend controleorgaan.

(2)

Met het oog op de naleving van artikel 33, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 en de traceerbaarheid van de ingevoerde producten tijdens de distributie, met inbegrip van het vervoer uit derde landen, bepaalt Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2), zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie (3), dat het controlecertificaat door de bevoegde controlerende autoriteit of het bevoegde controleorgaan moet worden afgegeven voordat de zending het derde land van uitvoer of oorsprong verlaat. Die controlerende autoriteit of dat controleorgaan moet de verklaring in vak 18 van het certificaat ondertekenen nadat die autoriteit of dat orgaan een controle aan de hand van stukken heeft verricht op basis van alle relevante controledocumenten, waaronder de vervoersdocumenten.

(3)

Het blijkt dat in sommige gevallen het controleorgaan niet tijdig over volledige vervoersdocumenten beschikt om alle vervoersinformatie in het controlecertificaat te kunnen opnemen voordat de zending het derde land verlaat. Daarom moet worden gespecificeerd dat de betrokken controlerende autoriteit of het betrokken controleorgaan de in de vervoersdocumenten opgenomen informatie moet controleren en in het controlecertificaat moet opnemen binnen ten hoogste tien dagen na de afgifte van het certificaat, en in elk geval voordat de autoriteiten van de lidstaat het certificaat viseren.

(4)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Aangezien deze wijzigingen nodig zijn voor de toepassing van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1235/2008, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25, moet deze verordening met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

aan lid 2, derde alinea, wordt de volgende zin toegevoegd:

“Indien in de vakken 16 en 17 en de relevante velden van vak 13 van het afgedrukte en manueel ondertekende exemplaar van het controlecertificaat informatie met betrekking tot de vervoersdocumenten ontbreekt of indien die informatie verschilt van de in Traces beschikbare informatie, nemen de bevoegde autoriteiten van de betreffende lidstaat en de eerste geadresseerde voor de verificatie en de visering van het controlecertificaat alleen de in Traces beschikbare informatie in aanmerking.”;

2)

in lid 4 wordt de eerste alinea vervangen door:

“De controlerende autoriteit die of het controleorgaan dat het controlecertificaat afgeeft, gaat pas tot afgifte van het controlecertificaat en ondertekening van de verklaring in vak 18 van het certificaat over nadat die autoriteit of dat orgaan een controle aan de hand van stukken heeft verricht op basis van alle relevante controledocumenten, waaronder met name het productieplan voor het betrokken product en de handelsdocumenten, en de zending, afhankelijk van de risicobeoordeling, eventueel fysiek heeft gecontroleerd. De informatie met betrekking tot de vervoersdocumenten in vak 13, met name het aantal verpakkingen en het nettogewicht, en de informatie in de vakken 16 en 17 van het controlecertificaat met betrekking tot de vervoerswijze en de vervoersdocumenten worden in het controlecertificaat opgenomen binnen ten hoogste tien dagen na de afgifte van het certificaat, en in elk geval voordat het door de bevoegde autoriteiten van de betreffende lidstaat wordt geviseerd.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 februari 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 april 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2020/25 van de Commissie van 13 januari 2020 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 8 van 14.1.2020, blz. 18).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving