Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.3-2.16-1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 291/2014 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1289/2004 wat betreft de wachttijd en maximumresidugehalten van het toevoegingsmiddel decoquinaat

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1831/2003 biedt de mogelijkheid om de vergunning voor een toevoegingsmiddel te wijzigen ingevolge een verzoek van de vergunninghouder en een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).

(2)

Overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad (2) is voor tien jaar een vergunning verleend voor het gebruik van decoquinaat, dat tot de groep coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen behoort, als toevoegingsmiddel voor voeding voor mestkippen bij Verordening (EG) nr. 1289/2004 van de Commissie (3).

(3)

De vergunninghouder heeft een aanvraag ingediend om vermindering van de toegestane wachttijd van drie dagen tot nul dagen vóór het slachten en om de invoering van maximumresidugehalten (MRL’s) voor lever (1,0 mg/kg), nieren (0,8 mg/kg), spieren (0,5 mg/kg) en huid/vet (1,0 mg/kg) afkomstig van dieren waaraan het toevoegingsmiddel is toegediend. De vergunninghouder heeft de relevante gegevens tot ondersteuning van zijn verzoek ingediend.

(4)

De EFSA concludeerde in haar advies van 12 september 2013 (4) dat de aanpassing van drie dagen naar nul dagen wachttijd de veiligheid van de consument niet in gevaar brengt en de ingediende nieuwe gegevens bevestigen dat er geen MRL’s nodig zijn.

(5)

Met betrekking tot de uitvoerbaarheid van controles, werd het echter wenselijk geacht MRL’s zoals voorgesteld door de aanvrager vast te stellen.

(6)

Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 wordt voldaan.

(7)

Verordening (EG) nr. 1289/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1289/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.

(2)  Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1289/2004 van de Commissie van 14 juli 2004 tot verlening van een vergunning voor tien jaar voor het toevoegingsmiddel Deccox® van de groep „Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen” in diervoeders (PB L 243 van 15.7.2004, blz. 15).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3370.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1289/2004 wordt vervangen door:

„BIJLAGE

Registratienummer van het toevoegingsmiddel

Naam en registratienummer van de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel

Toevoegingsmiddel (handelsnaam)

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Overige bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

Maximumgehalte aan residuen (MRL’s) in de desbetreffende levensmiddelen van dierlijke oorsprong

mg werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Coccidiostatica en andere geneeskrachtige stoffen

E756

Zoetis Belgium SA

Decoquinaat (Deccox)

 

Samenstelling van het toevoegingsmiddel

Decoquinaat 60,6 g/kg

Geraffineerde, gedeodoriseerde sojaolie: 28,5 g/kg

Tarwevoerbloem: q.s. 1 kg

 

Werkzame stof

Decoquinaat

C24H35NO5

Ethyl-6-decycloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylaat

CAS-nummer: 18507-89-6

 

Productiegebonden onzuiverheden:

6-decycloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carbonzuur: < 0,5 %

Methyl-6-decycloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylaat: < 1,0 %

Diethyl-4-decycloxy-3-ethoxyanilinomethyleenmalonaat: < 0,5 %

 

Analysemethode  (1)

Voor de bepaling van decoquinaat in het toevoegingsmiddel, voormengsels en diervoeders:

Reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie met fluorescentiedetectie (RP-HPLC-FL) — EN 16162

Voor de bepaling van decoquinaat in weefsels:

Reversed-phase hogedrukvloeistofchromatografie gekoppeld aan een triple quadrupool massaspectrometer (RP-HPLC-MS/MS).

Mestkippen

 

20

40

17 juli 2014

1 000 μg decoquinaat/kg natte lever, natte huid + vet;

800 μg decoquinaat/kg natte nieren;

500 μg decoquinaat/kg natte spier.


(1)  Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving