Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.122

VERORDENING (EU) 2020/192 VAN DE COMMISSIE

van 12 februari 2020

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen voor prochloraz in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor prochloraz zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor die werkzame stof heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL’s uitgebracht (2). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te veranderen in de som van prochloraz, BTS 44595 (M201‐04) en BTS 44596 (M201‐03), uitgedrukt als prochloraz. De EFSA heeft een risico voor de consumenten vastgesteld met betrekking tot de MRL’s voor citrusvruchten, kiwi’s, bananen, mango’s, ananassen en runderen (lever). Het is daarom passend deze MRL’s te verlagen tot de bepaalbaarheidsgrens (LOD) of het door de EFSA vastgestelde gehalte. De EFSA heeft aanbevolen de MRL’s voor knoflook, sjalotten, slasoorten met inbegrip van Brassicaceae, postelein, kruiden en eetbare bloemen, erwten, lijnzaad, zonnebloemzaad, koolzaad, gerst, haver, rijst, rogge, tarwe, koffiebonen, kruidenthee van bloemen, bladeren en kruiden en wortels, specerijen, suikerbiet, runderen (vet, nier), paardachtigen (vet) en pluimvee (lever) te verlagen. Aangezien er geen risico voor de consumenten is, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het door de EFSA vastgestelde gehalte. De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de Codex-grenswaarden (CXL’s) voor kumquats, lychees, passievruchten/maracuja’s, woestijnvijgen/cactusvruchten, sterappelen, Noord-Amerikaanse persimoenen, avocado’s, papaja’s, granaatappels, cherimoya’s, guaves, broodvruchten, doerians en zuurzakken/doerian blanda bepaalde informatie over de nieuwe residudefinitie niet beschikbaar was en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor de consumenten is, moeten de MRL’s voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op de bestaande CXL’s. Die MRL’s worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar wordt.

(3)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL’s bestaan, moeten de MRL’s worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(4)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde goederen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(5)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(7)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel kunnen worden gebracht, kunnen worden verwerkt en kunnen worden geconsumeerd.

(9)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Wat de werkzame stof prochloraz in of op alle producten behalve citrusvruchten, kiwi’s, bananen, mango’s, ananassen en runderen (lever) betreft, blijft Verordening (EG) nr. 396/2005 in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 4 september 2020 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 4 september 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, Review of the existing maximum residue levels for prochloraz according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal (2018);16(8):5401.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor prochloraz vervangen door:

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden (a)

Prochloraz (som van prochloraz, BTS 44595 (M201-04) en BTS 44596 (M201-03), uitgedrukt als prochloraz) (F)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

0,03*

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0110020

Sinaasappelen

 

0110030

Citroenen

 

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

0110050

Mandarijnen

 

0110990

Overige (2)

 

0120000

Noten

0,03*

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,03*

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

0,03*

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

0,03*

0151000

a)

druiven

 

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

 

0153000

c)

rubussoorten

 

0153010

Bramen/braambessen

 

0153020

Dauwbramen

 

0153030

Frambozen (geel en rood)

 

0153990

Overige (2)

 

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

 

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

 

0161000

a)

eetbare schil

 

0161010

Dadels

0,03*

0161020

Vijgen

0,03*

0161030

Tafelolijven

0,03*

0161040

Kumquats

10 (+)

0161050

Carambola’s

0,03*

0161060

Kaki’s/Japanse persimoenen

0,03*

0161070

Jambolans/djamblangs

0,03*

0161990

Overige (2)

0,03*

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

 

0162010

Kiwi’s (geel, groen, rood)

0,03*

0162020

Lychees

7 (+)

0162030

Passievruchten/maracuja’s

7 (+)

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

7 (+)

0162050

Sterappelen

7 (+)

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

7 (+)

0162990

Overige (2)

0,03*

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

 

0163010

Avocado’s

7 (+)

0163020

Bananen

0,03*

0163030

Mango’s

0,03*

0163040

Papaja’s

7 (+)

0163050

Granaatappels

7 (+)

0163060

Cherimoya’s

7 (+)

0163070

Guaves

7 (+)

0163080

Ananassen

0,03*

0163090

Broodvruchten

7 (+)

0163100

Doerians

7 (+)

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

7 (+)

0163990

Overige (2)

0,03*

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,03*

0211000

a)

aardappelen

 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

0,03*

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

0,03*

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

 

0231010

Tomaten

 

0231020

Paprika’s

 

0231030

Aubergines

 

0231040

Okra’s, okers

 

0231990

Overige (2)

 

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

0232010

Komkommers

 

0232020

Augurken

 

0232030

Courgettes

 

0232990

Overige (2)

 

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

 

0233010

Meloenen

 

0233020

Pompoenen

 

0233030

Watermeloenen

 

0233990

Overige (2)

 

0234000

d)

suikermais

 

0239000

e)

andere vruchtgroenten

 

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,03*

0241000

a)

bloemkoolachtigen

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen

 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen

 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi’s

 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,03*

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,03*

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,03*

0254000

d)

waterkers

0,03*

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,03*

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,06*

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,03*

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

0,03*

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

 

0280010

Gekweekte paddenstoelen

3

0280020

Wilde paddenstoelen

0,03*

0280990

Mossen en korstmossen

0,03*

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,03*

0300000

PEULVRUCHTEN

0,03*

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

0,3

0401020

Pinda’s/aardnoten

0,03*

0401030

Papaverzaad/maanzaad

0,3

0401040

Sesamzaad

0,03*

0401050

Zonnebloemzaad

0,3

0401060

Koolzaad

0,3

0401070

Sojabonen

0,03*

0401080

Mosterdzaad

0,03*

0401090

Katoenzaad

0,03*

0401100

Pompoenzaad

0,03*

0401110

Saffloerzaad

0,03*

0401120

Bernagiezaad

0,03*

0401130

Huttentutzaad

0,03*

0401140

Hennepzaad

0,03*

0401150

Wonderbonen

0,03*

0401990

Overige (2)

0,03*

0402000

Oliehoudende vruchten

0,03*

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

 

0500010

Gerst

0,03*

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,03*

0500030

Mais

0,03*

0500040

Gierst/pluimgierst

0,03*

0500050

Haver

0,03*

0500060

Rijst

0,03*

0500070

Rogge

0,2

0500080

Sorghum

0,03*

0500090

Tarwe

0,2

0500990

Overige (2)

0,03*

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,15*

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden

 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels

 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant

 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,15*

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,15*

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,15*

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,15*

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,15*

0840020

Gember (10)

0,15*

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,15*

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

0,15*

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,15*

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,15*

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,15*

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,03*

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

 

1011000

a)

varkens

 

1011010

Spier

0,03*

1011020

Vet

0,03*

1011030

Lever

0,3 (+)

1011040

Nier

0,05 (+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,03*

1011990

Overige (2)

0,03*

1012000

b)

runderen

 

1012010

Spier

0,03*

1012020

Vet

0,07 (+)

1012030

Lever

1 (+)

1012040

Nier

0,2 (+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,03*

1012990

Overige (2)

0,03*

1013000

c)

schapen

 

1013010

Spier

0,03*

1013020

Vet

0,15 (+)

1013030

Lever

3 (+)

1013040

Nier

0,5 (+)

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,03*

1013990

Overige (2)

0,03*

1014000

d)

geiten

 

1014010

Spier

0,03*

1014020

Vet

0,15 (+)

1014030

Lever

3 (+)

1014040

Nier

0,5 (+)

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,03*

1014990

Overige (2)

0,03*

1015000

e)

paardachtigen

 

1015010

Spier

0,03*

1015020

Vet

0,07 (+)

1015030

Lever

1 (+)

1015040

Nier

0,2 (+)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,03*

1015990

Overige (2)

0,03*

1016000

f)

pluimvee

 

1016010

Spier

0,03* (+)

1016020

Vet

0,03* (+)

1016030

Lever

0,04 (+)

1016040

Nier

0,03* (+)

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,03* (+)

1016990

Overige (2)

0,03* (+)

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

0,03*

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige (2)

 

1020000

Melk

0,03*

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige (2)

 

1030000

Vogeleieren

0,1

1030010

Kippen

(+)

1030020

Eenden

(+)

1030030

Ganzen

(+)

1030040

Kwartels

(+)

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,15*

1050000

Amfibieën en reptielen

0,03*

1060000

Ongewervelde landdieren

0,03*

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,03*

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

(*)

Bepaalbaarheidsgrens

a)

Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL’s gelden, zie bijlage I.

(F) =

vetoplosbaar

Prochloraz (som van prochloraz, BTS 44595 (M201-04) en BTS 44596 (M201-03), uitgedrukt als prochloraz) (F)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven in overeenstemming met de nieuwe residudefinitie ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0161040 Kumquats

0162020 Lychees

0162030 Passievruchten/maracuja’s

0162040 Woestijnvijgen/cactusvruchten

0162050 Sterappelen

0162060 Noord-Amerikaanse persimoenen

0163010 Avocado’s

0163040 Papaja’s

0163050 Granaatappels

0163060 Cherimoya’s

0163070 Guaves

0163090 Broodvruchten

0163100 Doerians

0163110 Zuurzakken/doerian blanda

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de vervoederingsstudies waarbij zowel de residudefinitie voor handhaving als de residudefinities voor de risicobeoordeling worden geanalyseerd, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op [Publicatiebureau: gelieve de datum in te voegen: twee jaar na bekendmaking] is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030 Lever

1011040 Nier

1012020 Vet

1012030 Lever

1012040 Nier

1013020 Vet

1013030 Lever

1013040 Nier

1014020 Vet

1014030 Lever

1014040 Nier

1015020 Vet

1015030 Lever

1015040 Nier

1016010 Spier

1016020 Vet

1016030 Lever

1016040 Nier

1016050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1016990 Overige (2)

1030010 Kippen

1030020 Eenden

1030030 Ganzen

1030040 Kwartels

2)

In bijlage III, deel B, wordt de kolom voor prochloraz geschrapt.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving