Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-3.1-34

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/207 VAN DE COMMISSIE

van 14 februari 2020

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat de invoer uit Saudi-Arabië van voeder voor gezelschapsdieren betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), en met name artikel 41, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) zijn voorschriften vastgesteld tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009, met inbegrip van volksgezondheids- en diergezondheidsvoorwaarden voor de invoer van voeder voor gezelschapsdieren.

(2)

De voorschriften voor de invoer in en de doorvoer door de Unie van voeder voor gezelschapsdieren, met inbegrip van hondenkluiven, zijn vastgesteld in bijlage XIV, hoofdstuk II, afdeling 1, bij Verordening (EU) nr. 142/2011, waarin, met name in tabel 2, rij 12, ook een lijst van derde landen is opgenomen.

(3)

De bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk Saudi-Arabië hebben de Commissie zekerheid verschaft dat het Koninkrijk Saudi-Arabië kan voldoen aan de desbetreffende gezondheidsvoorschriften, en hebben de Commissie voldoende garanties gegeven voor de controles die zij verrichten op de productie van voeder voor gezelschapsdieren afkomstig van pluimvee. Het is daarom gerechtvaardigd om Saudi-Arabië toe te voegen aan de lijst van derde landen waaruit verwerkt voeder voor gezelschapsdieren afkomstig van pluimvee mag worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie.

(4)

Bijlage XIV, hoofdstuk II, afdeling 1, tabel 2, bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XIV, hoofdstuk II, afdeling 1, tabel 2, bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 februari 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage XIV, hoofdstuk II, afdeling 1, tabel 2, rij 12, bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt vervangen door:

“12

Voeder voor gezelschapsdieren, met inbegrip van hondenkluiven

a)

Voor verwerkt voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven: de in artikel 35, onder a), i) en ii), bedoelde materialen;

b)

voor rauw voeder voor gezelschapsdieren: de in artikel 35, onder a), iii), bedoelde materialen

Het voeder voor gezelschapsdieren en de hondenkluiven moeten overeenkomstig bijlage XIII, hoofdstuk II, vervaardigd zijn

a)

Voor rauw voeder voor gezelschapsdieren:

derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010 of in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008, waaruit de lidstaten de invoer van vers vlees van dezelfde diersoorten toestaan en waarvoor alleen vlees met been is toegestaan;

voor materiaal van vis: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG;

b)

voor hondenkluiven en ander voeder voor gezelschapsdieren dan rauw voeder:

derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II, deel 1, bij Verordening (EU) nr. 206/2010 en de volgende landen:

 

(JP) Japan

 

(EC) Ecuador

 

(LK) Sri Lanka

 

(TW) Taiwan

 

Saudi-Arabië (alleen verwerkt voeder voor gezelschapsdieren afkomstig van pluimvee);

voor verwerkt voeder voor gezelschapsdieren uit materiaal van vis: derde landen die zijn opgenomen in de lijst in bijlage II bij Beschikking 2006/766/EG

a)

Voor blikvoeder voor gezelschapsdieren: bijlage XV, hoofdstuk 3 (A);

b)

voor ander verwerkt voeder voor gezelschapsdieren dan blikvoeder: bijlage XV, hoofdstuk 3 (B);

c)

voor hondenkluiven: bijlage XV, hoofdstuk 3 (C);

d)

voor rauw voeder voor gezelschapsdieren: bijlage XV, hoofdstuk 3 (D)”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving