Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-4.21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/25 VAN DE COMMISSIE

van 13 januari 2020

tot wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 38, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad (2) is bepaald dat de regeling van door de Commissie op basis van artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende controleorganen en controleautoriteiten die bevoegd zijn voor de uitvoering van controles en de afgifte van certificaten in derde landen met het oog op de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid, wordt vervangen door een regeling van door de Commissie erkende controleorganen en controleautoriteiten voor de invoer van aan de voorschriften beantwoordende producten. De nieuwe invoerregeling van Verordening (EU) 2018/848 is van toepassing met ingang van 1 januari 2021. Opdat de noodzakelijke administratieve capaciteit beschikbaar is om de controleorganen en de controleautoriteiten onder de nieuwe regeling tijdig te kunnen erkennen, moet er een uiterste datum worden vastgesteld voor de ontvangst van nieuwe verzoeken tot erkenning van controleorganen en controleautoriteiten voor gelijkwaardigheidsdoeleinden, krachtens artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (3) en voor de opneming van die controleorganen en controleautoriteiten in de lijst in bijlage IV bij die verordening. Na die datum ontvangen verzoeken mogen niet in aanmerking worden genomen.

(2)

Uit een derde land ingevoerde producten mogen in de Unie als biologisch product in de handel worden gebracht als voor deze producten een controlecertificaat is afgegeven door de bevoegde autoriteit, de controleautoriteit of het controleorgaan van een erkend derde land, of door een erkende controleautoriteit of een erkend controleorgaan. Met het oog op de naleving van artikel 33, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007, dat bepaalt dat het certificaat de goederen tot aan de gebouwen van de eerste geadresseerde vergezelt, en met het oog op de traceerbaarheid van de ingevoerde producten tijdens de distributie, met inbegrip van het vervoer uit derde landen, moet worden verduidelijkt dat het controlecertificaat door de bevoegde controleautoriteit of het bevoegde controleorgaan moet worden afgegeven op het moment dat de zending het derde land van uitvoer of oorsprong verlaat.

(3)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijkwaardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(4)

Japan heeft de Commissie meegedeeld dat zijn bevoegde autoriteit een controleorgaan, namelijk “Akatonbo”, heeft toegevoegd aan de lijst van de door Japan erkende controleorganen.

(5)

De Republiek Korea heeft de Commissie meegedeeld dat zijn bevoegde autoriteit de naam van “Neo environmentally-friendly”, en de naam en het internetadres van “Association for Agricultural Products Quality Evaluation” heeft gewijzigd. De Republiek Korea heeft de Commissie verder meegedeeld dat de erkenning van het controleorgaan “Korea Agricultural Product and Food Certification” is ingetrokken.

(6)

De Verenigde Staten hebben de Commissie meegedeeld dat de bevoegde autoriteit zeven controleorganen heeft toegevoegd aan de lijst van controleorganen die door de Verenigde Staten voor gelijkwaardigheidsdoeleinden op grond van artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend, te weten “CERES”, “EcoLOGICA S.A”, “Food Safety SA”, “IBD Certifications”, “Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)”, “OnMark” en “Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.”. De Verenigde Staten hebben verder verzocht om de schrapping van “Global Culture”, “Global Organic Certification Services”, “Stellar Certification Services, Inc.”, “Institute for Marketecology (IMO)”, en “Basin and Range Organics (BARO)” uit de lijst in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(7)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controleorganen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en certificaten af te geven.

(8)

De Commissie heeft een verzoek van “A CERT European Organization for Certification SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Armenië, Ghana, Kosovo (4), Koeweit, Oezbekistan, Oman, Peru, Sudan, de Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam.

(9)

De Commissie heeft een verzoek van “Argencert SA” tot schrapping uit de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is dat controleorgaan van die lijst te schrappen.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van “Balkan Biocert Skopje” tot wijziging van zijn juridische status ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is de naam van dat controleorgaan door “Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje” te vervangen.

(11)

De Commissie heeft een verzoek ontvangen van “Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” om zijn adres te wijzigen.

(12)

De Commissie heeft een verzoek van “Bioagricert S.r.l.” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorieën A, B, D en E uit te breiden met Paraguay en Uruguay, voor productcategorieën A, B en D met Bolivia en Sri Lanka, voor productcategorieën A, D en E met Kameroen en voor productcategorieën A en D met Fiji.

(13)

De Commissie heeft een verzoek van “Biocert International Pvt Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorieën A en D uit te breiden met Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Myanmar/Birma, Egypte, Filipijnen, Maleisië, Mauritius, Nepal, Oman, Pakistan, Tanzania, Thailand, Verenigde Arabische Emiraten en Vietnam, voor productcategorieën A, D en E met Benin, Ethiopië, Mozambique, Nigeria, Oekraïne, Qatar, Rusland, Sudan, Togo en Uganda, voor productcategorieën D en E met Georgië, en voor Sri Lanka met productcategorie E.

(14)

De Commissie heeft een verzoek van “Bio.inspecta AG” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorieën A, B, D, E en F uit te breiden met Montenegro, Noord-Macedonië en Servië, voor Albanië, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Iran, Kazachstan, Kosovo (5), Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan en Vietnam met productcategorieën B, E en F, voor Armenië, Libanon en Tanzania met productcategorieën B en E, voor Algerije en Kirgizië met productcategorie B, voor Turkije met productcategorieën E en F, en voor Azerbeidzjan met productcategorie E.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van “Bureau Veritas Certification France SAS” tot wijziging van zijn internetadres en zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is de erkenning in te trekken voor productcategorie E voor Mauritius.

(16)

De Commissie heeft een verzoek van “CCPB Srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A, C en D uit te breiden met Burkina Faso, Comoren, Kameroen en Madagaskar, en voor Ivoorkust met de productcategorieën C en D.

(17)

De Commissie heeft een verzoek van “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorie C uit te breiden met de Verenigde Staten, voor de Verenigde Arabische Emiraten met productcategorie A, voor Chili met productcategorie C, en voor Zuid-Afrika met productcategorie F.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van “DQS Polska sp. z o.o.” tot opneming in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is dat controleorgaan voor Bosnië en Herzegovina, China en Madagaskar voor productcategorieën A, B en D te erkennen.

(19)

De Commissie heeft een verzoek van “Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de Verenigde Arabische Emiraten, Cuba, Koeweit en Malawi uit te breiden met de productcategorie B, voor Servië en Zimbabwe met productcategorie E, en voor Moldavië met productcategorie F.

(20)

De Commissie heeft een verzoek van “FairCert Certification Services Pvt Ltd” tot opneming in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is dat controleorgaan te erkennen voor Bhutan en Nepal voor productcategorieën A, B, D en E, en voor India voor productcategorieën B, D en E.

(21)

De Commissie heeft een verzoek van “IBD Certificações Ltda” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Bolivia en Paraguay en voor productcategorieën A en E met Mongolië.

(22)

De Commissie heeft een verzoek van “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Seychellen, voor productcategorie C met de Verenigde Staten, voor Armenië, Georgië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Zambia met productcategorie B, voor Guatemala met productcategorieën C en F, en voor de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Honduras, Paraguay, Peru, Servië en Turkije met productcategorie F.

(23)

De Commissie heeft een verzoek van “Mayacert” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorieën A en D uit te breiden met Panama en Sri Lanka.

(24)

De Commissie heeft een verzoek van “OneCert International PVT Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Egypte, Jordanië, Maleisië en Qatar, voor de Verenigde Arabische Emiraten met productcategorie A, en voor Ethiopië, India, Mozambique, Tanzania en Uganda met productcategorie E.

(25)

De Commissie heeft een verzoek van “Organización Internacional Agropecuaria” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met Colombia en voor Chili en Uruguay met productcategorie E, met uitzondering van de producten die reeds onder bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 vallen.

(26)

De Commissie heeft een verzoek van “Servicio de Certificación CAAE S.L.U” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorieën A en D uit te breiden met Colombia, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama.

(27)

De Commissie heeft een verzoek van “Suolo e Salute srl” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Egypte uit te breiden met productcategorie D.

(28)

De Commissie heeft een verzoek van “Tse-Xin Organic Certification Corporation” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor productcategorie A uit te breiden met de Republiek Korea, voor productcategorie D met Hongkong en Singapore, en voor de productcategorieën A en D met Cambodja, Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar/Birma, Thailand en Vietnam.

(29)

De Commissie heeft een verzoek van “Valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs” tot wijziging van zijn juridische status ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is de naam van dat controleorgaan door SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” te vervangen. Bovendien heeft de Commissie een verzoek van dat controleorgaan tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het toepassingsgebied van zijn erkenning voor Belarus uit te breiden met productcategorieën B, D, E en F, voor Oezbekistan met productcategorieën D, E en F, voor productcategorieën A, B, D, E en F met Kazachstan, Moldavië en Tadzjikistan, en voor productcategorieën A, B, D en E met Kirgizië.

(30)

Op basis van het door “Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda”ingediende dossier is het toepassingsgebied van zijn erkenning bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie (6) voor productcategorieën A en D uitgebreid tot Guinee. In dat dossier heeft dit controleorgaan echter ten onrechte om een uitbreiding tot Guinee in plaats van Guinee-Bissau verzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 dienovereenkomstig te rectificeren. In het belang van de duidelijkheid en de rechtszekerheid dient deze rectificatie te gelden vanaf de datum van inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39.

(31)

Verordening (EG) nr. 1235/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(32)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 11 wordt lid 1 vervangen door:

“1. De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of een controleautoriteit op de in artikel 10 bedoelde lijst kan worden opgenomen, na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van de vertegenwoordiger van het betreffende controleorgaan of de betreffende controleautoriteit, op basis van het door de Commissie overeenkomstig artikel 17, lid 2, beschikbaar gestelde aanvraagmodel. Alleen volledige aanvragen die uiterlijk 30 juni 2020 zijn ingediend, zullen in aanmerking worden genomen voor de bijwerking van de lijst.”.

2)

In artikel 13, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door:

“Het controlecertificaat wordt door de bevoegde controleautoriteit of het bevoegde controleorgaan afgegeven voordat de zending het derde land van uitvoer of oorsprong verlaat. Het wordt door de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat bekrachtigd en door de eerste geadresseerde ingevuld, op basis van het model en de noten in bijlage V en met gebruikmaking van het bij Beschikking 2003/24/EG van de Commissie (*1) ingestelde elektronische Traces-systeem (Trade Control and Expert System).

(*1) Beschikking 2003/24/EG van de Commissie van 30 december 2002 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem (PB L 8 van 14.1.2003, blz. 44).”."

3)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

4)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1235/2008

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt gerectificeerd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 is van toepassing met ingang van 31 januari 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 januari 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1).

(3) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25).

(4) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(5) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/39 van de Commissie van 10 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 9 van 11.1.2019, blz. 106).


BIJLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot Japan wordt de volgende rij toegevoegd:

“JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/”

2)

In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de rijen betreffende de codenummers KR-ORG-019 en KR-ORG-026 worden vervangen door:

“KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly certification center

http://neoefcc.modoo.at

KR-ORG-026

Kwaliteitsdienst voor landbouwproducten

http://apqs.kr”

b)

de rij betreffende codenummer KR-ORG-001 wordt geschrapt.

3)

In de tekst met betrekking tot de Verenigde Staten wordt punt 5 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden toegevoegd:

“US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-63

EcoLOGICA SA

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-64

Food Safety SA

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-65

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-66

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-67

OnMark

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-68

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/”

b)

de rijen betreffende codenummerUS-ORG-12, US-ORG-14, US-ORG-54, US-ORG-60 en US-ORG-61 worden geschrapt.


BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tekst met betrekking tot “A CERT European Organization for Certification SA” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“AE-BIO-171

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AM-BIO-171

Armenië

x

x

GH-BIO-171

Ghana

x

x

KW-BIO-171

Koeweit

x

x

OM-BIO-171

Oman

x

x

PE-BIO-171

Peru

x

x

SD-BIO-171

Sudan

x

x

UZ-BIO-171

Oezbekistan

x

x

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

XK-BIO-171

Kosovo (*)

x

x

2)

De tekst betreffende “Argencert SA” wordt geschrapt;

3)

In de tekst met betrekking tot “Balkan Biocert Skopje” wordt de naam van het controleorgaan vervangen door “Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”;

4)

In de tekst met betrekking tot “Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” wordt punt 1 wordt vervangen door:

“1.

Adres: Çinarli Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad. nr:3/1006 Konak/İZMİR, Turkey”;

5)

In de tekst met betrekking tot “Bioagricert S.r.l.” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

CM-BIO-132

Kameroen

x

x

x

FJ-BIO-132

Fiji

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

—”

6)

In de tekst met betrekking tot “Biocert International Pvt Ltd” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“AE-BIO-177

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

AF-BIO-177

Afghanistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhutan

x

x

EG-BIO-177

Egypte

x

x

ET-BIO-177

Ethiopië

x

x

x

GE-BIO-177

Georgië

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Birma

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Maleisië

x

x

MZ-BIO-177

Mozambique

x

x

x

NP-BIO-177

Nepal

x

x

NG-BIO-177

Nigeria

x

x

x

OM-BIO-177

Oman

x

x

PH-BIO-177

Filipijnen

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Rusland

x

x

x

SD-BIO-177

Sudan

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thailand

x

x

TZ-BIO-177

Tanzania

x

x

UA-BIO-177

Oekraïne

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

—”

b)

de rij met betrekking tot Sri Lanka wordt vervangen door:

“LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

x

—”

7)

In de tekst met betrekking tot “Bio.inspecta AG” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“ME-BIO-161

Montenegro

x

x

x

x

 

x

MK-BIO-161

Noord-Macedonië

x

x

x

x

 

x

RS-BIO-161

Servië

x

x

x

x

 

x”

b)

de rijen betreffende Albanië, Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Georgië, Iran, Kazachstan, Kosovo, Kirgizië, Libanon, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Tanzania, Turkije en Vietnam worden vervangen door:

“AL-BIO-161

Albanië

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Armenië

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbeidzjan

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

x

x

DZ-BIO-161

Algerije

x

x

x

GE-BIO-161

Georgië

x

x

x

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

x

x

x

KG-BIO-161

Kirgizië

x

x

x

KZ-BIO-161

Kazachstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MD-BIO-161

Moldavië

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusland

x

x

x

x

x

TJ-BIO-161

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turkije

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

x

x

UA-BIO-161

Oekraïne

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Oezbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (*)

x

x

-

x

x

x

8)

De tekst met betrekking tot “Bureau Veritas Certification France SAS” wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 2 wordt het internetadres vervangen door: “https://filiereagro.bureauveritas.fr/”;

b)

in punt 3 komt de vermelding over Mauritus als volgt te luiden:

“MU-BIO-165

Mauritius

x

x

—”

9)

In de tekst met betrekking tot “CCPB Srl” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

CM-BIO-102

Kameroen

x

x

x

KM-BIO-102

Comoren

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaskar

x

x

x

—”

b)

de rij met betrekking tot Ivoorkust wordt vervangen door:

“CI-BIO-102

Ivoorkust

x

x

x

—”

10)

In de tekst met betrekking tot “CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“US-BIO-140

Verenigde Staten

x

—”

b)

de rijen met betrekking tot Chili, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten worden vervangen door:

“AE-BIO-140

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

CL-BIO-140

Chili

x

x

x

x

ZA-BIO-140

Zuid-Afrika

x

x

x

x”

11)

Na de tekst met betrekking tot “Control Union Certification” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:

“DQS Polska sp. z o.o.”

1.

Adres: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Polen

2.

Internetadres: www.dqs.pl

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-181

Bosnië en Herzegovina

x

x

x

CN-BIO-181

China

x

x

x

MG-BIO-181

Madagaskar

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021”

12)

In de tekst met betrekking tot “Ecocert SA” worden in punt 3 de rijen betreffende Cuba, Koeweit, Malawi, Moldavië, Servië, de Verenigde Arabische Emiraten en Zimbabwe vervangen door:

“AE-BIO-154

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

x

x

CU-BIO-154

Cuba

x

x

x

x

KW-BIO-154

Koeweit

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavië

x

x

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

x

RS-BIO-154

Servië

x

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

x

x”

13)

Na de tekst met betrekking tot “Ekoagros” wordt de volgende tekst ingevoegd:

“FairCert Certification Services Pvt Ltd”

1.

Adres: C 122, GAURIDHAM COLONY, 451001-KHARGONE, India

2.

Internetadres: www.faircert.com

3.

Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:

Codenummer

Derde land

Productcategorie

A

B

C

D

E

F

BT-BIO-180

Bhutan

x

x

x

x

IN-BIO-180

India

x

x

x

NP-BIO-180

Nepal

x

x

x

x

4.

Uitzonderingen: omschakelingsproducten en wijn

5.

Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021”

14)

In de tekst met betrekking tot “IBD Certificações Ltda” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“BO-BIO-122

Bolivia

x

x

MN-BIO-122

Mongolië

x

x

PY-BIO-122

Paraguay

x

x

—”

15)

In de tekst met betrekking tot “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“SC-BIO-141

Seychellen

x

x

US-BIO-141

Verenigde Staten

x

—”

b)

de rijen betreffende Armenië, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Georgië, Guatemala, Honduras, Oezbekistan, Paraguay, Peru, Servië, Tadzjikistan, Turkije en Zambia worden vervangen door:

“AM-BIO-141

Armenië

x

x

x

DO-BIO-141

Dominicaanse Republiek

x

x

x

EC-BIO-141

Ecuador

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-141

Georgië

x

x

x

x

GT-BIO-141

Guatemala

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-141

Honduras

x

x

x

x

PE-BIO-141

Peru

x

x

x

x

x

PY-BIO-141

Paraguay

x

x

x

x

x

RS-BIO-141

Servië

x

x

x

TJ-BIO-141

Tadzjikistan

x

x

x

TR-BIO-141

Turkije

x

x

x

x

x

UZ-BIO-141

Oezbekistan

x

x

x

ZM-BIO-141

Zambia

x

x

x

—”

16)

In de tekst met betrekking tot “Mayacert” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“LK-BIO-169

Sri Lanka

x

x

PA-BIO-169

Panama

x

x

—”

17)

In de tekst met betrekking tot “OneCert International PVT Ltd” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“EG-BIO-152

Egypte

x

x

JO-BIO-152

Jordanië

x

x

MY-BIO-152

Maleisië

x

x

QA-BIO-152

Qatar

x

x

—”

b)

de rijen met betrekking tot de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië, India, Mozambique, Tanzania en Uganda worden vervangen door:

“AE-BIO-152

Verenigde Arabische Emiraten

x

x

ET-BIO-152

Ethiopië

x

x

x

IN-BIO-152

India

x

x

MZ-BIO-152

Mozambique

x

x

x

TZ-BIO-152

Tanzania

x

x

x

UG-BIO-152

Uganda

x

x

x

—”

18)

In de tekst met betrekking tot “Organización International Agropecuaria” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

a)

de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“CO-BIO-110

Colombia

x

x

—”

b)

de regel voor Chili en Uruguay wordt vervangen door:

“CL-BIO-110

Chili

x

x

x

x

UY-BIO-110

Uruguay

x

x

x

x

x

—”

19)

In de tekst met betrekking tot “Servicio de Certificación CAAE S.L.U” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“CO-BIO-178

Colombia

x

x

DO-BIO-178

Dominicaanse Republiek

x

x

GT-BIO-178

Guatemala

x

x

HN-BIO-178

Honduras

x

x

NI-BIO-178

Nicaragua

x

x

PA-BIO-178

Panama

x

x

SV-BIO-178

El Salvador

x

x

—”

20)

In de tekst met betrekking tot “Suolo e Salute srl” wordt in punt 3 de rij voor Egypte vervangen door:

“EG-BIO-150

Egypte

x

x

—”

21)

In de tekst met betrekking tot “Tse-Xin Organic Certification Corporation” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“K-BIO-174

Hongkong

x

ID-BIO-174

Indonesië

x

x

KH-BIO-174

Cambodja

x

x

KR-BIO-174

Republiek Korea

x

LA-BIO-174

Laos

x

x

MM-BIO-174

Myanmar/Birma

x

x

MY-BIO-174

Maleisië

x

x

PH-BIO-174

Filipijnen

x

x

SG-BIO-174

Singapore

x

TH-BIO-174

Thailand

x

x

VN-BIO-174

Vietnam

x

x

—”

22)

De tekst met betrekking tot “Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de naam van het controleorgaan wordt vervangen door “SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs””;

b)

punt 3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de volgende rijen worden ingevoegd in volgorde van de codenummers:

“G-BIO-173

Kirgizië

x

x

x

x

KZ-BIO-173

Kazachstan

x

x

x

x

x

MD-BIO-173

Moldavië

x

x

x

x

x

TJ-BIO-173

Tadzjikistan

x

x

x

x

x”

ii)

de rijen betreffende Belarus en Oezbekistan worden vervangen door:

“Y-BIO-173

Belarus

x

x

x

x

x

UZ-BIO-173

Oezbekistan

x

x

x

x

x”


(*) (*) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”

(*) Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.”


BIJLAGE III

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt in de tekst met betrekking tot “Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda” in punt 3 de rij betreffende Guinee vervangen door:

“W-BIO-172

Guinee-Bissau

x

x

—”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving