Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.9-3.10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2164 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2019

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 16, lid 1 en lid 3, onder a), en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 834/2007 hebben verschillende lidstaten aan de Commissie en aan de andere lidstaten dossiers over bepaalde stoffen toegezonden met het oog op de toelating en opneming ervan in de bijlagen I, II, VI en VIII bij Verordening (EG) nr. 889/2008 (2). Die dossiers zijn onderzocht door de deskundigengroep voor technisch advies inzake de biologische productie (Egtop) en door de Commissie.

(2)

Egtop heeft in zijn aanbevelingen met betrekking tot meststoffen (3) onder meer geconcludeerd dat de stoffen “biochar”, “schelpafval en eierschalen” en “humus- en fulvinezuren” in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van biologische productie. Die stoffen dienen derhalve te worden opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 889/2008. Egtop heeft ook aanbevolen de in die bijlage vermelde definitie van “calciumcarbonaat” te verduidelijken.

(3)

Egtop heeft in zijn aanbevelingen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen (4) onder meer geconcludeerd dat de stoffen “maltodextrine”, “waterstofperoxide”, “terpenen (eugenol, geraniol en thymol)”, “natriumchloride”, “cerevisaan” en pyrethrinen uit andere planten dan Chrysanthemum cinerariaefolium in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van biologische productie. Die stoffen dienen derhalve te worden opgenomen in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 889/2008. Voorts heeft Egtop aanbevelingen gedaan over de structuur van die bijlage.

(4)

Egtop heeft in zijn aanbevelingen met betrekking tot diervoeder (5) onder meer geconcludeerd dat de stoffen “guarpitmeel” als toevoegingsmiddel voor diervoeder, “extract van tamme kastanje” als sensorieel toevoegingsmiddel, en “watervrije betaïne” voor éénmagige dieren en uitsluitend van natuurlijke of biologische oorsprong in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van biologische productie. Die stoffen moeten derhalve worden opgenomen in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 889/2008. De verwijzingen naar een aantal toevoegingsmiddelen voor kuilvoer in die bijlage moeten, om onduidelijkheid te vermijden, worden verduidelijkt.

(5)

Egtop heeft in zijn aanbevelingen met betrekking tot voeding (6) onder meer geconcludeerd dat de stoffen “glycerol” als bevochtigingsmiddel in gelcapsules en filmomhulsel van tabletten, “bentoniet” als technische hulpstof, “L(+)-melkzuur en natriumhydroxide” als technische hulpstof voor de extractie van plantaardige eiwitten en “taragom” als verdikkingsmiddel en “hopextract en pijnharsextract” in de suikerproductie in overeenstemming zijn met de doelstellingen en beginselen van biologische productie. Die stoffen dienen derhalve te worden opgenomen in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 889/2008. Voorts heeft Egtop voor taragom, lecithinen, glycerol, johannesbroodpitmeel, gellangom, Arabische gom, guarpitmeel en carnaubawas aanbevolen te vereisen dat deze stoffen biologisch worden geproduceerd. Om de marktdeelnemers voldoende tijd te geven om zich aan die nieuwe vereiste aan te passen, dienen zij een overgangsperiode van drie jaar te krijgen.

(6)

Een aantal verwijzingen naar de namen van toevoegingsmiddelen in bijlage VIII bis bij Verordening (EG) nr. 889/2008 zijn onnauwkeurig en moeten, om onduidelijkheid te vermijden, worden verduidelijkt.

(7)

Verordening (EG) nr. 889/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 889/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage I bij deze verordening.

2)

Bijlage II wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

3)

Bijlage VI wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage III bij deze verordening.

4)

Bijlage VIII wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage IV bij deze verordening.

5)

Bijlage VIII bis wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage V bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

(3) Eindverslag inzake meststoffen III https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-egtop-fertilizers-iii_en.pdf

(4) Eindverslag inzake plantbeschermingsmiddelen IV https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en

(5) Eindverslag inzake diervoeder III en voeding V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en

(6) Eindverslag inzake voeding IV en eindverslag inzake diervoeder III en voeding V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en


BIJLAGE I

“BIJLAGE I

Meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en nutriënten als bedoeld in artikel 3, lid 1, en artikel 6 quinquies, lid 2

Noten:

A: toegestaan krachtens Verordening (EEG) nr. 2092/91 en overgedragen krachtens artikel 16, lid 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 834/2007

B: toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 834/2007

Vergunning

Naam

Samengestelde producten of producten die uitsluitend de hieronder opgesomde stoffen bevatten:

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

A

Stalmest

Product dat bestaat uit een mengsel van dierlijke mest en plantaardig materiaal (strooisel)

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

A

Gedroogde stalmest en gedehydrateerde pluimveemest

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

A

Gecomposteerde dierlijke mest, met inbegrip van pluimveemest en gecomposteerde stalmest

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

A

Vloeibare dierlijke mest

Mag worden gebruikt na gecontroleerde vergisting en/of adequate verdunning

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

B

Gecomposteerd of vergist mengsel van huishoudelijk afval

Product op basis van aan de bron gescheiden huishoudelijk afval dat is gecomposteerd of anaeroob is vergist voor de productie van biogas

Alleen huishoudelijk afval van plantaardige en van dierlijke oorsprong

Alleen wanneer het is geproduceerd in een door de lidstaat aanvaard gesloten en gecontroleerd verzamelsysteem

Maximumconcentratie in mg/kg droge stof:

cadmium: 0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik:

0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): niet detecteerbaar

A

Turf

Mag alleen worden gebruikt voor tuinbouw (groenteteelt, sierteelt, boomteelt, boomkwekerij)

A

Paddenstoelensubstraatafval

Het oorspronkelijke substraat mag alleen producten bevatten die in deze bijlage voorkomen

A

Wormencompost en uitwerpselen van insecten

 

A

Guano

 

A

Gecomposteerd of vergist mengsel van plantaardig materiaal

Product op basis van mengsels van plantaardig materiaal dat is gecomposteerd of anaeroob is vergist voor de productie van biogas

B

Biogasdigestaat dat dierlijke bijproducten bevat die zijn covergist met materiaal van plantaardige of dierlijke oorsprong als opgenomen in deze bijlage

De dierlijke bijproducten (met inbegrip van bijproducten van wilde dieren) van categorie 3, en de inhoud van het maag-darmkanaal van categorie 2 (categorieën 2 en 3 als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1)) mogen niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen.

De procedés moeten in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie.

Niet van toepassing op de eetbare delen van het gewas

B

De onderstaande producten of bijproducten van dierlijke oorsprong:

 

bloedmeel

 

hoefmeel

 

hoornmeel

 

beendermeel of ontlijmd beendermeel

 

vismeel

 

vleesmeel

 

verenmeel, haarmeel en chiquetmeel

 

wol

 

pels (1)

 

haren

 

zuivelproducten

 

gehydrolyseerde eiwitten (2)

1)

Maximumconcentratie chroom (VI) in mg/kg droge stof: niet detecteerbaar

2)

Niet van toepassing op de eetbare delen van het gewas

A

Producten en bijproducten van plantaardige oorsprong voor bemesting

Voorbeelden: meel van koeken van oliehoudende zaden, cacaodoppen, moutkiemen

B

Gehydrolyseerde eiwitten van plantaardige oorsprong

 

A

Zeewier en zeewierproducten

Uitsluitend verkregen door:

i)

fysische behandelingen met inbegrip van dehydratatie, bevriezing en vermaling;

ii)

extractie met water of met zure en/of basische waterige oplossingen;

iii)

gisting

A

Zaagsel en schaafsel

Van hout dat na de kap niet chemisch is behandeld

A

Gecomposteerde boomschors

Van hout dat na de kap niet chemisch is behandeld

A

Houtas

Van hout dat na de kap niet chemisch is behandeld

A

Zacht natuurlijk fosfaat

Product omschreven in punt 7 van bijlage I, A.2, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad (2).

Cadmiumgehalte ten hoogste 90 mg/kg P205

A

Aluminiumcalciumfosfaat

Product omschreven in punt 6 van bijlage I, A.2, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

Cadmiumgehalte ten hoogste 90 mg/kg P205

Mag alleen worden gebruikt op basische gronden (pH > 7,5)

A

Fosfaatslakken

Producten omschreven in punt 1 van bijlage I, A.2, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Ruw kalizout of kaïniet

Producten omschreven in punt 1 van bijlage I, A.3, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Kaliumsulfaat dat mogelijk magnesiumzout bevat

Door een fysisch extractieproces uit ruw kalizout verkregen product, dat mogelijk ook magnesiumzouten bevat

A

Vinasse en vinasse-extracten

Met uitsluiting van ammoniakhoudende vinasse

A

Calciumcarbonaat, bv.: krijt, mergel, gemalen kalksteenrots, kalkwier, fosfaathoudend krijt

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

B

Schelpafval

Alleen afkomstig uit de duurzame visserij, als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 7), van Verordening (EU) nr. 1380/2013, of uit de biologische aquacultuur

B

Eierschalen

Het product mag niet afkomstig zijn van niet-grondgebonden veehouderijen

A

Calcium- en magnesiumcarbonaat

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

(bv. magnesiumhoudend krijt, gemalen magnesium, kalksteenrots)

A

Magnesiumsulfaat (kieseriet)

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

A

Calciumchloride-oplossing

Bladbehandeling bij appelbomen, nadat calciumgebrek is aangetoond

A

Calciumsulfaat (gips)

Producten omschreven in punt 1 van bijlage I, D, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

Uitsluitend van natuurlijke oorsprong

A, B

Industriekalk afkomstig van de suikerproductie

Bijproduct van de suikerproductie op basis van suikerbieten en suikerriet

A

Industriekalk afkomstig van de vacuümproductie van zout

Bijproduct van de vacuümproductie van zout, verkregen uit kalksteen uit de bergen

A

Elementaire zwavel

Producten omschreven in bijlage I, D.3, bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Spoorelementen

Anorganische micronutriënten als opgenomen in deel E van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003

A

Natriumchloride

 

A

Steenmeel en klei

 

B

Leonardiet (ruw organisch sediment dat rijk is aan humuszuren)

Alleen indien verkregen als bijproduct van mijnactiviteiten

B

Humus- en fulvinezuren

Alleen indien verkregen uit anorganische zouten/oplossingen met uitzondering van ammoniumzouten; of verkregen uit drinkwaterzuivering

B

Xyliet

Alleen indien verkregen als bijproduct van mijnactiviteiten (bv. bijproduct van de winning van bruinkool)

B

Chitine (polysacharide verkregen uit de schaal van schaaldieren)

Alleen indien afkomstig uit de duurzame visserij, als bedoeld in artikel 4, lid 1, punt 7), van Verordening (EU) nr. 1380/2013, of uit de biologische aquacultuur

B

Uit zoetwaterlichamen afkomstig organisch rijk sediment dat wordt gevormd in een zuurstofvrijeomgeving

(bv. sapropelium)

Alleen organische sedimenten die bijproducten van het beheer van zoetwaterlichamen zijn of zijn geëxtraheerd uit voormalige zoetwatergebieden

Het aquatische systeem dient zo weinig mogelijk gevolgen van de extractie te ondervinden

Alleen sedimenten afkomstig van bronnen die vrij zijn van verontreiniging door pesticiden, persistente organische verontreinigende stoffen en op petroleum lijkende stoffen

Maximumconcentratie in mg/kg droge stof: cadmium: 0,7; koper: 70; nikkel: 25; lood: 45; zink: 200; kwik: 0,4; chroom (totaal): 70; chroom (VI): niet detecteerbaar

B

Biochar - pyrolyseproduct gemaakt van allerlei organische materialen van plantaardige oorsprong en toegepast als bodemverbeteringsmiddel

Alleen van plantaardige materialen, onbehandeld of behandeld met in bijlage II vermelde producten

Maximumwaarde van 4 mg polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) per kg droge stof (DS). Deze waarde wordt om de twee jaar geëvalueerd, gelet op het risico van accumulatie bij veelvoudige toepassingen.


(1) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(2) Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1).


BIJLAGE II

“BIJLAGE II

Pesticiden — Gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 5, lid 1

Alle in deze bijlage vermelde stoffen moeten ten minste voldoen aan de gebruiksvoorwaarden die zijn vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (1). Als voor de biologische productie restrictievere voorwaarden gelden, zijn deze in de tweede kolom van elke tabel vermeld.

1. Stoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Allium sativum (knoflookextract)

 

Azadirachtine, geëxtraheerd uit Azadirachta indica (neemboom)

 

Bijenwas

Enkel als afdekkingsmiddel voor snoeiwonden/wondbeschermer

COS-OGA

 

Gehydrolyseerde eiwitten, met uitzondering van gelatine

 

Laminarine

Kelp moet hetzij biologisch worden geteeld overeenkomstig artikel 6 quinquies hetzij duurzaam worden geoogst overeenkomstig artikel 6 quater

Maltodextrine

 

Feromonen

Alleen in vallen en verstuivers

Plantaardige oliën

Alle toepassingen zijn toegestaan, behalve gebruik als herbicide

Pyrethrinen

alleen van plantaardige oorsprong

Kwassie, geëxtraheerd uit Quassia amara

Enkel als insecticide, afweermiddel

Op geur gebaseerde afweermiddelen van dierlijke of van plantaardige oorsprong/schapenvet

Alleen op niet-eetbare delen van het gewas en indien het gewasmateriaal niet wordt ingeslikt door schapen of geiten

Salix spp. cortex (ook wilgenschorsextract genoemd)

 

Terpenen (eugeniol, geraniol en thymol)

 

2. Basisstoffen

Basisstoffen op basis van levensmiddelen (met inbegrip van lecithinen, sacharose, fructose, azijn, wei, chitosanhydrochloride (1) en Equisetum arvense enz.)

Enkel basisstoffen als gedefinieerd in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 (2) die levensmiddelen zijn volgens de definitie in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 en die van plantaardige of dierlijke oorsprong zijn

Niet voor gebruik als herbicide

3. Micro-organismen of door micro-organismen geproduceerde of van micro-organismen afgeleide stoffen

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden

Micro-organismen

Niet afkomstig van ggo’s

Spinosad

 

Cerevisaan

 

4. Andere dan de in de punten 1, 2 en 3 vermelde stoffen

Naam

Beschrijving, samenstellingseisen, gebruiksvoorwaarden of -restricties

Aluminiumsilicaat (kaolien)

 

Calciumhydroxide

Als fungicide, enkel bij fruitbomen, ook in kwekerijen, voor de bestrijding van Nectria galligena

Koolstofdioxide

 

Koperverbindingen in de vorm van: koperhydroxide, koperoxychloride, koperoxide, Bordeauxse pap en tribasisch kopersulfaat.

 

Diammoniumfosfaat

Alleen als lokmiddel in vallen

Ethyleen

 

Vetzuren

Alle toepassingen zijn toegestaan, behalve gebruik als herbicide

IJzerfosfaat (ijzer-III-orthofosfaat)

Aan de oppervlakte tussen de planten te dispergeren bereidingen

Waterstofperoxide

 

Kiezelgoer (diatomeeënaarde)

 

Californische pap (calciumpolysulfide)

 

Paraffineolie

 

Kalium- en natriumwaterstofcarbonaat (ook kaliumbicarbonaat/natriumbicarbonaat genoemd)

 

Pyretrumderivaten (alleen deltametrine of lambdacyhalotrine)

Alleen in vallen met specifieke lokmiddelen; uitsluitend ter bestrijding van Bactrocera oleae en Ceratritis capitata Wied.

Kwartszand

 

Natriumchloride

Alle toepassingen zijn toegestaan, behalve gebruik als herbicide

Zwavel

 

(1) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van goedgekeurde werkzame stoffen betreft (PB L 153 van 11.6.2011, blz. 1).

(2) Afkomstig uit de duurzame visserij of de biologische aquacultuur.

(3) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).


BIJLAGE III

“BIJLAGE VI

Toevoegingsmiddelen voor diervoeders als bedoeld in artikel 22, onder g), artikel 24, lid 2, en artikel 25 quaterdecies, lid 2

De in deze bijlage opgenomen toevoegingsmiddelen voor diervoeders mogen slechts worden gebruikt indien daarvoor een vergunning is verleend op grond van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad.

1. TECHNOLOGISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN

a) Conserveermiddelen

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

 

E 200

Sorbinezuur

 
 

E 236

Mierenzuur

 
 

E 237

Natriumformiaat

 
 

E 260

Azijnzuur

 
 

E 270

Melkzuur

 
 

E 280

Propionzuur

 
 

E 330

Citroenzuur

 

b) Antioxidanten

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

 

1b306(i)

Tocoferolextracten van plantaardige oliën

 
 

1b306(ii)

Tocoferolrijke extracten van plantaardige oliën (rijk aan delta-tocoferol)

 

c) Emulgatoren, stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

 

1c322

Lecithinen

Alleen wanneer afkomstig van biologischegrondstoffen

     

Uitsluitend voor gebruik in diervoeders voor aquacultuurdieren.

d) Bindmiddelen en verdunningsmiddelen

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

 

E 412

Guarpitmeel

 
 

E 535

Natriumferrocyanide

Maximum: 20 mg/kg NaCl (berekend als ferrocyanideanion)

 

E 551b

Coloïdale siliciumdioxide

 
 

E 551c

Kiezelgoer (diatomeeënaarde, gezuiverd)

 
 

1m558i

Bentoniet

 
 

E 559

Kaoliniethoudende klei, vrij van asbest

 
 

E 560

Natuurlijke mengsels van steatiet en chloriet

 
 

E 561

Vermiculiet

 
 

E 562

Sepioliet

 
 

E 566

Natroliet-fonoliet

 
 

1g568

Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong

 
 

E 599

Perliet

 

e) Toevoegingsmiddelen voor kuilvoer

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

1k

1k236

Enzymen, micro-organismen

Mierenzuur

Uitsluitend voor de productie van kuilvoer wanneer de weersomstandigheden een adequate fermentatie belemmeren.

Mierenzuur, propionzuur en hun natriumzouten mogen bij de productie van kuilvoer alleen worden gebruikt wanneer de weersomstandigheden een adequate fermentatie belemmeren.

1k237

Natriumformiaat

1k280

Propionzuur

1k281

Natriumpropionaat

2. SENSORIËLE TOEVOEGINGSMIDDELEN

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

2b

Aromatische stoffen

Alleen extracten van landbouwproducten.

 

Castanea sativa Mill.: extract van tamme kastanje

 

3. NUTRITIONELE TOEVOEGINGSMIDDELEN

a) Vitaminen, provitaminen en in chemische termen gedefinieerde stoffen met een gelijkaardige werking

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

3a

Vitaminen en provitaminen

Afgeleid van landbouwproducten.

Synthetisch afgeleide vitaminen mogen voor niet-herkauwers en aquacultuurdieren slechts worden gebruikt indien zij identiek zijn aan van landbouwproducten afgeleide vitaminen.

Synthetisch afgeleide vitaminen A, D en E mogen voor herkauwers slechts worden gebruikt indien zij identiek zijn aan van landbouwproducten afgeleide vitaminen; ze moeten zijn goedgekeurd door de lidstaten op basis van een beoordeling van de capaciteit van biologisch gehouden herkauwers om de nodige hoeveelheid van deze vitaminen uit hun voederrantsoen te halen.

3a920

Watervrije betaïne

Alleen voor éénmagigen

Alleen van natuurlijke oorsprong en indien beschikbaar van biologische oorsprong

b) Verbindingen van sporenelementen

 

Code of functionele groep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

 

E1 IJzer

   
 

3b101

IJzer(II)carbonaat (sideriet)

 
 

3b103

IJzer(II)sulfaat-monohydraat

 
 

3b104

IJzer(II)sulfaat-heptahydraat

 
 

3b201

Kaliumjodide

 
 

3b202

Calciumjodaat, watervrij

 
 

3b203

Gecoate korrels watervrij calciumjodaat

 
 

3b301

Kobalt(II)acetaat-tetrahydraat

 
 

3b302

Kobalt(II)carbonaat

 
 

3b303

Kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat

 
 

3b304

Gecoate korrels kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat

 
 

3b305

Kobalt(II)sulfaat-heptahydraat

 
 

3b402

Koper(II)carbonaatdihydroxide-monohydraat

 
 

3b404

Koper(II)oxide

 
 

3b405

Koper(II)sulfaat-pentahydraat

 
 

3b409

Dikoperchloridetrihydroxide

 
 

3b502

Mangaan(II)oxide

 
 

3b503

Mangaansulfaat, monohydraat

 
 

3b603

Zinkoxide

 
 

3b604

Zinksulfaat-heptahydraat

 
 

3b605

Zinksulfaat-monohydraat

 
 

3b609

Zinkchloridehydroxide-monohydraat

 
 

3b701

Natriummolybdaatdihydraat

 
 

3b801

Natriumseleniet

 
 

3b810, 3b811, 3b812,

3b813 en 3b817

Geïnactiveerde geseleniseerde gist

 

4. ZOÖTECHNISCHE TOEVOEGINGSMIDDELEN

Code of functionelegroep

Stof

Beschrijving, gebruiksvoorwaarden

4a, 4b, 4c en 4d

Enzymen en micro-organismen in de categorie “zoötechnische toevoegingsmiddelen””

 

BIJLAGE IV

“BIJLAGE VIII

Bepaalde producten en stoffen voor gebruik bij de vervaarding van verwerkte biologische levensmiddelen, gist en gistproducten als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder a), en artikel 27 bis, onder a)

DEEL A — LEVENSMIDDELENADDITIEVEN, INCLUSIEF DRAGERS

Met het oog op de in artikel 23, lid 4, onder a), ii), van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde berekening worden voor levensmiddelen bestemde toevoegingsmiddelen die in de kolom met het codenummer met een asterisk zijn aangemerkt, meegerekend als ingrediënten van agrarische oorsprong.

Code

Benaming

Bereiding van levensmiddelen van

Bijzondere voorwaarden en beperkingen in aanvulling op Verordening (EG) nr. 1333/2008

plantaardige oorsprong

dierlijke oorsprong

E 153

Plantaardige koolstof

 

X

Met een laagje gemalen houtskool bedekte geitenkaas

“Morbier”-kaas

E 160b*

Annatto, bixine, norbixine

 

X

“Red Leicester”-kaas

“Double Gloucester”-kaas

“Cheddar”-kaas

“Mimolette”-kaas

E 170

Calciumcarbonaat

X

X

Mag niet als kleurstof worden gebruikt en mag niet worden gebruikt om producten met calcium te verrijken

E 220

Zwaveldioxide

X

X (enkel voor honingwijn)

In vruchtenwijn (wijn die is bereid uit andere vruchten dan druiven, met inbegrip van cider en perenwijn) en honingwijn met of zonder toegevoegde suiker: 100 mg/l (Maximumgehalte aan de stof uit alle bronnen, uitgedrukt als SO2 in mg/l)

E 223

Natriummetabisulfiet

 

X

Schaaldieren

E 224

Kaliummetabisulfiet

X

X (enkel voor honingwijn)

In vruchtenwijn (wijn die is bereid uit andere vruchten dan druiven, met inbegrip van cider en perenwijn) en honingwijn met of zonder toegevoegde suiker: 100 mg/l (Maximumgehalte aan de stof uit alle bronnen, uitgedrukt als SO2 in mg/l)

E250

Natriumnitriet

 

X

Voor vleesproducten. Mag uitsluitend worden gebruikt wanneer ten genoegen van de bevoegde autoriteit is aangetoond dat er geen technologisch alternatief is dat dezelfde garanties biedt en/of de specifieke kenmerken van het product handhaaft. Niet in combinatie met E 252. Indicatie inzake de toegevoegde hoeveelheid, uitgedrukt als NaNO2: 80 mg/kg, maximaal toegestaan residu, uitgedrukt als NaNO2: 50 mg/kg

E252

Kaliumnitraat

 

X

Voor vleesproducten. Mag uitsluitend worden gebruikt wanneer ten genoegen van de bevoegde autoriteit is aangetoond dat er geen technologisch alternatief is dat dezelfde garanties biedt en/of de specifieke kenmerken van het product handhaaft. Niet in combinatie met E 250. Indicatie inzake de toegevoegde hoeveelheid, uitgedrukt als NaNO3: 80 mg/kg, maximaal toegestaan residu, uitgedrukt als NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Melkzuur

X

X

 

E 290

Koolstofdioxide

X

X

 

E 296

Appelzuur

X

   

E 300

Ascorbinezuur

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: vleesproducten

E 301

Natriumascorbaat

 

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: vleesproducten in verband met nitrieten of nitraten

E 306(*)

Tocoferolrijk extract

X

X

Antioxidant

E 322(*)

Lecithinen

X

 

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: zuivelproducten

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022. Tot die datum alleen wanneer afkomstig uit biologische grondstoffen.

E 325

Natriumlactaat

 

X

Producten op basis van melk en vleesproducten

E 330

Citroenzuur

X

X

 

E 331

Natriumcitraten

X

X

 

E 333

Calciumcitraten

X

   

E 334

Wijnsteenzuur (L(+)-)

X

X (enkel voor honingwijn)

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: honingwijn

E 335

Natriumtartraten

X

   

E 336

Kaliumtartraten

X

   

E 341(i)

Monocalcium-fosfaat

X

 

Rijsmiddel voor zelfrijzend bakmeel

E 392*

Extracten van rozemarijn

X

X

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie

E 400

Alginezuur

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: producten op basis van melk

E 401

Natriumalginaat

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: producten op basis van melk

E 402

Kaliumalginaat

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: producten op basis van melk

E 406

Agaragar

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: producten op basis van melk en vleesproducten

E 407

Carrageen

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: producten op basis van melk

E 410*

Johannesbroodpitmeel

X

X

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

E 412*

Guarpitmeel

X

X

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

E 414*

Arabische gom

X

X

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

E 415

Xanthaangom

X

X

 

E 417

Taragom

X

X

Verdikkingsmiddel

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

E 418

Gellangom

X

X

Enkel variant met een hoog acylgehalte

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

E 422

Glycerol

X

X

Alleen van plantaardige oorsprong

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Voor plantenextracten, aroma’s, als bevochtigingsmiddel in gelcapsules en als filmomhulsel van tabletten

E 440 (i)*

Pectine

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: producten op basis van melk

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

X

X

Materiaal voor het omhulsel van capsules

E 500

Natriumcarbonaten

X

X

 

E 501

Kalium carbonaten

X

   

E 503

Ammonium-carbonaten

X

   

E 504

Magnesium-carbonaten

X

   

E 509

Calciumchloride

 

X

Doen coaguleren van melk

E 516

Calciumsulfaat

X

 

Drager

E 524

Natriumhydroxide

X

 

Oppervlaktebehandeling van “Laugengebäck” en regulering van de zuurgraad in biologische aroma’s

E 551

Siliciumdioxide

X

X

Voor kruiden en specerijen in poedervorm, aroma’s en propolis

E 553b

Talk

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: oppervlaktebehandeling van worst

E 901

Bijenwas

X

 

Enkel als glansmiddel voor suikergoed

Bijenwas van biologische productie

E 903

Carnaubawas

X

 

Als glansmiddel voor suikergoed

Als verzachtende methode voor verplichte extreme koudebehandeling van fruit als quarantainemaatregel tegen schadelijke organismen (Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1279 van de Commissie) (1)

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie. Van toepassing met ingang van 1 januari 2022. Tot die datum alleen wanneer afkomstig uit biologische grondstoffen.

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Stikstof

X

X

 

E 948

Zuurstof

X

X

 

E 968

Erytritol

X

X

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie zonder gebruikmaking van ionenuitwisselingtechnologie

DEEL B — TECHNISCHE HULPSTOFFEN EN ANDERE PRODUCTEN DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT VOOR DE VERWERKING VAN BIOLOGISCH GEPRODUCEERDE INGREDIËNTEN VAN AGRARISCHE OORSPRONG

Benaming

Bereiding van elk levensmiddel van plantaardige oorsprong

Bereiding van elk levensmiddel van dierlijke oorsprong

Bijzondere voorwaarden en beperkingen in aanvulling op Verordening (EG) nr. 1333/2008

Watergehalte

X

X

Drinkwater in de zin van Richtlijn 98/83/EG van de Raad

Calciumchloride

X

 

Coagulatiemiddel

Calciumcarbonaat

X

   

Calciumhydroxide

X

   

Calciumsulfaat

X

 

Coagulatiemiddel

Magnesiumchloride (of nigari)

X

 

Coagulatiemiddel

Kaliumcarbonaat

X

 

Met betrekking tot levensmiddelen van plantaardige oorsprong: drogen van druiven

Natriumcarbonaat

X

X

 

Melkzuur

 

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: voor de regeling van de pH van het pekelbad bij de kaasbereiding

L(+)-melkzuur, via gisting verkregen

X

 

Met betrekking tot levensmiddelen van plantaardige oorsprong: voor de bereiding van eiwithoudende extracten van planten

Citroenzuur

X

X

 

Natriumhydroxide

X

 

Met betrekking tot levensmiddelen van plantaardige oorsprong: voor suikerproductie; voor de olieproductie, met uitzondering van de olijfolieproductie; voor de bereiding van eiwithoudende extracten van planten

Zwavelzuur

X

X

Gelatineproductie

Suikerproductie

Hopextract

X

 

Met betrekking tot levensmiddelen van plantaardige oorsprong: alleen voor antimicrobiële doeleinden bij de suikerproductie.

Indien beschikbaar van biologische oorsprong

Pijnharsextract

X

 

Met betrekking tot levensmiddelen van plantaardige oorsprong: alleen voor antimicrobiële doeleinden bij de suikerproductie.

Indien beschikbaar van biologische oorsprong

Zoutzuur

 

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gelatineproductie; voor de regeling van de pH van het pekelbad bij de bereiding van Gouda, Edam, Maasdammer kaas, Boerenkaas, Friese en Leidse Nagelkaas

Ammoniumhydroxide

 

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gelatineproductie

Waterstofperoxide

 

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gelatineproductie

Koolstofdioxide

X

X

 

Stikstof

X

X

 

Ethanol

X

X

Oplosmiddel

Looizuur

X

 

Hulpstof bij filtreren

Ovoalbumine

X

   

Caseïne

X

   

Gelatine

X

   

Vislijm

X

   

Plantaardige oliën

X

X

Plaatsmeermiddel, losmiddel of antischuimmiddel

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie

Siliciumdioxydegel of colloïdale oplossing

X

   

Actieve kool

X

   

Talk

X

 

In overeenstemming met de bijzondere zuiverheidseisen voor het levensmiddelenadditief E 553b

Bentoniet

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: als klaringsmiddel voor honingwijn

Cellulose

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gelatineproductie

Diatomeeënaarde

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gelatineproductie

Perliet

X

X

Met betrekking tot levensmiddelen van dierlijke oorsprong: gelatineproductie

Hazelnootdoppen

X

   

Rijstmeel

X

   

Bijenwas

X

 

Losmiddel

Bijenwas van biologische productie

Carnaubawas

X

 

Losmiddel

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie.

Van toepassing met ingang van 1 januari 2022. Tot die datum alleen wanneer afkomstig uit biologische grondstoffen.

Azijnzuur/azijn

 

X

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie.

Alleen voor visverwerking. Uit natuurlijke gisting, niet geproduceerd met of uit GGO’s

Thiaminehydrochloride

X

X

Enkel voor de bereiding van vruchtenwijn, met inbegrip van appel-, peren- en honingwijn

Diammoniumfosfaat

X

X

Enkel voor de bereiding van vruchtenwijn, met inbegrip van appel-, peren- en honingwijn

Houtvezel

X

X

Alleen wanneer afkomstig van gecertificeerd, duurzaam gekapt hout

Het gebruikte hout mag geen toxische bestanddelen (behandeling na de oogst, van nature voorkomende toxines of toxines uit micro-organismen) bevatten

DEEL C — TECHNISCHE HULPSTOFFEN VOOR DE PRODUCTIE VAN GIST EN GISTPRODUCTEN

Benaming

Primaire gist

Gistbereidingen/gistformuleringen

Bijzondere voorwaarden

Calciumchloride

X

   

Koolstofdioxide

X

X

 

Citroenzuur

X

 

Voor het regelen van de pH-waarde bij de gistproductie

Melkzuur

X

 

Voor het regelen van de pH-waarde bij de gistproductie

Stikstof

X

X

 

Zuurstof

X

X

 

Aardappelzetmeel

X

X

Voor het filteren

Alleen wanneer afkomstig van de biologische productie

Natriumcarbonaat

X

X

Voor het regelen van de pH-waarde

Plantaardige oliën

X

X

Plaatsmeermiddel, losmiddel of antischuimmiddel; alleen wanneer afkomstig van de biologische productie”


(1) Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2017/1279 van de Commissie van 14 juli 2017 tot wijziging van de bijlagen I tot en met V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PB L 184 van 15.7.2017, blz. 33).


BIJLAGE V

“BIJLAGE VIII bis

In artikel 29 quater bedoelde producten en stoffen die in biologische producten van de wijnsector mogen worden gebruikt of daaraan mogen worden toegevoegd

Behandeling overeenkomstig bijlage I A bij Verordening (EG) nr. 606/2009

Naam van het product of de stof

Specifieke voorwaarden en beperkingen overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 en Verordening (EG) nr. 606/2009

Punt 1: Beluchting of toevoeging van zuurstof

Lucht

Gasvormige zuurstof

 

Punt 3: Centrifugatie en filtratie

Perliet

Cellulose

Diatomeeënaarde

Uitsluitend voor gebruik als toeslagstoffen voor inerte filtratie

Punt 4: Gebruik om een inerte atmosfeer te scheppen en het product onder afsluiting van lucht te behandelen

Stikstof

Koolstofdioxide

Argon

 

Punten 5, 15 en 21: Gebruik

Gisten (1), gistschillen

 

Punt 6: Gebruik

Diammoniumfosfaat

Thiaminedichloorhydraat

Gistautolysaat

 

Punt 7: Gebruik

Zwaveldioxide

Kaliumbisulfiet of kaliummetabisulfiet

a)

Het maximale zwaveldioxidegehalte mag niet hoger liggen dan 100 milligram per liter voor rode wijn die wordt vermeld in bijlage I B, A.1, onder a), bij Verordening (EG) nr. 606/2009 en die een resterend suikergehalte van minder dan 2 gram per liter heeft;

b)

het maximale zwaveldioxidegehalte mag niet hoger liggen dan 150 milligram per liter voor witte wijn en roséwijn die worden vermeld in bijlage I B, A.1, onder b), bij Verordening (EG) nr. 606/2009 en die een resterend suikergehalte van minder dan 2 gram per liter hebben;

c)

voor alle andere wijnen moet het maximale zwaveldioxidegehalte dat op 1 augustus 2010 overeenkomstig bijlage I B bij Verordening (EG) nr. 606/2009 werd toegepast, worden verminderd met 30 milligram per liter.

Punt 9: Gebruik

Kool voor oenologisch gebruik

 

Punt 10: Klaring

Voedselgelatine (2)

Proteïnestoffen van plantaardige oorsprong, afkomstig van tarwe of erwten (2)

Vislijm (2)

Ovoalbumine (2)

Tannine (2)

Aardappeleiwitten (2)

Gisteiwitextracten (2)

Caseïne

Chitosan uit Aspergillus niger

Kaliumcaseïnaat

Siliciumdioxide

Bentoniet

Pectolytische enzymen

 

Punt 12: Gebruik voor aanzuring

Melkzuur

L(+)-wijnsteenzuur

 

Punt 13: Gebruik voor ontzuring

L(+)-wijnsteenzuur

Calciumcarbonaat

Neutraal kaliumtartraat

Kaliumbicarbonaat

 

Punt 14: Toevoeging

Hars van Aleppo-pijnbomen

 

Punt 17: Gebruik

Melkzuurbacteriën

 

Punt 19: Toevoeging

L-Ascorbinezuur

 

Punt 22: Gebruik voor wassing

Stikstof

 

Punt 23: Toevoeging

Koolstofdioxide

 

Punt 24: Toevoeging met het oog op de stabilisatie van de wijn

Citroenzuur

 

Punt 25: Toevoeging

Tannine (2)

 

Punt 27: Toevoeging

Metawijnsteenzuur

 

Punt 28: Gebruik

Acaciagom (2) (= Arabische gom)

 

Punt 30: Gebruik

Kaliumbitartraat

 

Punt 31: Gebruik

Kopercitraat

 

Punt 35: Gebruik

Mannoproteïnen uit gist

 

Punt 38: Gebruik

Stukjes eikenhout

 

Punt 39: Gebruik

Kaliumalginaat

 

Punt 44: Gebruik

Chitosan uit Aspergillus niger

 

Punt 51: Gebruik

Geïnactiveerde gist

 

Behandeling overeenkomstig bijlage III, A.2, onder b), bij Verordening (EG) nr. 606/2009

Calciumsulfaat

Alleen voor “vino generoso” of “vino generoso de licor”


(1) Voor de afzonderlijke giststammen: afgeleid van biologische grondstoffen indien deze beschikbaar zijn.

(2) Afgeleid van biologische grondstoffen indien deze beschikbaar zijn.”.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving