Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-03.2.1

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 2013

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China

(Voor de EER relevante tekst)

(2013/287/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU van de Commissie van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG (2) voorziet in een herbeoordeling van die noodmaatregelen om na te gaan of zij noodzakelijk blijven en aangepast zijn aan het nagestreefde doel.

(2)

Sinds de inwerkingtreding van Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU zijn er door de lidstaten 56 meldingen doorgegeven aan het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (RASFF) zoals ingesteld bij Verordening (EG) nr. 178/2002 met betrekking tot niet toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China. Daarom dienen de in Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU vervatte noodmaatregelen behouden te blijven om te voorkomen dat genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoerders in de handel worden gebracht die niet gedekt worden door een overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (3) verleende vergunning.

(3)

Uit de door de lidstaten opgedane ervaring met Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU en de verzamelde informatie van belanghebbenden door de Commissie blijkt het noodzakelijk om enkele in dat besluit vastgestelde voorschriften aan te passen.

(4)

Met name is uit de officiële controles die door de lidstaten zijn uitgevoerd gebleken dat andere producten die rijst zouden kunnen bevatten aan het toepassingsgebied van Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU moeten worden toegevoegd. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten om materiële controles op andere producten toe te passen.

(5)

Bovendien hebben sommige lidstaten tijdens het herbeoordelingsproces benadrukt dat de in Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU uiteengezette voorschriften wat de vooraanmelding van zendingen betreft niet volledig in overeenstemming zijn met de voorschriften van Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009, ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (4) en, indien van toepassing, Beschikking (EG) nr. 136/2004 van de Commissie van 22 januari 2004 tot vaststelling van procedures voor de veterinaire controles in de grensinspectieposten van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (5). In Verordening (EG) nr. 669/2009 wordt bepaald dat de exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven verplicht zijn om deel I van het gemeenschappelijk document van binnenkomst dat in bijlage II bij die verordening is opgenomen, in te vullen bij de invoer van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die onder die verordening vallen. Evenzo wordt in Verordening (EG) nr. 136/2004 bepaald dat het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst dat in bijlage III bij die verordening is opgenomen, moet worden ingevuld bij de invoer van producten die binnen de werkingssfeer van die verordening vallen. Om de doelmatigheid van de officiële controles te verbeteren moeten de in Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU vastgestelde voorschriften inzake de vooraanmelding van zendingen in overeenstemming worden gebracht met die van Verordening (EG) nr. 669/2009 en, indien van toepassing, met die van Verordening (EG) nr. 136/2004. Om misverstanden te voorkomen moet in dat besluit worden toegelicht dat de vooraanmelding van zendingen moet worden gericht aan de bevoegde autoriteiten bij de grensinspectiepost of het aangewezen punt van binnenkomst.

(6)

Met het oog op representatieve en vergelijkbare resultaten is de bemonsteringswijze van essentieel belang. In bijlage II bij Besluit 2011/884/EU wordt een gemeenschappelijk protocol voor bemonstering en analyse vastgesteld voor de controle op de afwezigheid van genetisch gemodificeerde rijst. Tot nu toe is gebleken dat de meerderheid van de invoer die onder dit besluit valt verwerkte producten zijn. In dergelijke gevallen wordt verwacht dat de aanwezigheid van niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst homogeen over de partij verdeeld is. Op grond van het bovenstaande blijkt het noodzakelijk om een aanvullende bemonsteringsprotocol toe te voegen die meer geschikt is voor dergelijke producten.

(7)

Er moet een nieuwe overgangsperiode worden ingesteld voor de toepassing van de in dit besluit vervatte nieuwe bepalingen, om de exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven de tijd te geven om zich aan de nieuwe situatie aan te passen die voortkomt uit dit besluit.

(8)

De situatie betreffende de mogelijke verontreiniging van rijstproducten met niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijstlijnen moet regelmatig getoetst worden om te bepalen of de in dit besluit vastgestelde maatregelen nog steeds noodzakelijk zijn en aangepast zijn aan het nagestreefde doel en erop toe te zien dat er rekening wordt gehouden met nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

Toepassingsgebied

1.   Dit besluit is van toepassing op de in bijlage I genoemde producten van oorsprong of verzonden uit China.

2.   De lidstaten kunnen steekproefsgewijze materiële controles uitvoeren in overeenstemming met bijlage II bij dit besluit betreffende andere dan de in lid 1 genoemde levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden uit China, maar die geheel of gedeeltelijk uit rijst bestaan of daarmee zijn geproduceerd, om naleving te waarborgen van artikel 4, lid 3, en artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1829/2003.

3.   Dit besluit is niet van toepassing op zendingen van levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in lid 1, die bestemd zijn voor een particulier, uitsluitend voor persoonlijke consumptie of gebruik. Bij twijfel ligt de bewijslast bij de ontvanger van de zending.”.

2)

Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3

Vooraanmelding

1.   Exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven of hun vertegenwoordigers melden voldoende van te voren de fysieke aankomst van de zending, onder opgave van de vermoedelijke datum en tijd alsmede de aard van de zending aan de bevoegde autoriteiten in de grensinspectiepost of het aangewezen punt van binnenkomst. De exploitanten geven daarbij ook aan of het om levensmiddelen of diervoeders gaat.

2.   Daartoe vullen zij de desbetreffende delen van het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) zoals bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 669/2009 of van het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GVBD) zoals bepaald in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 136/2004 van de Commissie (6) in en zenden dat document ten minste één werkdag vóór de fysieke aankomst van de zending naar de bevoegde autoriteit in de grensinspectiepost of het aangewezen punt van binnenkomst.

3.   De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de in bijlage I vermelde producten die niet geheel of gedeeltelijk uit rijst bestaan of daarmee zijn geproduceerd, uit rijst bestaan of uit rijst vervaardigd zijn.

3)

In artikel 4 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

„1.   Elke zending producten als bedoeld in artikel 1 gaat vergezeld van een analyserapport voor elke partij en een gezondheidscertificaat, overeenkomstig de modellen in de bijlagen III en IV en ingevuld, ondertekend en geverifieerd door een gemachtigde vertegenwoordiger van het „Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau” van de Volksrepubliek China (AQSIQ). Het analyserapport en het gezondheidscertificaat worden opgesteld in een officiële taal van de lidstaat van invoer, of in een andere taal die door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat formeel wordt aanvaard.

2.   Als een in bijlage I genoemd product niet geheel of gedeeltelijk uit rijst bestaat of daarmee is geproduceerd, mag in plaats van het analyserapport en het gezondheidscertificaat een verklaring van de voor de zending verantwoordelijke exploitant worden overgelegd dat het levensmiddel of diervoeder niet geheel of gedeeltelijk uit rijst bestaat of daarmee is geproduceerd. Deze verklaring wordt opgesteld in een officiële taal van de lidstaat van invoer, of in een andere taal die door de bevoegde autoriteiten van die lidstaat formeel wordt aanvaard.”.

4)

Artikel 5 wordt vervangen door:

„Artikel 5

Officiële controles

1.   Elke zending producten als bedoeld in artikel 1 wordt gecontroleerd teneinde te waarborgen dat wordt voldaan aan de in artikel 4 vervatte voorwaarden voor invoer.

2.   Indien een andere dan in artikel 4, lid 2, vermelde zending producten niet vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat en analyserapport als bedoeld in artikel 4, wordt de zending naar het land van oorsprong teruggezonden of vernietigd.

3.   Indien een zending vergezeld gaat van het gezondheidscertificaat en analyserapport als bedoeld in artikel 4 neemt de bevoegde autoriteit een analysemonster met een frequentie van 100 % overeenkomstig bijlage II om op de aanwezigheid van niet-toegelaten ggo’s te controleren. Als het monster uit meerdere partijen bestaat, wordt elke partij bemonsterd en geanalyseerd.

4.   De bevoegde autoriteit kan het verdere vervoer van de zending toestaan in afwachting van de resultaten van de materiële controles. In dat geval blijft de zending onder permanente controle van de bevoegde autoriteiten in afwachting van de resultaten van de materiële controles.

5.   Na voltooiing van de in lid 1 tot en met 4 bedoelde controles:

a)

vult de bevoegde autoriteit het desbetreffende gedeelte van deel II van het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB), of, indien van toepassing, het GVBD in, waarna de verantwoordelijke ambtenaar van de bevoegde autoriteit het origineel van dat document afstempelt en ondertekent.

Het GDB of, indien van toepassing, het GVBD, mag alleen worden ingevuld wanneer het resultaat van de in lid 3 vermelde analyse beschikbaar is;

b)

maakt de bevoegde autoriteit een kopie van het ondertekende en afgestempelde GBD of, indien van toepassing, het GVBD, en bewaart zij deze.

Het origineel van het GBD of, indien van toepassing, het GVBD vergezelt de zending tijdens het verdere vervoer ervan totdat deze aankomt op de in het GBD of GVBD vermelde bestemming.

6.   Zendingen mogen alleen in het vrije verkeer worden gebracht nadat door bemonstering en analyse overeenkomstig bijlage II is vastgesteld dat alle partijen van die zending in overeenstemming zijn met de wetgeving van de Unie. Deze eis geldt ook voor zendingen die in overeenstemming met artikel 1, lid 2 gecontroleerd zijn.”.

5)

Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9

Overgangsbepaling

Tot en met 5 augustus 2013 staan de lidstaten de invoer toe van de in artikel 1, lid 1, bedoelde van zendingen van producten met uitzondering van de in bijlage I genoemde producten die vallen onder de codes van de gecombineerde nomenclatuur 1905 90 60, 1905 90 90 en 2103 90 90, die de Unie fysiek zijn binnengekomen voor 4 juli 2013, zelfs als het GBD niet ten minste één werkdag vóór de fysieke aankomst van de zending aan de bevoegde autoriteit is gezonden als voorgeschreven in artikel 3, lid 2, mits aan de andere in artikel 3 vervatte voorschriften is voldaan.

Tot en met 5 oktober 2013 staan de lidstaten de invoer toe van zendingen van de in bijlage I genoemde producten die vallen onder de codes van de gecombineerde nomenclatuur 1905 90 60, 1905 90 90 en 2103 90 90, die niet aan de in artikel 3 en 4 vervatte voorwaarden voldoen, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit de bemonstering en analyse overeenkomstig artikel 5, lid 3, heeft uitgevoerd.”.

6)

De bijlagen I en II worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I en II bij dit besluit.

Artikel 2

Artikel 10 wordt vervangen door:

„Artikel 10

Herbeoordeling van de maatregelen

De in dit besluit vervatte maatregelen worden regelmatig getoetst om, zo nodig, rekening te houden met de nieuwe ontwikkelingen betreffende de aanwezigheid van niet-toegelaten ggo’s in producten van oorsprong of verzonden uit China, of betreffende de wetenschappelijke en technische vooruitgang in de in dit besluit vervatte methoden voor bemonstering en analyse.”.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 343 van 23.12.2011, blz. 140.

(3)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(4)  PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11.

(5)  PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11.

(6)  PB L 21 van 28.1.2004, blz. 11.”.


BIJLAGE I

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU wordt vervangen door:

„BIJLAGE I

LIJST VAN PRODUCTEN

Producten

GN-code

Padie

1006 10

Gedopte rijst

1006 20

Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd

1006 30

Breukrijst

1006 40 00

Rijstmeel

1102 90 50

Gries en griesmeel, van rijst

1103 19 50

Pellets van rijst

1103 20 50

Granen van rijst, in vlokken

1104 19 91

Granen, geplet of in vlokken (andere dan granen van haver, tarwe, rogge, mais en gerst, en rijst in vlokken)

1104 19 99

Rijstzetmeel

1108 19 10

Bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein

1901 10 00

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin ei is verwerkt

1902 11 00

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin geen ei is verwerkt

1902 19

Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid)

1902 20

Andere deegwaren (andere dan deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, en andere dan gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid))

1902 30

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren, op basis van rijst

1904 10 30

Bereidingen van de soort „Müsli”, op basis van niet-geroosterde graanvlokken

1904 20 10

Bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen, op basis van rijst (andere dan bereidingen van de soort „Müsli”, op basis van niet-geroosterde graanvlokken)

1904 20 95

Rijst, voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen (met uitzondering van meel, gries en griesmeel, bereidingen voor menselijke consumptie verkregen door poffen of door roosteren of uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen)

1904 90 10

Rijstpapier

ex 1905 90 20

Koekjes en biscuits

1905 90 45

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

1905 90 55

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezoet (bv. vruchtentaarten, krenten- en rozijnenbrood, pannetone, schuimpjes, kerststollen, croissants en andere bakkerswaren)

1905 90 60

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, niet gezoet, noch gezouten of gearomatiseerd (bv. Pizza’s, quiches en andere ongezoete bakkerswaren)

1905 90 90

Sausen en preparaten voor sausen, samengestelde kruiderijen en dergelijke producten

2103 90 90

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van rijst met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten, ook indien in pellets

2302 40 02

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van rijst, andere dan met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten, ook indien in pellets

2302 40 08”


BIJLAGE II

Bijlage II bij Uitvoeringsbesluit 2011/884/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 2.2 worden de woorden „CEN/ISO 15568” vervangen door „CEN/TS 15568:2007”.

2)

In punt 3 wordt de tweede alinea vervangen door:

„In het geval van korrelmonsters neemt het controlelaboratorium van het gehomogeniseerde laboratoriummonster vier analysemonsters van 240 g (overeenkomend met 10 000 rijstkorrels). De vier analysemonsters worden fijngemalen en afzonderlijk geanalyseerd. Bij elk analysemonster worden twee extracties uitgevoerd. Voor elke extractie wordt een PCR-test op elk genetisch gemodificeerd element uitgevoerd overeenkomstig de in punt 4 genoemde screeningsmethoden.

Voor verwerkte producten zoals bloem, deegwaren of zetmeel wordt er een analysemonster van 125 g bereid uit het gehomogeniseerde laboratoriummonster. Dit analysemonster wordt vermalen en bij dit monster worden twee extracties uitgevoerd waarvan voor elke extractie een PCR-test op elk genetisch gemodificeerd element wordt uitgevoerd overeenkomstig de in punt 4 genoemde screeningsmethoden.

De zending wordt als niet-conform aangemerkt als in ten minste één analysemonster van de zending ten minste één genetisch gemodificeerd element aangetoond wordt overeenkomstig de richtsnoeren van het rapport van het communautair referentielaboratorium van de Europese Unie voor ggo’s (EURL voor ggo’s).”.

3)

In punt 5 worden de woorden „het EU-RL-GMFF” vervangen door „het EURL voor ggo’s”.


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving