Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2007 VAN DE COMMISSIE

van 18 november 2019

tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name artikel 3, lid 5,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (2), en met name artikel 47, lid 2, eerste alinea, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/625 stelt voorschriften vast voor de uitvoering van officiële controles door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op dieren en goederen die de Unie binnenkomen om na te gaan of de agro-voedselketenwetgeving van de Unie wordt nageleefd.

(2)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/478 van de Commissie (3) is Verordening (EU) 2017/625 gewijzigd en zijn hooi en stro en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (“samengestelde producten”) toegevoegd aan de categorieën goederen in artikel 47, lid 1, onder b), van die verordening.

(3)

Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 moeten bepaalde categorieën dieren en goederen uit derde landen altijd voor officiële controles aan een grenscontrolepost worden aangeboden voordat zij de Unie binnenkomen. Naast dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, behoren ook hooi en stro en samengestelde producten tot de categorieën producten die altijd voor officiële controles aan grenscontroleposten moeten worden aangeboden.

(4)

Bij Verordening (EU) 2017/625 is de Commissie belast met het opstellen van lijsten van de verschillende dieren en producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, hooi en stro en samengestelde producten die voor officiële controles aan grenscontroleposten moeten worden aangeboden, met vermelding van de desbetreffende in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (4) vastgestelde code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code).

(5)

Aangezien afgeleide producten een subcategorie van dierlijke bijproducten zijn, moeten zij worden opgenomen in de lijsten en moeten hun GN-codes dienovereenkomstig worden vermeld.

(6)

Beschikking 2007/275/EG van de Commissie (5) bevat bepalingen betreffende dieren en producten, waaronder samengestelde producten, die bij grenscontroleposten veterinaire controles moeten ondergaan overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG (6) en 97/78/EEG van de Raad. Overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie (7) zullen met ingang van 21 april 2021 nieuwe voorwaarden gelden voor het binnenbrengen in de Unie van samengestelde producten. Het is derhalve passend dat de huidige in Beschikking 2007/275/EG vastgestelde voorschriften betreffende samengestelde producten die officiële controles bij grenscontroleposten moeten ondergaan, tot die datum van toepassing blijven, en dat deze verordening niet van toepassing is op samengestelde producten. Om overlapping van wettelijke bepalingen te voorkomen, moet Beschikking 2007/275/EG bij deze verordening worden gewijzigd door het toepassingsgebied ervan te beperken tot samengestelde producten.

(7)

Ter bevordering van de officiële controles aan grenscontroleposten door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 moet de in deze verordening vastgestelde lijst gedetailleerde beschrijvingen bevatten van de dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die worden onderworpen aan dergelijke officiële controles.

(8)

Voorts worden in deze verordening voor bepaalde GN-codes alleen een deel van de dieren en producten vermeld die onder de relevante post of onderverdeling vallen. In die gevallen moeten in deze verordening aanvullende gegevens worden verstrekt betreffende de desbetreffende dieren en producten die worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten.

(9)

Aangezien de bepalingen van Verordening (EU) 2017/625 die betrekking hebben op het onderwerp van deze verordening van toepassing zijn vanaf 14 december 2019, moet deze verordening vanaf dezelfde datum van toepassing zijn.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. In deze verordening worden, overeenkomstig artikel 47, lid 2, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) 2017/625, de lijsten vastgesteld van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten, afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles aan grenscontroleposten moeten worden onderworpen.

2. Deze verordening is niet van toepassing op samengestelde producten.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1)

“producten van dierlijke oorsprong”: producten van dierlijke oorsprong als gedefinieerd in bijlage I, punt 8.1, bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (8);

2)

“onbehandeld varkenshaar”: onbehandeld varkenshaar als gedefinieerd in bijlage I, punt 33, bij Verordening (EU) nr. 142/2011 (9);

3)

“onbehandelde veren en delen van veren”: onbehandelde veren en delen van veren als gedefinieerd in bijlage I, punt 30, bij Verordening (EU) nr. 142/2011;

4)

“onbehandeld haar”: onbehandeld haar als gedefinieerd in bijlage I, punt 32, bij Verordening (EU) nr. 142/2011;

5)

“tussenproduct”: tussenproduct als gedefinieerd in bijlage I, punt 35, bij Verordening (EU) nr. 142/2011;

6)

“behandelde huiden”: behandelde huiden als gedefinieerd in bijlage I, punt 28, bij Verordening (EG) nr. 142/2011;

7)

“onbehandelde wol”: onbehandelde wol als bedoeld in bijlage I, punt 31, bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Artikel 3

Officiële controles van de in bijlage I vermelde dieren en goederen

De in bijlage I bij deze verordening vermelde dieren en goederen worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 4

Wijzigingen van Beschikking 2007/275/EG

Beschikking 2007/275/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel wordt vervangen door:

“Beschikking van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van samengestelde producten die officiële controles aan grenscontroleposten ondergaan”.

2)

Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze beschikking worden de voorschriften vastgesteld betreffende de samengestelde producten die, wanneer zij in de Unie worden binnengebracht, aan officiële controles aan grenscontroleposten moeten worden onderworpen.”.

3)

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

Officiële controles van de in bijlage I vermelde samengestelde producten

1. De in bijlage I bij deze beschikking vermelde samengestelde producten worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (*1).

2. De initiële selectie van samengestelde producten voor officiële controles op basis van de gecombineerde nomenclatuur in kolom 1 van bijlage I wordt gekwalificeerd door verwijzing naar de specifieke tekst of wetgeving in kolom 3 van bijlage I.

(*1) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).”."

4)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

De titel wordt vervangen door:

Aan officiële controles onderworpen samengestelde producten”;

b)

de inleidende zin wordt vervangen door:

“De volgende samengestelde producten worden onderworpen aan officiële controles:”.

5)

Artikel 6 wordt vervangen door:

Artikel 6

Afwijking voor bepaalde samengestelde producten

1. In afwijking van artikel 3 worden de volgende samengestelde producten die geen vleesproducten bevatten, niet aan officiële controles onderworpen:

a)

samengestelde producten die voor minder dan de helft bestaan uit andere verwerkte producten, mits die producten:

i)

bij opslag stabiel zijn bij omgevingstemperatuur of tijdens de vervaardiging duidelijk door en door een volledig kook- of warmtebehandelingsproces hebben ondergaan, zodat rauwe producten gedenatureerd zijn;

ii)

duidelijk zijn aangegeven als bestemd voor menselijke consumptie;

iii)

veilig zijn verpakt in schone, al dan niet verzegelde recipiënten;

iv)

vergezeld gaan van een handelsdocument en voorzien zijn van een etiket in een officiële taal van een lidstaat, waarbij dat document en die etikettering samen informatie verstrekken over de aard, de hoeveelheid en het aantal verpakkingen van de samengestelde producten, het land van oorsprong, de fabrikant en de ingrediënten;

b)

de in bijlage II vermelde samengestelde producten.

2. In samengestelde producten verwerkte zuivelproducten worden echter alleen betrokken uit de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie (*2) vermelde landen en behandeld zoals in die bijlage is aangegeven.

(*2) Verordening (EU) nr. 605/2010 van de Commissie van 2 juli 2010 tot vaststelling van de volks- en diergezondheidsvoorwaarden en de veterinaire certificeringsvoorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van rauwe melk, zuivelproducten, colostrum en producten op basis van colostrum, bestemd voor menselijke consumptie (PB L 175 van 10.7.2010, blz. 1).”."

6)

De bijlagen I en II worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 november 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/478 van de Commissie van 14 januari 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de categorieën zendingen die moeten worden onderworpen aan officiële controles bij grenscontroleposten (PB L 82 van 25.3.2019, blz. 4).

(4) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(5) Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (PB L 116 van 4.5.2007, blz. 9).

(6) Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56).

(7) Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie van 4 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen (PB L 131 van 17.5.2019, blz. 18).

(8) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

(9) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).


BIJLAGE I

LIJST VAN DIEREN, PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, LEVENDE PRODUCTEN, DIERLIJKE BIJPRODUCTEN EN AFGELEIDE PRODUCTEN EN HOOI EN STRO DIE WORDEN ONDERWORPEN AAN OFFICIËLE CONTROLES AAN GRENSCONTROLEPOSTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3

Opmerkingen:

1. Algemene opmerkingen

Algemene opmerkingen worden aan hoofdstukken toegevoegd om te verduidelijken welke dieren of goederen onder het desbetreffende hoofdstuk vallen. Daarnaast wordt waar nodig verwezen naar specifieke in Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (1) vastgelegde eisen.

2. Aantekening bij de hoofdstukken

De lijsten in deze bijlage zijn gegroepeerd in hoofdstukken die overeenkomen met de desbetreffende hoofdstukken in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) als vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2).

De aantekeningen bij de hoofdstukken zijn toelichtingen, zo nodig overgenomen uit de aantekeningen bij de afzonderlijke hoofdstukken van de GN.

3. Uittreksel uit de toelichting en de indelingsadviezen van het geharmoniseerd systeem

Aanvullende informatie over de verschillende hoofdstukken is waar nodig overgenomen uit de toelichtingen en de indelingsadviezen van het geharmoniseerd systeem van de Werelddouaneorganisatie.

Tabellen:

4. Kolom 1 — GN-code

Deze kolom geeft de GN-code aan. De GN, die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, is gebaseerd op het Internationale Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen, dat is opgesteld door de Internationale Douaneraad, thans de Werelddouaneorganisatie (WDO), en is aangenomen bij het op 14 juni 1983 gesloten Internationaal Verdrag van Brussel, dat namens de Europese Economische Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 87/369/EEG van de Raad (3) (“het GS-Verdrag”). De eerste zes cijfers van de posten en onderverdelingen van het GS zijn in de GN overgenomen, het zevende en achtste cijfer betreft verdere onderverdelingen die specifiek zijn voor de GN.

Indien een viercijferige code wordt gebruikt: tenzij anders aangegeven moeten alle producten die onder die vier cijfers vallen of ermee beginnen, worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten. In de meeste gevallen worden de desbetreffende GN-codes in het bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie (4) ingevoerde Traces-systeem uitgesplitst naar codes met zes of acht cijfers.

Indien slechts bepaalde, gespecificeerde producten met een code met vier, zes of acht cijfers aan officiële controles moeten worden onderworpen en in de GN geen specifieke onderverdeling voor deze code bestaat, is de code aangegeven met “Ex”. In dat geval bepalen het toepassingsgebied van de GN-code en dat van de overeenkomstige omschrijving in kolom 2 en de kwalificatie en verklaring in kolom 3 welke dieren en producten onder deze verordening vallen.

5. Kolom 2 — Omschrijving

De omschrijving van de goederen is die welke is opgenomen in de kolom omschrijving van de GN.

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de GN worden de bewoordingen van de omschrijving van de dieren en producten in kolom 2 geacht slechts indicatieve waarde te hebben, aangezien de GN-codes in deze bijlage bepalend zijn voor de goederen waarop deze verordening van toepassing is.

6. Kolom 3 — Kwalificatie en verklaring

In deze kolom worden gegevens verstrekt over de dieren of goederen waarop het besluit van toepassing is. Nadere informatie over de dieren of goederen die onder de verschillende hoofdstukken van de GN vallen, is te vinden in de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (5).

Van dierlijke bijproducten afgeleide producten die onder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (6) of Verordening (EU) nr. 142/2011 vallen, worden in de wetgeving van de Unie niet specifiek geïdentificeerd. Officiële controles moeten worden uitgevoerd op producten die gedeeltelijk verwerkt zijn, maar wel ruwe producten blijven die op de plaats van bestemming in een erkend of geregistreerd bedrijf verder zullen worden verwerkt. Officiële inspecteurs bij grenscontroleposten beoordelen en geven waar nodig aan of een afgeleid product afdoende is verwerkt om geen verdere officiële controles als voorzien in de Uniewetgeving te hoeven ondergaan.

HOOFDSTUK 1

Levende dieren

Aantekeningen bij hoofdstuk 1 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat alle levende dieren, met uitzondering van:

a)

vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bedoeld bij de posten 0301, 0306, 0307 en 0308;

b)

culturen van micro-organismen en andere producten, bedoeld bij post 3002;

c)

dieren bedoeld bij post 9508.”

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Post 0106 omvat onder meer de hierna genoemde huisdieren en in het wild levende dieren:

A)

Zoogdieren

1)

primaten;

2)

walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde Pinnipedia);

3)

andere (bijvoorbeeld rendieren, katten, honden, leeuwen, tijgers, beren, olifanten, kamelen en dromedarissen, zebra’s, konijnen, hazen, herten, antilopen (behalve die in de onderfamilie Bovinae), gemzen, vossen, nertsen en andere dieren voor bontkwekerijen).

B)

Reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)

C)

Vogels

1)

roofvogels;

2)

Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen);

3)

andere (bijvoorbeeld patrijzen, fazanten, kwartels, houtsnippen, watersnippen, duiven, ruigpoothoenders, ortolanen, wilde eenden, wilde ganzen, lijsters, merels, leeuweriken, vinken, mezen, kolibries, pauwen, zwanen en andere niet in post 0105 genoemde vogels).

D)

Insecten, bijvoorbeeld bijen (bevolkte dozen, kooien en bijenkorven daaronder begrepen).

E)

andere, bijvoorbeeld kikkers.

Deze post omvat geen dieren die deel uitmaken van circussen, dierenspelen of andere soortgelijke reizende dierenshows (post 95 08).”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

0101

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels

Alle

0102

Levende runderen

Alle

0103

Levende varkens

Alle

0104

Levende schapen en geiten

Alle

0105

Levend pluimvee (pluimvee van de soort Gallus domesticus, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders):

Alle

0106

Andere levende dieren

Alle, betreft alle dieren van de volgende onderverdelingen:

0106 11 00 (primaten);

0106 12 00 (walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde Pinnipedia);

0106 13 00 (kamelen en andere kameelachtigen (Camelidae))

0106 14 (konijnen en hazen);

0106 19 00 (andere): zoogdieren m.u.v. die bedoeld bij de posten 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 en 0106 14 ; omvat honden en katten;

0106 20 00 (reptielen, slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen);

0106 31 00 (vogels: roofvogels);

0106 32 00 (vogels: Psittaciformes, papegaaien, parkieten, ara’s en kaketoes daaronder begrepen);

0106 33 00 (struisvogels; emoes (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (andere): omvat andere vogels dan die welke onder de posten 0105, 0106 31 , 0106 32 en 0106 33 vallen, met inbegrip van duiven;

0106 41 00 (bijen);

0106 49 00 (andere insecten dan bijen);

0106 90 00 (andere): alle andere levende dieren dan zoogdieren, reptielen, vogels en insecten elders genoemd noch elders onder begrepen. Levende kikkers, hetzij om levend te worden gehouden in vivaria, hetzij om te worden gedood voor menselijke consumptie, vallen onder deze post.

HOOFDSTUK 2

Vlees en eetbare slachtafvallen

Aantekeningen bij hoofdstuk 2 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

wat de posten 0201 tot en met 0208 en post 0210 betreft, producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;

b)

darmen, blazen en magen van dieren (post 0504) en dierlijk bloed (post 0511 of 3002), of

c)

dierlijk vet, ander dan de bij post 0209 (hoofdstuk 15) bedoelde producten.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

0201

Vlees van runderen, vers of gekoeld

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

0202

Vlees van runderen, bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

0204

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

0206

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

0207

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren

Alle. Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

Dit omvat andere grondstoffen voor de productie van gelatine of collageen voor menselijke consumptie. Omvat alle vlees en eetbare slachtafvallen van de volgende onderverdelingen:

0208 10 (van konijnen of van hazen);

0208 30 00 (van primaten);

0208 40 (van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia); van zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde Pinnipedia))

0208 50 00 (van reptielen, slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen);

0208 60 00 (van kamelen en van andere kameelachtigen (Camelidae))

0208 90 (andere: van tamme duiven; van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen; enz.): omvat vlees van kwartels en van rendieren en andere zoogdiersoorten. Omvat kikkerbilletjes onder GN-code 0208 90 70 .

0209

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

Alle, omvat zowel spek als verwerkt spek zoals omschreven in kolom 2, zelfs indien het alleen geschikt is voor industrieel gebruik (niet geschikt voor menselijke consumptie).

0210

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie

Alle, omvat vlees, vleesproducten en andere producten van dierlijke oorsprong.

Niet voor menselijke consumptie bestemde of geschikte grondstoffen vallen evenwel niet onder deze code.

Omvat verwerkte dierlijke eiwitten en gedroogde varkensoren voor menselijke consumptie. Zelfs indien gedroogde varkensoren als diervoeder worden gebruikt, kunnen zij volgens de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1125/2006 van de Commissie (1) onder 0210 99 49 vallen. Niet voor menselijke consumptie geschikte gedroogde slachtafvallen en varkensoren vallen evenwel onder 0511 99 85 .

Beenderen voor menselijke consumptie vallen onder post 0506.

Worst valt onder post 1601.

Extracten en sappen van vlees vallen onder post 1603.

Kanen vallen onder post 2301.

HOOFDSTUK 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

Algemene opmerkingen

Dit hoofdstuk omvat zowel levende vis voor kweek en voortplanting, levende siervis, en levende vis of levende schaaldieren die levend worden vervoerd, maar worden ingevoerd voor menselijke consumptie.

Alle producten in dit hoofdstuk moeten officiële controles ondergaan.

Aantekeningen bij hoofdstuk 3 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

zoogdieren bedoeld bij post 0106;

b)

vlees van zoogdieren bedoeld bij post 0106 (post 0208 of 0210);

c)

vis (levers, hom en kuit daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 2301), of

d)

kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 1604).

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

0301

Levende vis

Alle: omvat forel, paling of aal, karper, en elke andere soort of elke vis die voor kweek of voortplanting wordt ingevoerd.

Levende vis die voor onmiddellijke menselijke consumptie wordt ingevoerd, wordt met het oog op officiële controles behandeld als product.

Omvat siervissen in onderverdelingen 0301 11 00 en 0301 19 00 .

0302

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

Alle. omvat levers, hom en kuit, vers of gekoeld, onder GN-code 0302 91 00 .

0303

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

Alle. omvat levers, hom en kuit, bevroren, onder GN-code 0303 91 .

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

Alle

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie.

Alle, omvat andere visserijproducten zoals meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie; omvat vissenkoppen, -staarten en zwemblazen en andere visserijproducten.

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Alle: levende schaaldieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie worden ingevoerd, worden met het oog op de officiële controles beschouwd en behandeld als producten.

Omvat pekelkreeftjes en hun eieren voor gebruik als aquariumdieren, en alle levende schaaldieren voor sierdoeleinden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie (1).

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie

Omvat weekdieren die zijn gekookt en vervolgens gerookt. Andere gekookte weekdieren vallen onder post 1605.

Omvat levende weekdieren voor sierdoeleinden als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie.

Levende weekdieren die voor onmiddellijke menselijke consumptie worden ingevoerd, worden met het oog op de officiële controles beschouwd en behandeld als producten.

Omvat alle producten van de onderverdelingen 0307 11 tot en met 0307 99 , waaronder:

0307 60 (eetbare slakken, andere dan zeeslakken): omvat terrestrische buikpotigen van de soorten Helix pomatia, Helix aspersa en Helix lucorum en tot de Achatinidae behorende soorten. Omvat levende slakken (zoetwaterslakken daaronder begrepen) voor onmiddellijke menselijke consumptie, alsmede slakkenvlees voor menselijke consumptie. Omvat geblancheerde of voorverwerkte slakken. Verder verwerkte producten vallen onder post 1605;

0307 91 00 (andere weekdieren, levend, vers of gekoeld, d.w.z. andere weekdieren dan oesters, jakobsschelpen, mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), inktvissen, pijlinktvissen, achtarmige inktvissen, zeeslakken, tweelkleppigen, kokkels, arkschelpen, zeeoren (Haliotis spp.) en strombushoorns (Strombus spp.). Omvat vlees van zeeslaksoorten, ook indien in de schelp;

0307 99 (andere weekdieren, andere dan levend, vers, gekoeld, of bevroren, d.w.z. andere weekdieren dan oesters, jakobsschelpen, mosselen (Mytilus spp., Perna spp.), inktvissen, pijlinktvissen, achtarmige inktvissen, zeeslakken, tweekleppigen, kokkels, arkschelpen, zeeoren (Haliotis spp.) en strombushoorns (Strombus spp.): daaronder ook begrepen meel, poeder en pellets, geschikt voor menselijke consumptie).

0308

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren en weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie

Alle

HOOFDSTUK 4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Aantekeningen bij hoofdstuk 4 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Als “melk” wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk.

2.

Voor de toepassing van post 0405:

a)

worden als “boter” aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en “gerecombineerde” boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van 80 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte aan vetvrije vaste melkbestanddelen van niet meer dan 2 gewichtspercenten en met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten. Boter bevat geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voedingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke culturen van melkzuurbacteriën bevatten;

b)

worden als “zuivelpasta’s” aangemerkt, smeerbare emulsies van het type water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het melkvetgehalte 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.

3.

Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is toegevoegd, worden als kaas ingedeeld onder post 0406, voor zover zij voldoen aan de drie volgende criteria:

a)

een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of meer;

b)

een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 gewichtspercenten, en

c)

in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.

4.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof (post 1702);

b)

producten verkregen uit melk door een of meer van haar natuurlijke bestanddelen (bijvoorbeeld botervetten) te vervangen door een andere substantie (bijvoorbeeld vetten van plantaardige olie) (post 1901 of 2106), of

c)

albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof) (post 3502) en globulinen (post 3504).

…”

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Post 0408 omvat hele eieren uit de schaal en eigeel van alle vogels. De onder deze post vallende producten mogen vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht (bijvoorbeeld in cilindervorm gebrachte “long eggs” of eiworsten), bevroren of op andere wijze verduurzaamd zijn. Al deze producten blijven onder deze post ingedeeld ook indien suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd, zowel voor voedingsdoeleinden als voor industriële doeleinden (bijvoorbeeld bij het looien).

Van deze post zijn uitgezonderd:

a)

eierolie (post 1506);

b)

eierpreparaten bevattende kruiden, specerijen of andere toevoegingsmiddelen (post 2106);

c)

lecithine (post 2923);

d)

eiwit (ovoalbumine) (post 3502).

Post 0409 omvat honing van bijen (Apis mellifera) of van andere insecten, gecentrifugeerd, in de raat of stukken raat bevattend, voor zover er geen suiker of andere stoffen aan zijn toegevoegd. Dergelijke honing kan worden aangeduid met de naam van de bloem waaruit hij is gegaard, met de herkomst of met de kleur.

Van post 0409 zijn uitgezonderd kunsthoning en mengsels van natuurhoning met kunsthoning (post 1702).

Post 0410 omvat voor menselijke consumptie geschikte producten van dierlijke oorsprong, niet genoemd noch begrepen onder andere posten van de gecombineerde nomenclatuur. Het gaat hierbij onder meer om:

a)

schildpadeieren. Dit zijn door rivierschildpadden of zeeschildpadden gelegde eieren; dit mogen verse, gedroogde of op andere wijze verduurzaamde eieren zijn.

Olie uit schildpadeieren is uitgezonderd (post 15.06).

b)

nesten van salanganen (“vogelnesten”). Die bestaan uit een door de vogel afgescheiden stof die bij blootstelling aan lucht snel vast wordt.

 

De nesten kunnen onbewerkt worden aangeboden, of zijn gereinigd om veren, dons, stof en andere onzuiverheden te verwijderen teneinde ze voor menselijke consumptie geschikt te maken. De nesten hebben doorgaans de vorm van witachtige stroken of draden.

 

Nesten van salanganen hebben een hoog proteïnegehalte en worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor het bereiden van soepen of andere bereidingen voor menselijke consumptie.

Dierlijk bloed, ook indien geschikt voor menselijke consumptie, zowel vloeibaar als gedroogd, valt niet onder post 0410 (post 0511 of 3002).”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

0401

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle.

Melk voor diervoeding valt onder deze post, terwijl diervoeding die melk bevat, onder post 2309 valt.

Melk voor therapeutisch/profylactisch gebruik valt onder post 3001.

0402

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Alle.

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Omvat room, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, bevroren en gefermenteerde melk, voor menselijke consumptie.

Consumptie-ijs valt onder post 2105.

Melk bevattende dranken die zijn gearomatiseerd met cacao of andere stoffen, vallen onder post 2202.

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Omvat zuivelproducten voor zuigelingen.

Omvat onder GN-code 0404 10 48 biest van runderen, in vloeibare vorm, ontvet en ontdaan van caseïne, voor menselijke consumptie, en onder GN-code 0404 90 21 gesproeidroogd biestpoeder met verminderd vetgehalte, nog niet ontdaan van caseïne, voor menselijke consumptie.

0405

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s

Alle.

0406

Kaas en wrongel

Alle

0407

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

Omvat broedeieren, van specifieke ziektekiemen vrije eieren (SPF-eieren) en bevruchte eieren voor het broeden (0407 11 en 0407 19 ).

Omvat verse eieren (0407 21 tot en met 0407 29 ) en andere eieren (0407 90 ), ook indien niet geschikt voor menselijke consumptie.

Omvat “honderd jaar oude eieren”.

Ovoalbumine, ook indien geschikt voor menselijke consumptie, valt onder post 3502.

0408

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

Alle: deze post omvat alle eiproducten, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan, en producten niet geschikt voor menselijke consumptie.

0409 00 00

Natuurhoning

Alle

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alle

Deze post omvat koninginnengelei en propolis (gebruikt bij de vervaardiging van farmaceutische producten en voedingssupplementen) en andere van dieren afkomstige stoffen voor menselijke consumptie, met uitzondering van beenderen (die onder post 0506 vallen).

Insecten en insecteneieren voor menselijke consumptie zijn in deze GN-post begrepen.

HOOFDSTUK 5

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Algemene opmerkingen

Specifieke eisen voor bepaalde producten in dit hoofdstuk zijn opgenomen in tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011:

rij 7: varkenshaar

rij 8: onbehandelde wol en onbehandeld haar, geproduceerd van andere dieren dan varkens

rij 9: behandelde veren, delen van veren en dons.

Aantekeningen bij hoofdstuk 5 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan darmen, blazen en magen van dieren, in hun geheel of in stukken, en bloed van dieren (vloeibaar of gedroogd);

b)

huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 0505 en andere dan bij post 0511 bedoelde snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43);

c)

textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar (afdeling XI), of

d)

gerede knotten voor borstelwerk (post 9603).

3.

In de nomenclatuur wordt onder “ivoor” verstaan: slagtanden van olifanten, van nijlpaarden, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen, horens van neushoorns, alsmede tanden van alle dieren.

4.

In de nomenclatuur wordt als paardenhaar (crin) aangemerkt het haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen. Post 0511 omvat onder meer paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan niet op een onderlaag.”

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Post 0505 omvat:

1)

met veren of met dons bezette vogelhuiden en andere delen van vogels (zoals koppen en vleugels);

2)

veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons,

voor zover zij ruw, enkel gereinigd of ontsmet zijn of op een andere wijze zijn behandeld enkel ter voorkoming van bederf, maar verder niet bewerkt of gemonteerd.

Post 0505 omvat eveneens poeder, meel en afval van veren of van delen van veren.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

0502 10 00

Haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar

Alle, ook indien behandeld.

0504 00 00

Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt

Alle: omvat magen, blazen en darmen, gereinigd, gezouten, gedroogd of verhit, van runderen, varkens, schapen, geiten of pluimvee.

ex 0505

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder en afval, van veren of van delen van veren

Alle, jachttrofeeën van vogels daaronder begrepen, doch met uitzondering van behandelde sierveren, behandelde veren die door reizigers voor eigen gebruik worden vervoerd of zendingen van behandelde veren die voor niet-industriële doeleinden naar privépersonen worden gestuurd.

Artikel 25, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 142/2011 verbiedt de invoer in en doorvoer door de Unie van onbehandelde veren en delen van veren en onbehandeld dons.

Veren moeten onafhankelijk van hun behandeling als bedoeld in hoofdstuk VII, onder C), van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 officiële controles ondergaan.

Hoofdstuk II, afdeling 5, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat nadere specifieke eisen voor jachttrofeeën.

Hoofdstuk II, afdeling 6, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 betreft veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt en dons, ruw, of andere veren.

0506

Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen

Omvat beenderen gebruikt als hondenkluiven en beenderen voor de productie van gelatine of van collageen, indien afkomstig van karkassen van voor menselijke consumptie geslachte dieren.

Beendermeel voor menselijke consumptie valt onder post 0410.

Specifieke eisen voor dergelijke producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn, zijn opgenomen in rij 6 (jachttrofeeën), in rij 11 (beenderen en producten uit beenderen (m.u.v. beendermeel), hoorns en producten uit hoorn (m.u.v. hoornmeel) en hoeven en producten uit hoeven (m.u.v. meel van hoeven), niet bestemd voor gebruik als voedermiddel, organische meststof of bodemverbeteraar) en in rij 12 (hondenkluiven) van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

0507

Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder en afval van deze stoffen

Omvat behandelde, van vogels en hoefdieren afkomstige jachttrofeeën die uitsluitend bestaan uit beenderen, horens, hoeven, klauwen, geweien, tanden, huiden of vellen uit derde landen.

Rij 6 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor jachttrofeeën.

ex 0508 00 00

Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval van deze stoffen

Lege schelpen en schalen, geschikt voor levensmiddelen of voor gebruik als grondstof voor glucosamine.

Bovendien vallen daaronder schelpen en schalen, rugplaten van inktvissen daaronder begrepen, met weke delen of vlees als bedoeld in artikel 10, onder k), i), van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere producten van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd

Grijze amber en Spaanse vlieg zijn uitgezonderd.

Klieren, andere producten van dierlijke oorsprong en gal zijn onder deze code begrepen.

Gedroogde klieren en andere gedroogde producten vallen onder post 3001.

Specifieke eisen voor dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van ander voeder voor gezelschapsdieren dan rauw voeder, en van afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen (voor farmaceutische en andere technische producten) zijn opgenomen in rij 14 van tabel 2, in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

ex 0511

Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

Alle.

Omvat genetisch materiaal (sperma en embryo’s van dierlijke oorsprong, onder meer van runderen, schapen, geiten, paarden en varkens) en dierlijke bijproducten afkomstig van categorie 1- en categorie 2-materiaal als bedoeld in de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Hieronder volgen voorbeelden van producten van dierlijke oorsprong die onder de onderverdelingen 0511 10 tot en met 0511 99 vallen:

0511 10 00 (rundersperma);

0511 91 (producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren): alle, omvat viseieren voor de visteelt, dode dieren, dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren en farmaceutische en andere technische producten. Omvat dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3, niet eetbaar of ongeschikt voor menselijke consumptie, bijvoorbeeld dafnia’s (watervlooien) en andere ostracoden of filopodia, gedroogd, gebruikt als voer voor aquariumvissen; omvat aas voor de visserij;

ex 0511 99 10 (pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen).

Officiële controles zijn nodig voor huiden die niet zijn behandeld zoals bedoeld in hoofdstuk V, onder C 2, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011, indien dit in overeenstemming is met artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

ex 0511 99 31 (ruwe echte sponsen van dierlijke oorsprong): alle, indien voor menselijke consumptie; indien niet voor menselijke consumptie, alleen die welke zijn bestemd voor voeder voor gezelschapsdieren. Rij 12 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor producten voor niet-menselijke consumptie.

ex 0511 99 39 (echte sponsen van dierlijke oorsprong, andere dan ruwe): alle, indien voor menselijke consumptie; indien niet voor menselijke consumptie, alleen die welke zijn bestemd voor voeder voor gezelschapsdieren. Rij 12 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor producten voor niet-menselijke consumptie.

ex 0511 99 85 (andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen: dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1, niet geschikt voor menselijke consumptie): Embryo’s, eicellen, sperma en genetisch materiaal die niet onder 0511 10 vallen en afkomstig zijn van andere soorten dan runderen, vallen onder deze post. Omvat dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van voeder voor gezelschapsdieren of andere technische producten.

Omvat onbehandeld paardenhaar, andere producten van de bijenteelt dan was voor de bijenteelt of voor technisch gebruik, walschot (spermaceti) voor technisch gebruik, dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 die niet eetbaar of niet voor menselijke consumptie bestemd zijn (bv.: honden, katten, insecten), materiaal van dierlijke oorsprong waarvan de wezenlijke kenmerken niet zijn gewijzigd, en eetbaar dierlijk bloed, niet afkomstig van vis, voor menselijke consumptie.

HOOFDSTUK 6

Levende planten en producten van de bloementeelt

Algemene opmerkingen

Dit hoofdstuk omvat champignonbroed in een compost van gesteriliseerde mest van dierlijke oorsprong.

Uittreksel van de toelichtingen op de GN

“0602 90 10 Champignonbroed:

Onder champignonbroed (thallus of mycelium) wordt verstaan een min of meer samenhangende massa ragfijne celdraden (hyphen), die — vaak ondergronds — leven en gedijen op compost van dierlijke of plantaardige stoffen, of zich in de dradenmassa zelf ontwikkelen en waaruit champignons ontstaan.

Onder deze onderverdeling valt eveneens het product dat bestaat uit nog niet volledig ontwikkeld champignonbroed, in microscopisch kleine deeltjes op een voedingsbodem van graankorrels, in een compost van gesteriliseerde paardenmest (een mengsel van stro en paardenvijgen).

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 0602 90 10

Champignonbroed

Alleen indien deze verwerkte mest van dierlijke oorsprong bevat en specifieke voorschriften worden opgenomen in rij 1 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

HOOFDSTUK 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 1212 99 95

Andere plantaardige producten hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Bijenpollen

ex 1213 00 00

Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets

Alleen stro

ex 1214 90

Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets: andere dan luzernemeel en luzerne in pellets

Alleen hooi.

HOOFDSTUK 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong

Algemene opmerkingen

Alle vetten en oliën van dierlijke oorsprong. Bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor de volgende producten:

1.

gesmolten vet en visolie in rij 3 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1;

2.

gesmolten vet van categorie 2-materiaal voor bepaalde doeleinden buiten de voederketen van landbouwhuisdieren (bv. voor oleochemische doeleinden) in rij 17 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1;

3.

vetderivaten in rij 18 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1.

Vetderivaten omvatten in de eerste graad van bewerking uit vetten en oliën verkregen producten in zuivere vorm, die zijn vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Met andere materialen gemengde derivaten zijn aan officiële controles onderworpen.

Aantekeningen bij hoofdstuk 15 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

spek, varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 0209;

b)

cacaoboter, cacaovet en cacao-olie (post 1804);

c)

bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 gewichtspercenten producten bedoeld bij post 0405 (in het algemeen hoofdstuk 21);

d)

kanen (post 2301) en afvallen bedoeld bij de posten 2304 tot en met 2306;

3.

Enkel gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan vallen niet onder post 1518; deze producten worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de overeenkomstige niet-gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan.

4.

Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetpek en glycerolpek worden onder post 1522 ingedeeld.”

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Post 1516 omvat dierlijke en plantaardige vetten en oliën die een specifieke chemische omzetting zoals hierna omschreven hebben ondergaan, doch niet verder zijn bereid.

Op dergelijke wijze behandelde fracties van dierlijke en plantaardige vetten en oliën vallen eveneens onder deze post.

Door hydrogenering, die geschiedt door de oliën en vetten bij geschikte temperatuur en druk en met gebruikmaking van een katalysator (in de regel fijn verdeeld nikkel) in aanraking te brengen met zuivere waterstof, wordt het smeltpunt van de vetten verhoogd en worden de oliën vaster door het omzetten van onverzadigde glyceriden (nl. van oleïnezuur, linolzuur enz.), in verzadigde glyceriden met een hoger smeltpunt (nl. van palmitinezuur, stearinezuur enz.).

Post 1518 omvat mengsels en bereidingen van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij het hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen.

Dit gedeelte omvat onder andere gebruikte frituurolie die bijvoorbeeld koolzaadolie, sojaolie en een kleine hoeveelheid dierlijk vet bevat, voor gebruik bij de bereiding van diervoeders.

Deze post omvat tevens gehydrogeneerde, veresterde, opnieuw veresterde of geëlaïdiniseerde vetten en olieën, alsmede fracties daarvan, indien de wijziging betrekking heeft op meer dan één vet of olie.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503

Alle

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503

Alle

1503 00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

Alle

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Alle, visolie en olie van visserijproducten en van zeezoogdieren.

In het algemeen vallen niet elders ingedeelde voedingsmiddelen onder rubriek 1517 of hoofdstuk 21.

1505 00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen

Alle, als gesmolten vet ingevoerd wolvet als bedoeld in bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011, of als tussenproduct ingevoerde lanoline.

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Alle

Ongesplitste vetten en oliën, alsmede hun initiële fracties, vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

1516 10

dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Alle: dierlijke vetten en oliën.

Voor officiële controles omvatten vetderivaten in de eerste graad van bewerking uit dierlijke vetten en oliën verkregen producten in zuivere vorm, die zijn vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

ex 1517

Margarine, mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1518 00 91

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 1516

Alleen van dierlijke oorsprong.

Vetderivaten vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

Rij 17 (gesmolten vet) en rij 18 (vetderivaten) van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevatten specifieke eisen.

ex 1518 00 95

Mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

Alleen bereidingen van vetten en oliën, gesmolten vet en derivaten afkomstig van dieren; daaronder begrepen gebruikte bak- en braadolie, bestemd om te worden gebruikt binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Vetderivaten vervaardigd volgens een procedé dat is uiteengezet in hoofdstuk XI, punt 1, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011.

ex 1518 00 99

Overig

Alleen indien deze vet van dierlijke oorsprong bevat.

ex 1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

Alleen van dierlijke oorsprong.

1521 90 91

Bijenwas en was van andere insecten, ruw

Alle, omvat was in natuurlijke raten en ruwe bijenwas voor de bijenteelt of voor technische doeleinden.

Artikel 25, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 142/2011 verbiedt de invoer in en doorvoer door de Unie van was in de vorm van honingraat.

Rij 10 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor bijproducten van de bijenteelt.

1521 90 99

Bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd of gekleurd

Alle. Omvat was, verwerkt of geraffineerd, ook indien gebleekt of gekleurd, voor de bijenteelt of voor technische doeleinden.

Rij 10 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor bijproducten van de bijenteelt.

Andere bijproducten van de bijenteelt dan bijenwas moeten officiële controles ondergaan uit hoofde van GN-code 0511 99 85 “Andere”.

ex 1522 00

Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

Alleen van dierlijke oorsprong.

Rij 18 (vetderivaten) van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen.

HOOFDSTUK 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Aantekeningen bij hoofdstuk 16 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 of bij post 0504, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.

2.

Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofdstuk voor zover zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen, bevatten. Indien deze bereidingen twee of meer van de voorgenoemde producten bevatten, worden zij ingedeeld onder de post van hoofdstuk 16 die betrekking heeft op het bestanddeel dat of de bestanddelen die in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt c.q. voorkomen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 1902 of op de bereidingen bedoeld bij de posten 2103 en 2104.

Voor bereidingen die lever bevatten, is het bepaalde in de tweede zin echter niet van toepassing voor de vaststelling van de onderverdelingen binnen de posten 1601 en 1602.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

1601 00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie

Alle. Omvat vleesconserven in diverse vormen.

ex 1602

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1603 00

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

Omvat vleesextracten en vleesconcentraten, gels van viseiwitten, gekoeld of bevroren, alsmede haaienkraakbeen.

ex 1604

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit

Alleen producten van dierlijke oorsprong, gekookte of voorgekookte culinaire bereidingen die vis of visserijproducten bevatten of ermee gemengd zijn.

Omvat bereidingen van surimi onder GN-code 1604 20 05 .

Omvat vis en kaviaar, verpakt in luchtdicht blik, en ook sushi’s (mits zij niet in een bij hoofdstuk 19 bedoelde GN-code worden ingedeeld).

Visspiezen (rauw visvlees of rauwe garnalen met groenten op een houten spies) worden ingedeeld onder GN-code 1604 19 97 .

ex 1605

bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

Omvat volledig bereide of voorbereide slakken, schaaldieren en andere ongewervelde waterdieren in blik alsmede mosselpoeder.

HOOFDSTUK 17

Suiker en suikerwerk

Aantekeningen bij hoofdstuk 17 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

b)

chemisch zuivere suikers (andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose (levulose)) en andere producten, bedoeld bij post 2940;

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 1702

Andere suikers, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhoning vermengd

Lactose

Suiker en kunsthoning, indien met natuurhoning vermengd.

HOOFDSTUK 18

Cacao en bereidingen daarvan

Aantekeningen bij hoofdstuk 18 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet de bereidingen en producten, bedoeld bij de posten 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 en 3004.

2.

Post 1806 omvat suikerwerk dat cacao bevat en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, met uitzondering van die bedoeld bij aantekening 1 hiervoor.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

Alleen producten van dierlijke oorsprong, bijvoorbeeld zuivelproducten.

HOOFDSTUK 19

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak

Aantekeningen bij hoofdstuk 19 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16); de gevulde producten bedoeld bij post 1902 worden evenwel steeds onder die post ingedeeld;

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 1901

Bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

Omvat rauwe levensmiddelen (bv. pizza) die producten van dierlijke oorsprong bevatten.

Culinaire bereidingen vallen onder de hoofdstukken 16 en 21.

1902 11 00

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin ei is verwerkt

Alle

ex 1902 20 10

Gevulde deegwaren, ook indien gekookt of op andere wijze bereid, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde waterdieren

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1902 20 30

Gevulde deegwaren, ook indien gekookt of op andere wijze bereid, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1902 20 91

Gekookte of gebakken gevulde deegwaren

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1902 20 99

Andere [andere gevulde deegwaren, niet gekookt of gebakken]

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1902 30

Andere deegwaren dan die bedoeld bij de onderverdelingen 1902 11 , 1902 19 en 1902 20 .

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1902 40

Koeskoes

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1904 10 10

Maispreparaten verkregen door poffen of door roosteren

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 1904 90 10

Bereidingen voor menselijke consumptie op basis van rijst

Alleen producten van dierlijke oorsprong, bijvoorbeeld sushi’s (mits dergelijke bereidingen niet in hoofdstuk 16 worden ingedeeld).

ex 1905

Gebak

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

HOOFDSTUK 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen

Aantekeningen bij hoofdstuk 20 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

b)

bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16);

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 2001

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 2004

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 2005

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet ingevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 2006

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

HOOFDSTUK 21

Diverse producten voor menselijke consumptie

Aantekeningen bij hoofdstuk 21 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

e)

bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of tezamen genomen (hoofdstuk 16); de producten bedoeld bij de posten 2103 en 2104 worden evenwel steeds onder die posten ingedeeld;

3.

Voor de toepassing van post 2104 worden als “samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie” aangemerkt, bereidingen van een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals vlees, vis, groenten, vruchten en noten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan het mengsel zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes bevatten.

Aanvullende aantekeningen (GN)

5.

Andere producten voor menselijke consumptie die zijn opgemaakt in afgemeten hoeveelheden zoals capsules, tabletten, pastilles en pillen, en die bestemd zijn om te worden gebruikt als voedingssupplement, worden ingedeeld onder post 2106, tenzij zij elders zijn genoemd of onder begrepen.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 2103 90 90

sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd. — Overig

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie

Alleen producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van voeding voor zuigelingen of voor jonge kinderen, in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g.

ex 2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

Alleen producten van dierlijke oorsprong.

ex 2106 10

proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen

Alleen producten van dierlijke oorsprong; uitgezonderd voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden (in totaal minder dan 20 %) verwerkte producten van dierlijke oorsprong (glucosamine, chondroïtine en/of chitosan daaronder begrepen), andere dan vleesproducten bevatten.

ex 2106 90 51

Lactosestroop

Alleen producten van dierlijke oorsprong; uitgezonderd voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden (in totaal minder dan 20 %) verwerkte producten van dierlijke oorsprong (glucosamine, chondroïtine en/of chitosan daaronder begrepen), andere dan vleesproducten bevatten.

ex 2106 90 92

Andere producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

Alleen producten van dierlijke oorsprong; uitgezonderd voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden (in totaal minder dan 20 %) verwerkte producten van dierlijke oorsprong (glucosamine, chondroïtine en/of chitosan daaronder begrepen), andere dan vleesproducten bevatten.

ex 2106 90 98

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alleen producten van dierlijke oorsprong; uitgezonderd voor de eindverbruiker verpakte voedingssupplementen die kleine hoeveelheden (in totaal minder dan 20 %) verwerkte producten van dierlijke oorsprong (glucosamine, chondroïtine en/of chitosan daaronder begrepen), andere dan vleesproducten bevatten.

HOOFDSTUK 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn

Aantekeningen bij hoofdstuk 22 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“…

3.

Voor de toepassing van post 2202 wordt onder “alcoholvrije dranken” verstaan, dranken met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 0,5 % vol. Alcoholhoudende dranken worden naargelang van het geval ingedeeld onder de posten 2203 tot en met 2206 of onder post 2208.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 2202 99 99

Andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009, die 2 of meer gewichtspercenten vet afkomstig van de producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 bevatten

Uitsluitend melk en zuivelproducten.

HOOFDSTUK 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

Aantekeningen bij hoofdstuk 23 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Post 2309 omvat mede producten van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen, verkregen door het behandelen van plantaardige of dierlijke zelfstandigheden, en wel zodanig dat het wezenlijke karakter van die zelfstandigheden verloren is gegaan. Plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten van vorenbedoelde behandeling vallen echter niet onder deze post.

…”

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Kanen, het vliezig weefsel dat overblijft na het smelten van varkensvet of andere dierlijke vetten. Zij worden vooral gebruikt voor het bereiden van voeder voor dieren, zoals hondenbrood, maar zij blijven ook onder post 2301 ingedeeld indien zij geschikt zijn voor menselijke consumptie.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

2301

Meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen, van vis of van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen

Omvat verwerkte dierlijke eiwitten, ongeschikt voor menselijke consumptie, meel van vlees, ongeschikt voor menselijke consumptie, en kanen, ook indien geschikt voor menselijke consumptie.

Meel van veren valt onder post 0505.

Rij 1 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor verwerkte dierlijke eiwitten.

ex 2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Alle, indien producten van dierlijke oorsprong omvattend, met uitzondering van onderverdelingen 2309 90 20 en 2309 90 91 .

Omvat onder meer honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein (onderverdeling 2309 10 ), dat producten van dierlijke oorsprong bevat, en visperswater en perswater van zeezoogdieren (“solubles”) (GN-code 2309 90 10 ). Producten bestemd voor diervoeder, met inbegrip van mengsels van meelsoorten (zoals hoefmeel, hoornmeel).

Deze post omvat vloeibare melk, biest en producten die zuivelproducten, biest of koolhydraten bevatten, niet geschikt voor menselijke consumptie, doch bestemd voor diervoeder.

Omvat voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven en mengsels van meel; de mengsels kunnen ook dode insecten bevatten.

Rij 12 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor voeder voor gezelschapsdieren, hondenkluiven daaronder begrepen.

Omvat niet voor menselijke consumptie bestemde eiproducten en andere niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte producten van dierlijke oorsprong.

Rij 9 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor eiproducten.

HOOFDSTUK 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 2835 25 00

Calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)

Alleen van dierlijke oorsprong.

Rij 6 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor dicalciumfosfaat.

ex 2835 26 00

Andere calciumfosfaten

Alleen tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong.

Rij 7 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor tricalciumfosfaat.

HOOFDSTUK 29

Organische chemische producten

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 2922 49

Andere aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort en esters daarvan; zouten van deze producten

Alleen van dierlijke oorsprong.

ex 2925 29 00

Andere iminoverbindingen en derivaten daarvan dan chloordimeform (ISO); zouten van deze producten

Creatine van dierlijke oorsprong.

ex 2930

Organische zwavelverbindingen

Aminozuren van dierlijke oorsprong zoals:

ex 2930 90 13 cysteïne en cystine;

ex 2930 90 16 derivaten van cysteïne en cystine.

ex 2932 99 00

Andere heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer zuurstofatomen als heteroatoom

Alleen van dierlijke oorsprong, bijvoorbeeld glucosamine-6-fosfaat en sulfaten daarvan.

ex 2942 00 00

Andere organische verbindingen

Alleen van dierlijke oorsprong.

HOOFDSTUK 30

Farmaceutische producten

Algemene opmerkingen

Medicinale eindproducten, die niet onder Verordening (EG) nr. 1069/2009 en (EU) nr. 142/2011 vallen, zijn van deze lijst uitgesloten. Tussenproducten zijn wel in de lijst opgenomen.

Van post 3001 (Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen) zijn alleen de onderverdelingen 3001 20 en 3001 90, en hiervan alleen materiaal van dierlijke oorsprong, relevant voor de officiële controles. Zie de volgende specifieke eisen in bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011:

1.

rij 2 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, voor bloedproducten, met uitzondering van die van paardachtigen, voor technische producten,

2.

rij 3 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, voor bloed en bloedproducten van paardachtigen,

3.

rij 14 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, voor dierlijke bijproducten voor de vervaardiging van ander voeder voor gezelschapsdieren dan rauw voeder, en van afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen.

Van post 3002 (Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch, profylactisch gebruik of diagnostisch gebruik; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten) zijn alleen de onderverdelingen 3002 12 en 3002 90 relevant voor de officiële controles. Menselijk bloed bedoeld bij onderverdeling 3002 90 10 en vaccins bedoeld bij de onderverdelingen 3002 20 en 3002 30 behoeven niet te worden onderworpen aan officiële controles.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

3001 20 90

Extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, andere dan van menselijke oorsprong

Alle. Omvat een product dat ter vervanging van de biest van het moederdier wordt gebruikt voor het voederen van kalveren.

ex 3001 90 91

Dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik: heparine en zouten daarvan

Alle producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor verdere verwerking overeenkomstig artikel 34, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 voor de vervaardiging van de in artikel 33, onder a) tot en met f), van die verordening bedoelde afgeleide producten.

3001 90 98

Andere dierlijke stoffen dan heparine en zouten daarvan, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen

Alle.

Naast de bij letter A van de GS-toelichting op post 3001 genoemde klieren en andere organen behoren tot deze onderverdeling bijvoorbeeld ook de hypofyse, de bijnieren en de schildklier. met uitzondering van die welke worden genoemd in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

ex 3002 12 00

Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties

Alleen van dieren afkomstige producten.

Omvat geen medicinale eindproducten voor de eindverbruiker.

Omvat geen antilichamen en DNA.

Met betrekking tot post 3002 zijn specifieke eisen voor dierlijke bijproducten opgenomen in de volgende rijen van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011:

rij 2: bloedproducten van andere dieren dan paardachtigen;

rij 3: bloed en bloedproducten van paardachtigen.

3002 90 30

dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen

Alle

ex 3002 90 50

Culturen van micro-organismen

Alleen ziektekiemen en culturen van ziektekiemen voor dieren.

ex 3002 90 90

Overig

Alleen ziektekiemen en culturen van ziektekiemen voor dieren.

ex 3006 92 00

Farmaceutische afvallen

Alleen van dieren afkomstige producten.

Farmaceutische afvallen, farmaceutische producten die ongeschikt zijn voor hun oorspronkelijke gebruiksdoel.

HOOFDSTUK 31

Meststoffen

Aantekeningen bij hoofdstuk 31 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

dierlijk bloed bedoeld bij post 0511;

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 3101 00 00

Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten

Alleen producten van dierlijke oorsprong in onversneden vorm.

Omvat guano, met uitzondering van gemineraliseerde guano.

Omvat natuurlijke meststoffen vermengd met verwerkte dierlijke eiwitten, indien gebruikt als meststof, maar geen mengsels van natuurlijke en chemische meststoffen (zie post 3105, die alleen minerale of chemische meststoffen omvat).

Rij 1 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor verwerkte mest, afgeleide producten van verwerkte mest en guano van vleermuizen.

ex 3105 10 00

Producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg

Alleen meststoffen die producten van dierlijke oorsprong bevatten.

Rij 1 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor verwerkte mest, afgeleide producten van verwerkte mest en guano van vleermuizen.

HOOFDSTUK 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; stopverf en mastiek; inkt

Aantekeningen bij hoofdstuk 32 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“…

3.

Onder de posten 3203, 3204, 3205 en 3206 worden eveneens ingedeeld de preparaten op basis van kleurstoffen (daaronder begrepen, voor zover het post 3206 betreft, de pigmenten bedoeld bij post 2530 en de metaalschilfers en metaalpoeders bedoeld bij hoofdstuk 28), van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten. Daarentegen omvatten deze posten niet de pigmenten in niet-waterige dispersies, in vloeibare vorm of als pasta, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verf (post 3212), noch de andere preparaten bedoeld bij post 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 of 3215.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 3203

Kleurstoffen van dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk zwartsel, daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van dierlijke oorsprong

Alleen kleurdispersies in een melkvetbasis voor gebruik in de productie van levensmiddelen of diervoeder.

ex 3204

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van synthetische organische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen of als “lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

Alleen kleurdispersies in een melkvetbasis voor gebruik in de productie van levensmiddelen of diervoeder.

HOOFDSTUK 33

Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 3302

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken

Alleen aroma’s in een melkvetbasis voor gebruik in de productie van levensmiddelen of diervoeder.

HOOFDSTUK 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne

Caseïne voor menselijke consumptie, voor het voederen van dieren of voor technische doeleinden.

Rij 4 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor melk, melkproducten en biest, niet voor menselijke consumptie.

ex 3502

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van albuminen

Omvat producten afkomstig van eieren of van melk, ook indien voor menselijke consumptie (ook voor het voederen van dieren).

Rij 4 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor melk, melkproducten en biest, niet voor menselijke consumptie, en rij 9 van dezelfde tabel bevat specifieke eisen voor eiproducten, niet voor menselijke consumptie.

3503 00

Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; “isinglass”; andere lijm van dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501

Omvat gelatine bestemd voor menselijke consumptie, voor diervoeder en voor technisch gebruik.

Gelatine ingedeeld in de posten 3913 (geharde proteïnen) en 9602 (bewerkte, niet-geharde gelatine, alsmede werken van niet-geharde gelatine), bijvoorbeeld lege capsules indien niet bestemd voor levensmiddelen of diervoeder, is niet onderworpen aan officiële controles.

Rij 5 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor gelatine en gehydrolyseerde eiwitten, niet bestemd voor menselijke consumptie; hoofdstuk II, afdeling 11, van bijlage XIV bij die verordening bevat specifieke eisen voor fotografische gelatine.

ex 3504 00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom

Omvat collageen en gehydrolyseerde eiwitten bestemd voor menselijke consumptie, voor diervoeder en voor technisch gebruik.

Omvat collageenproducten op basis van eiwit die zijn verkregen van huiden, vellen en pezen van dieren, en in het geval van varkens, pluimvee en vis ook van beenderen resp. graten.

Omvat gehydrolyseerde eiwitten bestaande uit polypeptiden, peptiden of aminozuren en mengsels daarvan, die door hydrolyse van dierlijke bijproducten zijn verkregen. Zij zijn niet onderworpen aan officiële controles wanneer zij als toevoegingsmiddelen in bereidingen voor menselijke consumptie worden gebruikt (post 2106).

Omvat alle bijproducten van melk die voor menselijke consumptie bestemd zijn en niet onder post 0404 vallen.

Rij 8 van tabel 1 in hoofdstuk I, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor collageen en rij 5 van dezelfde tabel voor gelatine en gehydrolyseerde eiwitten.

ex 3507 10 00

Leb en concentraten daarvan

Leb en concentraten daarvan voor menselijke consumptie, alleen indien zij afkomstig zijn van producten van dierlijke oorsprong.

ex 3507 90 90

Andere enzymen dan leb en concentraten daarvan of lipoproteïnelipase of aspergillus alkaline protease

Alleen van dierlijke oorsprong.

HOOFDSTUK 38

Diverse producten van de chemische industrie

Aantekeningen bij hoofdstuk 38 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“…

4.

In de nomenclatuur wordt als “stedelijk afval” aangemerkt, afval van de soort die wordt ingezameld bij huishoudens, hotels, restaurants, ziekenhuizen, winkels, kantoren enz., straat- en stoepveegsel, alsmede bouw- en sloopafval. Stedelijk afval bevat in het algemeen een grote verscheidenheid aan materialen, zoals kunststof, rubber, hout, papier, textiel, glas, metaal, voedingsmiddelen, kapot meubilair en andere beschadigde of afgedankte artikelen.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 3822 00 00

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, ook indien op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen

Alleen van dieren afkomstige producten, met uitzondering van medische hulpmiddelen als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder a), van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (1) en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als gedefinieerd in artikel 1, lid 2, onder b), van Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad (2).

ex 3825 10 00

Stedelijk afval

Alleen keukenafval en etensresten die producten van dierlijke oorsprong bevatten, indien zij onder artikel 2, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vallen, met uitzondering van keukenafval en etensresten die rechtstreeks afkomstig zijn van internationaal opererende vervoermiddelen en die worden verwijderd overeenkomstig artikel 12, onder d), van die verordening.

Gebruikte bak- en braadolie, bestemd om te worden gebruikt binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1069/2009, bijvoorbeeld voor organische meststof of biogas, kan onder deze GN-code vallen.

HOOFDSTUK 39

Kunststof en werken daarvan

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 3913 90 00

Andere natuurlijke polymeren (behalve alginezuur en zouten en esters daarvan) en gewijzigde natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld geharde proteïnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen

Alleen van dieren afkomstige producten, bijvoorbeeld chondroïtinesulfaat, chitosan, geharde gelatine.

ex 3917 10 10

Kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof

Alleen van dieren afkomstige producten.

ex 3926 90 92

Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914, vervaardigd van vellen

Lege capsules van geharde gelatine bestemd voor diervoeder; rij 5 van tabel 1 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen.

ex 3926 90 97

Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914, anders dan vervaardigd van vellen

Lege capsules van geharde gelatine bestemd voor diervoeder; rij 5 van tabel 1 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen.

HOOFDSTUK 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder

Algemene opmerkingen

Alleen huiden en vellen van hoefdieren, vallende onder de posten 4101, 4102 of 4103, moeten aan officiële controles worden onderworpen.

De rijen 4 en 5 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevatten specifieke eisen voor huiden en vellen van hoefdieren.

Aantekeningen bij hoofdstuk 41 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen (post 0511);

b)

met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij post 0505 of 6701, of

c)

niet-onthaarde huiden en vellen, ongelooid, gelooid of anderszins bereid, bedoeld bij hoofdstuk 43. Tot hoofdstuk 41 behoren evenwel: niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden en van paardachtigen, van schapen (andere dan Astrakan-, Breitschwanz-, Karakoel-, Persianer en dergelijke lammeren, alsmede Indische, Chinese, Mongoolse en Tibetaanse lammeren), van geiten (andere dan zogenaamde Yemengeiten, Mongoolse geiten en Tibetaanse geiten), van varkens (muskuszwijnen daaronder begrepen), van gemzen, van gazellen, van kamelen en dromedarissen, van rendieren, van elanden, van herten, van reeën en van honden.

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 4101

Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld (“pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit

Alleen verse, gekoelde of behandelde huiden en vellen, gedroogde, nat of droog gezouten huiden en huiden die op andere wijze dan door looiing of een gelijkwaardig proces zijn geconserveerd, daaronder begrepen.

Invoer zonder beperkingen is mogelijk voor behandelde huiden en vellen zoals bedoeld in hoofdstuk V, onder C 2, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011, indien ze in overeenstemming zijn met artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009; dit geldt in het bijzonder voor de onderverdelingen ex 4101 20 80 en ex 4101 50 90 .

ex 4102

Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld (“pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd

Alleen verse, gekoelde of behandelde huiden en vellen, gedroogde, nat of droog gezouten huiden en huiden die op andere wijze dan door looiing of een gelijkwaardig proces zijn geconserveerd, daaronder begrepen.

Invoer zonder beperkingen is mogelijk voor behandelde huiden en vellen zoals bedoeld in hoofdstuk V, onder C 2, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011, indien ze in overeenstemming zijn met artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009; dit geldt in het bijzonder voor de onderverdelingen ex 4102 21 00 en ex 4102 29 00 .

ex 4103

Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld (“pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, andere dan die, die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd

Alleen verse, gekoelde of behandelde huiden en vellen, gedroogde, nat of droog gezouten huiden en huiden die op andere wijze dan door looiing of een gelijkwaardig proces zijn geconserveerd, daaronder begrepen.

Invoer zonder beperkingen is mogelijk voor behandelde huiden en vellen zoals bedoeld in hoofdstuk V, onder C 2, van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011, indien ze in overeenstemming zijn met artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009; dit geldt in het bijzonder voor onderverdeling ex 4103 90 00 .

HOOFDSTUK 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Aantekeningen bij hoofdstuk 42 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“…

2.

Producten van officieel belang die niet onder dit hoofdstuk vallen, zijn onder meer:

a)

steriel catgut en dergelijke steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (post 3006);

ij)

snaren voor muziekinstrumenten, vellen voor trommels en voor andere muziekinstrumenten en andere delen van muziekinstrumenten (post 9209).

…”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 4205 00 90

Andere werken van leder of van kunstleder

Omvat hondenkluiven en materiaal voor de vervaardiging van hondenkluiven.

ex 4206 00 00

Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van pezen

Omvat hondenkluiven en materiaal voor de vervaardiging van hondenkluiven.

HOOFDSTUK 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

Aantekeningen bij hoofdstuk 43 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Afgezien van de pelterijen bedoeld bij post 4301, moet in de gecombineerde nomenclatuur onder “bont (pelterijen)” worden verstaan, de niet-onthaarde, gelooide of anderszins bereide huiden en vellen van alle dieren.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:

a)

met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij post 0505 of 6701;

b)

niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van de soorten die op grond van aantekening 1, onder c), bij hoofdstuk 41 onder dat hoofdstuk worden ingedeeld;

…”

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Rubriek 4301: Pelterijen worden niet alleen onder deze post ingedeeld indien zij voorkomen in de natuurlijke staat, maar ook indien zij zijn gereinigd of tegen bederf gevrijwaard, bijvoorbeeld door drogen of zouten (nat of droog).”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 4301

Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103

Alle, met uitzondering van pelterijen die behandeld zijn in overeenstemming met hoofdstuk VIII van bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011, indien zij voldoen aan artikel 41, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Omvat de volgende onderverdelingen:

ex 4301 10 00 (van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten): rij 14 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen (bont).

ex 4301 30 00 (van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten): rij 5 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor huiden en vellen van hoefdieren.

ex 4301 60 00 (van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten): rij 14 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen (bont).

ex 4301 80 00 (andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten): andere dan hoefdieren, bijvoorbeeld marmotten, wilde katachtigen, zeehonden, nutria’s. Rij 14 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen (bont).

ex 4301 90 00 (koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen): rij 14 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor afgeleide producten voor gebruik buiten de voederketen (bont).

HOOFDSTUK 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)

Algemene opmerkingen

Voor de posten 5101, 5102 en 5103: rij 8 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor onbehandelde wol en onbehandeld haar.

Aantekeningen bij hoofdstuk 51 (uittreksel uit de aantekeningen bij dit hoofdstuk in de GN)

“1.

Voor de toepassing van de nomenclatuur wordt verstaan onder:

a)

“wol”, de natuurlijke vezel afkomstig van de vacht van schapen en van lammeren;

b)

“fijn haar”, het haar van alpaca’s, van lama’s, van vicuna’s (vigognes), van kamelen en dromedarissen, van yakken, van angorageiten, van tibetgeiten, van kasjmiergeiten en van dergelijke geiten (met uitzondering van gewone geiten), van konijnen (angorakonijnen daaronder begrepen), van hazen, van bevers, van nutria’s en van muskusratten;

c)

“grof haar”, het haar van dieren niet genoemd onder a) of b) hiervoor, ander dan dierlijk haar voor borstelwerk (post 0502) en paardenhaar (crin) (post 0511).

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

Overal in de nomenclatuur wordt onder “grof dierlijk haar” verstaan al het andere dierlijke haar dan “fijn dierlijk haar”, met uitzondering van wol (post 5101), haar van de manen of van de staart van paardachtigen of van runderen (ingedeeld als “paardenhaar” onder post 0511), haar van varkens of van wilde zwijnen of dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk (post 0502) (zie ook aantekening 1, onder c)).”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 5101

Wol, niet gekaard en niet gekamd

Onbehandelde wol.

ex 5102

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd

Onbehandeld haar, grof haar van de flanken van runderen of paardachtigen daaronder begrepen.

ex 5103

Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar

Onbehandelde wol en onbehandeld haar.

HOOFDSTUK 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Post 6701 omvat:

A)

vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of dons bezet, alsmede veren, dons en delen van veren die, hoewel nog niet verwerkt tot artikelen, een verdere bewerking hebben ondergaan dan enkel reinigen, ontsmetten of het op een andere wijze behandelen ter voorkoming van bederf (zie toelichting op post 0505); verdere bewerkingen zijn bijvoorbeeld bleken, verven, krullen, gaufreren;

B)

artikelen van vogelhuiden of van andere delen van vogels, met hun veren of dons bezet, en artikelen uit veren, uit dons of uit delen van veren, ook indien vervaardigd uit ruwe of enkel gereinigde grondstoffen, met uitzondering van artikelen vervaardigd uit schachten of spoelen. In het bijzonder kunnen worden genoemd:

1)

opgemaakte veren, dat wil zeggen veren die met het oog op hun gebruik, bijvoorbeeld door modisten, op een metaaldraad zijn gemonteerd, alsmede fantasieveren op kunstmatige wijze verkregen door samenvoeging van delen van verschillende veren;

2)

veren die zijn samengebonden of verenigd tot een bosje (pluim), alsmede veren en dons geplakt of anderszins gehecht op weefsel of op een andere drager;

3)

garneringen gemaakt van vogels, van delen van vogels, van veren of van dons, voor hoeden of kledingstukken alsmede kragen, boa’s, mantels en andere kleding of kledingtoebehoren, van veren of dons;

4)

Waaiers van veren met een geraamte van ongeacht welke stof. Waaiers met een geraamte van edel metaal worden echter onder post 7113 ingedeeld.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 6701 00 00

Vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of dons bezet; veren, delen van veren, dons en artikelen uit deze stoffen, andere dan producten bedoeld bij post 0505, alsmede bewerkte schachten en bewerkte spoelen

Alleen vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of dons bezet, veren en dons, en delen van veren.

Artikelen van ruwe of enkel gereinigde huiden, veren of dons, en delen van veren.

Met uitzondering van behandelde sierveren, behandelde veren die door reizigers voor eigen gebruik worden vervoerd of zendingen van behandelde veren die niet voor industriële doeleinden aan privépersonen worden gestuurd.

Rij 9 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor veren.

HOOFDSTUK 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten

Indelingsadvies geharmoniseerd systeem 7101.21/1

“Oesters, niet geschikt voor menselijke consumptie, die één of meer gekweekte parels bevatten, verduurzaamd in een zoutoplossing en aangeboden in luchtdichte metalen verpakkingen.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 7101 21 00

Gekweekte parels, onbewerkt

Daaronder begrepen oesters, niet geschikt voor menselijke consumptie, die één of meer gekweekte parels bevatten, in een zoutoplossing of anderszins verduurzaamd, aangeboden in luchtdichte verpakkingen.

Gekweekte parels, onbewerkt, als bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling 2, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011, tenzij zij zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1069/2009, zoals bepaald in artikel 2, lid 2, onder f), van die verordening.

HOOFDSTUK 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“Kermisattracties, reizende circussen, reizende dierenspelen en reizende theaters worden onder post 9508 ingedeeld op voorwaarde dat zij alle voor de normale werking essentiële eenheden bevatten. De post omvat tevens hulpapparatuurproducten (bv. tenten, dieren, muziekinstrumenten, stroomvoedingen, motoren, verlichtingstoestellen, stoelen en wapens en munitie) op voorwaarde dat zij worden gepresenteerd met, en onderdelen zijn van, die attracties, ongeacht of die producten, indien zij afzonderlijk worden gepresenteerd, onder andere posten van de nomenclatuur zouden vallen.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 9508 10 00

Reizende circussen en reizende dierenspelen

Alleen levende dieren.

ex 9508 90 00

Overige: kermisattracties, reizende theaters

Alleen levende dieren.

HOOFDSTUK 96

Diverse werken

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

Voor de toepassing van deze post verwijst de term “bewerkt” naar materialen die een verdere bewerking hebben ondergaan dan enkel de bereidingen die in de post voor de desbetreffende grondstof zijn toegestaan (zie de toelichtingen op de posten 05 05 en 05 08). De post omvat derhalve stukken ivoor, staven enz., die in een vorm zijn gesneden (ook vierkante of rechthoekige vorm) of zijn gepolijst of op andere wijze zijn bewerkt, bijvoorbeeld door slijpen, boren, frezen, draaien enz. Stukken die identificeerbaar zijn als delen van artikelen en die onder een andere post van de nomenclatuur vallen zijn evenwel van deze post uitgesloten. Platen voor de toetsen van piano’s of voor de kolf een vuurwapen vallen derhalve onder post 92 09 respectievelijk 93 05. Bewerkte materialen die niet identificeerbaar zijn als delen van artikelen vallen evenwel wel onder deze post (bv. schijven, platen of strippen voor inlegging enz., of voor daaropvolgend gebruik in de vervaardiging van pianotoetsen).

Post 9602 omvat bladen van niet-geharde gelatine die zijn gesneden in andere vormen dan een vierkant of een rechthoek. In rechthoekige (of vierkante) vorm gesneden bladen, ook indien aan het oppervlak bewerkt, vallen onder post 35 03 van hoofdstuk 49 (bv. briefkaarten) (zie de toelichting op post 35 03). Artikelen van niet-geharde gelatine omvatten, bijvoorbeeld:

i)

kleine schijfjes voor de bevestiging van biljartkeutips.

ii)

Capsules voor farmaceutische producten en voor brandstof voor mechanische aanstekers.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 9602 00 00

Bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde gelatine

Lege capsules van niet-geharde gelatine bestemd voor levensmiddelen of diervoeder; rij 5 van tabel 1 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor diervoeder.

HOOFDSTUK 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Uittreksel uit de toelichting op het geharmoniseerd systeem

“A) De post omvat verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch of anatomisch belang, zoals:

1)

dode dieren ongeacht de soort, droog of in vloeistof geconserveerd; opgezette dieren voor verzamelingen;

2)

eierschalen; insecten in bakken of kaders enz. (met uitzondering van gemonteerde artikelen die fancybijouterieën of snuisterijen vormen); lege schelpen, van andere dan voor industrieel gebruik geschikte soorten;

3)

zaden of planten, gedroogd of in vloeistof geconserveerd; herbaria.

4)

Specimens van mineralen (andere dan edelstenen en halfedelstenen die onder hoofdstuk 71 vallen); specimens van petrificatie.

5)

Osteologische specimens (skeletten, schedels, botten).

6)

Anatomische en pathologische specimens.”

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 9705 00 00

Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

Alleen van dieren afkomstige producten.

Omvat geen jachttrofeeën en andere bewerkingen van een der welke diersoort die een volledige taxidermische behandeling hebben ondergaan waardoor zij bij omgevingstemperatuur kunnen worden bewaard.

Omvat geen jachttrofeeën en andere bewerkingen van andere soorten dan hoefdieren en vogels (al dan niet behandeld).

Rij 6 van tabel 2 in hoofdstuk II, afdeling 1, van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat specifieke eisen voor jachttrofeeën.

HOOFDSTUK 99

Bijzondere GN-codes

Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

Algemene opmerkingen

Dit hoofdstuk omvat goederen die uit derde landen afkomstig zijn en onder de regeling voor douanevervoer (T1) worden geleverd aan schepen en luchtvaartuigen binnen de Europese Unie.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 9930 24 00

Goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN, geleverd aan schepen en luchtvaartuigen

Producten van dierlijke oorsprong bestemd voor de bevoorrading van schepen, als bedoeld in artikel 77, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (11).

ex 9930 99 00

Elders ingedeelde goederen, geleverd aan schepen en luchtvaartuigen

Producten van dierlijke oorsprong bestemd voor de bevoorrading van schepen, als bedoeld in artikel 77, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625.


(1) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(2) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(3) Besluit 87/369/EEG van de Raad van 7 april 1987 inzake de sluiting van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, alsmede van het daarbij behorende protocol van wijziging (PB L 198 van 20.7.1987, blz. 1).

(4) Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63).

(5) Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (PB C 76 van 4.3.2015, blz. 1), zoals daarna gewijzigd.

(6) Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).

(7) Verordening (EG) nr. 1125/2006 van de Commissie van 21 juli 2006 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 3).

(8) Verordening (EG) nr. 1251/2008 van de Commissie van 12 december 2008 ter uitvoering van Richtlijn 2006/88/EG van de Raad wat betreft de voorwaarden en certificeringsvoorschriften voor het in de handel brengen en de invoer in de Gemeenschap van aquacultuurdieren en producten daarvan en tot vaststelling van een lijst van vectorsoorten (PB L 337 van 16.12.2008, blz. 41).

(9) Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1).

(10) Richtlijn 98/79/EG van de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1).

(11) Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).


BIJLAGE II

De bijlagen I en II bij Beschikking 2007/275/EG worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door:

Lijst van samengestelde producten die onderworpen zijn aan officiële controles als bedoeld in artikel 3”;

b)

de eerste zin wordt vervangen door:

“Om de selectie vast te stellen van zendingen die in een grenscontrolepost officiële controles moeten ondergaan, worden de samengestelde producten in deze lijst vermeld overeenkomstig de in de Unie gebruikte goederennomenclatuur.”;

c)

in de toelichting bij de tabel wordt punt 1 geschrapt;

d)

in de toelichting bij de tabel wordt de tweede alinea van punt 4 vervangen door:

“Indien een viercijferige code wordt gebruikt: Tenzij anders aangegeven moeten alle producten die deze code als begincijfer hebben of onder deze code vallen, worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten. In de meeste gevallen worden de desbetreffende GN-codes in het Traces-systeem als bedoeld in artikel 133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 uitgesplitst naar codes met zes of acht cijfers.”;

e)

in de toelichting bij de tabel wordt punt 6 vervangen door:

“6.

Kolom 3 — Kwalificatie en verklaring

In deze kolom worden nadere gegevens over de desbetreffende producten verstrekt. Nadere informatie over de samengestelde producten die onder de verschillende hoofdstukken van de GN vallen, is te vinden in de laatste editie van de Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (*1).

(*1) Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (PB C 119 van 29.3.2019, blz. 1), zoals daarna gewijzigd.”;"

f)

de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 en 97 worden geschrapt;

g)

in de hoofdstukken 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 worden alle vermeldingen in de tabel in kolom 3 — Kwalificatie en verklaring vervangen door:

“Alleen samengestelde producten (zie de artikelen 4 en 6 van dit besluit).

Voor andere producten dan samengestelde producten, zie bijlage I bij Verordening (EU) 2019/2007 van de Commissie (*2).

(*2) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1)”;"

h)

hoofdstuk 99 wordt vervangen door:

HOOFDSTUK 99

Bijzondere codes van de gecombineerde nomenclatuur

Onderdeel II

Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

Algemene opmerkingen

Dit hoofdstuk omvat samengestelde producten die uit derde landen afkomstig zijn en onder de regeling voor douanevervoer (T1) worden geleverd aan schepen en luchtvaartuigen binnen de Europese Unie.

GN-code

Omschrijving

Kwalificatie en verklaring

1)

2)

3)

ex 9930 24 00

Goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN, geleverd aan schepen en luchtvaartuigen

Samengestelde producten die zijn bestemd voor scheepsbevoorrading, als bedoeld in artikel 77, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625.

ex 9930 99 00

Elders ingedeelde goederen, geleverd aan schepen en luchtvaartuigen

Samengestelde producten die zijn bestemd voor scheepsbevoorrading, als bedoeld in artikel 77, lid 1, onder c), van Verordening (EU) 2017/625.”;

2)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door:

Lijst van samengestelde producten die niet zijn onderworpen aan officiële controles als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b)”;

b)

de eerste zin wordt vervangen door:

“In deze lijst worden de samengestelde producten vermeld, overeenkomstig de in de Unie gebruikte goederennomenclatuur, die niet aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen hoeven te worden.”;

c)

in de toelichting bij de tabel wordt de tweede alinea van “kolom 1 — GN-code” vervangen door:

“Indien een viercijferige code wordt gebruikt: Tenzij anders aangegeven hoeven alle samengestelde producten die deze code als begincijfer hebben of onder deze code vallen, niet te worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten.”;

d)

in de toelichting bij de tabel wordt “kolom 2 — Toelichting” vervangen door:

 

Kolom 2 — Toelichting

in deze kolom worden nadere gegevens verstrekt over de samengestelde producten die zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten. Waar dat nodig is, moeten officiële beambten bij grenscontroleposten de ingrediënten van een samengesteld product beoordelen en zo nodig specificeren of het dierlijke product dat deel uitmaakt van het samengestelde product voldoende verwerkt is om niet langer de in de EU-wetgeving voorgeschreven officiële controles te hoeven ondergaan.”.


(*1) Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie (PB C 119 van 29.3.2019, blz. 1), zoals daarna gewijzigd.”;

(*2) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2007 van de Commissie van 18 november 2019 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten en hooi en stro die aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen zijn en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG (PB L 312 van 29.11.2019, blz.1)”;”


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving