Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.122

VERORDENING (EU) 2019/1792 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2019

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amitrool, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron en triasulfuron in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), artikel 18, lid 1, onder b), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor amitrool, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon en triasulfuron zijn maximumresidugehalten (MRL’s) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor orthosulfamuron zijn MRL’s vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening.

(2)

De goedkeuring van de werkzame stof amitrool is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/871 van de Commissie (2) niet verlengd. De goedkeuring van de werkzame stof fipronil is op 30 september 2017 verstreken (3). De goedkeuring van de werkzame stof flupyrsulfuron-methyl is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1496 van de Commissie (4) niet verlengd. De goedkeuring van de werkzame stof imazosulfuron is op 31 juli 2017 verstreken (5). De goedkeuring van de werkzame stof isoproturon is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/872 van de Commissie (6) niet verlengd. De werkzame stof orthosulfamuron is niet goedgekeurd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/840 van de Commissie (7). De goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/864 van de Commissie (8) niet verlengd.

(3)

Alle bestaande toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die die werkzame stoffen bevatten, zijn ingetrokken. Het is derhalve passend om de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 voor deze stoffen vastgestelde MRL’s te schrappen overeenkomstig artikel 17 juncto artikel 14, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(4)

Gezien de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stoffen amitrool, flupyrsulfuron-methyl, isoproturon en triasulfuron, het verstrijken van de goedkeuring van de werkzame stoffen fipronil en imazosulfuron en de niet-goedkeuring van de werkzame stof orthosulfamuron, moeten de MRL’s voor deze stoffen overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens (LOD).

(5)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd over de noodzaak bepaalde LOD’s aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten lagere LOD’s kunnen worden vastgesteld. Voor de werkzame stoffen waarvoor alle MRL’s tot de desbetreffende bepaalbaarheidsgrens moeten worden verlaagd, moeten overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 in de lijst van bijlage V standaardwaarden worden opgenomen.

(6)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL’s geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(7)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL’s zijn vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(9)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL’s van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL’s zullen voortvloeien.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 18 mei 2020 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 18 mei 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/871 van de Commissie van 1 juni 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof amitrol overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 145 van 2.6.2016, blz. 4).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2035 van de Commissie van 21 november 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen fipronil en maneb (PB L 314 van 22.11.2016, blz. 7).

(4) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1496 van de Commissie van 23 augustus 2017 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 218 van 24.8.2017, blz. 7).

(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1197/2012 van de Commissie van 13 december 2012 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis Stam: AQ 10, benalaxyl, bifenazaat, bromoxynil, chloorprofam, desmedifam, etoxazool, Gliocladium catenulatum Stam: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozide, milbemectin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis Stam: MA 342, quinoxyfen, S-metolachloor, tepraloxydim, thiacloprid, thiram en ziram (PB L 342 van 14.12.2012, blz. 27).

(6) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/872 van de Commissie van 1 juni 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof isoproturon overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 145 van 2.6.2016, blz. 7).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/840 van de Commissie van 17 mei 2017 tot niet-goedkeuring van de werkzame stof orthosulfamuron overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 125 van 18.5.2017, blz. 10).

(8) Uitvoeringsverordening (EU) 2016/864 van de Commissie van 31 mei 2016 tot niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof triasulfuron overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 144 van 1.6.2016, blz. 32).


BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de kolommen voor amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon en triasulfuron geschrapt.

2)

In bijlage III, deel A, wordt de kolom voor orthosulfamuron geschrapt.

3)

In bijlage V worden de volgende kolommen voor amitrool, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron en triasulfuron toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL’s gelden (a)

Amitrool

Fipronil (som van fipronil en de sulfonmetaboliet daarvan (MB46136), uitgedrukt als fipronil) (F)

Flupyrsulfuron-methyl

Imazosulfuron

Isoproturon

Orthosulfamuron

Triasulfuron

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0,005 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110000

 

Citrusvruchten

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

     

0110010

 

Grapefruits/pompelmoezen

             

0110020

 

Sinaasappelen

             

0110030

 

Citroenen

             

0110040

 

Limoenen/lemmetjes

             

0110050

 

Mandarijnen

             

0110990

 

Overige (2)

             

0120000

 

Noten

0,02 (*1)

   

0,02 (*1)

     

0120010

 

Amandelen

             

0120020

 

Paranoten

             

0120030

 

Cashewnoten

             

0120040

 

Kastanjes

             

0120050

 

Kokosnoten

             

0120060

 

Hazelnoten

             

0120070

 

Macadamianoten

             

0120080

 

Pecannoten

             

0120090

 

Pijnboompitten

             

0120100

 

Pistaches

             

0120110

 

Walnoten

             

0120990

 

Overige (2)

             

0130000

 

Pitvruchten

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

     

0130010

 

Appelen

             

0130020

 

Peren

             

0130030

 

Kweeperen

             

0130040

 

Mispels

             

0130050

 

Loquats/Japanse mispels

             

0130990

 

Overige (2)

             

0140000

 

Steenvruchten

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

     

0140010

 

Abrikozen

             

0140020

 

Kersen (zoet)

             

0140030

 

Perziken

             

0140040

 

Pruimen

             

0140990

 

Overige (2)

             

0150000

 

Besvruchten en kleinfruit

0,01 (*1)

   

0,01 (*1)

     

0151000

a)

druiven

             

0151010

 

Tafeldruiven

             

0151020

 

Wijndruiven

             

0152000

b)

aardbeien

             

0153000

c)

rubussoorten

             

0153010

 

Bramen/braambessen

             

0153020

 

Dauwbramen

             

0153030

 

Frambozen (geel en rood)

             

0153990

 

Overige (2)

             

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

             

0154010

 

Blauwe bessen

             

0154020

 

Veenbessen

             

0154030

 

Aalbessen (rood, wit en zwart)

             

0154040

 

Kruisbessen (geel, groen en rood)

             

0154050

 

Rozenbottels

             

0154060

 

Moerbeien (wit en zwart)

             

0154070

 

Azaroles/Middellandse Zeemispels

             

0154080

 

Vlierbessen

             

0154990

 

Overige (2)

             

0160000

 

Diverse vruchten met

     

0,01 (*1)

     

0161000

a)

eetbare schil

             

0161010

 

Dadels

0,01 (*1)

           

0161020

 

Vijgen

0,01 (*1)

           

0161030

 

Tafelolijven

0,02 (*1)

           

0161040

 

Kumquats

0,01 (*1)

           

0161050

 

Carambola's

0,01 (*1)

           

0161060

 

Kaki's/Japanse persimoenen

0,01 (*1)

           

0161070

 

Jambolans/djamblangs

0,01 (*1)

           

0161990

 

Overige (2)

0,01 (*1)

           

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein

0,01 (*1)

           

0162010

 

Kiwi's (geel, groen, rood)

             

0162020

 

Lychees

             

0162030

 

Passievruchten/maracuja's

             

0162040

 

Woestijnvijgen/cactusvruchten

             

0162050

 

Sterappelen

             

0162060

 

Noord-Amerikaanse persimoenen

             

0162990

 

Overige (2)

             

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot

0,01 (*1)

           

0163010

 

Avocado's

             

0163020

 

Bananen

             

0163030

 

Mango's

             

0163040

 

Papaja's

             

0163050

 

Granaatappels

             

0163060

 

Cherimoya's

             

0163070

 

Guaves

             

0163080

 

Ananassen

             

0163090

 

Broodvruchten

             

0163100

 

Doerians

             

0163110

 

Zuurzakken/doerian blanda

             

0163990

 

Overige (2)

             

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0,005 (*1)

         

0210000

 

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen

             

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen

             

0212010

 

Cassave/maniok

             

0212020

 

Bataten (zoete aardappelen)

             

0212030

 

Yams

             

0212040

 

Arrowroot/pijlwortel

             

0212990

 

Overige (2)

             

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

             

0213010

 

Rode bieten

             

0213020

 

Wortels

             

0213030

 

Knolselderij

             

0213040

 

Mierikswortels

             

0213050

 

Aardperen/topinamboers

             

0213060

 

Pastinaken

             

0213070

 

Wortelpeterselie

             

0213080

 

Radijzen

             

0213090

 

Schorseneren

             

0213100

 

Koolrapen

             

0213110

 

Rapen

             

0213990

 

Overige (2)

             

0220000

 

Bolgewassen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

 

Knoflook

             

0220020

 

Uien

             

0220030

 

Sjalotten

             

0220040

 

Bosuien/groene uien en stengeluien

             

0220990

 

Overige (2)

             

0230000

 

Vruchtgroenten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae

             

0231010

 

Tomaten

             

0231020

 

Paprika's

             

0231030

 

Aubergines

             

0231040

 

Okra's, okers

             

0231990

 

Overige (2)

             

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

             

0232010

 

Komkommers

             

0232020

 

Augurken

             

0232030

 

Courgettes

             

0232990

 

Overige (2)

             

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

             

0233010

 

Meloenen

             

0233020

 

Pompoenen

             

0233030

 

Watermeloenen

             

0233990

 

Overige (2)

             

0234000

d)

suikermais

             

0239000

e)

andere vruchtgroenten

             

0240000

 

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen

             

0241010

 

Broccoli

             

0241020

 

Bloemkolen

             

0241990

 

Overige (2)

             

0242000

b)

sluitkoolachtigen

             

0242010

 

Spruitjes

             

0242020

 

Sluitkolen

             

0242990

 

Overige (2)

             

0243000

c)

bladkoolachtigen

             

0243010

 

Chinese kool/petsai

             

0243020

 

Boerenkolen

             

0243990

 

Overige (2)

             

0244000

d)

koolrabi's

             

0250000

 

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

             

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0251010

 

Veldsla

             

0251020

 

Sla

             

0251030

 

Andijvie

             

0251040

 

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

             

0251050

 

Winterkers

             

0251060

 

Raketsla/rucola

             

0251070

 

Rode amsoi

             

0251080

 

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

             

0251990

 

Overige (2)

             

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

 

Spinazie

             

0252020

 

Postelein

             

0252030

 

Snijbiet

             

0252990

 

Overige (2)

             

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

 

Kervel

             

0256020

 

Bieslook

             

0256030

 

Bladselderij/snijselder

             

0256040

 

Peterselie

             

0256050

 

Salie

             

0256060

 

Rozemarijn

             

0256070

 

Tijm

             

0256080

 

Basilicum en eetbare bloemen

             

0256090

 

Laurierblad

             

0256100

 

Dragon

             

0256990

 

Overige (2)

             

0260000

 

Peulgroenten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

 

Bonen (met peul)

             

0260020

 

Bonen (zonder peul)

             

0260030

 

Erwten (met peul)

             

0260040

 

Erwten (zonder peul)

             

0260050

 

Linzen

             

0260990

 

Overige (2)

             

0270000

 

Stengelgroenten

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

 

Asperges

             

0270020

 

Kardoenen

             

0270030

 

Bleekselderij

             

0270040

 

Knolvenkel

             

0270050

 

Artisjokken

             

0270060

 

Preien

             

0270070

 

Rabarber

             

0270080

 

Bamboescheuten

             

0270090

 

Palmharten

             

0270990

 

Overige (2)

             

0280000

 

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

 

Gekweekte paddenstoelen

             

0280020

 

Wilde paddenstoelen

             

0280990

 

Mossen en korstmossen

             

0290000

 

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,005 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

 

Bonen

             

0300020

 

Linzen

             

0300030

 

Erwten

             

0300040

 

Lupinen/lupinebonen

             

0300990

 

Overige (2)

             

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,02 (*1)

0,005 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

 

Oliehoudende zaden

             

0401010

 

Lijnzaad

             

0401020

 

Pinda's/aardnoten

             

0401030

 

Papaverzaad/maanzaad

             

0401040

 

Sesamzaad

             

0401050

 

Zonnebloemzaad

             

0401060

 

Koolzaad

             

0401070

 

Sojabonen

             

0401080

 

Mosterdzaad

             

0401090

 

Katoenzaad

             

0401100

 

Pompoenzaad

             

0401110

 

Saffloerzaad

             

0401120

 

Bernagiezaad

             

0401130

 

Huttentutzaad

             

0401140

 

Hennepzaad

             

0401150

 

Wonderbonen

             

0401990

 

Overige (2)

             

0402000

 

Oliehoudende vruchten

             

0402010

 

Olijven voor oliewinning

             

0402020

 

Palmpitten

             

0402030

 

Palmvruchten

             

0402040

 

Kapok

             

0402990

 

Overige (2)

             

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0,005 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

 

Gerst

             

0500020

 

Boekweit en andere pseudogranen

             

0500030

 

Mais

             

0500040

 

Gierst/pluimgierst

             

0500050

 

Haver

             

0500060

 

Rijst

             

0500070

 

Rogge

             

0500080

 

Sorghum

             

0500090

 

Tarwe

             

0500990

 

Overige (2)

             

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

 

Thee

             

0620000

 

Koffiebonen

             

0630000

 

Kruidenthee van

             

0631000

a)

bloemen

             

0631010

 

Kamille

             

0631020

 

Hibiscus/roselle

             

0631030

 

Roos

             

0631040

 

Jasmijn

             

0631050

 

Lindebloesem

             

0631990

 

Overige (2)

             

0632000

b)

bladeren en kruiden

             

0632010

 

Aardbei

             

0632020

 

Rooibos

             

0632030

 

Maté

             

0632990

 

Overige (2)

             

0633000

c)

wortels

             

0633010

 

Valeriaan

             

0633020

 

Ginseng

             

0633990

 

Overige (2)

             

0639000

d)

alle andere delen van de plant

             

0640000

 

Cacaobonen

             

0650000

 

Carob/johannesbrood

             

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

             

0810000

 

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

 

Anijs

             

0810020

 

Zwarte komijn

             

0810030

 

Selderij

             

0810040

 

Koriander

             

0810050

 

Komijn

             

0810060

 

Dille

             

0810070

 

Venkel

             

0810080

 

Fenegriek

             

0810090

 

Nootmuskaat

             

0810990

 

Overige (2)

             

0820000

 

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

 

Piment

             

0820020

 

Szechuanpeper/anijspeper

             

0820030

 

Karwij

             

0820040

 

Kardemom

             

0820050

 

Jeneverbes

             

0820060

 

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

             

0820070

 

Vanille

             

0820080

 

Tamarinde

             

0820990

 

Overige (2)

             

0830000

 

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

 

Kaneel

             

0830990

 

Overige (2)

             

0840000

 

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

             

0840010

 

Zoethout

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

 

Gember (10)

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

 

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

 

Mierikswortel (11)

             

0840990

 

Overige (2)

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

 

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

 

Kruidnagels

             

0850020

 

Kappertjes

             

0850990

 

Overige (2)

             

0860000

 

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

 

Saffraan

             

0860990

 

Overige (2)

             

0870000

 

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,005 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

 

Foelie

             

0870990

 

Overige (2)

             

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,005 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

 

Suikerbiet

             

0900020

 

Suikerriet

             

0900030

 

Wortelcichorei

             

0900990

 

Overige (2)

             

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

0,005 (*1)

         

1010000

 

Producten afkomstig van

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1011000

a)

varkens

             

1011010

 

Spier

             

1011020

 

Vet

             

1011030

 

Lever

             

1011040

 

Nier

             

1011050

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1011990

 

Overige (2)

             

1012000

b)

runderen

             

1012010

 

Spier

             

1012020

 

Vet

             

1012030

 

Lever

             

1012040

 

Nier

             

1012050

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1012990

 

Overige (2)

             

1013000

c)

schapen

             

1013010

 

Spier

             

1013020

 

Vet

             

1013030

 

Lever

             

1013040

 

Nier

             

1013050

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1013990

 

Overige (2)

             

1014000

d)

geiten

             

1014010

 

Spier

             

1014020

 

Vet

             

1014030

 

Lever

             

1014040

 

Nier

             

1014050

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1014990

 

Overige (2)

             

1015000

e)

paardachtigen

             

1015010

 

Spier

             

1015020

 

Vet

             

1015030

 

Lever

             

1015040

 

Nier

             

1015050

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1015990

 

Overige (2)

             

1016000

f)

pluimvee

             

1016010

 

Spier

             

1016020

 

Vet

             

1016030

 

Lever

             

1016040

 

Nier

             

1016050

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1016990

 

Overige (2)

             

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

             

1017010

 

Spier

             

1017020

 

Vet

             

1017030

 

Lever

             

1017040

 

Nier

             

1017050

 

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

             

1017990

 

Overige (2)

             

1020000

 

Melk

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

 

Runderen

             

1020020

 

Schapen

             

1020030

 

Geiten

             

1020040

 

Paarden

             

1020990

 

Overige (2)

             

1030000

 

Vogeleieren

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

 

Kippen

             

1030020

 

Eenden

             

1030030

 

Ganzen

             

1030040

 

Kwartels

             

1030990

 

Overige (2)

             

1040000

 

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

 

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

 

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

 

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

             

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

             

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

             

(a)

Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL’s gelden, zie bijlage I.

(V)=

Vetoplosbaar”

(*1) Bepaalbaarheidsgrens


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving