Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.1-10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1793 VAN DE COMMISSIE

van 22 oktober 2019

betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (1), en met name artikel 34, lid 6, onder a), artikel 47, lid 2, onder b), artikel 54, lid 4, onder a) en b), en artikel 90, onder c),

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (2), en met name artikel 53, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2017/625 integreert in één enkel wetgevingskader de regels die van toepassing zijn op officiële controles op dieren en goederen die de Unie binnenkomen, om na te gaan of de wetgeving van de Unie betreffende de agro-voedselketen wordt nageleefd. Met dit doel worden bij die verordening Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (3) en andere handelingen van de Unie met betrekking tot officiële controles op specifieke gebieden ingetrokken en vervangen.

(2)

Overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 moeten bepaalde categorieën dieren en goederen uit bepaalde derde landen voordat zij de Unie binnenkomen altijd aan grenscontroleposten worden aangeboden voor officiële controles. Bovendien is in artikel 47, lid 1, onder d) en e), van Verordening (EU) 2017/625 vastgelegd dat goederen die zijn onderworpen aan maatregelen waarvoor respectievelijk een tijdelijke verhoging van de officiële controles of noodmaatregelen vereist zijn, bij binnenkomst in de Unie aan officiële controles aan grenscontroleposten moeten worden onderworpen.

(3)

In dat verband moeten, overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625, bepaalde goederen uit bepaalde derde landen worden onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles aan grenscontroleposten in die gevallen waarin de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen heeft besloten dat deze controles noodzakelijk zijn wegens een bekend of nieuw risico of omdat er aanwijzingen zijn dat de agro-voedselketenwetgeving van de Unie op grote schaal en op ernstige wijze niet wordt nageleefd. Daartoe moet de Commissie de lijst van dergelijke goederen vaststellen, met vermelding van hun code in de gecombineerde nomenclatuur (GN), zoals vastgelegd in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Commissie (4) (hierna “de lijst” genoemd), en de lijst zo nodig bijwerken om eventuele ontwikkelingen in dit verband weer te geven.

(4)

De in overweging 3 bedoelde lijst moet in dit stadium bestaan uit een bijgewerkte lijst van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (5), die voorschriften bevat betreffende de meer uitgebreide officiële controles die op aangewezen punten van binnenkomst in de Unie moeten worden uitgevoerd op de invoer van bepaalde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen. Daarom moet in bijlage I bij deze verordening de lijst worden opgenomen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die moeten worden onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles bij binnenkomst in de Unie, overeenkomstig artikel 47, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/625.

(5)

Bovendien moet de Commissie overeenkomstig artikel 54, lid 4, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 regels vaststellen betreffende de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles voor levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die aan een tijdelijke verhoging van de controles onderworpen zijn, waarbij met name rekening wordt gehouden met het risiconiveau van het desbetreffende gevaar en met de frequentie van de aan de grens geweigerde zendingen.

(6)

Verordening (EU) 2017/625 en de krachtens de artikelen 47 tot en met 64 van die verordening vastgestelde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen voorzien in een centraal systeem van officiële controles dat van toepassing is op de gebieden die vallen onder de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 884/2014 (6), (EU) 2015/175 (7), (EU) 2017/186 (8), (EU) 2018/1660 (9) van de Commissie en Verordening (EG) nr. 669/2009. Om deze reden en omdat een wezenlijk verband bestaat tussen de regels in deze verordeningen, aangezien zij alle betrekking hebben op het opleggen van aanvullende maatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen wegens een vastgesteld risico die afhankelijk van de ernst van het risico van toepassing zijn, moet de correcte en volledige toepassing van de desbetreffende regels worden vergemakkelijkt door de bepalingen betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles op bepaalde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong en de momenteel in die verordeningen vastgestelde noodmaatregelen in één handeling vast te leggen.

(7)

De levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die zijn onderworpen aan de noodmaatregelen die zijn vastgesteld in de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660, vormen nog steeds een ernstig risico voor de volksgezondheid dat niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de lidstaten getroffen maatregelen. Daarom moet in bijlage II bij deze verordening een lijst worden opgenomen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong die zijn onderworpen aan de noodmaatregelen die zijn vastgesteld in de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660. Bovendien moet het toepassingsgebied van de vermeldingen in de bovengenoemde lijsten worden uitgebreid tot andere vormen van de producten dan die welke momenteel in de lijsten zijn opgenomen, wanneer die andere vormen hetzelfde risico inhouden. Daarom moeten alle vermeldingen betreffende grondnoten worden uitgebreid tot perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets, en moet de vermelding betreffende pepers uit India worden uitgebreid tot gebrande pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende).

(8)

Teneinde de risico’s voor de volksgezondheid naar behoren te beheersen, moeten samengestelde levensmiddelen die meer dan 20 % aan levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong bevatten die wegens het risico van verontreiniging met aflatoxinen in bijlage II bij deze verordening zijn opgenomen, hetzij in de vorm van één product, hetzij als de som van de in de lijst opgenomen producten, en die zijn ingedeeld onder de in bijlage II vastgestelde GN-codes, in de in overweging 7 bedoelde lijst worden opgenomen.

(9)

Bovendien moet de Commissie overeenkomstig artikel 54, lid 4, onder b), van Verordening (EU) 2017/625 regels vaststellen betreffende de frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles voor levensmiddelen en diervoeders die overeenkomstig deze verordening zijn onderworpen aan noodmaatregelen. Daarom moeten dergelijke regels in deze verordening worden vastgesteld, waarbij met name rekening wordt gehouden met het risiconiveau van het desbetreffende gevaar en met de frequentie van de aan de grens geweigerde zendingen.

(10)

Maatregelen waarvoor tijdelijk meer officiële controles vereist zijn en noodmaatregelen die in deze verordening zijn vastgesteld, moeten van toepassing zijn op levensmiddelen en diervoeders die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht, aangezien die goederen een risico voor de volksgezondheid vormen.

(11)

Wat betreft zendingen die als handelsmonsters, als laboratoriummonsters of als demonstratiemateriaal voor tentoonstellingen worden verzonden en die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht, niet-commerciële zendingen die bestemd zijn voor particulier gebruik of consumptie binnen het douanegebied van de Unie en zendingen die bestemd zijn voor wetenschappelijke doeleinden, zou het gezien het lage risico dat dergelijke zendingen voor de volksgezondheid inhouden, niet proportioneel zijn als deze zendingen overeenkomstig deze verordening zouden worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten en vergezeld zouden moeten gaan van een officieel certificaat of van de resultaten van de bemonsterings- en laboratoriumanalyses. Echter, om misbruik te voorkomen, moet deze verordening wel van toepassing zijn op deze zendingen indien het brutogewicht ervan een bepaald maximumgewicht overschrijdt.

(12)

Maatregelen waarvoor tijdelijk meer officiële controles vereist zijn, en noodmaatregelen die in deze verordening zijn vastgesteld, hoeven niet te worden toegepast op levensmiddelen en diervoeders aan boord van internationaal opererende vervoermiddelen die niet worden gelost en bestemd zijn voor consumptie door de bemanning en passagiers, aangezien het in de Unie in de handel brengen zeer beperkt is.

(13)

De maximumgehalten aan mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, in levensmiddelen en in diervoeders zijn respectievelijk bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (10) en bij Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad (11) vastgesteld. De maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (12). Het referentielaboratorium van de Europese Unie voor dioxinen en polychloorbifenylen (pcb’s) in levensmiddelen en diervoeders heeft een onderzoek uitgevoerd naar de correlatie tussen pentachloorfenol (PCP) en dioxinen in verontreinigd guarpitmeel uit India. Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat guarpitmeel met een PCP-gehalte onder het maximumresidugehalte (MRL) van 0,01 mg/kg geen onaanvaardbare dioxinegehalten bevat. Naleving van het MRL van PCP waarborgt in dit specifieke geval derhalve ook een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid wat dioxinen betreft.

(14)

Met betrekking tot de in overweging 13 bedoelde regels zijn de bepalingen inzake bemonstering en analyses voor de controle op mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, in levensmiddelen en in diervoeders respectievelijk bij Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie (13) en bij Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie (14) vastgesteld. De bepalingen met betrekking tot de bemonstering voor de officiële controles op bestrijdingsmiddelenresiduen zijn vastgesteld bij Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie (15). Om eenvormige methoden voor bemonstering en laboratoriumanalyses in derde landen en in de lidstaten te waarborgen, moeten de bemonstering en de analyses van levensmiddelen en diervoeders die krachtens deze verordening vereist zijn, in de lidstaten en in derde landen volgens de bovengenoemde regels van de Unie inzake bemonstering en analyses worden uitgevoerd.

(15)

Om eenvormige bemonsteringsprocedures en analytische referentiemethoden in derde landen en lidstaten te waarborgen voor de bestrijding van Salmonella in levensmiddelen die onder deze verordening vallen, moeten dergelijke bemonsteringsprocedures en analytische referentiemethoden bij deze verordening worden vastgesteld.

(16)

Er zijn officiële modelcertificaten voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde levensmiddelen en diervoeders vastgesteld in de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660. Om de uitvoering van officiële controles bij binnenkomst in de Unie te vergemakkelijken, moet één officieel model van officieel certificaat worden vastgesteld voor de binnenkomst in de Unie van levensmiddelen en diervoeders waarop overeenkomstig deze verordening bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van toepassing zijn.

(17)

Deze officiële certificaten moeten hetzij op papier hetzij in elektronische vorm worden afgegeven. Daarom moeten gemeenschappelijke voorschriften worden vastgesteld voor de afgifte van officiële certificaten in beide gevallen, naast de voorschriften van titel II, hoofdstuk VII, van Verordening (EU) 2017/625. In dit verband is in artikel 90, onder f), van Verordening (EU) 2017/625 bepaald dat de Commissie regels kan vaststellen voor de afgifte van elektronische certificaten en voor het gebruik van elektronische handtekeningen, onder meer met betrekking tot officiële certificaten die overeenkomstig deze verordening zijn afgegeven. Daarnaast moeten in deze verordening bepalingen worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 van de Commissie (16) opgenomen eisen voor officiële certificaten die niet via het Imsoc zijn ingediend, ook van toepassing zijn op officiële certificaten die overeenkomstig deze verordening zijn afgegeven.

(18)

In het bij Beschikking 2003/623/EG van de Commissie (17) ingestelde elektronische systeem Traces zijn modelcertificaten opgenomen om de administratieve procedures aan de grenzen van de Unie eenvoudiger en sneller te laten verlopen en om elektronische communicatie tussen de bevoegde autoriteiten mogelijk te maken, wat mogelijke frauduleuze of misleidende praktijken in verband met officiële certificaten helpt voorkomen. Sinds 2003 heeft de computertechnologie aanzienlijke ontwikkelingen doorgemaakt en is het Traces-systeem aangepast om de kwaliteit, verwerking en veilige uitwisseling van gegevens te verbeteren. Overeenkomstig artikel 133, lid 4, van Verordening (EU) 2017/625 moet het Traces-systeem worden geïntegreerd in het informatiemanagementsysteem voor officiële controles als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625 (Imsoc). Het in deze verordening vastgelegde model van officieel certificaat moet daarom worden afgestemd op het Imsoc.

(19)

De Commissie is krachtens artikel 90, onder c), van Verordening (EU) 2017/625 bevoegd om door middel van uitvoeringshandelingen regels vast te stellen voor de te volgen procedures om vervangende certificaten af te geven. Om verkeerd gebruik en misbruik te voorkomen, is het belangrijk om te specificeren in welke gevallen een vervangend officieel certificaat mag worden afgegeven en aan welke voorschriften dat certificaat moet voldoen. Dergelijke gevallen zijn vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 met betrekking tot officiële certificaten die overeenkomstig die verordening zijn afgegeven. Met het oog op een coherente aanpak moet worden bepaald dat, in het geval van de afgifte van vervangende certificaten, officiële certificaten die overeenkomstig deze verordening zijn afgegeven, moeten worden vervangen overeenkomstig de in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 vastgestelde procedures voor de vervangende certificaten.

(20)

Er moeten bepalingen worden vastgesteld om regelmatig te beoordelen of wijzigingen van de lijsten in de bijlagen I en II bij deze verordening — onder meer wijzigingen van de frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles — noodzakelijk zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met nieuwe informatie over risico’s en niet-naleving, zoals de gegevens uit kennisgevingen via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF), gegevens en informatie over zendingen en over de door de lidstaten aan de Commissie meegedeelde resultaten van de documentencontroles, overeenstemmingscontroles en materiële controles, informatie afkomstig van controles door de Commissie in derde landen en informatie die is uitgewisseld tussen de Commissie en de lidstaten en tussen de Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.

(21)

Tussen de door de Commissie overeenkomstig artikel 34, lid 6, onder a), artikel 47, lid 2, onder b), en artikel 54, lid 4, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 vast te stellen regels bestaat een wezenlijk verband, omdat zij allemaal betrekking hebben op eisen voor de officiële controles bij binnenkomst in de Unie op bepaalde goederen uit bepaalde derde landen die moeten worden onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles bij binnenkomst in de Unie, en ze moeten daarom vanaf dezelfde datum van toepassing zijn. Teneinde de correcte en volledige toepassing van deze regels te vergemakkelijken, is het nuttig deze in één rechtshandeling vast te stellen.

(22)

Tussen de door de Commissie overeenkomstig artikel 54, lid 4, onder b), en artikel 90, onder c), van Verordening (EU) 2017/625 en artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 178/2002 vast te stellen regels bestaat een wezenlijk verband, omdat zij allemaal betrekking hebben op eisen voor de binnenkomst in de Unie van goederen die overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn onderworpen aan noodmaatregelen, en ze moeten daarom vanaf dezelfde datum van toepassing zijn. Teneinde de correcte en volledige toepassing van deze regels te vergemakkelijken, is het nuttig deze in één rechtshandeling vast te stellen.

(23)

Met het oog op vereenvoudiging en rationalisering worden de regels van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 en (EU) 2018/1660 in deze verordening geconsolideerd. Deze verordeningen moeten derhalve worden ingetrokken en door deze verordening worden vervangen.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

AFDELING 1

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. Bij deze verordening worden vastgesteld:

a)

de in bijlage I vastgestelde lijst van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die zijn onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles bij binnenkomst in de Unie en die zijn ingedeeld onder de in die bijlage vastgestelde GN-codes en Taric-classificaties, overeenkomstig artikel 47, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/625;

b)

bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van de volgende categorieën zendingen van levensmiddelen en diervoeders wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen, waaronder aflatoxinen, bestrijdingsmiddelenresiduen, pentachloorfenol en dioxinen alsmede microbiologische besmetting, overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 178/2002:

i)

zendingen van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit derde landen of delen van die derde landen die zijn opgenomen in tabel 1 in bijlage II en die zijn ingedeeld onder de in die bijlage vastgestelde GN-codes en Taric-classificaties;

ii)

zendingen van samengestelde levensmiddelen die meer dan 20 % aan levensmiddelen bevatten die wegens het risico van verontreiniging met aflatoxinen in tabel 1 in bijlage II zijn opgenomen, hetzij in de vorm van één product, hetzij als de som van die producten, en die zijn ingedeeld onder de in tabel 2 in die bijlage vastgestelde GN-codes;

c)

regels voor de frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles van de onder a) en b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders;

d)

regels voor de toe te passen methoden voor bemonstering en voor laboratoriumanalyses voor de onder a) en b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig artikel 34, lid 6, onder a), van Verordening (EU) 2017/625;

e)

regels voor het model van officieel certificaat waarvan de onder b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders vergezeld moeten gaan en van de vereisten voor een dergelijk officieel certificaat, overeenkomstig artikel 53, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 178/2002;

f)

regels voor de afgifte van vervangende officiële certificaten waarvan de onder b) van dit lid bedoelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders vergezeld moeten gaan, overeenkomstig artikel 90, onder c), van Verordening (EU) 2017/625.

2. Deze verordening is van toepassing op zendingen van levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in lid 1, onder a) en b), die bestemd zijn om in de Unie in de handel te worden gebracht.

3. Deze verordening is niet van toepassing op de volgende categorieën zendingen van levensmiddelen en diervoeders, tenzij het brutogewicht ervan meer dan 30 kg bedraagt:

a)

zendingen van levensmiddelen en diervoeders die als handelsmonsters, als laboratoriummonsters of als demonstratiemateriaal voor tentoonstellingen worden verzonden en die niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht;

b)

zendingen van levensmiddelen en diervoeders die in de persoonlijke bagage van reizigers voor persoonlijke consumptie of persoonlijk gebruik worden vervoerd;

c)

niet-commerciële zendingen van levensmiddelen en diervoeders die aan natuurlijke personen worden verzonden en niet bestemd zijn om in de handel te worden gebracht;

d)

zendingen van levensmiddelen en diervoeders die bestemd zijn voor wetenschappelijke doeleinden.

4. Deze verordening is niet van toepassing op levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in lid 1, onder a) en b), aan boord van internationaal opererende vervoermiddelen die niet worden gelost en bestemd zijn voor consumptie door de bemanning en passagiers.

5. Bij twijfel over het beoogde gebruik van de levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in lid 3, onder b) en c), ligt de bewijslast respectievelijk bij de eigenaar van de persoonlijke bagage en bij de ontvanger van de zending.

Artikel 2

Definities

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

“zending”: “zending” als gedefinieerd in artikel 3, lid 37, van Verordening (EU) 2017/625;

b)

“in de handel brengen”: “in de handel brengen” als gedefinieerd in artikel 3, punt 8, van Verordening (EG) nr. 178/2002.

2. Voor de toepassing van de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 en van bijlage IV wordt onder “zending” evenwel verstaan:

a)

een “partij” zoals bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 401/2006 en in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 152/2009, met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, in bijlage II zijn opgenomen;

b)

een “partij” zoals bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 2002/63/EG, met betrekking tot levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met pesticiden en pentachloorfenol in bijlage II zijn opgenomen.

Artikel 3

Bemonstering en analyses

De bemonstering en de analyses die de bevoegde autoriteiten moeten verrichten aan de grenscontroleposten of op de in artikel 53, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde controlepunten als onderdeel van de materiële controles op zendingen van levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a) en b), of in derde landen met het oog op de resultaten van analyses waarvan krachtens deze verordening zendingen levensmiddelen en diervoeders als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), vergezeld moeten gaan, worden uitgevoerd overeenkomstig de volgende vereisten:

a)

voor levensmiddelen die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, in de bijlagen I en II zijn opgenomen, worden de bemonstering en de analyses verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 401/2006;

b)

voor diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, in de bijlagen I en II zijn opgenomen, worden de bemonstering en de analyses verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 152/2009;

c)

voor levensmiddelen en diervoeders die wegens een mogelijke niet-naleving van de maximaal toegestane gehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in de bijlagen I en II zijn opgenomen, wordt de bemonstering verricht overeenkomstig Richtlijn 2002/63/EG;

d)

voor guarpitmeel dat wegens het risico van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen in bijlage II is opgenomen, wordt de bemonstering voor de analyse van pentachloorfenol verricht overeenkomstig Richtlijn 2002/63/EG en worden de bemonstering en analyses voor de controle op dioxinen in diervoeders verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 152/2009;

e)

voor levensmiddelen die wegens het risico van de aanwezigheid van Salmonella in de bijlagen I en II zijn opgenomen, worden de bemonstering en de analyses voor de bestrijding van Salmonella verricht overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden;

f)

de bemonsterings- en analysemethoden als bedoeld in de voetnoten van de bijlagen I en II worden toegepast met betrekking tot andere risico’s dan die bedoeld onder a), b), c), d) en e).

Artikel 4

Vrijgave voor het vrije verkeer

De douaneautoriteiten verlenen alleen vrijgave voor het vrije verkeer van zendingen van in de bijlagen I en II opgenomen levensmiddelen en diervoeders na overlegging van een naar behoren ingevuld gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (GGB) als bedoeld in artikel 57, lid 2, onder b), van Verordening (EU) 2017/625, waarin wordt bevestigd dat de zending aan de in artikel 1, lid 2, van die verordening bedoelde toepasselijke regels voldoet.

AFDELING 2

TIJDELIJKE VERHOGING VAN DE OFFICIËLE CONTROLES AAN GRENSCONTROLEPOSTEN EN OP CONTROLEPUNTEN VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS UIT BEPAALDE DERDE LANDEN

Artikel 5

Lijst van levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

1. In bijlage I vermelde zendingen van levensmiddelen en diervoeders worden onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles aan grenscontroleposten bij binnenkomst in de Unie en op controlepunten.

2. De identificatie van de in lid 1 bedoelde levensmiddelen en diervoeders voor officiële controles vindt plaats op basis van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-onderverdeling die zijn opgenomen in bijlage I.

Artikel 6

Frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles

1. De bevoegde autoriteiten aan grensinspectieposten en op controlepunten als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625, verrichten overeenstemmings- en materiële controles, met inbegrip van bemonstering en laboratoriumanalyses, op de in bijlage I opgenomen zendingen van levensmiddelen en diervoeders met de in die bijlage vastgestelde frequentie.

2. De in een vermelding in bijlage I opgenomen frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles is de algemene frequentie voor alle producten die onder die vermelding vallen.

AFDELING 3

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE BINNENKOMST IN DE UNIE VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN EN DIERVOEDERS UIT BEPAALDE DERDE LANDEN

Artikel 7

Binnenkomst in de Unie

1. Zendingen van in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders mogen alleen overeenkomstig de in deze afdeling vastgestelde voorwaarden in de Unie worden binnengebracht.

2. De identificatie van de in lid 1 bedoelde levensmiddelen en diervoeders voor officiële controles vindt plaats op basis van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-onderverdeling die zijn opgenomen in bijlage II.

3. De in lid 1 bedoelde zendingen worden onderworpen aan officiële controles aan grenscontroleposten bij binnenkomst in de Unie en op controlepunten.

Artikel 8

Frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles

1. De bevoegde autoriteiten aan grensinspectieposten en op controlepunten als bedoeld in artikel 53, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/625 verrichten overeenstemmings- en materiële controles, met inbegrip van bemonstering en laboratoriumanalyses, op de in bijlage II opgenomen zendingen van levensmiddelen en diervoeders met de in die bijlage vastgestelde frequentie.

2. De in een vermelding in bijlage II opgenomen frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles is de algemene frequentie voor alle producten die onder die vermelding vallen.

3. Op de in tabel 2 van bijlage II opgenomen samengestelde levensmiddelen die producten bevatten die slechts onder één vermelding in tabel 1 van bijlage II vallen, is de algemene frequentie van de overeenstemmings- en materiële controles zoals vermeld in tabel 1 van bijlage II voor die vermelding van toepassing.

4. Op de in tabel 2 van bijlage II opgenomen samengestelde levensmiddelen die producten bevatten die onder verschillende vermeldingen voor hetzelfde gevaar in tabel 1 van bijlage II vallen, is de hoogste algemene frequentie van de overeenstemmingscontroles en de materiële controles zoals vermeld in tabel 1 van bijlage II voor deze vermeldingen van toepassing.

Artikel 9

Identificatiecode

1. Elke zending van de in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders wordt geïdentificeerd met een identificatiecode.

2. Die identificatiecode wordt op elke afzonderlijke zak of soort verpakking van de zending aangegeven.

3. In afwijking van lid 2 hoeft de identificatiecode van de zending, in het geval van zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen in bijlage II zijn opgenomen, en indien in de verpakking meerdere kleine pakjes zijn gecombineerd, niet op alle afzonderlijke kleine pakjes te worden vermeld, mits deze op zijn minst wordt vermeld op de verpakking waarin deze kleine pakjes zijn gecombineerd.

Artikel 10

Resultaten van door de bevoegde autoriteiten van het derde land verrichte bemonstering en analyses

1. Elke zending van in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders gaat vergezeld van de resultaten van de bemonstering en analyses die zijn verricht door de bevoegde autoriteiten van het derde land van oorsprong, of van het land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is.

2. Op basis van de resultaten als bedoeld in lid 1 controleren de bevoegde autoriteiten:

a)

voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen in bijlage II zijn opgenomen: de naleving van Verordening (EG) nr. 1881/2006 en Richtlijn 2002/32/EG betreffende maximumgehalten aan mycotoxinen;

b)

voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico op verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen in bijlage II zijn opgenomen: de naleving van Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen;

c)

voor zendingen van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico op verontreiniging met pentachloorfenol (PCP) en dioxinen in bijlage II zijn opgenomen: dat het product niet meer dan 0,01 mg pentachloorfenol per kg bevat;

d)

voor zendingen van levensmiddelen die wegens het risico van microbiologische besmetting met Salmonella in bijlage II zijn opgenomen: de afwezigheid van Salmonella in 25 g.

3. Elke zending van levensmiddelen en diervoeders die wegens het risico van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen in bijlage II zijn opgenomen, moet vergezeld gaan van een analyserapport dat voldoet aan de vereisten van bijlage II.

Het analyserapport bevat de resultaten van de analyses als bedoeld in lid 1.

4. De resultaten van de bemonstering en analyses als bedoeld in lid 1 zijn voorzien van de in artikel 9, lid 1 bedoelde identificatiecode van de zending waarop zij betrekking hebben.

5. De analyses als bedoeld in lid 1 worden verricht door laboratoria die geaccrediteerd zijn overeenkomstig de norm ISO/IEC 17025 betreffende “Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria”.

Artikel 11

Officieel certificaat

1. Elke zending van de in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders gaat vergezeld van een officieel certificaat volgens het model in bijlage IV (“officieel certificaat”).

2. Het officiële certificaat voldoet aan de volgende vereisten:

a)

het wordt afgegeven door de bevoegde autoriteit van het derde land van oorsprong of van het derde land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is;

b)

het is voorzien van de in artikel 9, lid 1 bedoelde identificatiecode van de zending waarop het betrekking heeft;

c)

het wordt afgegeven voordat de zending waarop het betrekking heeft, de controle verlaat van de bevoegde autoriteit van het derde land die het certificaat afgeeft;

d)

het is geldig gedurende ten hoogste vier maanden na de dag van afgifte, maar in geen geval langer dan zes maanden na de datum van de resultaten van de laboratoriumanalyses als bedoeld in artikel 10, lid 1.

3. Een officieel certificaat dat door de bevoegde autoriteit van het derde land dat het certificaat heeft afgegeven niet via het informatiebeheersysteem voor officiële controles (Imsoc) als bedoeld in artikel 131 van Verordening (EU) 2017/625 is ingediend, voldoet ook aan de vereisten voor modellen van niet via het Imsoc ingediende officiële certificaten, die zijn vastgelegd in artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628.

4. De bevoegde autoriteiten mogen alleen een vervangend officieel certificaat afgeven overeenkomstig de voorschriften van artikel 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628.

5. Het officiële certificaat als bedoeld in lid 1 wordt ingevuld op basis van de toelichting in bijlage IV.

AFDELING 4

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

Bijwerkingen van de bijlagen

De Commissie herziet de lijsten in de bijlagen I en II regelmatig, maar ten minste eens in de zes maanden, teneinde rekening te houden met nieuwe informatie over risico’s en niet-naleving.

Artikel 13

Intrekking

1. Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 en (EU) 2018/1660 worden met ingang van 14 december 2019 ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 en (EU) 2018/1660 gelden als verwijzingen naar deze verordening.

3. Verwijzingen naar “het aangewezen punt van binnenkomst in de zin van artikel 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 669/2009” of naar “het aangewezen punt van binnenkomst” in andere dan de in lid 1 bedoelde handelingen gelden als verwijzingen naar een “grenscontrolepost” in de zin van artikel 3, lid 38, van Verordening (EU) 2017/625.

4. Verwijzingen naar “het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) als bedoeld in artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 669/2009”, naar “het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB) als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 669/2009” of naar “het gemeenschappelijk document van binnenkomst (GDB)” in andere dan de in lid 1 bedoelde handelingen gelden als verwijzingen naar het “gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (CHED)” als bedoeld in artikel 56 van Verordening (EU) 2017/625.

5. Verwijzingen naar de definitie in artikel 3, onder c), van Verordening (EG) nr. 669/2009 in andere dan de in lid 1 bedoelde handelingen gelden als verwijzingen naar de definitie van “zending” in artikel 3, lid 37, van Verordening (EU) 2017/625.

Artikel 14

Overgangsperiode

1. De rapportageverplichtingen van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 669/2009, artikel 13 van Verordening (EU) nr. 884/2014, artikel 12 van Verordening (EU) 2018/1660, artikel 12 van Verordening (EU) 2015/175 en artikel 12 van Verordening (EU) 2017/186 blijven van toepassing tot en met 31 januari 2020.

Deze rapportageverplichtingen hebben betrekking op de periode tot en met 31 december 2019.

2. Aan de in lid 1 bedoelde rapportageverplichtingen wordt geacht te zijn voldaan wanneer de lidstaten de gemeenschappelijke documenten van binnenkomst die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 669/2009, Verordening (EU) nr. 884/2014, Verordening (EU) 2015/175, Verordening (EU) 2017/186 en Verordening (EU) 2018/1660 door hun respectieve bevoegde autoriteiten zijn afgegeven, tijdens de in lid 1 vastgelegde rapportageperiode in Traces hebben geregistreerd.

3. Zendingen van in bijlage II opgenomen levensmiddelen en diervoeders die vergezeld gaan van de desbetreffende certificaten die vóór 14 februari 2020 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 884/2014, Verordening (EU) 2018/1660, Verordening (EU) 2015/175 en Verordening (EU) 2017/186 zijn afgegeven, respectievelijk op 13 december 2019 van kracht waren, mogen tot en met 13 juni 2020 in de Unie worden binnengebracht.

Artikel 15

Inwerkingtreding en toepassingsdatum

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1.

(2) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(3) Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).

(4) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(5) Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11).

(6) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 van de Commissie van 13 augustus 2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen uit bepaalde derde landen in verband met het risico van verontreiniging met aflatoxinen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1152/2009 (PB L 242 van 14.8.2014, blz. 4).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/175 van de Commissie van 5 februari 2015 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel van oorsprong of verzonden uit India wegens de risico’s van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen (PB L 30 van 6.2.2015, blz. 10).

(8) Uitvoeringsverordening (EU) 2017/186 van de Commissie van 2 februari 2017 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het binnenbrengen in de Unie van zendingen uit bepaalde derde landen wegens microbiologische besmetting en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 (PB L 29 van 3.2.2017, blz. 24).

(9) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1660 van de Commissie van 7 november 2018 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van bepaalde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen wegens de risico’s op verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 669/2009 en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 885/2014 (PB L 278 van 8.11.2018, blz. 7).

(10) Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5).

(11) Richtlijn 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (PB L 140 van 30.5.2002, blz. 10).

(12) Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1).

(13) Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie van 23 februari 2006 tot vaststelling van bemonsteringswijzen en analysemethoden voor de officiële controle op het mycotoxinegehalte in levensmiddelen (PB L 70 van 9.3.2006, blz. 12).

(14) Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders (PB L 54 van 26.2.2009 blz. 1).

(15) Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie van 11 juli 2002 houdende vaststelling van communautaire bemonsteringsmethoden voor de officiële controle op residuen van bestrijdingsmiddelen in en op producten van plantaardige en van dierlijke oorsprong en tot intrekking van Richtlijn 79/700/EEG (PB L 187 van 16.7.2002, blz. 30).

(16) Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 van de Commissie van 8 april 2019 betreffende modellen van officiële certificaten voor bepaalde dieren en goederen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2074/2005 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/759 wat deze modelcertificaten betreft (PB L 131 van 17.5.2019, blz. 101).

(17) Beschikking 2003/623/EG van de Commissie van 19 augustus 2003 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces (PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58).


BIJLAGE I

Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles aan grenscontroleposten en controlepunten worden onderworpen

Levensmiddelen en diervoeders

(beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Gevaar

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen en diervoeders)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Zwarte peper (Piper)

(Levensmiddelen — niet fijngemaakt en niet gemalen)

ex 0904 11 00

10

Brazilië (BR)

Salmonella (2)

20

Gojibessen (wolfsbessen) (Lycium barbarum L.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

70

10

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (4) (5)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — fijngemaakt of gemalen)

ex 0904 22 00

11

China (CN)

Salmonella (2bis)

20

Thee, ook indien gearomatiseerd

(Levensmiddelen)

0902

 

China (CN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (6)

20

Aubergines (Solanum melongena)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0709 30 00

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominicaanse Republiek (DO)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (10)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

     

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

     

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypte (EG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (8)

20

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

     

Sesamzaad (Sesamum)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Ethiopië (ET)

Salmonella (2)

50

Hazelnoten, in de dop

0802 21 00

 

Georgië (GE)

Aflatoxinen

50

Hazelnoten, zonder dop

0802 22 00

       

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

     

Hazelnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

20

30

     

Palmolie

(Levensmiddelen)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-kleurstoffen (9)

50

 

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

     

Okra’s

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

30

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (10)

10

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (11)

20

Bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

0708 20

 

Kenia (KE)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

5

Chinese bleekselderij (Apium graveolens)

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (12)

50

Kousenband

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Levensmiddelen — verse, gekoelde of bevroren groenten)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

Cambodja (KH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (13)

50

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in pekel of in citroenzuur, niet bevroren)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rodamine B

50

Pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxinen

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2008 99 99

70

11; 19

79

     

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen en diervoeders)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Nangka’s (Artocarpus heterophyllus)

(Levensmiddelen — vers)

ex 0810 90 20

20

Maleisië (MY)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Sesamzaad (Sesamum)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Pakistan (PK)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Frambozen

(Levensmiddelen — bevroren)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

70

10

Servië (RS)

Norovirus

10

Sesamzaad (Sesamum)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxinen

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen en diervoeders)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Rapen (Brassica rapa spp. Rapa)

(Levensmiddelen — bereid of verduurzaamd in pekel of in citroenzuur, niet bevroren)

ex 2005 99 80

93

Syrië (SY)

Rodamine B

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Thailand (TH)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (14)

10

Gedroogde abrikozen

0813 10 00

 

Turkije (TR)

Sulfieten (15)

10

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen)

2008 50 61

       

Rozijnen en krenten (met inbegrip van tot pasta gesneden of gemalen rozijnen en krenten zonder verdere behandeling)

(Levensmiddelen)

0806 20

 

Turkije (TR)

Ochratoxine A

5

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

0805 50 10

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

10

Granaatappelen

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 75

30

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (16)

10

Niet-scherpsmakende pepers (Capsicum annuum)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (17)

10

Onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten die bestemd zijn om voor de eindverbruiker in de handel te worden gebracht (18) (19)

(Levensmiddelen)

ex 1212 99 95

20

Turkije (TR)

Cyanide

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Uganda (UG)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3)

20

Sesamzaad (Sesamum)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen en diervoeders)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Verenigde Staten (US)

Aflatoxinen

10

Pistaches zonder dop

0802 52 00

       

Pistaches, gebrand

(Levensmiddelen)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

70

20

     

Gedroogde abrikozen

0813 10 00

 

Oezbekistan (UZ)

Sulfieten (15)

50

Abrikozen, op andere wijze bereid of verduurzaamd

(Levensmiddelen)

2008 50 61

       

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (20)

50

Basilicum (heilig, zoet)

ex 1211 90 86

20

     

Munt

ex 1211 90 86

30

     

Peterselie

(Levensmiddelen — verse of gekoelde kruiden)

ex 0709 99 90

40

     

Okra’s

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (20)

50

Pepers (andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of bevroren)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (20)

50


(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door “ex”.

(2) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder a), van bijlage III bij deze verordening.

(2bis) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder b), van bijlage III bij deze verordening.

(3) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC—MS en LC—MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(4) Residuen van amitraz.

(5) Residuen van nicotine.

(6) Residuen van tolfenpyrad.

(7) Residuen van acefaat, aldicarb (som van aldicarb, het sulfoxide en het sulfon daarvan, uitgedrukt als aldicarb), amitraz (amitraz met inbegrip van alle metabolieten die het 2,4—dimethylanilinegedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz), diafenthiuron, dicofol (som van p,p'- en o,p'-isomeer), dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en methiocarb (som van methiocarb en methiocarbsulfoxide en —sulfon, uitgedrukt als methiocarb).

(8) Residuen van dicofol (som van p,p'- en o,p'-isomeer), dinotefuran, folpet, prochloraz (som van prochloraz en de metabolieten daarvan die het 2,4,6-trichloorfenolgedeelte bevatten, uitgedrukt als prochloraz), thiofanaat-methyl en triforine.

(9) In deze bijlage worden onder “Sudan-kleurstoffen” de volgende chemische stoffen verstaan: i) Sudan I (CAS-nummer 842—07—9); ii) Sudan II (CAS-nummer 3118—97—6); iii) Sudan III (CAS-nummer 85—86—9); iv) Scarlet Red, of Soedan IV (CAS-nummer 85—83—6).

(10) Residuen van diafenthiuron.

(11) Residuen van carbofuran.

(12) Residuen van fenthoaat.

(13) Residuen van chloorbufam.

(14) Residuen van formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(—hydrochloride)), prothiofos en triforine.

(15) Referentiemethoden: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 of ISO 5522:1981.

(16) Residuen van prochloraz.

(17) Residuen van diafenthiuron, formetanaat (som van formetanaat en zouten daarvan, uitgedrukt als formetanaat(-hydrochloride)) en thiofanaat-methyl.

(18) “Onverwerkte producten” zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).

(19) “In de handel brengen” en “eindverbruiker” zoals beschreven in Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

(20) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.


BIJLAGE II

Levensmiddelen en diervoeders uit bepaalde derde landen die zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie in verband met het risico van verontreiniging met mycotoxinen, met inbegrip van aflatoxinen, residuen van bestrijdingsmiddelen, pentachloorfenol en dioxinen, en microbiologische besmetting

1. Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), i)

Levensmiddelen en diervoeders (beoogd gebruik)

GN-code (1)

Taric-onderverdeling

Land van oorsprong

Gevaar

Frequentie van materiële en overeenstemmingscontroles (%)

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Argentinië (AR)

Aflatoxinen

5

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

       

Hazelnoten (Corylus sp.) in de dop

0802 21 00

 

Azerbeidzjan (AZ)

Aflatoxinen

20

Hazelnoten (Corylus sp.) zonder dop

0802 22 00

       

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die hazelnoten bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

     

Hazelnootpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

     

Bereide of verduurzaamde hazelnoten, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

     

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

     

Hazelnoten in stukken of schijven dan wel gebroken

0802 22 00

       

Op andere wijze bereide of verduurzaamde hazelnoten in stukken of schijven dan wel gebroken

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

     

Hazelnootolie

(Levensmiddelen)

ex 1515 90 99

20

     

Paranoten in de dop

0801 21 00

 

Brazilië (BR)

Aflatoxinen

50

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die paranoten in de dop bevatten;

(Levensmiddelen)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

20

20

20

     

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Brazilië (BR)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

       

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

China (CN)

Aflatoxinen

20

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

( Levensmiddelen en diervoeders )

2305 00 00

       

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Egypte (EG)

Aflatoxinen

20

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

( Levensmiddelen en diervoeders )

2305 00 00

       

Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen

0904

 

Ethiopië (ET)

Aflatoxinen

50

Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0910

       

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

       

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

       

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonesië (ID)

Aflatoxinen

20

Betelbladeren (Piper betle L.)

(Levensmiddelen)

ex 1404 90 00

10

India (IN)

Salmonella (2)

10

Pepers (niet-scherpsmakende of andere dan niet-scherpsmakende) (Capsicum spp.)

(Levensmiddelen — gedroogd, gebrand, fijngemaakt of gemalen)

0904 21 10 ;

 

India (IN)

Aflatoxinen

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

     

Nootmuskaat (Myristica fragrans)

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

India (IN)

Aflatoxinen

20

Kerrieblad (Bergera/Murraya koenigii)

(Levensmiddelen — vers, gekoeld of gedroogd)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (4)

20

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

India (IN)

Aflatoxinen

10

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

       

Guarpitmeel

(Levensmiddelen en diervoeders)

ex 1302 32 90

10

India (IN)

Pentachloorfenol en dioxinen (5)

5

Sesamzaad (Sesamum)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

1207 40 90

 

India (IN)

Salmonella (6)

20

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoxinen

50

Pistaches zonder dop

0802 52 00

       

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

     

Pasta van pistaches

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03; 04

32

22

     

Pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

     

Meel, gries en poeder van pistaches;

(Levensmiddelen)

ex 1106 30 90

50

     

Zaden van watermeloenen (Egusi, Citrullus spp.) en afgeleide producten

(Levensmiddelen)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigeria (NG)

Aflatoxinen

50

Grondnoten in de dop

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxinen

50

Grondnoten, zonder dop

1202 42 00

       

Pindakaas

2008 11 10

       

Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

       

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in de vorm van pellets

(Levensmiddelen en diervoeders)

2305 00 00

       

Gedroogde vijgen

0804 20 90

 

Turkije (TR)

Aflatoxinen

20

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die vijgen bevatten

ex 0813 50 99

50

     

Gedroogdevijgenpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

     

Bereide of verduurzaamde gedroogde vijgen (met inbegrip van mengsels)

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

     

Meel, gries en poeder van gedroogde vijgen

(Levensmiddelen)

ex 1106 30 90

60

     

Hazelnoten (Corylus sp.) in de dop

0802 21 00

 

Turkije (TR)

Aflatoxinen

5

Hazelnoten (Corylus sp.) zonder dop

0802 22 00

       

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die hazelnoten bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

     

Hazelnootpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

     

Bereide of verduurzaamde hazelnoten, met inbegrip van mengsels

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

     

Meel, gries en poeder van hazelnoten

ex 1106 30 90

40

     

Hazelnoten in stukken of schijven dan wel gebroken

0802 22 00

       

Op andere wijze bereide of verduurzaamde hazelnoten in stukken of schijven dan wel gebroken

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

     

Hazelnootolie

(Levensmiddelen)

ex 1515 90 99

20

     

Pistaches in de dop

0802 51 00

 

Turkije (TR)

Aflatoxinen

50

Pistaches zonder dop

0802 52 00

       

Mengsels van noten of gedroogde vruchten die pistaches bevatten

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

     

Pasta van pistaches

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

     

Pistaches, bereid of verduurzaamd, met inbegrip van mengsels

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

     

Meel, gries en poeder van pistaches;

(Levensmiddelen)

ex 1106 30 90

50

     

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

(Levensmiddelen)

ex 2008 99 99

11, 19

Turkije (TR)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (8)

20

Pitahaja’s (drakenvruchten)

(Levensmiddelen — vers of gekoeld)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residuen van bestrijdingsmiddelen (3) (9)

10

 

2. Samengestelde levensmiddelen als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b), ii)

Samengestelde levensmiddelen die meer dan 20 % van de afzonderlijke producten bevatten die wegens het risico van verontreiniging met aflatoxinen in tabel 1 van deze bijlage zijn opgenomen, hetzij in de vorm van één product, hetzij als de som van de in de lijst opgenomen producten

GN-code (1)

Beschrijving (7)

ex 1704 90

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen), ander dan kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker

ex 1806

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

ex 1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel


(1) Indien slechts bepaalde onder een GN-code vallende producten behoeven te worden onderzocht, wordt de GN-code voorafgegaan door "ex".

(2) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder b), van bijlage III bij deze verordening.

(3) Residuen van ten minste die bestrijdingsmiddelen die in het overeenkomstig artikel 29, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1) vastgestelde controleprogramma zijn opgenomen en die kunnen worden geanalyseerd met multiresidumethoden op basis van GC-MS en LC-MS (controle op bestrijdingsmiddelen alleen in/op producten van plantaardige oorsprong).

(4) Residuen van acefaat

(5) Het in artikel 10, lid 3, van deze verordening bedoelde analyserapport wordt afgegeven door een laboratorium dat overeenkomstig EN ISO/IEC 17025 is geaccrediteerd voor de analyse van PCP in levensmiddelen en diervoeders.

In het analyserapport wordt het volgende vermeld:

a)

de resultaten van bemonstering en analyse voor de aanwezigheid van PCP, uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong, of van het land van waaruit de zending is verzonden indien dit een ander land dan het land van oorsprong is;

b)

de meetonzekerheid van het analyseresultaat;

c)

de aantoonbaarheidsgrens van de analysemethode, en

d)

de bepaalbaarheidsgrens van de analysemethode.

De extractie vóór de analyse wordt verricht met een zuur oplosmiddel. De analyse wordt uitgevoerd overeenkomstig de gewijzigde versie van de QuEChERS-methode, die wordt beschreven op de website van de referentielaboratoria van de Europese Unie voor residuen van bestrijdingsmiddelen, of volgens een even betrouwbare methode.

(6) De bemonstering en de analyses worden uitgevoerd overeenkomstig de bemonsteringsprocedures en de referentieanalysemethoden als bedoeld in punt 1, onder a), van bijlage III bij deze verordening.

(7) De omschrijving van de goederen komt overeen met die in de kolom “Omschrijving” van de GN in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87. Voor nadere uitleg over de exacte reikwijdte van het gemeenschappelijk douanetarief wordt verwezen naar de recentste wijziging van die bijlage.

(8) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) en metrafenon.

(9) Residuen van dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram), fenthoaat en quinalfos.


BIJLAGE III

1) Bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden als bedoeld in artikel 3, onder e)

 

1.

Bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden voor de controle op de aanwezigheid van Salmonella in levensmiddelen

a)

Indien de bijlagen I of II bij deze verordening voorzien in de toepassing van de in bijlage III, punt 1, onder a), bij deze verordening vastgelegde bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden, zijn de volgende regels van toepassing:

Referentieanalysemethode (1)

Gewicht van zending

Aantal steekproefeenheden (n)

Bemonsteringsprocedures

Vereist analyseresultaat voor elke steekproefeenheid van dezelfde zending

EN ISO 6579-1

Minder dan 20 ton

5

Er worden n steekproefeenheden van elk ten minste 100 g genomen. Indien in het GGB partijen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden genomen uit de verschillende partijen die willekeurig uit de zending zijn gekozen. Indien geen partijen kunnen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden willekeurig uit de zending gekozen. Het samenvoegen van steekproefeenheden is niet toegestaan. Elke steekproefeenheid moet afzonderlijk worden getest.

Geen detectie van Salmonella in 25 g

Groter dan of gelijk aan 20 ton

10

b)

Indien de bijlagen I of II bij deze verordening voorzien in de toepassing van de in bijlage III, punt 1, onder b), bij deze verordening vastgelegde bemonsteringsprocedures en referentieanalysemethoden, zijn de volgende regels van toepassing:

Referentieanalysemethode (2)

Gewicht van zending

Aantal steekproefeenheden (n)

Bemonsteringsprocedures

Vereist analyseresultaat voor elke steekproefeenheid van dezelfde zending

EN ISO 6579-1

Elk gewicht

5

Er worden n steekproefeenheden van elk ten minste 100 g genomen. Indien in het GGB partijen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden genomen uit de verschillende partijen die willekeurig uit de zending zijn gekozen. Indien geen partijen kunnen worden geïdentificeerd, worden de steekproefeenheden willekeurig uit de zending gekozen. Het samenvoegen van steekproefeenheden is niet toegestaan. Elke steekproefeenheid moet afzonderlijk worden getest.

Geen detectie van Salmonella in 25 g


(1) De meest recente versie van de referentieanalysemethode moet worden gebruikt of een methode die ten opzichte daarvan overeenkomstig het protocol van EN ISO 16140-2 is gevalideerd.

(2) De meest recente versie van de referentieanalysemethode moet worden gebruikt of een methode die ten opzichte daarvan overeenkomstig het protocol van EN ISO 16140-2 is gevalideerd.


BIJLAGE IV

MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11 VAN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1793 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENKOMST VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN OF DIERVOEDERS IN DE UNIE

Image 1

LAND

Officieel certificaat voor de EU

Deel 1: Gegevens betreffende de zending

I.1. Verzender/exporteur

Naam

Adres

Tel.

I.2. Referentienummer certificaat

I.2.a Referentienummer Imsoc

I.3. Centrale bevoegde autoriteit

I.4. Lokale bevoegde autoriteit

I.5. Geadresseerde/importeur

Naam

Adres

Postcode

Tel.

I.6. Voor de zending verantwoordelijke exploitant

Naam

Adres

Postcode

I.7. Land van oorsprong

ISO-code

I.8. Regio van oorsprong

I.9. Land van bestemming

ISO-code

I.10.

I.11. Plaats van verzending

Naam

Adres

I.12. Plaats van bestemming

Naam

Adres

I.13. Plaats van lading

I.14. Datum en tijdstip van vertrek

I.15. Vervoermiddel

Vliegtuig

Wegvoertuig

Identificatie:

Vaartuig

Treinwagon

Andere

I.16. Grenscontrolepost van binnenkomst

I.17. Begeleidende documenten

Laboratoriumrapport

Nr.

Datum van afgifte:

Andere

Soort

Nr.

I.18. Vervoersoms-tandigheden

Omgevingstemperatuur

Gekoeld

Bevroren

I.19. Containernummer/zegelnummer

I.20. Goederen gecertificeerd voor

Menselijke consumptie

Diervoeders

I.21.

I.22.

Voor de interne markt:

I.23. Totaal aantal verpakkingen

I.24. Hoeveelheid

Totaal aantal

Totaal nettogewicht (kg)

Totaal brutogewicht (kg)

I.25. Omschrijving van de goederen

Nr. Code en GN-titel

Soort (wetenschappelijke benaming)

Eindverbruiker Aantal verpakkingen

Nettogewicht Partijnummer

Aard van de verpakking

Image 2

LAND

Certificaat voor de binnenkomst van levensmiddelen of diervoeders in de Unie

Deel II: Certificering

II. Informatie over de gezondheid

II.a Referentienummer certificaat

II.b Referentienummer Imsoc

II.1. Ondergetekende verklaart dat zij/hij kennis heeft van de relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1), Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1), Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1) en Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1) en verklaart dat:

(1) hetzij

[II.1.1. ☐ de levensmiddelen van de hierboven omschreven zending met de identificatiecode (vermeld de identificatiecode voor de zending als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 Commissie) zijn geproduceerd overeenkomstig de vereisten van de Verordeningen (EG) nr. 178/2002 en (EG) nr. 852/2004, en met name:

de primaire productie van dergelijke levensmiddelen en de daarmee verband houdende bewerkingen als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 852/2004, voldoen aan de algemene hygiënevoorschriften van bijlage I, deel A, bij Verordening (EG) nr. 852/2004;

(1) (2) en, in het geval van een op de primaire productie volgende fase van de productie, de verwerking en de distributie en daarmee verband houdende handelingen:

zij op hygiënische wijze zijn gehanteerd en, in voorkomend geval, bereid, verpakt en opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004, en

zij afkomstig zijn van een of meer inrichtingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 852/2004 een op de beginselen van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP) gebaseerd programma toepassen;]

(1) hetzij

[II.1.2. ☐ de diervoeders van de hierboven omschreven zending met de identificatiecode (vermeld de identificatiecode voor de zending als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793) zijn geproduceerd overeenkomstig de vereisten van de Verordeningen (EG) nr. 178/2002 en (EG) nr. 183/2005, en met name:

de primaire productie van dergelijke diervoeders en de daarmee verband houdende bewerkingen als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 183/2005 voldoen aan de bepalingen van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 183/2005;

(1) (2) en, in het geval van een op de primaire productie volgende fase van de productie, de verwerking en de distributie en daarmee verband houdende handelingen:

zij op hygiënische wijze zijn gehanteerd en, in voorkomend geval, bereid, verpakt en opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 183/2005, en

zij afkomstig zijn van een of meer inrichtingen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 183/2005 een op de beginselen van risicoanalyse en kritische controlepunten (HACCP) gebaseerd programma toepassen.]

en

Image 3

II.2. Ondergetekende, overeenkomstig de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie, verklaart dat:

(3) hetzij

[II.2.1. ☐ Certificering voor in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermelde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, alsmede voor samengestelde levensmiddelen die wegens het risico van verontreiniging met mycotoxinen in die bijlage zijn opgenomen

uit de hierboven omschreven zending steekproeven zijn genomen overeenkomstig:

☐ Verordening (EG) nr. 401/2006 van de Commissie om het gehalte aan aflatoxine B1 en de totale verontreiniging met aflatoxinen voor levensmiddelen te bepalen

☐ Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie om het gehalte aan aflatoxine B1 voor diervoeders te bepalen

op … (datum), onder voorbehoud van laboratoriumanalyses op … (datum)

in het… (naam van het laboratorium) aan de hand van methoden waarmee ten minste de in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 Commissie (deze verordening) genoemde risico’s kunnen worden vastgesteld.

De gegevens met betrekking tot de methoden voor laboratoriumanalyses en alle resultaten zijn bijgevoegd en daaruit blijkt dat aan de wetgeving van de Unie inzake de maximumgehalten aan aflatoxinen is voldaan.]

(3) hetzij

[II.2.2. ☐ Certificering voor in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermelde levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, alsmede voor samengestelde levensmiddelen die wegens het risico van verontreiniging met bestrijdingsmiddelenresiduen in die bijlage zijn opgenomen

uit de hierboven omschreven zending steekproeven zijn genomen overeenkomstig Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie op … (datum), onder voorbehoud van laboratoriumanalyses op … (datum) in het… (naam van het laboratorium) aan de hand van methoden waarmee ten minste de in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 genoemde risico’s kunnen worden vastgesteld.

De gegevens met betrekking tot de methoden voor laboratoriumanalyses en alle resultaten zijn bijgevoegd en daaruit blijkt dat aan de wetgeving van de Unie inzake de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen is voldaan.]

(3) hetzij

[II.2.3. ☐ Certificering voor in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermeld guarpitmeel, met inbegrip van samengestelde levensmiddelen die wegens het risico van verontreiniging met pentachloorfenol en dioxinen in die bijlage zijn opgenomen

uit de hierboven omschreven zending steekproeven zijn genomen overeenkomstig Richtlijn 2002/63/EG van de Commissie op … (datum), onder voorbehoud van laboratoriumanalyses op … (datum) in het… (naam van het laboratorium) aan de hand van methoden waarmee ten minste de in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 genoemde risico’s kunnen worden vastgesteld.

De gegevens met betrekking tot de methoden voor laboratoriumanalyses en alle resultaten zijn bijgevoegd en daaruit blijkt dat de goederen niet meer dan 0,01 mg/kg pentachloorfenol (PCP) bevatten.]

(3) hetzij

Image 4

[II.2.4. ☐ Certificering voor in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 vermelde levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong, alsmede voor samengestelde levensmiddelen die wegens het risico van microbiologische besmetting in die bijlage zijn opgenomen

uit de hierboven omschreven zending steekproeven zijn genomen overeenkomstig bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793

op … (datum), onder voorbehoud van laboratoriumanalyses op … (datum)

in het… (naam van het laboratorium) aan de hand van methoden waarmee ten minste de in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 genoemde risico’s kunnen worden vastgesteld.

De gegevens met betrekking tot de methoden voor laboratoriumanalyses en alle resultaten zijn bijgevoegd en bevestigen de afwezigheid van Salmonella in 25 g.

II.3. Dit certificaat is afgegeven voordat de zending waarop het betrekking heeft door de afgevende bevoegde autoriteit volledig is gecontroleerd.

II.4. Dit certificaat is geldig gedurende vier maanden na de dag van afgifte, maar in geen geval langer dan zes maanden na de datum van de resultaten van de laatste laboratoriumanalyses.

Opmerkingen

Zie de aanwijzingen voor het invullen in deze bijlage.

Deel II:

(1) Deleten of doorhalen wat niet van toepassing is (bv. levensmiddelen of diervoeders)

(2) Is alleen van toepassing in het geval van een op de primaire productie volgende fase van de productie, de verwerking en de distributie en daarmee verband houdende handelingen.

(3) Deleten of doorhalen wat niet van toepassing is indien u dit punt niet selecteert voor de certificering.

De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Hetzelfde geldt voor andere stempels dan reliëfstempels en watermerken.

Certificerend ambtenaar:

Naam (in blokletters):

Hoedanigheid en titel:

Datum:

Handtekening:

Stempel

AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN HET MODEL VAN OFFICIEEL CERTIFICAAT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 11 VAN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1793 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BINNENKOMST VAN BEPAALDE LEVENSMIDDELEN OF DIERVOEDERS IN DE UNIE

Algemeen

Om een optie te selecteren moet het overeenstemmende vak worden aangevinkt of met een kruisje (X) worden gemerkt.

De “ISO-code” is de internationale gestandaardiseerde tweeletterige code voor een land overeenkomstig de internationale norm ISO 3166 alpha-2 (1).

In de vakken I.15, I.18 en I.20 mag slechts één optie worden geselecteerd.

Tenzij anders vermeld, zijn de vakken verplicht.

Indien de geadresseerde, de grenscontrolepost van binnenkomst of de gegevens over het vervoer (d.w.z. de vervoermiddelen en de datum) veranderen nadat het certificaat is afgegeven, moet de voor de zending verantwoordelijke exploitant de bevoegde autoriteit van de lidstaat van binnenkomst hiervan in kennis stellen. Een dergelijke verandering leidt niet tot een verzoek om een vervangend certificaat.

Indien het certificaat in Imsoc is ingediend, geldt het volgende:

de in deel I vermelde gegevens of vakken vormen de nomenclaturen voor de elektronische versie van het officiële certificaat;

de volgorde van de vakken in deel I van het model van officieel certificaat en de grootte en vorm van die vakken zijn indicatief;

wanneer een stempel vereist is, is het elektronische equivalent daarvan een elektronisch zegel. Dit zegel moet voldoen aan de regels voor de afgifte van elektronische certificaten als bedoeld in artikel 90, onder f), van Verordening (EU) 2017/625.

Deel I: Gegevens betreffende de zending

Land:

De naam van het derde land dat het certificaat afgeeft.

Vak I.1.

Verzender/exporteur: de naam en het adres (straat, stad en regio, provincie of staat, naargelang het geval) van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de zending verzendt en die in het derde land moet zijn gevestigd.

Vak I.2.

Referentienummer certificaat: de unieke verplichte code die door de bevoegde autoriteit van het derde land wordt toegewezen overeenkomstig haar eigen classificatie. Dit vak is verplicht voor alle certificaten die niet via Imsoc worden ingediend.

Vak I.2.a.

Referentienummer Imsoc: de unieke referentiecode die automatisch door Imsoc wordt toegewezen als het certificaat in Imsoc wordt geregistreerd. Dit vak moet niet worden ingevuld als het certificaat niet via Imsoc wordt ingediend.

Vak I.3.

Centrale bevoegde autoriteit: de naam van de centrale autoriteit in het derde land die het certificaat afgeeft.

Vak I.4.

Lokale bevoegde autoriteit: de naam van de lokale autoriteit in het derde land die het certificaat afgeeft, indien van toepassing.

Vak I.5.

Geadresseerde/importeur: naam en adres van de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie de zending bestemd is in de lidstaat.

Vak I.6.

Voor de zending verantwoordelijke exploitant: de naam en het adres van de persoon in de Europese Unie die verantwoordelijk is voor de zending wanneer die bij de grenscontrolepost wordt aangeboden en die als importeur of namens de importeur de nodige verklaringen indient bij de bevoegde autoriteiten. Dit vak is optioneel.

Vak I.7.

Land van oorsprong: de naam en de ISO-code van het land waaruit de goederen afkomstig zijn dan wel waar zij zijn geteeld, geoogst of geproduceerd.

Vak I.8.

Niet van toepassing.

Vak I.9.

Land van bestemming: de naam en de ISO-code van het land van bestemming in de Europese Unie van de producten.

Vak I.10.

Niet van toepassing.

Vak I.11.

Plaats van verzending: de naam en het adres van de bedrijven of inrichtingen waaruit de producten afkomstig zijn.

Elke eenheid van een onderneming in de levensmiddelen- of diervoederssector. Alleen de inrichting die de producten verzendt, moet worden genoemd. In het geval van handel waarbij meer dan één derde land is betrokken (driehoekshandel), is de plaats van verzending de laatste in een derde land gevestigde inrichting van de uitvoerketen waaruit de definitieve zending naar de Europese Unie wordt vervoerd.

Vak I.12.

Plaats van bestemming: deze informatie is optioneel.

Voor het in de handel brengen: de plaats waar de producten naartoe worden gebracht voor de laatste lossing. Vermeld de naam, het adres en het erkenningsnummer van de bedrijven of inrichtingen van de plaats van bestemming, indien van toepassing.

Vak I.13.

Plaats van lading: niet van toepassing.

Vak I.14.

Datum en tijdstip van vertrek: de datum waarop het vervoermiddel vertrekt (vliegtuig, vaartuig, treinwagon of wegvoertuig).

Vak I.15.

Vervoermiddel: vervoermiddel bij het verlaten van het land van verzending.

Vervoerswijze: vliegtuig, vaartuig, treinwagon, wegvoertuig of ander. Onder “ander” worden vervoerswijzen verstaan die niet onder Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad (2) vallen.

Identificatie van het vervoermiddel: voor vliegtuigen het vluchtnummer, voor vaartuigen de naam van het schip, voor treinwagons de code van de trein en het wagonnummer, voor wegvoertuigen het kentekennummer en indien van toepassing ook het nummer van de aanhanger.

Vermeld in het geval van een ferry de identificatiegegevens van het wegvoertuig, het kentekennummer en indien van toepassing ook het nummer van de aanhanger, en de naam van de geplande ferry.

Vak I.16.

Grenscontrolepost van binnenkomst: vermeld de naam van de grenscontrolepost en de door Imsoc toegewezen identificatiecode ervan.

Vak I.17.

Begeleidende documenten:

Laboratoriumrapport: vermeld het referentienummer en de datum van afgifte van het rapport/de resultaten van de laboratoriumanalyses als bedoeld in artikel 10 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 (deze verordening).

Overige: het type en het referentienummer van het document moeten worden vermeld wanneer een zending vergezeld gaat van de andere documenten, zoals een handelsdocument (bv. het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer van het cognossement of het commercieel registratienummer van de trein of het wegvoertuig).

Vak I.18.

Vervoersomstandigheden: categorie van de vereiste temperatuur tijdens het vervoer van de producten (omgevingstemperatuur, gekoeld, ingevroren). Er mag slechts één categorie worden geselecteerd.

Vak I.19.

Containernummer/zegelnummer: de desbetreffende nummers, indien van toepassing.

Het containernummer moet worden vermeld als de goederen in gesloten containers worden vervoerd.

Alleen het nummer van het officiële zegel moet worden vermeld. Het gaat om een officieel zegel als een zegel op de container, vrachtwagen of treinwagon wordt aangebracht onder toezicht van de bevoegde autoriteit die het certificaat afgeeft.

Vak I.20.

Goederen gecertificeerd voor: Vermeld het beoogde gebruik voor producten als vermeld in het desbetreffende officiële certificaat van de Europese Unie.

Menselijke consumptie: betreft alleen voor menselijke consumptie bestemde samengestelde producten

Diervoeders: betreft alleen producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren.

Vak I.21.

Niet van toepassing

Vak I.22.

Voor de interne markt: voor alle zendingen die bestemd zijn om in de Europese Unie in de handel te worden gebracht.

Vak I.23.

Totaal aantal verpakkingen: het aantal verpakkingen. In het geval van bulkzendingen is dit vak facultatief.

Vak I.24.

Hoeveelheid:

Totaal nettogewicht: dit wordt gedefinieerd als de massa van de goederen zelf zonder de onmiddellijke verpakkingen of andere verpakkingen.

Totaal brutogewicht: het totale gewicht in kilogram. Dit wordt gedefinieerd als de totale massa van de producten inclusief de onmiddellijke verpakkingen en alle andere verpakkingen, maar exclusief de transportcontainers en andere transportmiddelen.

Vak I.25.

Omschrijving van de goederen: Vermeld de desbetreffende code van het geharmoniseerd systeem (GS-code) en de door de Werelddouaneorganisatie bepaalde titel als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (3). Deze douanebeschrijving wordt in voorkomend geval aangevuld met alle informatie die nodig is voor de indeling van de producten.

Vermeld de soort, productsoorten, het aantal verpakkingen, de aard van de verpakking, het nummer van de partij, het nettogewicht en de eindverbruiker (d.w.z. producten worden voor de eindverbruiker verpakt).

Soort: de wetenschappelijke benaming of zoals gedefinieerd overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie.

Aard van de verpakking: vermeld de aard van de verpakking aan overeenkomstig de definitie in aanbeveling 21 (4) van UN/Cefact (Centrum van de Verenigde Naties voor de bevordering van handel en elektronisch zakendoen).

Deel II: Certificering

Dit deel moet worden ingevuld door een certificerende ambtenaar die door de bevoegde autoriteit van het derde land gemachtigd is om het officiële certificaat te ondertekenen, zoals bepaald in artikel 88, lid 2, van Verordening (EU) 2017/625.

Vak II.

Informatie over de gezondheid: vul dit deel in overeenkomstig de specifieke gezondheidsvoorschriften van de Europese Unie voor de aard van de producten en zoals bepaald in de gelijkwaardigheidsovereenkomsten met bepaalde derde landen of in andere wetgeving van de Europese Unie, zoals die inzake certificering.

Selecteer uit de punten II.2.1, II.2.2, II.2.3 en II.2.4 het punt dat overeenkomt met de productcategorie en het gevaar waarvoor de certificering wordt gegeven.

Indien de officiële certificaten niet in het Imsoc worden ingediend, moeten de niet-relevante vermeldingen worden doorgehaald en door de certificerende ambtenaar worden geparafeerd en van een stempel worden voorzien dan wel volledig uit het certificaat worden verwijderd.

Indien het certificaat in Imsoc wordt ingediend, moeten de niet-relevante verklaringen worden doorgehaald of volledig uit het certificaat worden verwijderd.

Vak II.a.

Referentienummer certificaat: dezelfde referentiecode als in vak I.2.

Vak II.b.

Referentienummer Imsoc: dezelfde referentiecode als in vak I.2.a. Alleen verplicht voor in Imsoc afgegeven officiële certificaten

Certificerend ambtenaar:

Ambtenaar van de bevoegde autoriteit van het derde land die door die autoriteiten gemachtigd is om officiële certificaten te ondertekenen: Vermeld de naam in hoofdletters, hoedanigheid en titel, indien van toepassing, identificatienummer en origineel stempel van de bevoegde autoriteit en datum van ondertekening.


(1) Lijst van namen van landen en code-elementen: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2) Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1).

(3) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(4) Recentste versie: revisie 9 bijlagen V en VI zoals gepubliceerd op: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving