Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.106

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1579 VAN DE COMMISSIE

van 18 september 2019

tot wijziging van de Beschikkingen 2008/933/EG, 2009/813/EG en 2009/814/EG, Besluit 2010/429/EU en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045 en (EU) 2018/2046 met betrekking tot de vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van bepaalde genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders in de Unie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 6520)

(Slechts de teksten in de Nederlandse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Monsanto Europe S.A./N.V., gevestigd in België, vertegenwoordigt Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten, voor wat betreft 28 vergunningen voor het in de handel brengen van bepaalde genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003, die worden bestreken door de Beschikkingen 2008/933/EG (2), 2009/813/EG (3) en 2009/814/EG (4) van de Commissie, Besluit 2010/429/EU (5) van de Commissie en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU (6), 2012/83/EU (7), 2012/347/EU (8), 2013/649/EU (9), (EU) 2015/683 (10), (EU) 2015/684 (11), (EU) 2015/685 (12), (EU) 2015/686 (13), (EU) 2015/687 (14), (EU) 2015/688 (15), (EU) 2015/689 (16), (EU) 2015/693 (17), (EU) 2015/695 (18), (EU) 2015/696 (19), (EU) 2015/700 (20), (EU) 2015/701 (21), (EU) 2015/2279 (22), (EU) 2015/2281 (23), (EU) 2016/1216 (24), (EU) 2016/1217 (25), (EU) 2017/1207 (26), (EU) 2018/1111 (27), (EU) 2018/2045 (28) en (EU) 2018/2046 (29) van de Commissie.

(2)

Bij brief van 27 augustus 2018 werd de Commissie ervan in kennis gesteld dat de vertegenwoordiger in de Unie van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika, te weten Monsanto Europe S.A./N.V., haar rechtsvorm had omgezet en haar naam had gewijzigd in Bayer Agriculture BVBA, België. Bij brief van 4 september 2018 heeft de Commissie Bayer Agriculture BVBA meegedeeld dat de desbetreffende vergunningen dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd.

(3)

De Beschikkingen 2008/933/EG, 2009/813/EG, en 2009/814/EG, Besluit 2010/429/EU en de Uitvoeringsbesluiten 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045 en (EU) 2018/2046 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De voorgestelde wijzigingen van de vergunningshandelingen zijn louter administratief en maken geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen van Beschikking 2008/933/EG

Beschikking 2008/933/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Deze beschikking is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 2

Wijzigingen van Beschikking 2009/813/EG

Beschikking 2009/813/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Deze beschikking is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 3

Wijzigingen van Beschikking 2009/814/EG

Beschikking 2009/814/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Deze beschikking is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 4

Wijzigingen van Besluit 2010/429/EU

Besluit 2010/429/EU van de Commissie wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 5

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit 2012/82/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/82/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 6

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit 2012/83/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/83/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 7

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit 2012/347/EU

Uitvoeringsbesluit 2012/347/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Monsanto Company, Verenigde Staten, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, België.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Monsanto Company

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 8

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit 2013/649/EU

Uitvoeringsbesluit 2013/649/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 9

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/683 van de Commissie

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/683 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 10

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/684

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/684 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 11

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/685

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/685 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 12

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/686

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/686 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 13

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/687

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/687 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”

Artikel 14

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/688

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/688 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 15

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/689

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/689 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 16

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/693

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/693 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 17

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/695

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/695 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“Artikel 5

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 18

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/696

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/696 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 19

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/700

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/700 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 20

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/701

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/701 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 21

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 22

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2281

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2281 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 23

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1216

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1216 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 24

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1217

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1217 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 25

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1207

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1207 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 8 wordt vervangen door:

“Artikel 8

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 26

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1111

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1111 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Bayer Agriculture BVBA, België, als vertegenwoordiger van Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika.”.

2)

Artikel 10 wordt vervangen door:

“Artikel 10

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Bayer Agriculture BVBA

Adres: Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België

namens Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Verenigde Staten van Amerika.”.

Artikel 27

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Monsanto Company, Verenigde Staten, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, België.”.

2)

Artikel 9 wordt vervangen door:

“Artikel 9

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Monsanto Company

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 28

Wijzigingen van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouder

De vergunninghouder is Monsanto Company, Verenigde Staten, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, België.”.

2)

Artikel 10 wordt vervangen door:

“Artikel 10

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvrager en vergunninghouder:

Naam: Monsanto Company

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 29

Adressaat

Dit besluit is gericht tot Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.

Gedaan te Brussel, 18 september 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Beschikking 2008/933/EG van de Commissie van 4 december 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde sojabonen MON89788 (MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 333 van 11.12.2008, blz. 7).

(3) Beschikking 2009/813/EG van de Commissie van 30 oktober 2009 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 89034 (MON-89Ø34-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 289 van 5.11.2009, blz. 21).

(4) Beschikking 2009/814/EG van de Commissie van 30 oktober 2009 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 (MON-88Ø17-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 289 van 5.11.2009, blz. 25).

(5) Besluit 2010/429/EU van de Commissie van 28 juli 2010 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 201 van 3.8.2010, blz. 46).

(6) Uitvoeringsbesluit 2012/82/EU van de Commissie van 10 februari 2012 inzake de verlenging van de vergunning voor het verder in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 40 van 14.2.2012, blz. 14).

(7) Uitvoeringsbesluit 2012/83/EU van de Commissie van 10 februari 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 (MON-877Ø1-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 40 van 14.2.2012, blz. 18).

(8) Uitvoeringsbesluit 2012/347/EU van de Commissie van 28 juni 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 171 van 30.6.2012, blz. 13).

(9) Uitvoeringsbesluit 2013/649/EU van de Commissie van 6 november 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van stuifmeel geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 302 van 13.11.2013, blz. 44).

(10) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/683 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87460 (8746Ø-4) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 1).

(11) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/684 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde mais NK 603 (MON-ØØ6Ø3-6) en tot verlenging van de bestaande vergunning voor producten op basis van de maisvariëteit NK 603 (MON-ØØ6Ø3-6), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 6).

(12) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/685 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde katoen MON 15985 (MON-15985-7) en tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 15985 (MON-15985-7) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 11).

(13) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/686 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87769 (MON-87769-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 16).

(14) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/687 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde koolzaad MON 88302 (MON-883Ø2-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 22).

(15) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/688 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen MON 88913 (MON-88913-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 26).

(16) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/689 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 531 (MON-ØØ531-6) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 31).

(17) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/693 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON 1445 (MON-Ø1445-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 48).

(18) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/695 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlenging van de vergunning voor bestaande producten uit genetisch gemodificeerde katoen MON531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) en tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van katoenzaadolie uit genetisch gemodificeerde katoen MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 56).

(19) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/696 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 (MON-877Ø5-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 60).

(20) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/700 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON87708 (MON-877Ø8-9) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 81).

(21) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/701 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad GT73 of met dat genetisch gemodificeerde organisme geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 86).

(22) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 van de Commissie van 4 december 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 322 van 8.12.2015, blz. 58).

(23) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2281 van de Commissie van 4 december 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87427 (MON-87427-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 322 van 8.12.2015, blz. 67).

(24) Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1216 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 199 van 26.7.2016, blz. 22).

(25) Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1217 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 199 van 26.7.2016, blz. 28).

(26) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1207 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 6.7.2017, blz. 18).

(27) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1111 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) en genetisch gemodificeerde maisrassen die twee van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034 en NK603 combineren, en tot intrekking van Besluit 2010/420/EU (PB L 203 van 10.8.2018, blz. 20).

(28) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2045 van de Commissie van 19 december 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 327 van 21.12.2018, blz. 65).

(29) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2046 van de Commissie van 19 december 2018 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de afzonderlijke transformatiestappen MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 en 59122 combineert, en tot intrekking van Besluit 2011/366/EU (PB L 327 van 21.12.2018, blz. 70).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving