Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.120

VERORDENING (EU) 2019/1582 VAN DE COMMISSIE

van 25 september 2019

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor imazalil in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor imazalil zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor imazalil heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's ingediend (2). Zij heeft aanbevolen de MRL's voor aardappelen, tomaten, gerst, haver, rogge en tarwe te verlagen. Voor bepaalde andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te handhaven.

(3)

De EFSA heeft geconcludeerd dat met betrekking tot bepaalde MRL's sommige gegevens niet beschikbaar waren en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Uit het oogpunt van risicobeheer is het passend om in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 voor citrusvruchten, aardbeien, bramen/braambessen, frambozen, courgettes, meloenen, spier, vet, lever en nier van varkens, runderen en paarden en melk van runderen en paarden MRL's vast te stellen op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau, aangezien voor die producten beperkte informatie beschikbaar was en de EFSA MRL's heeft afgeleid die geen aanleiding geven tot bedenkingen ten aanzien van de consumentenbescherming. Deze MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt. Uit het oogpunt van risicobeheer is het passend in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 voor pitvruchten, kaki's/Japanse persimoenen, bananen en paprika's MRL's vast te stellen op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005, aangezien voor die producten geen informatie beschikbaar was op basis waarvan de EFSA MRL's zou hebben kunnen afleiden die geen aanleiding geven tot bedenkingen ten aanzien van de consumentenbescherming.

(4)

De EFSA heeft aangegeven dat de afgeleide MRL's voor imazalil in grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, appelen, peren, bananen, aardappelen en lever van runderen, alsook de Codex-grenswaarde (CXL) die ten grondslag ligt aan het MRL voor de EU voor mispels, aanleiding kunnen geven tot bedenkingen ten aanzien van de consumentenbescherming. Rekening houdend met de beschikbare aanvullende informatie voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen en aardappelen, heeft zij alternatieve MRL's afgeleid voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, aardappelen en lever van runderen die geen aanleiding geven tot dergelijke bedenkingen. Wat de MRL's voor appelen, peren, mispels en bananen betreft, heeft de EFSA aangegeven dat risicomanagers kunnen overwegen deze vast te stellen op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of op het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(5)

De EFSA heeft herziene residudefinities voorgesteld. Het is passend de residudefinities dienovereenkomstig te wijzigen.

(6)

Onafhankelijk van de overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 uitgevoerde herbeoordeling van de MRL's is overeenkomstig artikel 6 van die verordening een aanvraag ingediend om de bestaande MRL's voor imazalil in citrusvruchten, appelen, peren, bananen en aardappelen alsook in producten van dierlijke oorsprong te wijzigen.

(7)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de betrokken lidstaat deze aanvraag geëvalueerd en is het evaluatieverslag bij de Commissie ingediend.

(8)

Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de EFSA de aanvraag en het evaluatieverslag beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft geschonken aan de risico's voor de consument en, in voorkomend geval, voor dieren en zij heeft haar met redenen omkleed advies (3) over de voorgestelde MRL's uitgebracht. Zij heeft dat advies naar de aanvragers, de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.

(9)

De EFSA heeft in haar met redenen omkleed advies overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 396/2005 geconcludeerd dat de MRL's voor de beoogde vormen van gebruik niet konden worden gewijzigd totdat de risicobeoordeling voor de plantmetabolieten R014821, FK-772 en FK-284 is voltooid wat betreft de genotoxiciteit en de algemene toxiciteit. Voorts heeft zij geconcludeerd dat bepaalde bij de overeenkomstig artikel 12, lid 1, van die verordening uitgevoerde herbeoordeling van de MRL's als niet beschikbaar aangemerkte informatie wel was ingediend met de aanvraag overeenkomstig artikel 6 van die verordening.

(10)

Gezien de vaststelling van het met redenen omkleed advies krachtens artikel 10 van Verordening (EG) nr. 396/2005 na de vaststelling van het met redenen omkleed advies krachtens artikel 12, lid 1, van die verordening en het horizontale karakter van de ten aanzien van de toxiciteit van de imazalilmetabolieten R014821, FK-772 en FK-284 gerezen bedenkingen, heeft de Commissie de EFSA overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 verzocht haar met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's voor imazalil bij te werken.

(11)

De EFSA heeft een met redenen omkleed advies ingediend (4) ter actualisering van de herbeoordeling van de bestaande MRL's voor imazalil op basis van de nieuwe toxicologische informatie.

(12)

In dat met redenen omkleed advies heeft de EFSA dezelfde MRL's afgeleid als in haar met redenen omkleed advies overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005, behalve voor citrusvruchten, meloenen en producten van dierlijke oorsprong. Voor deze producten heeft zij geen MRL's voorgesteld omdat zij de beoordeling van de toxicologische eigenschappen van metaboliet R014821 niet kon afronden.

(13)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 705/2011 van de Commissie (5) is de goedkeuring van imazalil overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (6) verlengd. Hoewel de EFSA in de aan de vaststelling van die verordening voorafgaande risicobeoordeling onzekerheden ten aanzien van de toxicologische eigenschappen van de metaboliet R014821 had vastgesteld (7), werden de goedkeuringsvoorwaarden tijdens de fase van het risicobeheer niet beperkt op dit punt. De met de aanvraag overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 396/2005 ingediende aanvullende informatie over de toxicologische eigenschappen van de metaboliet R014821 heeft deze onzekerheden niet volledig weggenomen, maar heeft evenmin de bedenkingen versterkt. Uit het oogpunt van risicobeheer is het consistent en passend om in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 MRL's op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau vast te stellen voor die producten waarvoor de EFSA in haar met redenen omkleed advies overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 396/2005 MRL's heeft afgeleid die geen aanleiding geven tot bedenkingen ten aanzien van de consumentenbescherming.

(14)

In de met redenen omklede adviezen van de EFSA is rekening gehouden met de bestaande CXL's. CXL's die veilig zijn voor de consumenten in de Unie werden voor de vaststelling van de MRL's in overweging genomen.

(15)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL's bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(16)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria zijn tot de conclusie gekomen dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde producten specifieke bepaalbaarheidsgrenzen moeten worden vastgesteld.

(17)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(18)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(19)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(20)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(21)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(22)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 16 april 2020 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd, met uitzondering van grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, appelen, peren, mispels, bananen, aardappelen en lever van runderen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 16 april 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 september 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017;15(9):4977.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities. EFSA Journal 2018;16(6):5329.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information. EFSA Journal 2018;16(10):5453.

(5) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 705/2011 van de Commissie van 20 juli 2011 tot goedkeuring van de werkzame stof imazalil overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (PB L 190 van 21.7.2011, blz. 43).

(6) Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(7) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil. EFSA Journal 2010, 8(3):1526.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de kolom voor imazalil vervangen door:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Imazalil (alle verhoudingen van samenstellende isomeren) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

 

0110000

Citrusvruchten

 

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

4 (+)

0110020

Sinaasappelen

4 (+)

0110030

Citroenen

5 (+)

0110040

Limoenen/lemmetjes

5 (+)

0110050

Mandarijnen

5 (+)

0110990

Overige (2)

0,01 (*1)

0120000

Noten

0,01 (*1)

0120010

Amandelen

 

0120020

Paranoten

 

0120030

Cashewnoten

 

0120040

Kastanjes

 

0120050

Kokosnoten

 

0120060

Hazelnoten

 

0120070

Macadamianoten

 

0120080

Pecannoten

 

0120090

Pijnboompitten

 

0120100

Pistaches

 

0120110

Walnoten

 

0120990

Overige (2)

 

0130000

Pitvruchten

0,01 (*1)

0130010

Appelen

 

0130020

Peren

 

0130030

Kweeperen

 

0130040

Mispels

 

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

0130990

Overige (2)

 

0140000

Steenvruchten

0,01 (*1)

0140010

Abrikozen

 

0140020

Kersen (zoet)

 

0140030

Perziken

 

0140040

Pruimen

 

0140990

Overige (2)

 

0150000

Besvruchten en kleinfruit

 

0151000

a)

druiven

0,01 (*1)

0151010

Tafeldruiven

 

0151020

Wijndruiven

 

0152000

b)

aardbeien

2

0153000

c)

rubussoorten
 

0153010

Bramen/braambessen

2

0153020

Dauwbramen

0,01 (*1)

0153030

Frambozen (geel en rood)

2

0153990

Overige (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*1)

0154010

Blauwe bessen

 

0154020

Veenbessen

 

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0154050

Rozenbottels

 

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0154080

Vlierbessen

 

0154990

Overige (2)

 

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*1)

0161000

a)

eetbare schil
 

0161010

Dadels

 

0161020

Vijgen

 

0161030

Tafelolijven

 

0161040

Kumquats

 

0161050

Carambola's

 

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

 

0161070

Jambolans/djamblangs

 

0161990

Overige (2)

 

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

 

0162020

Lychees

 

0162030

Passievruchten/maracuja's

 

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

 

0162050

Sterappelen

 

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 

0162990

Overige (2)

 

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
 

0163010

Avocado's

 

0163020

Bananen

 

0163030

Mango's

 

0163040

Papaja's

 

0163050

Granaatappels

 

0163060

Cherimoya's

 

0163070

Guaves

 

0163080

Ananassen

 

0163090

Broodvruchten

 

0163100

Doerians

 

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0163990

Overige (2)

 

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

 

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0211000

a)

aardappelen
 

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
 

0212010

Cassave/maniok

 

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

0212030

Yams

 

0212040

Arrowroot/pijlwortel

 

0212990

Overige (2)

 

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
 

0213010

Rode bieten

 

0213020

Wortels

 

0213030

Knolselderij

 

0213040

Mierikswortels

 

0213050

Aardperen/topinamboers

 

0213060

Pastinaken

 

0213070

Wortelpeterselie

 

0213080

Radijzen

 

0213090

Schorseneren

 

0213100

Koolrapen

 

0213110

Rapen

 

0213990

Overige (2)

 

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0220010

Knoflook

 

0220020

Uien

 

0220030

Sjalotten

 

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

 

0220990

Overige (2)

 

0230000

Vruchtgroenten

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
 

0231010

Tomaten

0,3

0231020

Paprika's

0,01 (*1)

0231030

Aubergines

0,01 (*1)

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil
 

0232010

Komkommers

0,5

0232020

Augurken

0,5

0232030

Courgettes

0,1 (+)

0232990

Overige (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil
 

0233010

Meloenen

2 (+)

0233020

Pompoenen

0,01 (*1)

0233030

Watermeloenen

0,01 (*1)

0233990

Overige (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
 

0241010

Broccoli

 

0241020

Bloemkolen

 

0241990

Overige (2)

 

0242000

b)

sluitkoolachtigen
 

0242010

Spruitjes

 

0242020

Sluitkolen

 

0242990

Overige (2)

 

0243000

c)

bladkoolachtigen
 

0243010

Chinese kool/petsai

 

0243020

Boerenkolen

 

0243990

Overige (2)

 

0244000

d)

koolrabi's
 

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

 

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0251010

Veldsla

 

0251020

Sla

 

0251030

Andijvie

 

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

 

0251050

Winterkers

 

0251060

Raketsla/rucola

 

0251070

Rode amsoi

 

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

 

0251990

Overige (2)

 

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0252010

Spinazie

 

0252020

Postelein

 

0252030

Snijbiet

 

0252990

Overige (2)

 

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0256010

Kervel

 

0256020

Bieslook

 

0256030

Bladselderij/snijselder

 

0256040

Peterselie

 

0256050

Salie

 

0256060

Rozemarijn

 

0256070

Tijm

 

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

 

0256090

Laurierblad

 

0256100

Dragon

 

0256990

Overige (2)

 

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

 

0260020

Bonen (zonder peul)

 

0260030

Erwten (met peul)

 

0260040

Erwten (zonder peul)

 

0260050

Linzen

 

0260990

Overige (2)

 

0270000

Stengelgroenten

0,01 (*1)

0270010

Asperges

 

0270020

Kardoenen

 

0270030

Bleekselderij

 

0270040

Knolvenkel

 

0270050

Artisjokken

 

0270060

Preien

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bamboescheuten

 

0270090

Palmharten

 

0270990

Overige (2)

 

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

 

0280020

Wilde paddenstoelen

 

0280990

Mossen en korstmossen

 

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0300010

Bonen

 

0300020

Linzen

 

0300030

Erwten

 

0300040

Lupinen/lupinebonen

 

0300990

Overige (2)

 

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

 

0401010

Lijnzaad

 

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0401040

Sesamzaad

 

0401050

Zonnebloemzaad

 

0401060

Koolzaad

 

0401070

Sojabonen

 

0401080

Mosterdzaad

 

0401090

Katoenzaad

 

0401100

Pompoenzaad

 

0401110

Saffloerzaad

 

0401120

Bernagiezaad

 

0401130

Huttentutzaad

 

0401140

Hennepzaad

 

0401150

Wonderbonen

 

0401990

Overige (2)

 

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0402010

Olijven voor oliewinning

 

0402020

Palmpitten

 

0402030

Palmvruchten

 

0402040

Kapok

 

0402990

Overige (2)

 

0500000

GRANEN

0,01 (*1)

0500010

Gerst

 

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

 

0500030

Mais

 

0500040

Gierst/pluimgierst

 

0500050

Haver

 

0500060

Rijst

 

0500070

Rogge

 

0500080

Sorghum

 

0500090

Tarwe

 

0500990

Overige (2)

 

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0610000

Thee

 

0620000

Koffiebonen

 

0630000

Kruidenthee van

 

0631000

a)

bloemen
 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/roselle

 

0631030

Roos

 

0631040

Jasmijn

 

0631050

Lindebloesem

 

0631990

Overige (2)

 

0632000

b)

bladeren en kruiden
 

0632010

Aardbei

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Overige (2)

 

0633000

c)

wortels
 

0633010

Valeriaan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Overige (2)

 

0639000

d)

alle andere delen van de plant
 

0640000

Cacaobonen

 

0650000

Carob/johannesbrood

 

0700000

HOP

0,05 (*1)

0800000

SPECERIJEN

 

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0810010

Anijs

 

0810020

Zwarte komijn

 

0810030

Selderij

 

0810040

Koriander

 

0810050

Komijn

 

0810060

Dille

 

0810070

Venkel

 

0810080

Fenegriek

 

0810090

Nootmuskaat

 

0810990

Overige (2)

 

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

 

0820030

Karwij

 

0820040

Kardemom

 

0820050

Jeneverbes

 

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

 

0820070

Vanille

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Overige (2)

 

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

0830990

Overige (2)

 

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

 

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

 

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0850010

Kruidnagels

 

0850020

Kappertjes

 

0850990

Overige (2)

 

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0860010

Saffraan

 

0860990

Overige (2)

 

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0870010

Foelie

 

0870990

Overige (2)

 

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0900010

Suikerbiet

 

0900020

Suikerriet

 

0900030

Wortelcichorei

 

0900990

Overige (2)

 

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

 

1010000

Producten afkomstig van

 

1011000

a)

varkens

0,02 (*1)

1011010

Spier

(+)

1011020

Vet

(+)

1011030

Lever

(+)

1011040

Nier

(+)

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1011990

Overige (2)

 

1012000

b)

runderen
 

1012010

Spier

0,02 (*1) (+)

1012020

Vet

0,02 (*1) (+)

1012030

Lever

0,03 (+)

1012040

Nier

0,02 (*1) (+)

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1012990

Overige (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

schapen

0,01 (*1)

1013010

Spier

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1013990

Overige (2)

 

1014000

d)

geiten

0,01 (*1)

1014010

Spier

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1014990

Overige (2)

 

1015000

e)

paardachtigen
 

1015010

Spier

0,02 (*1) (+)

1015020

Vet

0,02 (*1) (+)

1015030

Lever

0,03 (+)

1015040

Nier

0,02 (*1) (+)

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

0,02 (*1)

1015990

Overige (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

pluimvee

0,01 (*1)

1016010

Spier

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1016990

Overige (2)

 

1017000

g)

andere gekweekte landdieren

0,01 (*1)

1017010

Spier

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

1017990

Overige (2)

 

1020000

Melk

 

1020010

Runderen

0,02 (*1) (+)

1020020

Schapen

0,01 (*1)

1020030

Geiten

0,01 (*1)

1020040

Paarden

0,02 (*1) (+)

1020990

Overige (2)

0,01 (*1)

1030000

Vogeleieren

0,01 (*1)

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige (2)

 

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

 

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

 

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

 

(**)

Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

Imazalil (alle verhoudingen van samenstellende isomeren) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie: imazalil - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van imazalil en de metaboliet FK-772 (alle verhoudingen van samenstellende isomeren), uitgedrukt als imazalil

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 26 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 26 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232030

Courgettes

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 26 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010

Meloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten en de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 26 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010

Spier

1011020

Vet

1011030

Lever

1011040

Nier

1012010

Spier

1012020

Vet

1012030

Lever

1012040

Nier

1015010

Spier

1015020

Vet

1015030

Lever

1015040

Nier

1020010

Runderen

1020040

Paarden

2)

In bijlage III, deel B, wordt de kolom voor imazalil geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving