Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.2-10.118

VERORDENING (EU) 2019/1559 VAN DE COMMISSIE

van 16 september 2019

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage III, deel A, bij Verordening (EG) nr. 396/2005.

(2)

Voor cyflufenamid heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (2). Zij heeft voorgesteld de residudefinitie voor producten van dierlijke oorsprong te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor augurken en rogge te verlagen. Voor andere producten heeft zij aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor mais, gierst/pluimgierst, rijst, sorghum, tarwe, pluimvee (spier, vet, lever) en vogeleieren bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(3)

Voor fenbuconazool heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (3). De EFSA heeft voorgesteld de residudefinitie te wijzigen. Zij heeft aanbevolen de MRL's voor grapefruits/pompelmoezen, sinaasappelen, amandelen, paranoten, cashewnoten, kastanjes, kokosnoten, hazelnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten, pistaches, walnoten en blauwe bessen te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor abrikozen, perziken, pruimen, komkommers, augurken, courgettes, meloenen, pompoenen en watermeloenen bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(4)

Voor fluquinconazool heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (4). De EFSA heeft geconcludeerd dat er in de Unie momenteel geen aanwendingen of invoertoleranties zijn toegestaan voor fluquinconazool en dat voor die werkzame stof geen Codex-grenswaarden beschikbaar zijn. Daarom wordt niet verwacht dat residuen van fluquinconazool zullen voorkomen in plantaardige of dierlijke producten. Aangezien er geen risico is voor de consumenten, moeten de MRL's voor fluquinconazool in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens.

(5)

Voor tembotrion heeft de EFSA overeenkomstig artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een met redenen omkleed advies over de bestaande MRL's uitgebracht (5). Zij heeft aanbevolen de MRL's voor varkens (lever, nier), runderen (lever, nier) en paardachtigen (lever, nier) te verlagen. Voor andere producten heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen of te handhaven. Zij heeft geconcludeerd dat met betrekking tot de MRL's voor suikermais en als specerij gebruikte vruchten bepaalde informatie ontbrak en dat er behoefte was aan verder onderzoek door risicomanagers. Aangezien er geen risico voor consumenten is, moeten de MRL's voor die producten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden vastgesteld op het bestaande niveau of op het door de EFSA vastgestelde niveau. Die MRL's worden later opnieuw beoordeeld; daarbij zal rekening worden gehouden met de informatie die binnen twee jaar na de bekendmaking van deze verordening beschikbaar komt.

(6)

Met betrekking tot producten waarop het gebruik van het betrokken gewasbeschermingsmiddel niet is toegelaten en waarvoor geen invoertoleranties of CXL's bestaan, moeten de MRL's worden vastgesteld op de specifieke bepaalbaarheidsgrens of moet het standaard-MRL overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 396/2005 van toepassing zijn.

(7)

De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie voor bestrijdingsmiddelenresiduen geraadpleegd over de noodzaak om bepaalde bepaalbaarheidsgrenzen aan te passen. Die laboratoria kwamen tot de conclusie dat in verband met de technische ontwikkeling voor bepaalde goederen specifieke bepaalbaarheidsgrenzen voor een aantal stoffen moeten worden vastgesteld.

(8)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(9)

De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.

(10)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

Deze verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.

(12)

Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten, derde landen en de exploitanten van levensmiddelenbedrijven zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's zullen voortvloeien.

(13)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 7 april 2020 in de Unie zijn geproduceerd of ingevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 7 april 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 september 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(10):5416.

(3) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(8):5399.

(4) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5409.

(5) Europese Autoriteit voor voedselveiligheid; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2018;16(9):5417.


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II worden de volgende kolommen voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion toegevoegd:

Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Cyflufenamid (som van cyflufenamid (Z-isomeer) en de E-isomeer daarvan, uitgedrukt als cyflufenamid) (A) (R)

Fenbuconazool (som van de samenstellende enantiomeren)

Fluquinconazool (F)

Tembotrion (som van de oorspronkelijke stof tembotrion (AE 0172747) en de metaboliet M5 (4,6-dihydroxytembotrion) daarvan, uitgedrukt als tembotrion) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0110000

Citrusvruchten

0,01 (*1)

     

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

 

0,7 (+)

   

0110020

Sinaasappelen

 

0,9 (+)

   

0110030

Citroenen

 

1 (+)

   

0110040

Limoenen/lemmetjes

 

1 (+)

   

0110050

Mandarijnen

 

0,5 (+)

   

0110990

Overige (2)

 

0,5

   

0120000

Noten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0120010

Amandelen

 

(+)

   

0120020

Paranoten

 

(+)

   

0120030

Cashewnoten

 

(+)

   

0120040

Kastanjes

 

(+)

   

0120050

Kokosnoten

 

(+)

   

0120060

Hazelnoten

 

(+)

   

0120070

Macadamianoten

 

(+)

   

0120080

Pecannoten

 

(+)

   

0120090

Pijnboompitten

 

(+)

   

0120100

Pistaches

 

(+)

   

0120110

Walnoten

 

(+)

   

0120990

Overige (2)

       

0130000

Pitvruchten

0,06

0,5

   

0130010

Appelen

 

(+)

   

0130020

Peren

 

(+)

   

0130030

Kweeperen

 

(+)

   

0130040

Mispels

 

(+)

   

0130050

Loquats/Japanse mispels

 

(+)

   

0130990

Overige (2)

       

0140000

Steenvruchten

       

0140010

Abrikozen

0,06

0,6 (+)

   

0140020

Kersen (zoet)

0,1

1 (+)

   

0140030

Perziken

0,06

0,6 (+)

   

0140040

Pruimen

0,07

0,6 (+)

   

0140990

Overige (2)

0,06

0,6

   

0150000

Besvruchten en kleinfruit

       

0151000

a)

druiven

0,2

1,5

   

0151010

Tafeldruiven

 

(+)

   

0151020

Wijndruiven

 

(+)

   

0152000

b)

aardbeien

0,04

0,01 (*1)

   

0153000

c)

rubussoorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0153010

Bramen/braambessen

       

0153020

Dauwbramen

       

0153030

Frambozen (geel en rood)

       

0153990

Overige (2)

       

0154000

d)

ander kleinfruit en besvruchten

0,01 (*1)

     

0154010

Blauwe bessen

 

0,5 (+)

   

0154020

Veenbessen

 

1 (+)

   

0154030

Aalbessen (rood, wit en zwart)

 

0,01 (*1)

   

0154040

Kruisbessen (geel, groen en rood)

 

0,01 (*1)

   

0154050

Rozenbottels

 

0,01 (*1)

   

0154060

Moerbeien (wit en zwart)

 

0,01 (*1)

   

0154070

Azaroles/Middellandse Zeemispels

 

0,01 (*1)

   

0154080

Vlierbessen

 

0,01 (*1)

   

0154990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

   

0160000

Diverse vruchten met

0,01 (*1)

     

0161000

a)

eetbare schil
 

0,01 (*1)

   

0161010

Dadels

       

0161020

Vijgen

       

0161030

Tafelolijven

       

0161040

Kumquats

       

0161050

Carambola's

       

0161060

Kaki's/Japanse persimoenen

       

0161070

Jambolans/djamblangs

       

0161990

Overige (2)

       

0162000

b)

niet-eetbare schil, klein
 

0,01 (*1)

   

0162010

Kiwi's (geel, groen, rood)

       

0162020

Lychees

       

0162030

Passievruchten/maracuja's

       

0162040

Woestijnvijgen/cactusvruchten

       

0162050

Sterappelen

       

0162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

       

0162990

Overige (2)

       

0163000

c)

niet-eetbare schil, groot
       

0163010

Avocado's

 

0,01 (*1)

   

0163020

Bananen

 

0,05 (+)

   

0163030

Mango's

 

0,01 (*1)

   

0163040

Papaja's

 

0,01 (*1)

   

0163050

Granaatappels

 

0,01 (*1)

   

0163060

Cherimoya's

 

0,01 (*1)

   

0163070

Guaves

 

0,01 (*1)

   

0163080

Ananassen

 

0,01 (*1)

   

0163090

Broodvruchten

 

0,01 (*1)

   

0163100

Doerians

 

0,01 (*1)

   

0163110

Zuurzakken/doerian blanda

 

0,01 (*1)

   

0163990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

   

0200000

GROENTEN, VERS of BEVROREN

       

0210000

Wortel- en knolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

aardappelen
       

0212000

b)

tropische wortel- en knolgewassen
       

0212010

Cassave/maniok

       

0212020

Bataten (zoete aardappelen)

       

0212030

Yams

       

0212040

Arrowroot/pijlwortel

       

0212990

Overige (2)

       

0213000

c)

andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet
       

0213010

Rode bieten

       

0213020

Wortels

       

0213030

Knolselderij

       

0213040

Mierikswortels

       

0213050

Aardperen/topinamboers

       

0213060

Pastinaken

       

0213070

Wortelpeterselie

       

0213080

Radijzen

       

0213090

Schorseneren

       

0213100

Koolrapen

       

0213110

Rapen

       

0213990

Overige (2)

       

0220000

Bolgewassen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0220010

Knoflook

       

0220020

Uien

       

0220030

Sjalotten

       

0220040

Bosuien/groene uien en stengeluien

       

0220990

Overige (2)

       

0230000

Vruchtgroenten

   

0,01 (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae en Malvaceae
     

0,02 (*1)

0231010

Tomaten

0,04

0,01 (*1)

   

0231020

Paprika's

0,06

0,6 (+)

   

0231030

Aubergines

0,02 (*1)

0,01 (*1)

   

0231040

Okra's, okers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0231990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Komkommers

 

(+)

   

0232020

Augurken

 

(+)

   

0232030

Courgettes

 

(+)

   

0232990

Overige (2)

       

0233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Meloenen

 

(+)

   

0233020

Pompoenen

 

(+)

   

0233030

Watermeloenen

 

(+)

   

0233990

Overige (2)

       

0234000

d)

suikermais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

andere vruchtgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

bloemkoolachtigen
       

0241010

Broccoli

       

0241020

Bloemkolen

       

0241990

Overige (2)

       

0242000

b)

sluitkoolachtigen
       

0242010

Spruitjes

       

0242020

Sluitkolen

       

0242990

Overige (2)

       

0243000

c)

bladkoolachtigen
       

0243010

Chinese kool/petsai

       

0243020

Boerenkolen

       

0243990

Overige (2)

       

0244000

d)

koolrabi's
       

0250000

Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen

       

0251000

a)

slasoorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0251010

Veldsla

       

0251020

Sla

       

0251030

Andijvie

       

0251040

Tuinkers en andere kiemen en scheuten

       

0251050

Winterkers

       

0251060

Raketsla/rucola

       

0251070

Rode amsoi

       

0251080

Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten)

       

0251990

Overige (2)

       

0252000

b)

spinazie en dergelijke bladgroente

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0252010

Spinazie

       

0252020

Postelein

       

0252030

Snijbiet

       

0252990

Overige (2)

       

0253000

c)

druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

waterkers

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

witlof/witloof/Brussels lof

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

kruiden en eetbare bloemen

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,04 (*1)

0256010

Kervel

       

0256020

Bieslook

       

0256030

Bladselderij/snijselder

       

0256040

Peterselie

       

0256050

Salie

       

0256060

Rozemarijn

       

0256070

Tijm

       

0256080

Basilicum en eetbare bloemen

       

0256090

Laurierblad

       

0256100

Dragon

       

0256990

Overige (2)

       

0260000

Peulgroenten

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0260010

Bonen (met peul)

       

0260020

Bonen (zonder peul)

       

0260030

Erwten (met peul)

       

0260040

Erwten (zonder peul)

       

0260050

Linzen

       

0260990

Overige (2)

       

0270000

Stengelgroenten

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0270010

Asperges

0,01 (*1)

     

0270020

Kardoenen

0,01 (*1)

     

0270030

Bleekselderij

0,01 (*1)

     

0270040

Knolvenkel

0,01 (*1)

     

0270050

Artisjokken

0,04

     

0270060

Preien

0,01 (*1)

     

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

     

0270080

Bamboescheuten

0,01 (*1)

     

0270090

Palmharten

0,01 (*1)

     

0270990

Overige (2)

0,01 (*1)

     

0280000

Paddenstoelen, mossen en korstmossen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0280010

Gekweekte paddenstoelen

       

0280020

Wilde paddenstoelen

       

0280990

Mossen en korstmossen

       

0290000

Algen en prokaryote organismen

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300000

PEULVRUCHTEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300010

Bonen

       

0300020

Linzen

       

0300030

Erwten

       

0300040

Lupinen/lupinebonen

       

0300990

Overige (2)

       

0400000

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0401000

Oliehoudende zaden

       

0401010

Lijnzaad

 

0,01 (*1)

   

0401020

Pinda's/aardnoten

 

0,1 (+)

   

0401030

Papaverzaad/maanzaad

 

0,01 (*1)

   

0401040

Sesamzaad

 

0,01 (*1)

   

0401050

Zonnebloemzaad

 

0,05 (+)

   

0401060

Koolzaad

 

0,05 (+)

   

0401070

Sojabonen

 

0,01 (*1)

   

0401080

Mosterdzaad

 

0,01 (*1)

   

0401090

Katoenzaad

 

0,01 (*1)

   

0401100

Pompoenzaad

 

0,01 (*1)

   

0401110

Saffloerzaad

 

0,01 (*1)

   

0401120

Bernagiezaad

 

0,01 (*1)

   

0401130

Huttentutzaad

 

0,01 (*1)

   

0401140

Hennepzaad

 

0,01 (*1)

   

0401150

Wonderbonen

 

0,01 (*1)

   

0401990

Overige (2)

 

0,01 (*1)

   

0402000

Oliehoudende vruchten

 

0,01 (*1)

   

0402010

Olijven voor oliewinning

       

0402020

Palmpitten

       

0402030

Palmvruchten

       

0402040

Kapok

       

0402990

Overige (2)

       

0500000

GRANEN

   

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500010

Gerst

0,1

0,2 (+)

   

0500020

Boekweit en andere pseudogranen

0,1

0,01 (*1)

   

0500030

Mais

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0500040

Gierst/pluimgierst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0500050

Haver

0,1

0,01 (*1)

   

0500060

Rijst

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0500070

Rogge

0,04

0,1 (+)

   

0500080

Sorghum

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0500090

Tarwe

0,04 (+)

0,1 (+)

   

0500990

Overige (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

   

0600000

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0610000

Thee

       

0620000

Koffiebonen

       

0630000

Kruidenthee van

       

0631000

a)

bloemen
       

0631010

Kamille

       

0631020

Hibiscus/roselle

       

0631030

Roos

       

0631040

Jasmijn

       

0631050

Lindebloesem

       

0631990

Overige (2)

       

0632000

b)

bladeren en kruiden
       

0632010

Aardbei

       

0632020

Rooibos

       

0632030

Maté

       

0632990

Overige (2)

       

0633000

c)

wortels
       

0633010

Valeriaan

       

0633020

Ginseng

       

0633990

Overige (2)

       

0639000

d)

alle andere delen van de plant
       

0640000

Cacaobonen

       

0650000

Carob/johannesbrood

       

0700000

HOP

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0800000

SPECERIJEN

       

0810000

Als specerij gebruikte zaden

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0810010

Anijs

       

0810020

Zwarte komijn

       

0810030

Selderij

       

0810040

Koriander

       

0810050

Komijn

       

0810060

Dille

       

0810070

Venkel

       

0810080

Fenegriek

       

0810090

Nootmuskaat

       

0810990

Overige (2)

       

0820000

Als specerij gebruikte vruchten

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0820010

Piment

       

0820020

Szechuanpeper/anijspeper

       

0820030

Karwij

       

0820040

Kardemom

       

0820050

Jeneverbes

       

0820060

Peperkorrel (groen, wit en zwart)

       

0820070

Vanille

       

0820080

Tamarinde

       

0820990

Overige (2)

       

0830000

Als specerij gebruikte bast

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0830010

Kaneel

       

0830990

Overige (2)

       

0840000

Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken

       

0840010

Zoethout

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840020

Gember (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840030

Geelwortel/kurkuma/koenjit

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0840040

Mierikswortel (11)

       

0840990

Overige (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850000

Als specerij gebruikte knoppen

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0850010

Kruidnagels

       

0850020

Kappertjes

       

0850990

Overige (2)

       

0860000

Als specerij gebruikte stampers

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0860010

Saffraan

       

0860990

Overige (2)

       

0870000

Als specerij gebruikte zaadrokken

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0870010

Foelie

       

0870990

Overige (2)

       

0900000

SUIKERGEWASSEN

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0900010

Suikerbiet

       

0900020

Suikerriet

       

0900030

Wortelcichorei

       

0900990

Overige (2)

       

1000000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - LANDDIEREN

       

1010000

Producten afkomstig van

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

 

1011000

a)

varkens
       

1011010

Spier

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Vet

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Nier

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

runderen
       

1012010

Spier

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Vet

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Nier

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

schapen
     

0,01 (*1)

1013010

Spier

 

0,05 (*1)

   

1013020

Vet

 

0,05 (*1)

   

1013030

Lever

 

0,1 (+)

   

1013040

Nier

 

0,1 (+)

   

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

   

1013990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

   

1014000

d)

geiten
     

0,01 (*1)

1014010

Spier

 

0,05 (*1)

   

1014020

Vet

 

0,05 (*1)

   

1014030

Lever

 

0,1 (+)

   

1014040

Nier

 

0,1 (+)

   

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

   

1014990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

   

1015000

e)

paardachtigen
       

1015010

Spier

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Vet

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Lever

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Nier

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

pluimvee
 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Spier

       

1016020

Vet

       

1016030

Lever

       

1016040

Nier

       

1016050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

       

1016990

Overige (2)

       

1017000

g)

andere gekweekte landdieren
     

0,01 (*1)

1017010

Spier

 

0,05 (*1)

   

1017020

Vet

 

0,05 (*1)

   

1017030

Lever

 

0,1 (+)

   

1017040

Nier

 

0,1 (+)

   

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

 

0,1 (+)

   

1017990

Overige (2)

 

0,05 (*1)

   

1020000

Melk

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Runderen

       

1020020

Schapen

       

1020030

Geiten

       

1020040

Paarden

       

1020990

Overige (2)

       

1030000

Vogeleieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kippen

       

1030020

Eenden

       

1030030

Ganzen

       

1030040

Kwartels

       

1030990

Overige (2)

       

1040000

Honing en andere producten van de bijenteelt (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Amfibieën en reptielen

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Ongewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

In het wild levende gewervelde landdieren

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG - VIS, VISPRODUCTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN ZOUT- EN ZOETWATERDIEREN (8)

       

1200000

UITSLUITEND VOOR DIERVOEDER GEBRUIKTE PRODUCTEN OF DELEN VAN PRODUCTEN (8)

       

1300000

VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN (9)

       

(F)

=

vetoplosbaar

Cyflufenamid (som van cyflufenamid (Z-isomeer) en de E-isomeer daarvan, uitgedrukt als cyflufenamid) (A) (R)

(A) De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaarden voor de E-isomeer en voor metaboliet 149 F1 niet in de handel verkrijgbaar zijn. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de commerciële beschikbaarheid van de in de eerste zin bedoelde referentiestandaarden als die uiterlijk op 17 september 2020 beschikbaar zijn of, als die referentiestandaard niet op die datum commercieel beschikbaar is, met de onbeschikbaarheid ervan.

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Cyflufenamid - code 1000000 met uitzondering van 1040000 : som van cyflufenamid (Z-isomeer), de E-isomeer daarvan en metaboliet 149-F1, uitgedrukt als cyflufenamid

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de vervoederingsstudies voor pluimvee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0500090

Tarwe

Fenbuconazool (som van de samenstellende enantiomeren)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110010

Grapefruits/pompelmoezen

0110020

Sinaasappelen

0110030

Citroenen

0110040

Limoenen/lemmetjes

0110050

Mandarijnen

0120010

Amandelen

0120020

Paranoten

0120030

Cashewnoten

0120040

Kastanjes

0120050

Kokosnoten

0120060

Hazelnoten

0120070

Macadamianoten

0120080

Pecannoten

0120090

Pijnboompitten

0120100

Pistaches

0120110

Walnoten

0130010

Appelen

0130020

Peren

0130030

Kweeperen

0130040

Mispels

0130050

Loquats/Japanse mispels

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, met inbegrip van informatie over metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140010

Abrikozen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140020

Kersen (zoet)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, met inbegrip van informatie over metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0140030

Perziken

0140040

Pruimen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0151010

Tafeldruiven

0151020

Wijndruiven

0154010

Blauwe bessen

0154020

Veenbessen

0163020

Bananen

0231020

Paprika's

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven, met inbegrip van informatie over metabolieten van triazoolderivaten (TDM's), ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0232010

Komkommers

0232020

Augurken

0232030

Courgettes

0233010

Meloenen

0233020

Pompoenen

0233030

Watermeloenen

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot metabolieten van triazoolderivaten (TDM's) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401020

Pinda's/aardnoten

0401050

Zonnebloemzaad

0401060

Koolzaad

0500010

Gerst

0500070

Rogge

0500090

Tarwe

1011030

Lever

1011040

Nier

1011050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012030

Lever

1012040

Nier

1012050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013030

Lever

1013040

Nier

1013050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014030

Lever

1014040

Nier

1014050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1015030

Lever

1015040

Nier

1015050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1017030

Lever

1017040

Nier

1017050

Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

Tembotrion (som van de oorspronkelijke stof tembotrion (AE 0172747) en de metaboliet M5 (4,6-dihydroxytembotrion) daarvan, uitgedrukt als tembotrion) (R)

(R)

=

voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Tembotrion - code 1000000 behalve 1040000 : metaboliet M5 (dihydroxytembotrion)

(+)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 september 2021 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0234000

d)

suikermais

2)

In bijlage III, deel A, worden de kolommen voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion geschrapt.


(*1) Bepaalbaarheidsgrens

(1) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving