Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-3.2

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 22 december 2011

inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 2008/289/EG

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/884/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 4, lid 2, en artikel 16, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (2) mogen in de Unie geen genetisch gemodificeerde levensmiddelen of diervoeders in de handel worden gebracht tenzij daarvoor overeenkomstig die verordening een vergunning is verleend. Overeenkomstig artikel 4, lid 3, en artikel 16, lid 3, van genoemde verordening mag slechts een vergunning voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen of diervoeders worden verleend indien afdoende en voldoende is aangetoond dat deze geen negatieve effecten op de menselijke gezondheid, de diergezondheid of het milieu hebben, dat zij de consument of gebruiker niet misleiden en niet zodanig verschillen van de levensmiddelen of diervoeders ter vervanging waarvan zij zijn bedoeld, dat de normale consumptie ervan vanuit voedingsoogpunt voor mens of dier nadelig zou zijn.

(2)

In september 2006 zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland rijstproducten van oorsprong of verzonden uit China aangetroffen die met de niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst „Bt 63” waren verontreinigd; dit is gemeld aan het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (RASFF). Ondanks de door de Chinese autoriteiten aangekondigde maatregelen om op de aanwezigheid van dat niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organisme (ggo) te controleren, zijn er daarna nog een aantal waarschuwingen betreffende de aanwezigheid van de niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst „Bt 63” geweest.

(3)

In verband met de herhaalde waarschuwingen en het ontbreken van voldoende waarborgen van de bevoegde Chinese autoriteiten ten aanzien van de afwezigheid van de niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst „Bt 63” in producten van oorsprong of verzonden uit China zijn bij Beschikking 2008/289/EG van de Commissie (3) noodmaatregelen met betrekking tot het niet-toegelaten ggo „Bt 63” in rijstproducten vastgesteld. Krachtens die beschikking moeten exploitanten vóór het in de handel brengen aan de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende lidstaat een analyserapport overleggen waaruit blijkt dat de zending rijstproducten niet met de genetisch gemodificeerde rijst „Bt 63” verontreinigd is. Bovendien moeten de lidstaten volgens die beschikking de nodige maatregelen nemen, waaronder steekproefsgewijze bemonstering en analyse overeenkomstig een specifieke, in die beschikking beschreven methode, met betrekking tot producten die voor invoer worden aangeboden of al in de handel zijn.

(4)

In maart 2010 heeft Duitsland het RASFF in kennis gesteld van de aanwezigheid van nieuwe rijstvariëteiten met niet-toegelaten genetische elementen die coderen voor insectenresistentie, met soortgelijke eigenschappen als het ggo Kefeng 6. Daarna zijn nog verscheidene waarschuwingen van dezelfde strekking verzonden, waarin naast Kefeng 6 ook de aanwezigheid van een andere insectenresistente rijstlijn werd gemeld met genetische elementen die overeenkomst vertonen met het ggo Kemingdao 1 (KMD1). Kefeng 6 en KMD1 zijn noch in de Unie, noch in China toegelaten.

(5)

Alle RASFF-kennisgevingen zijn aan de desbetreffende Chinese autoriteiten doorgezonden en ook heeft de Commissie die autoriteiten in juni 2010 en nogmaals in februari 2011 schriftelijk verzocht actie te ondernemen naar aanleiding van het stijgende aantal waarschuwingen.

(6)

Het Voedsel- en Veterinair Bureau heeft in oktober 2008 in China een inspectie gehouden om de uitvoering van Beschikking 2008/289/EG te evalueren en in maart 2011 een vervolginspectie. Uit de conclusies van het inspectiebezoek van 2008 en de eerste constateringen van het bezoek van 2011 blijkt dat er onzekerheid bestaat over het type en het aantal genetisch gemodificeerde rijstvariëteiten waarmee rijstproducten van oorsprong of verzonden uit China verontreinigd zijn en de mate waarin dat het geval is, zodat er een groot risico bestaat dat er nog vaker niet-toegelaten ggo's in dergelijke rijstproducten terecht zullen komen.

(7)

Gezien de resultaten van de inspecties van het Voedsel- en Veterinair Bureau van 2008 en 2011 en de vele RASFF-kennisgevingen betreffende niet-toegelaten genetische modificaties in rijst moeten de maatregelen van Beschikking 2008/289/EG worden aangescherpt zodat er in de Unie geen verontreinigde producten meer in de handel gebracht worden. Daarom moet Beschikking 2008/289/EG door dit besluit worden vervangen.

(8)

Aangezien in de Unie geen enkel genetisch gemodificeerd rijstproduct is toegelaten, moet het toepassingsgebied van Beschikking 2008/289/EG, dat beperkt is tot de genetisch gemodificeerde rijst „Bt 63”, worden uitgebreid tot alle genetisch gemodificeerde organismen in rijstproducten van oorsprong of verzonden uit China. De bij Beschikking 2008/289/EG ingevoerde verplichting om een analyserapport inzake bemonstering en analyse over te leggen waaruit blijkt dat er geen genetisch gemodificeerde rijst aanwezig is, moet blijven bestaan. De controles van de lidstaten moeten echter worden geïntensiveerd door 100 % van alle zendingen rijstproducten uit China aan bemonstering en analyse te onderwerpen en de exploitanten van levensmiddelen- en diervoederbedrijven te verplichten van tevoren de vermoedelijke datum, tijd en plaats van de fysieke aankomst van de zending te melden.

(9)

Met het oog op representatieve en vergelijkbare resultaten is de bemonsteringswijze van essentieel belang; daarom moet voor de controle op de afwezigheid van genetisch gemodificeerde rijst in uit China ingevoerde producten een gemeenschappelijk protocol voor bemonstering en analyse worden vastgesteld. De beginselen voor betrouwbare bemonsteringsprocedures voor landbouwproducten in bulk zijn vastgelegd in Aanbeveling 2004/787/EG van de Commissie van 4 oktober 2004 betreffende technische richtsnoeren inzake bemonstering en opsporing van genetisch gemodificeerde organismen en materiaal geproduceerd met genetisch gemodificeerde organismen, als of in producten aangeboden, in het kader van Verordening (EG) nr. 1830/2003 (4) en wat voorverpakte levensmiddelen betreft in CEN/TS 15568 of gelijkwaardig. Voor diervoeders zijn soortgelijke beginselen vervat in Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie van 27 januari 2009 tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders (5).

(10)

In verband met het aantal mogelijke genetische modificaties in rijst en het ontbreken van gevalideerde detectiemethoden en controlemonsters van voldoende kwaliteit en hoeveelheid, en om de controles te vergemakkelijken, moet de bemonsterings- en analysemethode van Beschikking 2008/289/EG worden vervangen door de analytische screeningsmethoden in bijlage II.

(11)

De nieuwe voorgestelde screeningsmethoden moeten worden gebaseerd op Aanbeveling 2004/787/EG. Daarbij wordt er met name rekening mee gehouden dat de momenteel beschikbare methoden kwalitatief zijn en er een niet-toegelaten genetisch gemodificeerd organisme moet worden gedetecteerd waarvoor geen tolerantiedrempel ten aanzien van de bemonstering en analyse bestaat.

(12)

Het Europees referentielaboratorium voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (EU-RL GMFF) bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) heeft geverifieerd en bevestigd dat de voorgestelde screeningsmethoden geschikt zijn voor het aantonen van genetisch gemodificeerde rijst.

(13)

Om te bereiken dat met de bemonstering en detectie wordt voorkomen dat producten met niet-toegelaten gemodificeerde rijst in de handel worden gebracht, moeten zowel de exploitanten als de officiële diensten de in bijlage II beschreven methoden volgen. Met name moeten de door het EU-RL GMFF verstrekte richtsnoeren voor de toepassing van deze methoden in acht worden genomen.

(14)

De in bijlage I genoemde rijstproducten van oorsprong of verzonden uit China mogen pas in het vrije verkeer worden gebracht als zij vergezeld gaan van een door het „Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau” van de Volksrepubliek China (AQSIQ) afgegeven analyserapport en gezondheidscertificaat overeenkomstig de modellen in de bijlagen III en IV bij dit besluit.

(15)

Om de controlemaatregelen doorlopend te kunnen beoordelen moeten de lidstaten worden verplicht op gezette tijden bij de Commissie verslag uit te brengen over de officiële controles op zendingen rijstproducten van oorsprong of verzonden uit China.

(16)

De maatregelen van dit besluit moeten evenredig zijn en mogen de handel niet meer dan nodig beperken; daarom mogen zij alleen betrekking hebben op producten van oorsprong of verzonden uit China waarvan het waarschijnlijk wordt geacht dat zij verontreinigd zijn met niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst. Gezien het scala aan producten dat met dergelijke niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst verontreinigd kan zijn, lijkt het raadzaam om alle levensmiddelen en diervoeders waarbij rijst als ingrediënt vermeld staat, te onderzoeken. Sommige producten kunnen echter al dan niet rijst bevatten, uit rijst bestaan of met rijst zijn vervaardigd. Het lijkt dan ook evenredig de exploitanten in staat te stellen een eenvoudige verklaring af te geven wanneer het product geen rijst bevat, niet uit rijst bestaat en niet met rijst is vervaardigd, en aldus de verplichte analyse en certificering te vermijden.

(17)

De situatie betreffende de mogelijke verontreiniging van rijstproducten met niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijstlijnen moet binnen zes maanden opnieuw worden bekeken om na te gaan of de maatregelen van dit besluit nog steeds nodig zijn.

(18)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de in bijlage I genoemde rijstproducten van oorsprong of verzonden uit China.

Artikel 2

Definities

1.   Voor de toepassing van dit besluit zijn de definities van de artikelen 2 en 3 van Verordening (EG) nr. 178/2002, artikel 2 van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (6) en artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie (7) wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong van toepassing.

2.   Daarnaast gelden de volgende definities:

a)   partij: een onderscheidbare en gespecificeerde hoeveelheid materiaal;

b)   basismonster: de kleine, gelijke hoeveelheid product die op ieder afzonderlijk bemonsteringspunt over de gehele diepte aan de partij wordt onttrokken (statische bemonstering) of die gedurende een nader gespecificeerd tijdsinterval aan de productstroom wordt onttrokken (bemonstering van vrijstromende producten);

c)   bulkmonster: de hoeveelheid product die wordt verkregen door samenvoeging en menging van de uit een specifieke partij getrokken basismonsters;

d)   laboratoriummonster: een aan het bulkmonster onttrokken hoeveelheid product die bestemd is voor laboratoriumonderzoek en beproeving;

e)   analysemonster: homogenaat van het laboratoriummonster, bestaande uit het hele laboratoriummonster of een representatief deel daarvan.

Artikel 3

Vooraanmelding

De exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven of hun vertegenwoordigers melden voldoende van tevoren de fysieke aankomst van de zending op het aangewezen punt van binnenkomst, onder opgave van de vermoedelijke datum en tijd alsmede de aard van de zending. De exploitanten geven daarbij ook aan of het om levensmiddelen of diervoeders gaat.

Artikel 4

Invoervoorschriften

1.   Elke zending producten als bedoeld in artikel 1 gaat vergezeld van een analyserapport voor elke partij en een gezondheidscertificaat, overeenkomstig de modellen in de bijlagen III en IV en ingevuld, ondertekend en geverifieerd door een gemachtigde vertegenwoordiger van het „Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau” van de Volksrepubliek China (AQSIQ).

2.   Als een in bijlage I genoemd product geen rijst bevat, niet uit rijst bestaat en niet met rijst is vervaardigd, mag in plaats van het analyserapport en het gezondheidscertificaat een verklaring van de voor de zending verantwoordelijke exploitant worden overgelegd dat het levensmiddel of diervoeder geen rijst bevat, niet uit rijst bestaat en niet met rijst is vervaardigd.

3.   De bemonstering en analyse ten behoeve van het in lid 1 bedoelde analyserapport worden uitgevoerd overeenkomstig bijlage II.

4.   Elke zending wordt gekenmerkt met de code die op het gezondheidscertificaat vermeld staat. Die code wordt op elke afzonderlijke zak of ander soort verpakking van de zending aangegeven.

Artikel 5

Officiële controles

1.   De bevoegde autoriteit van een lidstaat ziet erop toe dat van alle in artikel 1 bedoelde producten een documentencontrole wordt uitgevoerd om na te gaan of aan de invoervoorschriften van artikel 4 wordt voldaan.

2.   Indien een zending producten, die geen producten zijn als beschreven in artikel 4, lid 2, niet vergezeld gaat van een gezondheidscertificaat en analyserapport als bedoeld in artikel 4, wordt de zending naar het land van oorsprong teruggezonden of vernietigd.

3.   Indien een zending vergezeld gaat van het gezondheidscertificaat en analyserapport als bedoeld in artikel 4 neemt de bevoegde autoriteit met een frequentie van 100 % een analysemonster overeenkomstig bijlage II om op de aanwezigheid van niet-toegelaten ggo's te controleren. Als het monster uit meerdere partijen bestaat, wordt elke partij bemonsterd en geanalyseerd.

4.   De bevoegde autoriteit kan het verdere vervoer van de zending toestaan in afwachting van de resultaten van de materiële controles. In dat geval blijft de zending onder permanente controle van de bevoegde autoriteiten in afwachting van de resultaten van de materiële controles.

5.   Zendingen mogen alleen in het vrije verkeer worden gebracht nadat door bemonstering en analyse overeenkomstig bijlage II is vastgesteld dat alle partijen van die zending in overeenstemming zijn met de wetgeving van de Unie.

Artikel 6

Rapportering aan de Commissie

1.   De lidstaten stellen elk kwartaal een verslag op met alle resultaten van alle analyses die het afgelopen kwartaal zijn uitgevoerd op zendingen van de in artikel 1 bedoelde producten.

Die verslagen worden in de maand na afloop van elk kwartaal, dus in april, juli, oktober en januari, bij de Commissie ingediend.

2.   Het verslag moet de volgende informatie bevatten:

a)

het aantal zendingen waarvan monsters zijn genomen voor analyse;

b)

de resultaten van de in artikel 5 bedoelde controles;

c)

het aantal zendingen dat is afgewezen wegens ontbreken van een gezondheidscertificaat of een analyserapport.

Artikel 7

Splitsing van zendingen

Zendingen mogen pas worden gesplitst als alle officiële controles door de bevoegde autoriteiten zijn voltooid.

Indien een zending na de officiële controle wordt gesplitst, wordt bij elk deel van de gesplitste zending een gewaarmerkte kopie van het gezondheidscertificaat en het analyserapport gevoegd.

Artikel 8

Kosten

Alle kosten die voortvloeien uit de officiële controles, met inbegrip van bemonstering, analyse, opslag en eventuele maatregelen in het geval van niet-naleving, komen ten laste van de exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven.

Artikel 9

Overgangsbepaling

In afwijking van artikel 4, lid 1, staan de lidstaten de invoer toe van zendingen van de in artikel 1 bedoelde producten die China vóór 1 februari 2012 hebben verlaten, mits de bemonstering en analyse zijn uitgevoerd overeenkomstig artikel 4.

Artikel 10

Herbeoordeling van de maatregelen

Deze in dit besluit vervatte maatregelen worden uiterlijk zes maanden na de vaststelling ervan opnieuw bezien.

Artikel 11

Intrekking

Besluit 2008/289/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking worden gelezen als verwijzingen naar dit besluit.

Artikel 12

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 december 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(3)  PB L 96 van 9.4.2008, blz. 29.

(4)  PB L 348 van 24.11.2004, blz. 18.

(5)  PB L 54 van 26.2.2009, blz. 1.

(6)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1.

(7)  PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11.


BIJLAGE I

LIJST VAN PRODUCTEN

Product

GN-code

Padie

1006 10

Gedopte rijst

1006 20

Halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd

1006 30

Breukrijst

1006 40 00

Rijstmeel

1102 90 50

Gries en griesmeel van rijst

1103 19 50

Pellets van rijst

1103 20 50

Granen van rijst, in vlokken

1104 19 91

Granen, geplet of in vlokken (andere dan granen van haver, tarwe, rogge, mais en gerst, en rijst in vlokken)

1104 19 99

Rijstzetmeel

1108 19 10

Bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein

1901 10 00

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin ei is verwerkt

1902 11 00

Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, waarin geen ei is verwerkt

1902 19

Gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid)

1902 20

Andere deegwaren (andere dan deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid, en andere dan gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid))

1902 30

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren, op basis van rijst

1904 10 30

Bereidingen van de soort „Müsli”, op basis van niet-geroosterde graanvlokken

1904 20 10

Bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen, op basis van rijst (andere dan bereidingen van de soort „Müsli”, op basis van niet-geroosterde graanvlokken)

1904 20 95

Rijst, voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen (met uitzondering van meel, gries en griesmeel, bereidingen voor menselijke consumptie verkregen door poffen of door roosteren of uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen)

1904 90 10

Rijstpapier

ex 1905 90 20

Koekjes en biscuits

1905 90 45

Geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd

1905 90 55

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van rijst met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten, ook indien in pellets

2302 40 02

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van rijst, andere dan met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten, ook indien in pellets

2302 40 08

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom

3504 00 00


BIJLAGE II

Bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle op niet-toegelaten genetisch gemodificeerde organismen in rijstproducten van oorsprong uit China

1.   Algemene bepalingen

De monsters voor de officiële controle op de afwezigheid van genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten worden genomen volgens de in deze bijlage beschreven methoden. De op die manier verkregen bulkmonsters worden geacht representatief te zijn voor de partijen waarvan zij zijn genomen.

2.   Bemonstering

2.1.   Bemonstering van partijen bulkgoederen en voorbereiding van de analysemonsters

Voor het aantal basismonsters waaruit het bulkmonster moet bestaan en de bereiding van de analysemonsters gelden Aanbeveling 2004/787/EG en voor diervoeders Verordening (EG) nr. 152/2009. De massa van het laboratoriummonster bedraagt 2,5 kg maar mag voor verwerkte levensmiddelen en diervoeders worden teruggebracht tot 500 g. Voor de toepassing van artikel 11, lid 5, van Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt uit het bulkmonster een tweede laboratoriummonster genomen.

2.2.   Bemonstering van voorverpakte levensmiddelen en diervoeders

Voor het aantal waaruit het bulkmonster moet bestaan en de bereiding van de analysemonsters geldt CEN/ISO 15568 of gelijkwaardig. De massa van het laboratoriummonster bedraagt 2,5 kg maar mag voor verwerkte levensmiddelen en diervoeders worden teruggebracht tot 500 g. Voor de toepassing van artikel 11, lid 5, van Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt uit het bulkmonster een tweede laboratoriummonster genomen.

3.   Analyse van het laboratoriummonster

De laboratoriumanalyse op het punt van oorsprong wordt uitgevoerd in een aangewezen laboratorium van AQSIQ en vóór het in het vrije verkeer brengen in de Unie in een door een lidstaat aangewezen officieel controlelaboratorium. Met behulp van real-time PCR worden screeningstests uitgevoerd volgens de door het EU-RL GMFF (1) gepubliceerde methode op ten minste de volgende genetische elementen: de 35S-promotor van het bloemkoolmozaïekvirus (CAMV), de NOS (nopalinesynthase)-terminator van Agrobacterium tumefaciens en de geconstrueerde CryIAb, CryIAc en/of CryIAb/CryIAc van Bacillus thuringiensis.

In het geval van korrelmonsters neemt het controlelaboratorium van het gehomogeniseerde laboratoriummonster vier analysemonsters van 240 g (overeenkomend met 10 000 rijstkorrels). Voor verwerkte producten zoals meel, deegwaren of zetmeel zijn analysemonsters van 125 g voldoende. De vier analysemonsters worden fijngemalen en afzonderlijk geanalyseerd. Bij elk analysemonster worden twee extracties uitgevoerd. Voor elke extractie wordt een PCR-test op elk genetisch gemodificeerd element uitgevoerd overeenkomstig de in punt 4 genoemde screeningsmethoden. De zending wordt als niet-conform aangemerkt als in ten minste één analysemonster van de zending ten minste één genetisch gemodificeerd element aantoonbaar geacht wordt overeenkomstig de richtsnoeren van het EU-RL-rapport.

4.   De volgende analysemethoden worden gebruikt:

a)

voor screening op de 35S-promotor van het bloemkoolmozaïekvirus (CAMV) en de NOS (nopalinesynthase)-terminator van Agrobacterium tumefaciens:

ISO 21570: 2005 Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products-quantitative nucleic acid based methods. Annex B1;

H.-U. Waiblinger e.a., (2008) „Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products” Eur. Food Res. and Technol., Volume 226, 1221-1228;

E. Barbau-Piednoir e.a., (2010) „SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of „35S promoter” and „NOS terminator” elements in food and feed products” Eur. Food Res. and Technol Volume 230, 383-393;

Reiting R, Broll H, Waiblinger HU, Grohmann L (2007) Collaborative study of a T-nos real-time PCR method for screening of genetically modified organisms in food products. J Verbr Lebensm 2:116-121;

b)

voor screening op de geconstrueerde CryIAb, CryIAc en/of CryIAb/CryIAc van Bacillus thuringiensis:

Barbau-Piednoir e.a., (in druk) „Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products” Eur. Food Res. and Technol DOI 10.1007/s00217-011-1605-7.

Na verificatie van de specificiteit van de methoden door het EU-RL GMFF op een groot aantal verschillende Chinese rijstmonsters wordt deze methode geschikt geacht voor deze screening.

5.   Bij de toepassing van bovengenoemde screeningsmethoden moeten de richtsnoeren van het EU-RL GMFF in acht genomen worden.


(1)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu


BIJLAGE III

MODEL VAN HET GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

Image


BIJLAGE IV

MODEL VAN HET ANALYSERAPPORT

NB: voor elk geteste monster een formulier invullen

Te rapporteren parameter

Verstrekte informatie

Naam en adres van het testlaboratorium (1)

 

Identificatiecode analyserapport (1)

<<000>>

Identificatiecode laboratoriummonster (1)

<<000>>

Massa van het laboratoriummonster (1)

X kg

Bij splitsing van monsters:

Aantal en massa van de analysemonsters

X analysemonsters van Y g

Aantal en massa van de geanalyseerde analyseporties (1)

X analyseporties van Y g

Totale hoeveelheid geanalyseerd DNA

X ng/PCR

DNA-sequentie(s) getest op (1):

Voor elke sequentie de gebruikte methode en de gemiddelde verkregen Ct-waarde vermelden

 

rijstmarker:

 

35S-promotor:

 

NOS-terminator:

 

CryIAb/CryIAc:

Andere sequenties waarop is getest:

Validatiestatus: (bv. inter- of intralaboratoriumvalidatie [vermeld volgens welke normen of richtsnoeren])

Beschrijving van aangetoonde DNA-sequenties (referentie- en doelgenen):

Specificiteit van de methode (screening, constructspecifiek of eventspecifiek)

Absolute aantoonbaarheidsgrens (aantal kopieën):

Praktische aantoonbaarheidsgrens (in relatie tot het geanalyseerde monster), indien bepaald:

Beschrijving van positieve controles voor doel-DNA en referentiematerialen (1)

Bron en aard van de positieve controle- en referentiematerialen (bv. plasmide, genomisch DNA, gecertificeerd referentiemateriaal enz.)

Informatie over de positieve controle (1)

Vermeld de geanalyseerde hoeveelheid (in ng DNA) positieve controle en de gemiddelde verkregen Ct-waarde

Opmerkingen

 


(1)  Verplicht veld


 

Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving