Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.6-2.10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1084 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 2019

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de harmonisatie van de lijst van erkende of geregistreerde inrichtingen, bedrijven en exploitanten en de traceerbaarheid van bepaalde dierlijke bijproducten en afgeleide producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (1), en met name artikel 21, lid 5, onder a), artikel 23, lid 3, artikel 41, lid 4, artikel 47, lid 2, en artikel 48, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie (2) zijn uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor Verordening (EG) nr. 1069/2009, waaronder eisen inzake de handelsdocumenten en de traceerbaarheid van dierlijke bijproducten en afgeleide producten.

(2)

Krachtens artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 moet elke zending dierlijke bijproducten en afgeleide producten tijdens het vervoer vergezeld gaan van een handelsdocument dat volgens het model in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 is opgesteld en door de exploitant is ingevuld.

(3)

De bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming in kennis van de verzending van onder artikel 48, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vallende dierlijke bijproducten en afgeleide producten via het bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie (3) ingevoerde geïntegreerde veterinaire computersysteem (Traces).

(4)

Met het oog op doeltreffende officiële controles op de plaats van bestemming zouden exploitanten die betrokken zijn bij een onder artikel 48, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vallende verzonden zending alleen een plaats van bestemming moeten mogen kiezen uit de lijsten van erkende of geregistreerde inrichtingen en bedrijven die in Traces zijn opgenomen, en niet uit de lijsten van geregistreerde exploitanten die ook in Traces zijn opgenomen.

(5)

Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom worden gewijzigd om er eisen voor de geharmoniseerde lijsten van erkende of geregistreerde inrichtingen en bedrijven in op te nemen en te bepalen dat geharmoniseerde en geactualiseerde lijsten worden ingevoerd in of toegankelijk zijn via Traces. Daarom moet aan hoofdstuk VI van Verordening (EU) nr. 142/2011 een nieuw artikel worden toegevoegd.

(6)

De harmonisatie van lijsten in of de toegankelijkheid ervan via Traces kan een administratieve last vormen voor de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. De bevoegde autoriteiten moeten daarom beschikken over een passende overgangsperiode voor de uitvoering van de nieuwe bepalingen.

(7)

Artikel 30 van Verordening (EU) nr. 142/2011 moet niet van toepassing zijn op specifieke verplaatsingen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten tussen de verschillende delen van het grondgebied van de Russische Federatie zoals bedoeld in artikel 29 van die verordening en in specifieke gevallen van doorvoer door Kroatië van dierlijke bijproducten en afgeleide producten uit Bosnië en Herzegovina naar derde landen zoals bedoeld in artikel 29 bis van die verordening. De in de bovengenoemde artikelen vastgestelde specifieke eisen voor de verplaatsingen en doorvoer voorzien in een passend niveau van bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid en daarom is een afwijking mogelijk van de opname van inrichtingen en bedrijven van oorsprong in Traces.

(8)

Artikel 30 van Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 moeten exploitanten ervoor zorgen dat dierlijke bijproducten en afgeleide producten tijdens het vervoer vergezeld gaan van een handelsdocument. Om te voorkomen dat bepaalde dierlijke bijproducten en afgeleide producten in de productieketen van voeder voor landbouwhuisdieren worden gebruikt, moeten de activiteiten van de geregistreerde bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het regelen van het vervoer, worden verduidelijkt en transparanter worden gemaakt met het oog op officiële controles. Het model van het handelsdocument waarvan de bovengenoemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten moeten vergezeld gaan, moet worden aangepast om de nodige informatie te bevatten.

(10)

Bepaalde in artikel 48, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde dierlijke bijproducten en afgeleide producten zijn onderworpen aan kanalisatieprocedures. Exploitanten en bevoegde autoriteiten moeten ervoor zorgen dat wanneer opslag vereist is, dergelijke dierlijke bijproducten of afgeleide producten altijd aankomen in een overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 geregistreerd opslagbedrijf, een overeenkomstig artikel 24, lid 1, van die verordening erkende inrichting of erkend bedrijf of aankomen bij de in artikel 24, lid 1, onder j), i) tot en met iv), van die verordening bedoelde bestemming. Het model van het handelsdocument moet derhalve worden aangepast aan de in artikel 48, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgestelde voorschriften.

(11)

De duur van het vervoer tussen de plaats van oorsprong en de plaats van bestemming moet worden beperkt tot 15 werkdagen om de traceerbaarheid van de zendingen te garanderen. Indien een zending binnen deze termijn niet op de plaats van bestemming aankomt, moeten alle betrokken bevoegde autoriteiten de locatie van die zending onmiddellijk identificeren.

(12)

Tussen de lidstaten worden verscheidene nieuwe producten verhandeld. Het handelsdocument moet worden herzien om deze nieuwe producten in de lijst op te nemen.

(13)

Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(14)

Voor de verzending naar andere lidstaten van de in artikel 48, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde dierlijke bijproducten en afgeleide producten moet vooraf door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming op verzoek van de exploitant toestemming worden verleend. Bijlage XVI bij Verordening (EU) nr. 142/2011 bevat een standaardformaat voor de aanvraag om toestemming voor de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een andere lidstaat. Dat formaat moet worden gewijzigd om informatie te bevatten over de toegelaten bestemming van afgeleide producten en de geautoriseerde gebruikers van dierlijke bijproducten of afgeleide producten. Een toestemming voor die dierlijke bijproducten en afgeleide producten in één lidstaat sluit niet uit dat de bevoegde autoriteiten in andere lidstaten een dergelijke verzending weigeren. Het standaardformaat voor de toestemming moet in Traces worden ingevoerd en elektronisch worden gekoppeld aan het handelsdocument dat wordt gebruikt voor de toegestane zendingen dierlijke bijproducten of afgeleide producten om te voorkomen dat het handelsdocument wordt gegenereerd zonder dat een ingevuld aanvraagformulier door de bevoegde autoriteit op de plaats van bestemming is goedgekeurd.

(15)

Bijlage XVI bij Verordening (EU) nr. 142/2011 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende artikel 20 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 20 bis

Lijsten van inrichtingen, bedrijven en exploitanten uit de lidstaten

De bevoegde autoriteit van een lidstaat zorgt ervoor dat geactualiseerde lijsten van inrichtingen, bedrijven en exploitanten zoals bedoeld in artikel 47, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009:

a)

worden opgesteld overeenkomstig de op de website van de Commissie gepubliceerde technische specificaties (*1);

b)

uiterlijk op 31 oktober 2021 in Traces zijn ingevoerd of via Traces beschikbaar zijn.".

(*1) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf""

2)

Aan artikel 30 wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Dit artikel is niet van toepassing op de specifieke verplaatsingen van zendingen dierlijke bijproducten die afkomstig zijn uit en bestemd zijn voor de Russische Federatie zoals bedoeld in artikel 29 en op de verplaatsingen van zendingen dierlijke bijproducten en afgeleide producten die afkomstig zijn uit Bosnië en Herzegovina en bestemd zijn voor derde landen zoals bedoeld in artikel 29 bis.".

3)

In artikel 32 wordt lid 7 vervangen door:

"7. Exploitanten dienen via Traces een aanvraag voor de in lid 6 bedoelde toestemming in volgens het standaardformaat in bijlage XVI, hoofdstuk III, afdeling 10.".

4)

De bijlagen VIII en XVI worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1) PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn (PB L 54 van 26.2.2011, blz. 1).

(3) Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG (PB L 94 van 31.3.2004, blz. 63).


BIJLAGE

Verordening (EU) nr. 142/2011 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage VIII wordt hoofdstuk III, punt 6, als volgt gewijzigd:

a)

onder f) worden de punten iv) tot en met vii) vervangen door:

"iv)

de naam en het adres van de inrichting of het bedrijf van oorsprong van het materiaal en het erkennings- of registratienummer ervan dat is toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 dan wel Verordening (EG) nr. 852/2004 (1), (EG) nr. 853/2004 (2) of (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad (3), naargelang het geval, en de aard en de methode van de behandeling;

v)

de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder van het materiaal;

vi)

de naam en het adres van de inrichting of het bedrijf van bestemming en het registratie- of erkenningsnummer ervan dat is toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1069/2009 dan wel Verordening (EG) nr. 852/2004 of (EG) nr. 183/2005, naargelang het geval;

vii)

in het geval van vervoer in containers, het volledige identificatienummer van de container ("BIC-code"), afgegeven overeenkomstig de eisen van het Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (internationaal bureau voor containers en intermodaal transport (4);

viii)

in het geval van uitvoer van verwerkte dierlijke eiwitten en producten die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001, de lidstaat van vertrek en de in Beschikking 2009/821/EG van de Commissie (5) bedoelde grensinspectiepost van vertrek.";

b)

het volgende punt i) wordt toegevoegd:

"i)

De in artikel 48, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bedoelde bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de plaats van bestemming, stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong binnen 15 werkdagen na ontvangst van de in artikel 48, lid 3, eerste alinea, van die verordening bedoelde informatie via Traces in kennis van de aankomst van de zending.";

c)

het model van het handelsdocument wordt vervangen door:

"Handelsdocument

Voor het vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten binnen de Europese Unie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1069/2009

Image 1 Tekst van het beeld Image 2 Tekst van het beeld Image 3 Tekst van het beeld Image 4 Tekst van het beeld "

2)

In bijlage XVI, hoofdstuk III, wordt afdeling 10 vervangen door:

"Afdeling 10

Standaardformaat voor bepaalde aanvragen om toestemming voor handelsverkeer binnen de Unie

Exploitanten stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong in kennis van een aanvraag om toestemming voor de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten, als bedoeld in artikel 48, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1069/2009, en van visolie en vismeel van categorie 3-materialen bestemd voor zuivering en dienen deze in bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming overeenkomstig het volgende formaat in Traces:

Image 5 Tekst van het beeld Image 6 Tekst van het beeld "

(1) Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).

(2) Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

(3) Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1).

(4) https://www.bic-code.org/identification-number/

(5) Beschikking 2009/821/EG van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces (PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving