Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.95

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1195 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 2019

tot wijziging van de Beschikkingen 2008/730/EG, 2008/837/EG en 2009/184/EG, Besluit 2011/354/EU, de Uitvoeringsbesluiten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 en (EU) 2017/2451 wat de vergunninghouder en de vertegenwoordiger voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde soja, katoen, koolzaad en mais betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 5093)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 9, lid 2, en artikel 21, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bayer CropScience AG, gevestigd in Duitsland, is de houder van de in het kader van Verordening (EG) nr. 1829/2003 verleende vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (soja, katoen, koolzaad en mais) die onder Beschikkingen 2008/730/EG (2), 2008/837/EG (3) en 2009/184/EG (4) van de Commissie, Besluit 2011/354/EU van de Commissie (5) en Uitvoeringsbesluiten 2012/81/EU (6), 2013/327/EU (7), (EU) 2015/690 (8), (EU) 2015/697 (9), (EU) 2015/699 (10) en (EU) 2016/1215 (11) van de Commissie vallen.

(2)

Bayer CropScience N.V., gevestigd in België, is de vergunninghouder voor het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerd levensmiddel en diervoeder (katoen) en vertegenwoordigt Bayer CropScience LP, gevestigd in de Verenigde Staten, voor de vergunning in het kader van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1208 van de Commissie (12).

(3)

Bayer CropScience N.V., gevestigd in België, is de vergunninghouder voor het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerd levensmiddel en diervoeder (soja) en vertegenwoordigt M.S. Technologies LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, voor de vergunning in het kader van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2451 van de Commissie (13).

(4)

Bij brief van 1 augustus 2018 hebben Bayer CropScience AG, Duitsland, Bayer CropScience N.V., België en Bayer CropScience LP, Verenigde Staten de Commissie verzocht om hun rechten en verplichtingen met betrekking tot alle vergunningen en nog lopende aanvragen voor genetisch gemodificeerde producten over te dragen aan BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, gevestigd in de Verenigde Staten.

(5)

Bij brief van 19 oktober 2018 heeft BASF Agricultural Solutions US LLC zijn instemming met deze overdracht bevestigd en BASF SE, gevestigd in Duitsland, gemachtigd om als zijn vertegenwoordiger in de EU op te treden.

(6)

Op 11 oktober 2018 heeft M.S. Technologies LLC zijn instemming met de wijziging van zijn vertegenwoordiger bevestigd.

(7)

De bijlagen bij de Beschikkingen 2008/730/EG, 2008/837/EG en 2009/184/EG en bij Besluit 2011/354/EU bevatten links naar de webpagina's van de American Oil Chemists' Society waar het referentiemateriaal voor de detectiemethode beschikbaar is en die naar Bayer doorverwijzen; die links moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

(8)

De voorgestelde wijzigingen van de vergunningshandelingen zijn louter administratief en maken geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de adressaten van de desbetreffende vergunningsbeschikkingen en -besluiten die tevens dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

(9)

Voor de uitvoering van de gevraagde wijzigingen moeten de beschikkingen en besluiten tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde producten waarvoor Bayer CropScience AG en Bayer CropScience N.V. de vergunninghouders zijn, worden gewijzigd. De volgende besluiten en beschikkingen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd: Beschikkingen 2008/730/EG, 2008/837/EG en 2009/184/EG, Besluit 2011/354/EU en Uitvoeringsbesluiten 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 en (EU) 2017/2451.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Beschikking 2008/730/EG

Beschikking 2008/730/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

4)

Het derde streepje van punt d) van de bijlage wordt vervangen door:

“—

Referentiemateriaal: AOCS 0707-A en AOCS 0707-B, toegankelijk via de American Oil Chemists Society op https://www.aocs.org/crm”.

Artikel 2

Wijziging van Beschikking 2008/837/EG

Beschikking 2008/837/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

4)

Het derde streepje van punt d) van de bijlage wordt vervangen door:

“—

Referentiemateriaal: AOCS 0306-A en AOCS 0306-E, toegankelijk via de American Oil Chemists Society op https://www.aocs.org/crm”.

Artikel 3

Wijziging van Beschikking 2009/184/EG

Beschikking 2009/184/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 7 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 9 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

4)

Het derde streepje van punt d) van de bijlage wordt vervangen door:

“—

Referentiemateriaal: AOCS 0208-A, toegankelijk via de American Oil Chemists' Society (AOCS) op https://www.aocs.org/crm”.

Artikel 4

Wijziging van Besluit 2011/354/EU

Besluit 2011/354/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

4)

Het derde streepje van punt d) van de bijlage wordt vervangen door:

“—

Referentiemateriaal: AOCS 1108-A en 0306-A, toegankelijk via de American Oil Chemists Society op https://www.aocs.org/crm”.

Artikel 5

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2012/81/EU van de Commissie

Uitvoeringsbesluit 2012/81/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

Artikel 6

Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU van de Commissie

Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

Artikel 7

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/690

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/690 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

Artikel 8

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/697

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/697 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

Artikel 9

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/699

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/699 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

Artikel 10

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1215

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1215 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 6 wordt “Bayer CropScience AG” vervangen door “BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, USA, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvrager en vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

Artikel 11

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1208

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1208 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 6 wordt vervangen door:

“Artikel 6

Vergunninghouder

De vergunninghouder is BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Verenigde Staten, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland”.

2)

In artikel 8 wordt “Bayer CropScience NV, J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, België” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Vergunninghouder:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

Artikel 12

Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2451

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2451 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 7 wordt vervangen door:

“Artikel 7

Vergunninghouders

De vergunninghouders zijn:

a)

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Verenigde Staten, vertegenwoordigd door BASF SE, Duitsland,

en

b)

BASF SE, Duitsland, als vertegenwoordiger van M.S. Technologies, LLC, Verenigde Staten.”.

2)

In artikel 9 wordt “Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831 Diegem, BELGIË” vervangen door “BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a) Aanvragers en vergunninghouders:

Naam

:

BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

Adres

:

100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Verenigde Staten van Amerika

vertegenwoordigd door BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland

en

Naam

:

BASF SE Germany

Adres

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland

namens M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Verenigde Staten van Amerika”.

Artikel 13

Adressaat

Dit besluit is gericht tot BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Duitsland.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Beschikking 2008/730/EG van de Commissie van 8 september 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde sojabonen A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 247 van 16.9.2008, blz. 50).

(3) Beschikking 2008/837/EG van de Commissie van 29 oktober 2008 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 299 van 8.11.2008, blz. 36).

(4) Beschikking 2009/184/EG van de Commissie van 10 maart 2009 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die het genetisch gemodificeerde koolzaad T45 (ACS-BNØØ8-2) bevatten of daarmee zijn geproduceerd als gevolg van commercialisering van dit koolzaad in derde landen tot 2005, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 68 van 13.3.2009, blz. 28).

(5) Besluit 2011/354/EU van de Commissie van 17 juni 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen GHB614 (BCS-GHØØ2-5) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 90).

(6) Uitvoeringsbesluit 2012/81/EU van de Commissie van 10 februari 2012 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 40 van 14.2.2012, blz. 10).

(7) Uitvoeringsbesluit 2013/327/EU van de Commissie van 25 juni 2013 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3 of met die genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 175 van 27.6.2013, blz. 57).

(8) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/690 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen GHB614 × LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 35).

(9) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/697 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde mais T25 (ACS-ZMØØ3-2) en tot verlenging van de bestaande vergunning voor producten op basis van de maisvariëteit T25 (ACS-ZMØØ3-2), overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 66).

(10) Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/699 van de Commissie van 24 april 2015 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen T304-40 (BCS-GHØØ4-7) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 112 van 30.4.2015, blz. 77).

(11) Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1215 van de Commissie van 22 juli 2016 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja FG72 (MST-FGØ72-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 199 van 26.7.2016, blz. 16).

(12) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1208 van de Commissie van 4 juli 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde katoen GHB119 (BCS-GHØØ5-8) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 173 van 6.7.2017, blz. 23).

(13) Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2451 van de Commissie van 21 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 × A5547-127 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 346 van 28.12.2017, blz. 20).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving