Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Federatie Nederlandse Diervoederketen

Arrow
Arrow
Slider

2.5-4.93

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1166 VAN DE COMMISSIE

van 28 juni 2019

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 wat de vertegenwoordiger van de vergunninghouder betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 4604)

(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Duitse taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (1), en met name artikel 11, lid 3, en artikel 23, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Monsanto Europe SA/N.V., België, is een vertegenwoordiger in de Unie van Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten, overeenkomstig Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 van de Commissie (2) inzake vergunning voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003. De mede-houders van deze vergunning zijn Monsanto Company, gevestigd in de Verenigde Staten en KWS SAAT SE, gevestigd in Duitsland.

(2)

Bij brief van 27 augustus 2018 werd de Commissie ervan in kennis gesteld dat de vertegenwoordiger in de Unie van Monsanto Company voor deze vergunning, Monsanto Europe SA/N.V., haar rechtsvorm heeft omgezet en haar naam heeft gewijzigd naar Bayer Agriculture BVBA, België. Bij brief van 4 september 2018 heeft de Commissie aan Bayer Agriculture BVBA meegedeeld dat de desbetreffende vergunningen dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd.

(3)

Op 14 februari 2019 heeft KWS SAAT SE, Duitsland, schriftelijk bevestigd met de wijziging van de vertegenwoordiger in te stemmen.

(4)

Voor de uitvoering van de gevraagde wijziging is de wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 vereist.

(5)

De voorgestelde wijzigingen van de vergunningshandelingen zijn louter administratief en maken geen nieuwe beoordeling van de betrokken producten noodzakelijk.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van artikel 6, lid 1, onder b), wordt vervangen door: “Monsanto Company, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, België”.

2)

De tekst van artikel 8, onder b), wordt vervangen door: “Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België”.

3)

Punt a) van de bijlage wordt vervangen door:

“a)

Aanvragers en vergunninghouders:
 

Naam: KWS SAAT SE

Adres: Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Duitsland

en

 

Naam: Monsanto Company

Adres: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Verenigde Staten van Amerika

Vertegenwoordigd door Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.”.

Artikel 2

Addressaten

Dit besluit is gericht tot:

a)

KWS SAAT SE, Grimsehlstrasse 31, 37574 Einbeck, Duitsland;

b)

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpen, België.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2019.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1) PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

(2) Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1113 van de Commissie van 3 augustus 2018 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van levensmiddelen en diervoeders die zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde suikerbiet H7-1 (KM-ØØØH71-4) krachtens Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 203 van 10.8.2018, blz. 32).


Zoeken

Nieuwsbrief

Inschrijven voor onze nieuwsbrief Diervoederwetgeving